สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยุพราชวิทยาลัย 88 17 5 1 110
2 วัฒโนทัยพายัพ 57 13 9 4 79
3 สันกำแพง 54 17 10 12 81
4 กาวิละวิทยาลัย 46 19 10 13 75
5 ดาราวิทยาลัย 29 8 5 6 42
6 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 28 14 4 13 46
7 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 23 7 1 3 31
8 แม่ออนวิทยาลัย 22 7 7 9 36
9 เชียงใหม่คริสเตียน 21 13 8 11 42
10 หอพระ 20 8 9 14 37
11 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 15 8 2 13 25
12 มงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 14 10 6 4 30
13 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 12 12 2 6 26
14 วารีเชียงใหม่ 12 5 7 7 24
15 เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 12 2 6 6 20
16 วิชัยวิทยา 6 5 5 3 16
17 สารสาสน์วิเทศล้านนา 5 2 1 1 8
18 เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 4 4 2 10 10
19 เมตตาศึกษา 2 0 0 1 2
20 ไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 1 0 0 0 1
21 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 1 0 0 0 1
22 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 0 3 4 10 7
รวม 472 174 103 147 896