ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนน่านนคร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 5  
8 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน