สรุปผลการประชุมกรรมการตัดสินทักษะภาษาไทย

สรุปผลการประชุมกรรมการตัดสินทักษะภาษาไทย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มดอยสุเทพ

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

การกำหนดหัวข้อและเกณฑ์การแข่งขัน

๑. การเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เกณฑ์การแข่งขัน ยึดตามเกณฑ์ของ สพฐ.

๒. การเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การกำหนดขอบข่ายเนื้อหา เกี่ยวกับ “ เศรษฐกิจพอเพียง การเมืองไทย อาเซียน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ”

เกณฑ์การให้คะแนนมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

๑) การตั้งชื่อเรื่องสอดคล้องกับเรื่องที่เขียน เปลี่ยนจาก ๑๐ คะแนน เป็น ๕ คะแนน

๒) รูปแบบประกอบด้วย ส่วนนำ เนื้อเรื่อง และสรุป เปลี่ยนจาก ๕ คะแนน เป็น ๑๐ คะแนน

๓) ข้ออื่น ๆ คะแนนคงเดิม

๓. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

บทบังคับ พระสุริโยทัยขาดคอช้าง (โคลงสี่สุภาพ)

บทเลือก นิราศภูเขาทอง (กลอนสุภาพ)

บทพากย์เอราวัณ (กาพย์ฉบัง 16)

๔. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

บทบังคับ กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมกระบวนเรือ (โคลงสี่สุภาพและกาพย์ยานี ๑๑)

บทเลือก อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง (กลอนสุภาพ)

คำนมัสการอาจริยคุณ (อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑)

๕. พาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รอบแรก หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมไทย ในเวทีโลก”

รอบคัดเลือก กรรมการจะกำหนด ๓ หัวข้อ ให้จับสลากในวันแข่งขัน

๖. พาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รอบแรก หัวข้อ “สร้างคน สร้างไทย สร้างวินัยให้ตนเอง”

รอบคัดเลือก กรรมการจะกำหนด ๓ หัวข้อ เกี่ยวกับวิถีไทย...ก้าวไกลสู่สากล ให้จับสลากในวันแข่งขัน

๗. แต่งบทร้อยกรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

กรรมการจะคิดหัวข้อ มาคนละ ๒ หัวข้อ ให้ผู้เข้าแข่งขันจับสลาก ในวันแข่งขัน

หมายเหตุ ข้อสรุปทั้งหมดให้นำไปประกาศแจ้ง ที่เว็บไซต์ของ สพม.34
วันพุธ ที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 12:37 น.