ขอแจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน
โรงเรียนที่จะส่งกรรมการตัดสิน ในกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การแข่งขันทัศนศิลป์ ขอให้ส่งรายชื่อกรรมการของโรงเรียนส่งที่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนครับ
2. การแข่งขันดนตรีไทย ขอให้ส่งรายชื่อกรรมการของโรงเรียนส่งที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557
วันพฤหัสบดี ที่ 07 สิงหาคม 2557 เวลา 16:12 น.