หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ลี้รชตาสุวรรณ โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสุธิดา เครือวิทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ แสงบุญโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางพวงเพ็ชร จินดาวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศุทธินี ใจแปง โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นายสายชล เศรษฐศิรินทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย วีระศรีนารา โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ซาวคำ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทวีชาติ โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายนิมิต รักเจริญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางรมมาดี พรวนหาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุทธิคุณ เอี่ยมยัง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกานดา เดชวงศ์ญา โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดอกอ้อ กลิ่นขจร โรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางอัญชนา วงศ์จักร โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางมัทนา สุภามูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางอรุณี สุวรรณทัต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเสฏฐวุฒิ มหาศวิน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ บุญเสริฐ โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา กุมารแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวประกายมาศ ทองหมื่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
4. นางปัทมาวดี อุดแดง โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
5. นางนันทิชา ศรีวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวิชาญ วงศ์วรทัญญู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิชยา วิทยนิธิดิลก โรงเรียนหอพระ กรรมการ
3. นางพจมาลย์ สิงห์หะราช โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุพัตรา ลี้วิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นายพงศกร สมมิตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวเครือวัลย์ จักรแก้ว โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางเอมพิกา อินตาปุม โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ เกลี้ยกล่อม โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางศุภกัญญา รอดเดช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ คำชมภู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางวลัยพร ถาอ้าย โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ คำปันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี ชมภูยอดโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสุธาสินี ชัยคำหล้าโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศศิวิมล คล้ายเครือญาติโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ แสนแปงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
6. นางสาวนิลวรรณ จิวขวาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทวีชัย ปฤกษากรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายประชา สารสมลักษณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายนันทยศ ถนอมศักดิ์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุชีลา สุ่นศิริโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นายณพลกฤต อุนนท์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางสุนีย์ แก้วสุพรรณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวมณีรัตน์ ธินะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นายศรายุทธ เริญกาศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
9. นางสาวน้ำทิพย์ มีมากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สุขแยงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาวัลย์ ประวังโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวกมลพร จินดาหลวงโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นายธีระพล จอมคำโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นางโสพิน จันทวงษ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางสาว ณ ชนก มณเฑียร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวเกศแก้ว ชื่นใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวปริศนา กาบแก้วโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
9. นายประภาส กาวารีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
10. นางอารีลักษณ์ แข็งราชโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายจาตุรงค์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายบพิธ กิจมีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายเสถียร การคนซื่อโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายไพศาล จินดาหลวงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนันทนัช นันทพงษ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวนิภา สัจจญาติโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นายบุญนเรศ อ่อนหวานโรงเรียนหอพระกรรมการ
8. นางสาววิไลวรรณ สุขจิตต์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
9. นางโสภา ชมชื่นโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สุขแยงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาวัลย์ ประวังโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวกมลพร จินดาหลวงโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นายธีระพล จอมคำโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นางโสพิน จันทวงษ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางสาว ณ ชนก มณเฑียร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวเกศแก้ว ชื่นใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวปริศนา กาบแก้วโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
9. นายประภาส กาวารีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
10. นางอารีลักษณ์ แข็งราชโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายจาตุรงค์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายบพิธ กิจมีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายเสถียร การคนซื่อโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายไพศาล จินดาหลวงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนันทนัช นันทพงษ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวนิภา สัจจญาติโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นายบุญนเรศ อ่อนหวานโรงเรียนหอพระ กรรมการ
8. นางสาววิไลวรรณ สุขจิตต์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
9. นางโสภา ชมชื่นโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ เพชร์แก้วณาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ ชีวสาธน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนิรมล โกวรรณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นายสถิต ตาคำโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นายถวิล ต๊ะตาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
7. นางอาริยาภรณ์ จำลองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ เพชร์แก้วณาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ ชีวสาธน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนิรมล โกวรรณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นายสถิต ตาคำโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นายถวิล ต๊ะตาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
7. นางอาริยาภรณ์ จำลองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ อุ้ยฟูใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางบุษยาภรณ์ ขันพลโรงเรียนสันกำแพง กรรมการ
3. นางสังวาลย์ เผ่าวัฒนาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางนฤมล หลวงภักดีโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ กามีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
6. นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
7. นางสาวฐิติชา จิโนเป็งโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวอัญญาภัทร บุตรพรหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นางกันต์กมล นวมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นายวิทยา วงษ์มณีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
11. นางลัดดาวรรณ์ สมณะช้างเผือก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวปทุมพร นามวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนิกร ครินชัยโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวแสงอรุณ ขันทราชโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางสาวสาวิตตรี สุมามาลย์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสิรดา สารสมลักษณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
6. นายสรายุทธ กิติยศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสุกมลฑมาศ โชติเทียนชัยวัต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นายวิชาภรณ์ ไชยวัณณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นายบุญเฑียร สว่างมณีเจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวพิมเพ็ญ กลับอุดม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
11. นายณรงค์ อุ้ยฟูใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกนกกาญจน์ วัฒนกูลยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเสริมสุข เจียมตนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา ขัติยะวารีเชียงใหม่ประธานกรรมการ
4. นางอำพรรณ ใจแน่นหอพระกรรมการ
5. นายวินัย ฟุ้งวัชรากรยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางไพลิน เสียงเพลิน ดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
7. นางกษมา พลอยแดงยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นางผ่องมณี ศรีประชัยกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
9. นางวิจิตรา สุวรรณสันกำแพงกรรมการ
10. นางพุทธชาติ ศิริปัญญายุพราชวิทยาลัยกรรมการ
11. นางวัชรวีร์ คำไทยยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
12. นายเชษฐา แซ่เต็งยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวชลธิชา พิกุลวรชัยยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
14. นายสิทธิสอน คำตุ้ยวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
15. นางสิรินาถ จอมพงษ์ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
16. นายวรวุฒิ ถาวรดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
17. นายอัธยา เกลี้ยกล่อม วัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
18. นางอภิวันท์ เลี่ยมมินฟุลยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสัมพวรรณ กันธะคำสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายภคนันท์ วรรณวัตวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
3. นางทิพาพร ขวัญแก้วยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
4. นางส่งศรี สังข์เอี่ยมหอพระกรรมการ
5. นายจรูญ สมบูรณ์สันกำแพงกรรมการ
6. นางบุษบา พงษธายุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวชลธิชา พิกุลวรชัยยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ปริชานิ ยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นางวัชราพร ฉลาดยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
11. นางพันธ์นิดา ด่านไพบูลย์ยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวเบญจภรณ์ บุญมาวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
13. นางณัจยาณี ประวังญาณวัฒน์สันกำแพงกรรมการ
14. นางสาวมลธณี อารีย์วารีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
15. นางพิมล อนันตายุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพิศมร อินทวิวัฒน์แม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจินตนา โปธานนท์กาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเบญจมาศ การคนซื่อสันกำแพงกรรมการ
4. นางวันทนา ขอดศิริหอพระกรรมการ
5. นางสาวชุติมันต์ ช้ยบาลวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางศรีประกาย สุขปาเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำราญ โปธานนท์กาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรมสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวพิมพิมล คำวงค์วัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ สโมสรยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางฟาริดา เดชะกูลกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอลญา ยะปานหอพระกรรมการ
4. นางสาวพชรมน กฤตปพนธนัย สันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายนิโรจน์ แก้วชะเนตรยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉริยา สมบัติปันสันกำแพงกรรมการ
3. นายไพโรจน์ จำปาทองโรงเรียนหอพระกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศรีพรรณ นาพรมยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางโสภา ชัยมงคลวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายปริยะ วัฒนศิริเสรีกุล กาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ อ้นโสภาวารีเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวรื่นจิตร ปัญญาเรืองหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร ยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธินี ซาวรัตนพันธ์กาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนิดาวรรณ ช้างทองสันกำแพงกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ เวียงลอหอพระกรรมการ
5. นางนารถกาญจน์ ลภิรัตนากูลวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ ทิพยสุนทรานนท์ยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสำราญ โปธานนท์กาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ ไชยาหอพระกรรมการ
4. นายกิติพัฒน์ เกตุมณีชัยรัตน์สันกำแพงกรรมการ
5. นายพุทธชาติ แก่นธิยาวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมนสิชา ชะพลพรรคกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่สันกำแพงกรรมการ
3. นางสิตาวีร์ ระมิงค์วงศ์วัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเทวิน มูลวรรณ์ยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรีกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอินทิรา อริยะจักรสันกำแพงกรรมการ
4. นางอัสรา วงศ์มณีหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสรวิชญ์ ชยเจริญวงค์กาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ประกาสิทธิ์สันกำแพงกรรมการ
3. นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริเพ็ญ ประเสริฐชัยโรงเรียนสันกำเเพงประธานกรรมการ
2. นายฉวี พานคำดาว โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางชริญ ไทยตรง โรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ทามณีวรรณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเกศริน ธรรมขันแข็งโรงเรียนสันกำเเพงประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภรณ์ คำทองโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย ประสิงห์โรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางศิริพรรณ อำพันธ์ศรี โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุรสีห์ ญาณวุฒิโรงเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
6. นายโชคชัย ใจแน่นโรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุกฤษฎิ์ สมจิตร โรงเรียนหอพระ ประธานกรรมการ
2. นางภาวนา เลิศชีวกานต์โรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รองประธานกรรมการ
3. นางนางนภัสวรรณ โชติจิราภิรมย์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางดรุณี มณีวรรณโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่รองประธานกรรมการ
2. นางบุษบาภรณ์ สิงหอัศวรัตน์ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสายสุนีย์ ศรีจันทร์ดรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
4. นางสุกาญจน์ดา สิงฆราชโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางชนกพร ศาสตราคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร จิตอารีย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเจือจันทน์ มากมูลโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางเชาวนี นพคุณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางศิรินพร ฤกษ์วัฒนศิริกุลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ยอดชุมภูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางรัตนา อินทกูลโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางปาณิสรา เศรฐวรรณโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ มณีแก้วโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุคนธ์ เกษมกุลทรัพย์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางเดือนฉาย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางวิลานันท์ ศรีลาชัยโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางพรรณา จาตุรพาณิชย์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางไพริน ปัญญาแก้วโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายฐานกร เทรเวสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสาคร ขัตติยะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระเอกพล อภิวันโณโรงเรียนบาลีสาธิต มจร.ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สุภามวนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. พระดวงคำ ฉนฺทโกโรงเรียนสามัคคีวิทยาทานกรรมการ
4. นายปัญญา คำมุงคุณโรงเรียนเชตุพนศึกษากรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ มหาราชสุพันธ์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
6. นางกิตติยาพร เสนวรรณะโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาคร ผลอินทร์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางไกรศร หวังรักกลางโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. พระมหาสุรศักดิ์ แสงอิโพโรงเรียนบาลีสาธิต มจร.กรรมการ
4. นายเขมินทรา ตันธิกุลโรงเรียนธรรมเมธีศึกษากรรมการ
5. นางพัชสิภาณัฐ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นายมนัส ชัยก๋าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
7. นายพิสันติ์ ด่านไพบูลย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมยุรี กิตติพงษ์พันธุ์โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ แก้ววงษ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ปรัชญาบุตรโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. พระนฤเทพ จิรวฑฺฒโนโรงเรียนเชตุพนศึกษากรรมการ
5. นายภาณุพงษ์ เทพสวรรค์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
6. นางพัทยา รัตน์เลิศลบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาววาสนา ตั้งชัยสุริยาโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางจันทร์นวล ประดิษฐ์โรงเรียนสันกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นางธัญภา กนกพรพิศาลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางจินดา ช่วยค้ำชูโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพีรวรรณ สุนทรวิภาตโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นางคชารัศมิ์ รักษ์ธรรมเสมอโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายจำนงค์ ปัญจะนะโรงเรียนสามัคคีวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายณัฐศักดิ์ สามรอดภัยโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางเพรงบุญ จิราภิรมย์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายเฉลิมพล จิตต์วัฒนพงศ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
5. นายศักดินาถ ทะแก้วโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
6. นางนวพรรณ แก้วชะเนตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุรชาติ รัตนธรรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา เพชร์แก้วนาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมนตรี ศรีกาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางสาวรังศรี กำเนิดบุญโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ เพ็ชรณสังกุลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายจักรวัฒน์ เครือคำอ้ายโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายควงชัย วรรณเลิศโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นายจำรัส เกิดมงคลโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ดรุณธรรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพชรพรรณ สมศรีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ คำสอนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจินต์ ปันนะราชาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ จุลกาฬ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ วัยวุฒิโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางศรัญญา สุรินทร์โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายยุทธศักดิ์ จุลกาฬ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ วัยวุฒิ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางศรัญญา สุรินทร์โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายณัฐนนท์ ค้าขายโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพัตร ใจฟู โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายฐิติพงษ์ แสงสิงห์โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายณัฐนนท์ ค้าขายโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพัตร ใจฟูโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายฐิติพงษ์ แสงสิงห์โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุภคล แก้ววังชัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรณัชชา ใหม่ศรีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑดิษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุภคล แก้ววังชัยโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรณัชชา ใหม่ศรีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑดิษโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นวมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนาถศิรินทร์ ราชอุ่น โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปราวีณา เทพคำ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ นวมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนาถศิรินทร์ ราชอุ่นโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปราวีณา เทพคำโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑดิษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพร สุริยะวงศ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจงรักษ์ แสงสังฃ์ โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางประภาพรรณ วัยวุฒิ โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางไพฑูร บัวแดง โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยากรรมการ
3. นางจุมพิดา โปร่งใจโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางประภาพรรณ วัยวุฒิโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางไพฑูร บัวแดงโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยากรรมการ
3. นางจุมพิดา โปร่งใจโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุพัตร ใจฟูโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล โคนโทโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจงรักษ์ แสงสังฃ์ โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุพัตร ใจฟูโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล โคนโทโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจงรักษ์ แสงสังฃ์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ปัญญาเมาโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรภพ สุริยะมงคลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
3. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรภาพ สุริยะมงคลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
3. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นางจินตนา สุคนธรสโรงเรียนนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี อุ่นจิโน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการ
3. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นางจินตนา สุคนธรสโรงเรียนนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี อุ่นจิโน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการ
3. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร แสงอรุณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ
2. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี อุ่นจิโน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุมิตร แสงอรุณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ
2. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี อุ่นจิโน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร แสงอรุณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ
2. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี อุ่นจิโน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุมิตร แสงอรุณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ
2. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี อุ่นจิโน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์ โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี อุ่นจิโน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์ โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี อุ่นจิโน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์ โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี อุ่นจิโน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์ โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี อุ่นจิโน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ จุลกาฬโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ คำฟูโรงเรียนสารสาสน์กรรมการ
3. นางสาววรินดา พยศ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยุทธศักดิ์ จุลกาฬโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ คำฟูโรงเรียนสารสาสน์กรรมการ
3. นางสาววรินดา พยศ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ จุลกาฬโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ คำฟูโรงเรียนสารสาสน์กรรมการ
3. นางสาววรินดา พยศ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยุทธศักดิ์ จุลกาฬโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ คำฟูโรงเรียนสารสาสน์กรรมการ
3. นางสาววรินดา พยศ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางสาวชลาลัย เทพวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ คำฟูโรงเรียนสารสาสน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางสาวชลาลัย เทพวงศ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ คำฟูโรงเรียนสารสาสน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางสาวชลาลัย เทพวงศ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ คำฟูโรงเรียนสารสาสน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางสาวชลาลัย เทพวงศ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ คำฟูโรงเรียนสารสาสน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสาวชลาลัย เทพวงศ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสาวชลาลัย เทพวงศ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางถนอม อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย รู้มากโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เงาทองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางถนอม อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย รู้มากโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เงาทองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางถนอม อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย รู้มากโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางถนอม อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย รู้มากโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางพรอุมา วงษ์สวรรค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางพรอุมา วงษ์สวรรค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวนาฏนัดดา สุขพันธุ์โรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวนาฏนัดดา สุขพันธุ์โรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวนาฏนัดดา สุขพันธุ์โรงเรียนวารีเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ เงาทองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวอรุโณทัย รู้มากโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวนาฏนัดดา สุขพันธุ์โรงเรียนวารีเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ เงาทองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวอรุโณทัย รู้มากโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสันทนา จองสกุลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. Mr.Richard Herbert Shortโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางมนต์รัตน์ ตามาโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน กรรมการ
4. นางสิรินทร์ สังประกุลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. Mr.Eric W Andersonโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
2. Mr.Paul Davidโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางวชิรา บุตรราชโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ฉายานนท์โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. Mr.Peter Jensenโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Nathan Gerard Vandermostโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรุจิรา มาฆะสุขโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายโองการ ชมวิศรุตกุลโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Willem Op den Brouwโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางลักษณา สุวรรณเดชโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางมันทนา แสงอรุณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสายสุนีย์ กัณชัย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมีนา บุญตัน โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. Mr.Michael Cookโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. Miss.Megan Polleyโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางสาวพชรพรรณ สัมมาอรรถ โรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางแน่งน้อย โกศลโพธิ์ทรัพย์โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. Mr.Adasami Olufemiโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. Mr.Kelly Askvigโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอรวรรณ ดิศวนนท์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นางแคทรียา ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเวียงจันทร์ จันทร์งามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. Mr.Nicolas Williamsโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Alfred Groblerโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางน้ำฝน โทปุญญานนท์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางผ่องศรี วงศ์กระจ่าง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. Mr.Andy Babbโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชนิดา ศรีสองเมืองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ บุญแก้วโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา อุมาแสงทองกุลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. Mr.Stephen Winstonโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Matthew Mclachlanโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวจัสมิน วรรณา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางอริญชย์ ฮอล์ตันโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. Mr.Andrea Brancaccio โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. Mr.Harold Danโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Jonathan Brentโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวจีราวรรณ อยู่ศิริโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ เกษรศรีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางณิชาภัทร์ ก๋องแก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Monsieur Denis Francoisสมาคมภาษาฝรั่งเศสเชียงใหม่กรรมการ
5. นางจิราพร จงรักษ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางนภัสกร บางสายน้อยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ ปุกคำนวล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. MissLuo Yuสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา ต๋าคำโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. MissํYu Hanสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
5. MissLiang Xiaorongสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
6. นายนนทชัย อาวรณ์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวเบญจมาศ จอมนงค์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ แซ่หูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. MissLuo Yuสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการ
3. นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. MissYu Hanสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
5. MissLiang Xiaorongสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ปุกคำนวล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวเบญจมาศ จอมนงค์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ อู่ทองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปวิช กิตติยังกุลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย ปินชัยโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. Mr.Isao Yamakiมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกรรมการ
5. Mr.Takashi Otaมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
6. Mr.Hiromi MatsuiJapan Foundationกรรมการ
7. นายวิภาส วัฒนกุลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายทศพล ดวงจิตรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. Mr.Isao Yamakiมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกรรมการ
3. Mr.Takashi Otaมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
4. Mr.Hiromi MatsuiJapan Foundationกรรมการ
5. นางกาญจนา อินต๊ะขัติโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสราวุฒิ ชำนาญเสือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาววิไลรัตน์ ทาโสโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสุดา บราเซซ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสิรธร ศักดิ์สูงโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. Mr.Christopher Damian Cain โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย เรือนสอน โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. Mr.Graham Ian Corbridgeโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ปัญญาคม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสง่า พรหมศรีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สิงห์น้อยโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายปราโมทย์ ประเสริฐเลิศอารีย์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายประชา วีรวัฒน์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัทธ์ธีรา เล็กมีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ ฝ้ายตระกูลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายสถิต ตาคำโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ขันพลโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวดวงกมล จันทร์พุทธาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนุสรา ตันตะนรัตน์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายสะอาด เงินถาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายสมพร ใจบุญนอกโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอำไพภรณ์ จิตต์ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นางจันทร์นวล ประดิษฐ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางศิรินทร์ ตันกุริมานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนวรรณ ปัญญาแดงโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวัลภา สุวรรณเพ็ชรโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางจริงใจ พญามงคลโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวิราชินี สุกินโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
6. นางศิรินพร ฤกษ์วัฒนสิริกุลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางพวงพยอม อุสาหะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกรรณานุช มูลคำโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอันธิฌา ขาวแสงโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางสุรีย์รัตน์ โอฬารสกุลโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีสุดา ศิริโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ไพยารมณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางมาลี โรจนวรานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปนัท แก้วยิธิโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นายสราญ คำอ้ายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวรวรรณ ศรีเสถียรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีสุดา ศิริโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ไพยารมณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางมาลี โรจนวรานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปนัท แก้วยิธิโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นายสราญ คำอ้ายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวรวรรณ ศรีเสถียรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกิ่งกาญจน์ ไชยแก้วเมร์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวีรวุฒิ นามประเสริฐโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ฟูมูลเจริญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายวรมงคล ภาพพริ้งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางกิ่งกาญจน์ ไชยแก้วเมร์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวีรวุฒิ นามประเสริฐโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ฟูมูลเจริญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายวรมงคล ภาพพริ้งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑา กุณา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธนกร อับดุลสลาม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ โพธินาม โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ กัลปเพ็ญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางนฤมล สุทาโน โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายกิตตินันท์ อทุมชาย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ กัลปเพ็ญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางนฤมล สุทาโน โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายกิตตินันท์ อทุมชาย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรัตติกาล เตชะฟอง โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางนภาพร ไชยสมภาร โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายประกิตต์ ดุษฏีธีรวงศ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรี โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ จันทรมณี โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรีโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ จันทรมณีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพร ต้นเถา โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปณวรรต เล้าคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ นิลคง โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร มหาพรหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกรีชา ขัติประทุม โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวรการ ประพัฒน์สิริ โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ไพยารมณ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุทธิพร สุทธิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ไพยารมณ์โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุทธิพร สุทธิโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ แผลงศรโรงเรียนหอพระกรรมการ
2. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ขุกทกพันธุ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ยาสาร โรงเรียนจอมทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ โพธินาม โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชียร มหาพรหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ ฟองมณี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายธิติ ศรัทธานนท์ โรงเรียนดอยสะเก็ดกรรมการ
7. นายประภาส สุภาษี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ ฟองมณีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายธิติ ศรัทธานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
7. นายประภาส สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธเนศ สุนทรนันทโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางปิยฉัตร วุฒิสรรพ์ โรงเรียนหอพระ กรรมการ
3. นางวารี นุภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางกัลยา ประทุมเกษรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี อุทธจักร โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ไชยนันท์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ สุขสาย โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ใจแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นายนพดล ยอดคำลือโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวรรณวิทย์ กันทะวงค์โรงเรียนเมตตาศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ไพจิตรกุญชรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
3. นายสุนทร อินทะนัดโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล แสงศรีแก้ว โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
3. นางอุษาลักษณ์ ปัญจวรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพิทยา เตชะวิวัฒนาการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ วรรณรัตน์โรงเรียนหอพระ กรรมการ
3. นางพรพิมล บุญโคตรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ บุญตอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ศุภสวัสดิ์ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายประชัน พิบูลย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
4. นายวสันต์ บูรณา โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ ลุกิตติกรโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายจำนง ศรีวิชัยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางรุจิพร บุญมีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ชมภูยอดโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ ศักดิ์สง่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ชมภูยอดโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการ
4. นายประสาท บุ้นเชียงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายปิยะวัฒน์ เรียบเรียงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ
2. นางอุราพร บุริโทโรงเรียนหอพระ กรรมการ
3. นายณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
4. นายไพบูลย์ มณีวรรณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
5. นายวิวัฒน์ อาษากิจ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ภมรานนท์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ เสมือนใจ โรงเรียนหอพระ กรรมการ
3. นางศิริพร สายสอน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางประจวบจิต รุ่งพิบูลย์โสภิษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน จุลมานพโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวรัชนิภา ธาตุอินทร์จันทร์ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจรรยา จักรวุฒิ โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ์ ปิยะวราภรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
3. นางประหยัด บุญลือ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวสมใจ ธนารักษ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา เล็กมี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ บุญญประภาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอักษราวดี สุระวงศ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา สมศักดิ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางทิพย์สุนีย์ ชัยศิลบุญโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพัชรี ใจอุโมงค์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ทิพรส โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการ
3. นางดาลัด ย้อยพลแสนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราพร สุนทรนันทโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา โกฏิแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสุทธิพร คันฑมนัสโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพัชรี เชื้อสามโรงเรียนหอพระ ประธานกรรมการ
2. นางภัทราวรรณ ลิขิตตระกูลรุ่ง โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวจรีรัตน์ เกษฎาพันธ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิจ ประสิทธิ์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี ขันธรรมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเนื้อน้อง จามาโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นายธนา ช้างทองโรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลป์กรรมการ
3. นางณัฐชยา พอพินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริญา ศรีษะโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ชินโขติโสภณโรงเรียนธรรมราชกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ขันธรรมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางวิยะดา อุ่นใจแรมโรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์ สิทธิวงศ์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนา ช้างทองโรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางรัศมีดาว ปัญญาพระพรโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเนื้อน้อง จามาโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ชินโขติโสภณโรงเรียนธรรมราชศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี ขันธรรมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพรีย์ เจริญสินธุ์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุพรีย์ เจริญสินธุ์โรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์ สิทธิวงศ์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ชินโขติโสภณโรงเรียนธรรมราชศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี ขันธรรมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพรีย์ เจริญสินธุ์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิจ ประสิทธิ์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา อุ่นใจแรมโรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชราภรณ์ อุดมโสภกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริญา ศรีษะโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ขันธรรมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิจ ประสิทธิ์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสุรภี กรรณิกาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ อุดมโสภกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางเนื้อน้อง จามาโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ชินโขติโสภณโรงเรียนธรรมราชศึกษากรรมการ
3. นางสุพรีย์ เจริญสินธุ์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชราภรณ์ อุดมโสภกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริญา ศรีษะโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ขันธรรมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวพัชราภรณ์ อุดมโสภกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธนา ช้างทองโรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลป์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.053277151 ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ มือถือ 090-9490966 E-mail: airwpcm@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]