สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงรมิตา  บุญรัง
 
1. นางสาวณิชากร  อินต๊ะคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนจอมทอง 1. นายยุทธนา  สำราญศรี
 
1. นางสายสุนีย์  พลอยศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงญาณิกา  เชื้อวิญญาณ
 
1. นางอำพร  อุปชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวธันย์ชนก  เคร่งครัด
 
1. นางอำพร  อุปชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงปวีณาพรรณ  นิปุณะ
 
1. นางสาวอารีลักษณ์  บุญเกิด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72.25 เงิน 34 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวพัชรา  จริยา
 
1. นางสาวปิยาภัทร  อาทรเกตุ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.16 เงิน 41 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  กุศล
2. เด็กหญิงจิราลักษณ์  พงค์ปัญญา
3. เด็กชายปภาวิน  ปินทะยา
 
1. นายประจักร์  ศรีวิทะ
2. นางชุมศรี  คุณยศยิ่ง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.02 เงิน 39 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวณัฐชยา  แก้วใจมา
2. นายณัฐพงศ์  กุนยาละ
3. นางสาวสุธิดา   แก้วควายงาม
 
1. นายประจักร์  ศรีวิทะ
2. นางชุมศรี  คุณยศยิ่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายนันทพงศ์  ทานา
2. เด็กชายวงศธร  บัวคลี่
 
1. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 22 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายกุลธนา  กองใจ
 
1. นายมนตรี  สุต๋าคำ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 29 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวสุวิมล  ไชยบุตร
 
1. นายเฉลิมเกียรติ์  เมืองงาว
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 8 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงญานิศา  บุญเทียม
2. เด็กหญิงนิรชา  นที
3. เด็กหญิงวรพรรณ  ใจมูล
 
1. นางสาวกนกภรณ์  ขุนสมุทร์
2. นายชัยบดี  ไชยพรหม
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 26 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยวรรณ์
2. นางสาววิลาวัลย์  วงค์คำปวน
3. นางสาวอติกานต์  เพชรม่อม
 
1. นางสาวสุทธิพร  ศิรประภา
2. นายบรรพต  อินทรารัตน์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 39.25 เข้าร่วม 31 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงบัวชมพู  สินธุ
2. เด็กชายพาสุกรี  วิเชียรธนะ
 
1. นางสาวรักษวดี  เกล็ดจีน
2. นางสาวพรสุดา  วงษ์ซื่อ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70.85 เงิน 14 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวอริษา  หยวกกุล
2. นางสาวเพชราภรณ์  เจริญวงค์
 
1. นางพฤกษาชาติ  ฤทธิ์เรืองโรจน์
2. นางฉวีวรรณ  ศรีใจน้อย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงปวิชญา  เพี้ยงจันทร์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พรมแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. นางสาวจันทร์จีรา  ขนอบกายา
 
1. นางสาวณัฎฐรินทร์  บุญเรือนยา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายกนกพล  ชมภูศรี
2. เด็กหญิงทัศนก  ฤทธิ์เรือนคำ
3. เด็กหญิงเพียงดาว  มูลตามา
 
1. นางนพพมาศ  พิทักษ์กมลรัตน์
2. นายภูมินทร์  ลีพิพัฒนกุล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวสุภาภรณ์  ทานา
2. นางสาวอภิญญา  สาครินทร์
3. นางสาวเกษรา  กาวิน่าน
 
1. นายอัษฎาวุธ  แสนจันทร์
2. นายปิยะ  ชำนาญปรุ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 23 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำแปง
2. เด็กหญิงวไลณัฐ  ขัติเวียง
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวพรทิพย์  บุญตันจีน
2. นางสาวทศพิธ  ดวงผ่อง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.9 เงิน 32 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกชพร  เพ็ญแสวง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  สมประสงค์
3. เด็กหญิงพิมพ์ศรัณย์  อิ่นอ้าย
 
1. นางสาวดวงเนตร  สุขรักษ์
2. นางสาวพรทิวา  นันตาบุญ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวทิพย์วรรณ  แซ่ย่าง
2. นางสาวนิรมล  ลาภโสมนัส
3. นายโชคชัย  หรรษาธารา
 
1. นางสาวสมศรี  รินใจ
2. นางกาญจนา  ยอดยา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.1 เงิน 41 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงประสิตา  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงสุวีรยา  จำปาดี
3. เด็กหญิงเกตุมาลา  เทียมธรรม
 
1. นางสาวปวีณา  อุทัยทัศน์
2. นายสิทธิพร  สินธุปี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 32 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. นางสาวกุลลักษณ์  วาณิชประดิษฐ์
2. นายนพดล  เลาเทาะ
3. นางสาวปาริฉัตร  สกุลนภาลัย
 
1. นางสาวทัศนีย์  บริบาล
2. นางสาวภัตติมา  วงค์สุวรรณ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายจรัณ  หนักแน่น
2. เด็กหญิงฌาวนันท์  กรรณิกา
 
1. นางสายพิณ  สวนใจ
2. นางพวงทอง  หมอกใหม่
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 34 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณ์
2. นางสาวแก้วทิพย์  ทิปัญญา
 
1. นางสาวปอแก้ว  อินต๊ะยศ
2. นางน้ำฝน  คำมูล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76.66 เงิน 10 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 1. สามเณรวรศักดิ์  เลิศดำเนิน
2. สามเณรสุภาไชย  ฟองตา
 
1. นางสาวณฐิตา  สุภากาศ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 1. สามเณรจรูญ  อัมพาประเสริฐ
2. สามเณรประสิทธิ์  วิชาคำ
 
1. นางสาวณฐิตา  สุภากาศ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 41 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยาวิละ
2. เด็กหญิงณัฐฐิดา  กาวิล
3. เด็กหญิงณิชากร  โปธิ
4. เด็กหญิงศรุตา  ศรีจอมทอง
5. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วแสนซาว
 
1. นายอนุชิต  อาจหาญ
2. นางสาวนงนุช  กัลยาณเลิศ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.75 เงิน 39 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  ศรีกันไชย
2. นางสาววริศรา  เตียมใจ
3. นางสาววัชราภรณ์  ไชยวงค์
4. นางสาววิมพ์วิภา  ทิปัญญา
5. นางสาววิลาภรณ์  บุญมาปะ
 
1. นายอนุชิต  อาญหาญ
2. นางสาวนงนุช  กัลยาณเลิศ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงจิณาวรรณ  ผันแก้ว
2. เด็กหญิงลลิดา  นะติกา
3. เด็กหญิงวรัญญาธร  ธิโน
4. เด็กหญิงสุภาพร  แกนุ
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีวิชัย
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวทัศนีย์  กุลนันท์
2. นางสาวพรรณทิวา  ใจอ่อน
3. นางสาวพิมพ์ผกา  สุวรรณโณ
4. นายภัทร  เมืองไชย์
5. นางสาวศิณาทิพย์  ผันแก้ว
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.75 เงิน 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายกฤษดาพันธ์  หงส์อาจหาญ
2. นายชิษณุชา  ฟองตา
3. นางสาวดานิพร  เชิดทรงศิริกุล
4. นางสาวพวงดาว  วงศ์พิรุณทอง
5. นางสาวสุภาพร  ยอดยิ่งหทัยกุล
 
1. นายภานุวัฒน์  มาลัยกรอง
2. นายมีนา  มุละสีวะ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายกรพิทักญ์  กรรณิกา
2. เด็กหญิงกรพินธุ์  โกฎิคำ
3. นางสาวจันทมาส  ศรีเที่ยง
4. นางสาวชุรีรัชญ์  ค้ำกูล
5. นายณรงค์เดช  บุญทา
6. นายธนา  ศรีแก้ว
7. นางสาวธนารีย์  ฤทธิ์เรืองโรจน์
8. นายธานากร  ซิวกระโทก
9. นางสาวบุษบัน  ชมชื่น
10. นายประกอบ  พัฒนาชูสกุล
11. เด็กหญิงพัณณิตา  ไชยเสน
12. นางสาวพิชญธิดา  สวนใจ
13. นางสาวรัชตวรรณ  เสนใจ
14. เด็กหญิงวณัฐชญาน์  คำมูล
15. นางสาวศิรินภา  แก้วแสง
16. นายสราวุธ  วรรณคำ
17. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ฤทธิ์เรืองโรจน์
18. เด็กหญิงอรุโนทัย  สมนวล
19. นางสาวอัจฉรา  เคนท้าว
20. นายเถลิงศักดิ์  ชมพูกลาง
 
1. นางสุนิสา  ไอยรัตน์
2. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
3. นายธวัช  นะติกา
4. นางสาวปิยาภรณ์  กันเกตุ
5. นางจิตตกาญจน์  สมยศ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 40 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงรัญชิดา  สุวรรณา
 
1. นายจรัญ  ไอยรัตน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.4 ทอง 22 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันโลหิต
2. เด็กชายกันตพิชญ์  แก้วชมภู
 
1. นางสาวกรวรรณ  โกฏิมูล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 40 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวดาว  อนันต์บุญเขต
2. นายเขมวัฒน์  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวกรวรรณ  โกฏิมูล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โปธิมอย
2. เด็กหญิงจารุวาจ  ใจเวียง
3. เด็กหญิงฐานมาศ  ด้วงโอ๊ะ
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ดาวังปา
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เชียงคำ
6. เด็กหญิงประวีรัตน์  ขัดสีแสง
7. เด็กหญิงปราณปริยา  ถามี
8. เด็กหญิงศินาพร  เป็งขันธ์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิเรือง
10. เด็กหญิงอาริสา  ตุ้ยต่่อมา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กุลพัฒน์มงคล
2. นางเกษร  ครไชยศรี
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 76 เงิน 29 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกวินทิพย์  บุญเจริญ
2. เด็กหญิงธัญติกานต์  ใจมะโน
3. นางสาวพรรณสุรางค์  วงค์แปลง
4. นางสาวพิชญา  เรือนหลวง
5. เด็กหญิงมินทร์ตรา  ธรรมชัย
6. นางสาวรัตติกาล  โปธา
7. นางสาววาสนา  ปินสม
8. นางสาววิไลลักษณ์  ตระการศุภกร
9. นางสาวศรัญดา  เงินคำคง
10. นางสาวสกุลรัตน์  เครือสีมา
11. เด็กหญิงสุกฤตา  ความเพียร
12. เด็กหญิงอภิญญา  ใหม่มามูล
13. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีวิชัย
14. นายอภิสิทธิ์  หม่องมาลี
15. เด็กหญิงอรอนงค์   สะโงะ
 
1. นายศรีศักดิ์   จินดาวงศ์
2. นายทัศนัย  ใจคำ
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงนาตยาภรณ์  โมตาลี
2. เด็กชายศิวกร   มะโนธรรม
 
1. นายพงศธร  คิดการงาน
2. นายรัตนผล  กรรณิกา
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 23 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวปานชนก   ก๋องมา
2. นายอภิรักษ์  สุวรรณ
 
1. นายพินิจ  ริยะป่า
2. นายคมสัน  จิรภาไพโรจน์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงจิรดา  เสรีประชาคม
 
1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
 
1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายศรันย์รัฐ  รู้เที่ยง
 
1. นายจำลอง  ปินตา
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวธัญญา  ใฝ่ทำดี
 
1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงสุธิทธ์พร  สุริยะไพศาล
 
1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายเกียรติพล  สมบูรณ์พูลเพิ่ม
 
1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อุปนันท์
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวปิยธิดา  พรชู
 
1. นายจำลอง  ปินตา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64.1 ทองแดง 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงดาราพร  รักเกียรติพงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  มรุพงศ์
 
1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
2. นางสาวประภาวรินทร์  ดวงเด่น
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายทยากร  แซ่ย่าง
 
1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายศุภชลาศิลป์  ชวลิตธรรมรุ่ง
 
1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  กันทชิต
2. เด็กชายธิติภาส  ศรีดาเพ็ง
3. เด็กชายนนทชัย  เยือกเย็น
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวนุชรินทร์  ยิ่งสินสการ
2. นางสาวพรรัตน์  วัชรไพรงาม
3. นางสาวเจนจิรา  ฝั้นศรี
 
1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. นางสาวอรนุช  แซ่วะ
 
1. นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 76.85 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สัตย์มั่น
2. นางสาวจันทร์ทอง  ศักดิ์ชลธารกุล
3. นางสาวชนาภา  สันติภาพกุล
4. เด็กหญิงดารารัตน์  สัตย์มั่น
5. เด็กชายทนงชัย  เจริญกุศลสุข
6. นางสาวผกาพรรณ  กิตติรุ่งวัฒนา
7. นางสาววัชรี  อาภาประเสริฐ
8. นายวีรชิต  จิราภรณ์เทวี
9. เด็กชายวีระชัย  ตระการศุภกร
10. เด็กชายวีระชัย  พิทักษ์ขุนลำธาร
11. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ปัญญาติวงศ์
12. นางสาวสุดารัตน์  พนาสันติคุณ
13. เด็กชายสุทธิพงศ์  อินต๊ะก๋อน
14. นางสาวสุธิดา  ผองชนอารยะ
15. นางสาวอรอนงค์  อำไพถาวรกุล
16. นางสาวอรไท  มงคลเลิศนภา
17. เด็กหญิงอัจฉรา  กาไวย
18. นางสาวอาภาพร  มงคลอุทิศ
19. นายอำพล  ศิริสัมพันธ์ไพร
20. นางสาวเพชรรัตน์  มงคลวาท
21. นางสาวเพชรา  รักเกียรติพงษ์
 
1. นายคณธร  ศรีไม้
2. นายถิระวุฒิ  โพธา
3. นายชัยยุทธ  สมบูรณ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 72.3 เงิน 33 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม 1. เด็กชายพัชรพงษ์  ดลฤทัยร่ำรวย
2. เด็กชายยงยุทธ  สิริพงศ์วาณิช
3. เด็กชายศรีวรรณ  ธนังเจริญผล
4. เด็กชายสมเพชร  เชิงยุทธ์พาณิช
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  เชิงยุทธิ์พาณิช
6. เด็กชายไมตรี  พิริยะพงศ์พาณิช
 
1. นายรดิศ  โชคสุขเสียงวิเวก
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 72.3 เงิน 38 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายชยธร  ลำนำไพร
2. นายณฐนนท์  ทาแกง
3. นายภาคภูมิ  โพธิพงศ์
4. นายรัตนพล  ศรีเที่ยง
5. นายเจษฏางค์  วงค์แสนสี
 
1. นายประดิษฐ์  เขื่อนแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย  สูงติวงค์
3. นายจำลอง  ปินตา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79.5 เงิน 13 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกานต์ธีรา  บุญเป็ง
2. นายจิณณวัตร  ปันโนจา
3. เด็กชายจิณณวัตร  ใจเอ้ย
4. นายธราดล  สิทธิสอน
5. นางสาวธิดารัตน์  อุตาตัน
6. นางสาวปริชาติ  ตุ้มปามา
7. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  แสนชนะ
8. นายพงศกร  ถาวงค์
9. เด็กชายพรพิพัฒน์  ก๋องวงศ์
10. นางสาวพิมพิกา   นวลสาย
11. นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีวิทะ
12. นางสาวพิรุณโรจน์  ปันแสน
13. นายภาณุพันธ์  ธนัญชัย
14. เด็กชายภูมิพัฒน์  มณีวรรณ
15. นายวนพล  หมื่นเทพ
16. นางสาววรางคณา  คุ้มครอง
17. นายวิริยะชาญ  สมใจอ้าย
18. นางสาวศจิกา  ศรีรัตนสุวรรณ
19. นางสาวศวิตา  ทิพย์วงษา
20. นายศักรินทร์  ขาวอ่อน
21. นางสาวสลิลทิพย์  คำแห่
22. นายสวพล  แสนใจบาล
23. นายสิทธิพร  วงศ์ใจ
24. เด็กหญิงสุพัตรา  ปัญญาปัน
25. นางสาวสุรินทร์ทิพย์  ใจเมือง
26. นางสาวอมรรัตน์   แสนสาร
27. นางสาวอัญธิกา  ธะนันชัย
28. เด็กหญิงอารีรัตน์   ดวงสุริยะ
29. นางสาวเพ็ญนภา  ใจคล้าย
30. นางสาวเมทินี  ปันมาเรือน
31. นางสาวเยาวลักษณ์  ถาวงศ์
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
2. นายสุรพันธ์  ยารังกา
3. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วสุริยะ
4. นายพิชิต   พลหาญ
5. นายภิรัฐ  บดินทรัชยานนท์
6. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
7. นางสาวนวรัตน์  แสนตันใจ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายชญานนท์  เฟยธิก๋า
 
1. นายประดิษฐ์  เขื่อนแก้ว
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.66 เงิน 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายปวิตร  สิริสุนทรกุล
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงใกล้  แซ่จัง
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 32 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวพรชิตา  นันต๊ะภูมิ
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายก้องภพ  ถนอมอุรพี
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงเกศินี  เลิศวงศ์ร่มเย็น
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.4 เงิน 41 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุพรรณ์
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 34 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายนนธกฤต  วงศ์ใจ
 
1. นางสาวกัลป์สิณี  บุญทา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 37 โรงเรียนจอมทอง 1. นายธนพล  อุปรีย์
 
1. นางสาวกัลป์สิณี  บุญทา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงจำนนท์  ธนุรวิทยา
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 32 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวปัถยา  ศรีเวียงกาญจน์
 
1. นางสาวกัลป์สิณี  บุญทา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 38 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาววราภรณ์  สมวถา
 
1. นายประดิษฐ์  เขื่อนแก้ว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงขนิฐา  สว่างวัฒนกุล
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  ทวีเกียรติกำจร
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  มุ่งเอาชัย
4. เด็กหญิงจินตนา  วิริยสามารถ
5. เด็กหญิงฐิติพร  เกษตรสุขใจ
6. เด็กหญิงณัฐพร  โชคสุขสถาพร
7. เด็กชายทินกร  ศรีลาวัลย์
8. เด็กหญิงธิติมา  ฤทัยไพรวัลย์กุล
9. เด็กหญิงนพิน  ชูภูษณพงศ์
10. เด็กหญิงนิดา  มฤคมาศ
11. เด็กหญิงนิภาพร  ภัทรกิจขจร
12. เด็กชายประเสริฐ  จันทร์ทอแสง
13. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ฐิติกรสันติคีรี
14. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิทธิ์คงขจร
15. เด็กหญิงภัทรธิดา  ไพศาลเปี่ยมสุข
16. เด็กหญิงมาลี  ชุติมาวีระกุล
17. เด็กหญิงรินดา  แซ่ว้าง
18. เด็กหญิงวรัญญา  ธำรงศักดิ์สงวน
19. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ทับทิมแดนไพร
20. เด็กชายวิมล  วิวิตตา
21. เด็กชายศรัณยู  โชคสุขเสียงวิเวก
22. เด็กชายศรันยู  ชุมพรวิริยะกุล
23. เด็กหญิงศิริพร  สิริเเจ่มพงศ์
24. เด็กหญิงสรัลพร  อนุสรณ์ความดี
25. เด็กชายสวรรค์ชัย  นันทวิเชียรชุ่ม
26. เด็กหญิงสาวิตรี  แซ่ว้าง
27. เด็กหญิงสิดาพร  จิตอำนวยพร
28. เด็กหญิงสิทธิ  ชยุติพาณิชย์
29. เด็กชายสิทธิพล  พงษ์พนากุล
30. เด็กชายสุขพาณิชย์  หรรษาธารา
31. เด็กหญิงสุชาดา  ประทีปไมตรี
32. เด็กหญิงสุทธิพร  ลำแพนไพรี
33. เด็กชายสุทธิิพงษ์  เชิงยุทธิ์พาณิชย์
34. เด็กหญิงสุภัตรา  ลาภผลอุทิศ
35. เด็กหญิงสุภัสสร  โชคสุขสถาพร
36. เด็กหญิงอรณิชา  พิริยะพงศ์พาณิช
37. เด็กหญิงอำพร  สิริแจ่มพงศ์
38. เด็กชายเกียรติพงษ์  แซ่เห่อ
39. เด็กชายเอกรัตน์  แสนทวีสุข
40. เด็กหญิงโชติกา  บุรพลธานี
 
1. นางสาวสุวรรณา  บัวทรัพย์
2. นางสาวยุพิน  เซอร์
3. นางสาววิภาพร  เพียรกิจพงษ์ไพร
4. นางสาวโสภา  เทาะเว
5. นางสาวพิมพ์พร  สุขโข
6. นายรดิศ  โชคสุขเสียงวิเวก
7. นายชลัชนัย  ซื่อเกียรติขจร
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกมลทิพย์  ประยูรทอง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญเส็ง
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  ชัยมงคล
4. นางสาวจุฬารัตน์  กันทะ
5. นางสาวชนกสุดา  กาวิตา
6. นางสาวชนิกานต์  ไชยสิทธิ์
7. นางสาวณัฏฐธิดา  ตาจุมปา
8. นายณัฐกร  เป็งใย
9. นางสาวภาวิณี  ติ๊บต่อเปี้ย
10. นางสาววิชชุดา  สุภาโสด
11. นางสาวศิริขวัญ  ทาดวงแดน
12. นางสาวอริสรา  หวันแดง
13. นางสาวเสาวลักษณ์  เอี่ยมทอง
 
1. นางจีราวรรณ  เลิศกุลทิพย์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78.4 เงิน 22 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงรังสิยา  ฝายหิน
 
1. นางกฤษติยา  มูลอินต๊ะ
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 41.4 เข้าร่วม 35 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวอรวิชดา  กาวิล
 
1. นางสาวชีวัน  บุญตั๋น
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 33 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงธนัชญา  แอ่นฟารี
 
1. นางดวงแข  ชิน
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 33 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวนันทิยา  อาสารบ
 
1. นางสาวปัทมาพร  จันทร์หลวง
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 41 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงธมลพร  จันทำโรง
 
1. นายอภิวัฒน์  คนใจบุญ
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.8 ทอง 25 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาววิไลวรรณ  มหาชัย
 
1. นางเกษศิริ  นะที
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 30 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ชัยวศิลป์
 
1. นางพัชรินทร์  พรหมเสน
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46.83 เข้าร่วม 37 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกาญจนา  สิริโรจน์ธรรม
 
1. นายนิมิต  ธิยาม
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 19 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายคชภูมิ  แก้วชัย
2. เด็กหญิงนงนภัส  ชายสิงห์คำ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  แบบแผน
4. เด็กชายศิลปชัย  ใจหาญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ต้อยทอง
 
1. นางสาวมลิวัลย์  โบแบน
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 11 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวณัฐมล  ตุ้ยแก้ว
2. นายณัฐวัฒน์  พันธ์สนิท
3. นางสาวณิชากร  บุญธรรม
4. นายทินกร  ใจเมือง
5. นางสาววราภรณ์  แก้วธรรณ์
 
1. นายปรีชา  หลวงเขียว
2. นางสาวหทัยทิพย์  อูปธรรม
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.51 ทอง 22 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ผัดแก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  ตาคำ
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.49 เงิน 27 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวอังคณา  แซ่กือ
 
1. นางสาวบุษบง  เครือวงค์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 18 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กาวิน่าน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปัญญาเรือน
 
1. นางมลิวรรณ  ชูคดี
2. นางสาวศรีฟ้า  วงศานนท์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาววิภาวรรณ  ชื่นรินทร์
2. นางสาวสิริกานต์  กันทะศิลป์
 
1. นางรานี  สุภา
2. นางสาวศศิวิมล  อินต๊ะเนตร
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.23 เงิน 15 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คุณานันท์
2. เด็กชายชนินทร์  มอญใข่
3. เด็กชายธันยบูรณ์  จันเวียง
4. เด็กชายวชิรนนท์  กรรณิกา
5. เด็กชายสุทธิพงศ์  ปันศิริ
6. เด็กชายสุภชีพ  บัวฝั้น
7. เด็กชายสุภณัฐ  บัวฝั้น
8. เด็กชายเกรียงสิทธิ์  กาพย์ตุ้ม
 
1. นายณัชนนท์  แสนศรี
2. นางสาวดาวเรือง  แสงคำ
3. นางสาวจินห์จุฑา  ออมแก้ว
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 73.3 เงิน 15 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายกวีวัฒน์  ล่ำสัน
2. นายจตุรงค์  บุญเกิด
3. นายฤทธิพร  แก้วประเสริฐ
4. นายลิขสิทธิ์  ใจอ่อน
5. นายศักดิ์สิทธิ์  ต๊ะรังษี
6. นายอัจฉริยะ  กูลเรือน
 
1. นางสาวดาวเรือง  แสงคำ
2. นางสาวจินห์จุฑา  ออมแก้ว
3. นายณัชนนท์  แสนศรี
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.2 เงิน 24 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวกัลยรัตน์  สุขใจ
2. นางสาวจีรพรรณ  ฟองตา
3. นางสาวณัฐนรี  สุนันตา
4. นายทักษิณ  นะที
5. นายปรัชญา  อุตสาห์ปัน
6. นายภานุพันธ์  วุฒิเม
7. นางสาววิมลศิริ  เพ็ญสุข
8. นางสาวสิยากานต์  โกฏิฉกรรจ์
9. นายอานุภาพ  ไชยนา
10. นายเฉลิมพล  โทกุล
 
1. นายชลกานต์  พุทธสอน
2. นางพรรณภา  ด้วงทอง
3. นางพวงทอง  หมอกใหม่
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 71.2 เงิน 22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกนกนิภา  เกริกเกียรติปรีดา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  มนัสมโนกุล
3. เด็กหญิงณัชชา  จิตรวารีเกษม
4. เด็กหญิงอมหวาน  กิจสำราญกร
5. เด็กหญิงอัมผกา  วรสุนทราสมบัติ
 
1. นางสาวรัตติกาล  ยศสุข
2. นางสาวดวงกมล  ณ ทุ่งฝาย
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 73.2 เงิน 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวฐิตา  เนาพนาวัลย์
2. นางสาวปราณี  เสริมวุฒิกล้า
3. นางสาวพรศิริ  นันทวิเชียรฤทธิ์
4. นางสาวสุกัญญา  ไพรเจริญศรี
5. นางสาวเจนจิรา  เจริญพรจันทรา
 
1. นางสาวรัตติกาล  ยศสุข
2. นางสาวดวงกมล  ณ ทุ่งฝาย
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงพร  พงศ์บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงอรทัย  พงศ์ไพรสณฑ์
3. เด็กหญิงอัทธนีย์  พนาบรรพต
 
1. นางสาววรรณภรณ์  ทิพย์สอน
2. นายบุญช่วย  ริยะนา
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายนวคุณ  วิหคไพรวัลย์
2. นางสาวพรธีรา  งามจารุศศิธร
3. นางสาวเพ็ญนภา  กลางดงพนาไพร
 
1. นางสาววรรณภรณ์  ทิพย์สอน
2. นางสาววนิดา  โมตาลี
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงจิราภา  สมมะณะ
2. เด็กหญิงอนุธิดา  พรหมบ้านสังข์
3. เด็กหญิงเกวลิน  สายชลค้ำจุล
 
1. นางสาววัลยา  ไชยพรม
2. นางสีแพร  วิชัยศรี
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.2 เงิน 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกาญจนา  สุกใส
2. นางสาววทันยา  อนุรักษ์พินัย
3. นางสาวแสงเดือน  แสงสรทวีศักดิ์
 
1. นางสาวประภาวรินทร์  ดวงเด่น
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศรีพันธ์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 42.2 เข้าร่วม 42 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายดาวิด  ธรรมชาติสุขใจ
2. เด็กชายมนัสวิน  กุลเม็ง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม
2. นางสาวสุพัตรา  จันโลหิต
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 5 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายชลชาติ  มอญตา
2. เด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์ซื่อ
 
1. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
2. นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาววณิชย์ญา  ธนูชิต
2. นายอัครวุฒิ  กันทะใจ
 
1. นางสาววิชชุดา  กันทะมาลา
2. นายจิรพงศ์  ธรรมไชย
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 31 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายมาก  สิงห์คำ
2. เด็กชายอ่องโจ  สิงห์คำ
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายภูษิต  บุญเกิด
2. นายศาสดากรณ์  กาพย์ตุ้ม
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นางสาวจินห์จุฑา  ออมแก้ว
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงคนธนันท์  คำกัมพล
2. เด็กชายสิริพงษ์  ธุระนันท์
 
1. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
2. นางสาวเจนจิรา  อะติยะ
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 74.75 เงิน 20 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายณรงค์เดช  ปัญญายิ่ง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวุฒิกร  คำแก้ว
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 54.8 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม 1. เด็กชายวัชพล  ชื่นสุขเลิศเกษม
2. เด็กชายวิโรจน์  วิริยสามารถ
 
1. นายถวิล  หทัยเปี่ยมรัก
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 39 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายกันต์กวี  จินาจันทร์
2. นายจักรพันธ์  วงศ์นันตา
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นางสาวจินห์จุฑา  ออมแก้ว
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนจอมทอง 1. นายกิตติชัย  ทัศนพันธ์เพชร
2. นายนพรุจ   ณ วรรณติ๊บ
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวุฒิกร  คำแก้ว
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 23 โรงเรียนจอมทอง 1. นายวุฒิกร  คำภิโล
2. นายสุทธินันท์  สุวรรณอักษร
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายภานุพงศ์  พูลทาจักร์
 
108 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 37 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ประจันทกาญจน์
2. เด็กชายณัฐชานันท์   โรจน์ธนศรี
3. เด็กหญิงนุสรา  โนจา
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวิทยานนท์  อุดมา
 
109 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 33 โรงเรียนจอมทอง 1. นายรักษ์พงศ์  ทอหุล
2. นายศิรวิชญ์  พุทธิมา
3. นายเอกภพ  วงศ์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายภาณุพงศ์  พูลทาจักร์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 39 โรงเรียนจอมทอง 1. นายณัฐพงษ์  เบี้ยวบรรจง
2. นายวรินทร  บ้าง
 
1. นายวิทยา   ยาสาร
2. นายวุฒิกร  คำแก้ว
 
111 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายพัฒนา  กันทา
2. เด็กชายสหัสวรรษ  คำมูล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำปาละ
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
 
112 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายกิตติธัช  กาพย์ตุ้ม
2. นายจักรรินทร์  โฆษิตมุธากร
3. นายอนุชิต  แก้วอินสี
 
1. นายจรัญ  ไอยรัตน์
2. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
 
113 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายณัชพล   ศรีวิทะ
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  สุธรรมแปง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายอรรณพ  รูปดี
 
114 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนจอมทอง 1. นายปรีชา  พรมชัย
2. นายรักษ์พงศ์  ทอหุล
3. นายเอกภพ  วงศ์สอน
 
1. นายวิทยา   ยาสาร
2. นายอรรณพ  รูปดี
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76.6 เงิน 17 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายกฤดากร  โชติเลิศสกุล
2. เด็กชายสมเกียติ   เลาจาง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชมพูนุทแจ่มจรัส
 
1. นายนิรันต์  ยานะโส
2. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 36 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายชาติชาย  สดใสสมบูรณ์
2. นายทินกร  กุลสวัสดิ์มงคล
3. นายอลงกต  นะที
 
1. นายนิรันต์  ยานะโส
2. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายชูแสง  ชลธิศบรรพต
2. เด็กชายถวายชัย  ยิ่งสินสาขา
3. เด็กชายเจษฎากรณ์  เรืองกิจขยัย
 
1. นายนิเวช  แสงคำ
2. นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 32 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายณรงค์  แซ่ย่าง
2. นายสุทัศน์  ชมพูนุทแจ่มจรัส
3. นายอนุชา  ยอดยิ่งหทัยกุล
 
1. นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์
2. นายนิเวช  แสงคำ
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 13 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกชพร  ปันเป็ง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตาจุมปา
3. เด็กหญิงฐานิดา  แยงเตือย
4. เด็กชายณัฐพล  อินแสงแวง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมสิงห์คำ
6. เด็กชายสุทธิศักดิ์  แดงแปง
 
1. นางสาวมุทิตา  กาปวน
2. นางสาวศิริลักษณ์  เทพวงศ์
3. นางธัญญภัสร์    ทองคำ
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวชดาพร  สาทรพนาดง
2. นางสาวนิตยา  ถิ่นทองท่าผา
3. นางสาวนิตยา  บันดาลสกุล
4. นางสาวพัชรินทร์  อุทิศลาภผล
5. นางสาวศิริลักษณ์  พวกกล้ากุศล
6. นางสาวเสาวรส  วงศ์ใหม่
 
1. นางสาวอัมพร  คำลือเกียรติ์
2. นางสาววีร์สุดา  อดมาก
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกุลปรียา  สิทธิพงษ์ไพร
2. เด็กหญิงอัญจีลา  คัมภีร์สัจจะ
3. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  มรุพงศ์
 
1. นายวิเศษ  ฟองตา
2. นางสาวรุ่งรดา  ธิลา
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.96 ทอง 29 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. นางสาวฉวีวรรณ  เอืองวิจิตร
2. นางสาววันเพ็ญ  พรสินวรกานต์
3. นางสาวสาวิตรี  กระจ่างโชคกิตติ
 
1. นางสาวอรทัย  ทะบุญ
2. นายพิพัฒน์  ทองปิตา
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.2 ทอง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสนวังทอง
2. เด็กชายธนชัย  เสรีประชาคม
3. เด็กหญิงสุภาพร  แจ่มคีรีรัตน์
 
1. นายพนม  บุญตอม
2. นายวุฒิชัย  เลิศดำเนิน
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกิ่งฟ้า  อุดรบุญเขต
2. นายวีรชิต  จิราภรณ์เทวี
3. นายสมหมาย  คุณาบุญทวี
 
1. นายพนม  บุญตอม
2. นายวุฒิชัย  เลิศดำเนิน
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.4 เงิน 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ธานีพัฒนาขวัญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  รักวัฒนธรรม
3. เด็กหญิงสุภารักษ์  แกดู
 
1. นายวิเศษ  ฟองตา
2. นางสาวรุ่งรดา  ธิลา
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77.2 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. นางสาวปราณี  ลาวะ
2. นางสาวพิมพินันท์  แสงว้าง
3. นางสาวสุทธิพร  กระจ่างกิจชมชิด
 
1. นายสมบูรณ์  อินทราชา
2. นางสาวนุช  วนารื่นรมย์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 23 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกาญจนา  โยรภัตร
2. เด็กหญิงนรีรัศม์  มนุชิต
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  คำมูล
 
1. นางสาวเครือวัน  อุ่นใจ
2. นางพรรณภา  ด้วงทอง
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.8 ทอง 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวบัวจันทร์  กิจเจริญชัยกุล
2. นางสาวฟ้าสุดา  ฐิติกรเรืองสกุล
3. นางสาวมะลิวัลย์  เพชรพิชิตชัย
 
1. นางสาวปัณชดา  ไชยมงคล
2. นายวิเศษ  ฟองตา
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงนิรชา  ไพฑูรย์ศรีทอง
2. เด็กหญิงสุุธิดา  วงศ์ดำรงวิวัฒน์
3. เด็กหญิงอังศุมาลี  ขุนคำ
 
1. นางรัชฎาพร  โฉมอินทร์
2. นางสมพร  อิ่นใจ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79 เงิน 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวนันทวัน  สมโภชไพรสัณฑ์
2. นางสาวบัวทอง  พุทธคุณไพโรจน์
3. นางสาวเกตุวนา  ปวริฉัตรไพศาล
 
1. นางสาวปัณชดา  ไชยมงคล
2. นางสาวรุ่งรดา  ธิลา
 
131 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงธัญญาวดี  มรุพงศ์
2. เด็กหญิงวรนุช  ธรรมสรณ์กูล
3. เด็กหญิงวิรัญชนา  ขวัญปรีดาสกุล
 
1. นางสาวรัตติกาล  ยศสุข
2. นางสาววนิดา  เขื่อนเพชร
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงวัชรพร  มฤคมาศ
 
1. นางสาววนิดา  เขื่อนเพชร
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 78.7 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงชูใจ  สัตย์ธัญญากุล
2. เด็กชายณัฐพล  โกมลผาสุข
 
1. นายกิตติชัย  รวมศักดิ์ทอง
2. นางสาวพิมพ์พจี  วิเศษคุณ