ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขัน ในบางกิจกรรม

เนื่องจากมีบางกิจกรรมการแข่งขัน ได้เปลี่ยนห้อง การแข่งขัน จากห้องเดิม มีรายละเอียดดังนี้

-ประเภทการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง (ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย) ณ ห้อง ๔๓๒

-ประเภทการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ (ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย) ณ ห้อง ๔๒๓

-ประเภทการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) (ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย) ณ ห้อง To be Number One

-ประเภทการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท ผลงานสิ่งประดิษฐ์ (ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย) ณ ห้อง ๔๒๕-ประเภทการแข่งขันการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.ต้น ณ ห้องศูนย์คณิต ๑ (๓๒๒)

- ประเภทการแข่งขันการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ระดับ ม.ปลาย ณ ห้องศูนย์คณิต ๒ (๓๒๓)

- ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับ ม.ปลาย ณ ห้องศูนย์ฝรั่งเศส
วันจันทร์ ที่ 01 กันยายน 2557 เวลา 10:49 น.