เกณฑ์การเปลี่ยนตัว

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน ๑ คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้

การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้

๑) ทีม ๒-๓ คนเปลี่ยนตัวได้ ๑ คน

๒) ทีม ๔-๖ คนเปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๒ คน

๓) ทีม ๗-๑๐ คนเปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๓ คน

๔) ทีม ๑๑-๒๐ คนเปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๔ คน

๕) ทีม ๒๐ คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๕ คน


เอกสารในการเปลี่ยนตัวจะต้องเป็นหนังสือออกจากทางโรงเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนแข่งขัน (รายงานตัว)

โดยนำ เรียนประธานศูนย์การแข่งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ 04 กันยายน 2557 เวลา 10:00 น.