เพิ่มเติมสถานที่การแข่งขัน ในบางกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

วันที่แข่งขัน วันที่ 5 กันยายน ๒๕๕๗

- ประเภทการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.ต้น ชั้น 3 อาคาร 3 ห้อง 331

- ประเภทการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.ปลาย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332

- ประเภทการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ (ระดับ ม.ต้น) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333

- ประเภทการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ (ระดับ ม.ปลาย) อาคาร 3ชั้น 3 ห้อง 334

- ประเภทการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ (ระดับ ม.ต้น) อาคาร 3ชั้น 3 ห้อง 335

- ประเภทการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ (ระดับ ม.ปลาย) อาคาร 3ชั้น 3 ห้อง 336

- ประเภทการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ (ระดับ ม.ต้น) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326

- ประเภทการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ (ระดับ ม.ปลาย) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323

- ประเภทการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ (ระดับ ม.ต้น) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337

- ประเภทการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (ระดับ ม.ปลาย) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327
วันจันทร์ ที่ 01 กันยายน 2557 เวลา 14:27 น.