สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยุพราชวิทยาลัย 47 30 15 92 91 17 5 1 113
2 สันกำแพง 27 10 13 50 56 17 10 12 83
3 กาวิละวิทยาลัย 18 18 7 43 48 19 10 13 77
4 วัฒโนทัยพายัพ 17 24 18 59 59 13 9 4 81
5 ดาราวิทยาลัย 17 5 4 26 33 8 5 6 46
6 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 13 7 4 24 34 14 4 13 52
7 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 9 7 3 19 23 7 1 3 31
8 หอพระ 6 4 7 17 22 8 9 14 39
9 แม่ออนวิทยาลัย 5 9 10 24 26 8 7 9 41
10 มงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 5 2 3 10 14 10 6 4 30
11 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 4 0 2 6 15 8 2 13 25
12 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 3 5 4 12 12 12 2 6 26
13 วิชัยวิทยา 3 0 2 5 6 5 5 3 16
14 วารีเชียงใหม่ 2 6 1 9 12 5 7 7 24
15 สารสาสน์วิเทศล้านนา 2 1 0 3 5 2 1 1 8
16 เมตตาศึกษา 2 0 0 2 2 0 0 1 2
17 เชียงใหม่คริสเตียน 1 8 10 19 21 13 8 11 42
18 เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1 4 3 8 12 2 6 6 20
19 เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 0 1 3 4 4 4 2 10 10
20 ไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
21 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
22 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 0 0 0 0 0 3 4 10 7
รวม 182 142 109 433 497 175 103 147 775