กำหนดส่งรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์
ให้ส่งรูปเล่นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6   ภายใน นจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557  ที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 
วันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 14:55 น.