ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 5  
8 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง 5  
9 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 5  
10 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 5  
11 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 13  
16 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 16  
19 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 16  
20 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 16  
21 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 16  
22 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 16  
23 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 16  
24 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 16  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 16  
26 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 16  
27 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 16  
28 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 16  
29 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 16  
30 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 16  
31 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 16  
32 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 16  
33 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 16  
34 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 16  
35 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 16  
36 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 36  
40 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65 ทองแดง 36  
41 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 36  
42 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 65 ทองแดง 36  
43 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 36  
44 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65 ทองแดง 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน