แจ้งโรงเรียนที่จะเข้าร่วมประชุม (ภาษาต่างประเทศที่ 2 )
        แจ้งโรงเรียนที่จะเข้าร่วมประชุม (ภาษาต่างประเทศที่ 2 ) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องวิภาตะวนิช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย          ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หรือตัวแทน เตรียมรายชื่อกรรมการ แต่ละกิจกรรม มาด้วย
วันพฤหัสบดี ที่ 07 สิงหาคม 2557 เวลา 16:23 น.