หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่กลุ่มดอยสุเทพ
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ คณะกรรมการอำนวยการ
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ คณะกรรมการอำนวยการ
3 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสุเทพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ คณะกรรมการอำนวยการ
4 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในกลุ่มดอยสุเทพ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
5 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาการศึกษาพิเศษ อำเภอเมือง เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
6 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาปริยัติธรรมแผนกสามัญ อำเภอเมือง เชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะกรรมการอำนวยการ
7 ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกลุ่มดอยสุเทพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายอุทัย ขัติวงษ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางวิไลลักษณ์ เยาวพานนท์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวนุจรี ผิวนวล โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายพิเชษฐ รัตนวรากุล โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสุภาพร วิสารทวงศ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
13 พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ
14 พระปลัดสมชาติ สิริชาโต โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 พระสันติ วิริยธมฺโม โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 พระปลัดชินภัทร ชินภทฺโท โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 พระสมุห์เสาร์คำ สุภภาโส โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ
18 พระครูประกาศธรรมานุยุต โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 พระมหาอังคาร ญาณเมธี โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ
20 ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
21 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
22 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
23 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
24 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
25 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
26 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสันกำแพง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
27 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
28 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
29 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
30 นางยุพิน เตชะโกมล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
31 นางสาวนงลักษณ์ อุดมพันธุ์ ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
32 นางสาวอรสา ดีทุ่ง ครูโรงเรียนหอพระ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
33 นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
34 นายจาตุรงค์ ป้องภาษิต ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
35 ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
36 นางสาวอภิณห์ภัศ มานิ่ม ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
37 นางรัชนีย์ นิรุตติพงศ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
38 พระสันติ สนฺตจิตฺโต โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
39 สามเณรวีระชาติ หงส์กนกรัตน์ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
40 สามเณรสราวุธ รัตนอารยธรรม โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
41 สามเณรไพโรจน์ นิยมเรือนทอง โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
42 พระตานทุน ปิยสีโล โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
43 สามเณรณรงค์ศักดิ์ ปันสี โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
44 นางสาวขวัญตา แก้วมูล ผู้ประสานงาน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
45 นายณัฐวุฒ สุทธิพันธุ์ ผู้ประสานงาน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
46 นางพาโชค สงค์ศิริ ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
47 นางสาวปัทมา ธรรมปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
48 นางสาวชลดา สุมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
49 นางสาวธัญญลักษณ์ เสนธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
50 นายนรินทร์ คำปัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
51 นายทวีชัย ปฤกษากร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
52 นางเศรษฐินี กุลสุทธิเสถียร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
53 นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
54 นางสาวสุรัญญา ธรรมลังกา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
55 นายกรีชา ขัติประทุม โรงเรียนดาราวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
56 นางสาวนัฐพร ตื้อจันตา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
57 นายอานุภาพ เมืองปุ๊ด โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
58 นายอดิศร สิกขกิจโสภา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
59 นางสาววราภรณ์ เศษลาว โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
60 นายเทวัญ ทองคำฟู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
61 นางสาวพัฒชริน เจนจิต โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
62 นางวราภรณ์ กฤตธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
63 นางสาวจุฑามาศ ปุกคำนวล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
64 นายทศพล ดวงจิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
65 สามเณรวันชัย แว่นแคว้น โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
66 นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
67 นายพงษ์พันธ์ นิลคง โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
68 นายจิระศักดิ์ แผลงสอน โรงเรียนหอพระ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
69 นางสาวรัถยาภรณ์ กุลจันทร์ โรงเรียนสันกำแพง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
70 นางชญานิศ ไชยเดชะ โรงเรียนสันกำแพง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
71 นางเยาวลักษณ์ โอวาทจำรัส โรงเรียนสันกำแพง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
72 นางศิริยุคล สมสัตย์ โรงเรียนสันกำแพง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
73 ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
74 นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
75 นางสาวสุรัญญา ธรรมลังกา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
76 นางสาววราภรณ์ เศษลาว โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
77 สามเณรวันชัย แว่นแคว้นพนา โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
78 นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันออนไลน์
79 นางผ่องพรรณ สายทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
80 นายอนันต์ สุวรรณคะโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
81 นางสาวอภิณห์ภัศ มานิ่ม ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
82 นางทิพวัลย์ วิริยะ นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
83 นายโชคชัย ใจแน่น ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
84 นางสาวทัศนีย์ ชัยวงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
85 นายทวีชัย ปฤกษากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
86 นางจันทิมา วงศ์ทิพย์ ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
87 นางรัชรินทร์ แปงแสง ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
88 นางสาวศุภรัตน์ คำมุงเมือง โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
89 นางสาวสิริกร สามะบุตร โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
90 นางทิพวิมล วรรณชัย โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.053277151 ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ มือถือ 090-9490966 E-mail: airwpcm@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]