สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยุพราชวิทยาลัย 46 28 15 89 88 17 5 1 110
2 สันกำแพง 26 10 12 48 54 17 10 12 81
3 กาวิละวิทยาลัย 17 17 7 41 46 19 10 13 75
4 วัฒโนทัยพายัพ 15 24 18 57 57 13 9 4 79
5 ดาราวิทยาลัย 13 5 4 22 29 8 5 6 42
6 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 9 7 3 19 23 7 1 3 31
7 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 9 5 4 18 28 14 4 13 46
8 แม่ออนวิทยาลัย 5 6 8 19 22 7 7 9 36
9 หอพระ 5 4 6 15 20 8 9 14 37
10 มงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 5 2 3 10 14 10 6 4 30
11 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 4 0 2 6 15 8 2 13 25
12 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 3 5 4 12 12 12 2 6 26
13 วิชัยวิทยา 3 0 2 5 6 5 5 3 16
14 วารีเชียงใหม่ 2 6 1 9 12 5 7 7 24
15 สารสาสน์วิเทศล้านนา 2 1 0 3 5 2 1 1 8
16 เมตตาศึกษา 2 0 0 2 2 0 0 1 2
17 เชียงใหม่คริสเตียน 1 8 10 19 21 13 8 11 42
18 เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1 4 3 8 12 2 6 6 20
19 เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 0 1 3 4 4 4 2 10 10
20 ไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
21 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
22 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 0 0 0 0 0 3 4 10 7
รวม 168 134 105 407 472 174 103 147 749