กำหนดส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์
กำหนดส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ ทุกประเภท จำนวน 6 ชุด ภายในวันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ส่งที่กลุ่มสาระคณิตศาตร์ ผู้ติดต่อ ครูโสภา ชมชื่น
วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 16:45 น.