ประกาศสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา๒๕๕๗ ระดับภาคเหนือ

๑.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (๕กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.พิริยาลัยแพร่

- กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ. (๕กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน โรงยิม๑๐๐๐ที่นั่ง(อบจ.)

๒.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์

๓.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

- การงานอาชีพ (๙กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.ถิ่นโอภาสวิทยา

- คอมพิวเตอร์(15กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.พิริยาลัยแพร่ และร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์

- หุ่นยนต์(๒กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน โรงยินแฝด (อบจ.แพร่)

๔.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (๖กิจกรรม)สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.วิไลอุปถัมภ์

๕.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๕กิจกรรม)สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.ห้วยม้าวิทยาคม

๖.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

- สาระทัศนศิลป์ (๗กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.สาธิตเทศบาลเชตวัน

- สาระนาฎศิลป์ (๖กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.สองพิทยาคม

- สาระดนตรี - ดนตรีสากล สถานที่จัดการแข่งขัน ศูนย์กอเปา (อบจ.แพร่)

- สาระดนตรี - ดนตรีไทย สถานที่จัดการแข่งขัน วิทยาลัยการอาชีพสอง

๗.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(๙กิจกรรม)สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.นารีรัตน์

๘.กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม(๘กิจกรรม)สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.ลองวิทยา

๙.การศึกษาพิเศษเรียนร่วม สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.ลองวิทยา

๑๐.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (๔กิจกรรม)สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.ร้องกวางอนุสรณ์สถานที่แข่งขันเป็นสถานที่แข่งขันคราวๆ รอการประกาศของสพม.๓๗ อย่างเป็นทางการ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่ประกาศครับ
วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09:24 น.