รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่กลุ่มดอยสุเทพ
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิง สิริกร  รัตนเกื้อ
 
1. นางสาวบงกช  พรมอินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1. นางสาววาด  แดงพิสิษฐ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เทียมแสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐธัญ  ถวัลย์วาณิชกุล
 
1. นางรมมาดี  พรวนหาญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวปิยะรัตน์  กุลจิตติพฤทธิ์
 
1. นายสราญ  คำอ้าย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จินดา
 
1. นางอรุณี  สุวรรณทัต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายธนพล  ดวงพันธ์
 
1. นางมัทนา  สุภามูล
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  เลาลี
2. เด็กหญิงปลายฝัน  นนทพัทธ์สกุล
3. เด็กหญิงปาณพรรณ  วรรณคุณกุล
 
1. นางสาวกรณ์กาญจน์  นนทพัชรพงศ์
2. นายมนู  กันทะวงศ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1. นายชนาธิป  ผ่องศรี
2. นางสาวปาริฉัตร  จักขุกุศล
3. นางสาวศศินา  ตะรุวรรณ
 
1. นายพงศกร  สมมิตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงหอมนวล  จิกต๊ะ
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เชื้อดี
 
1. นางรุ้งกาญจน์  เกลอดู
2. นางสาวศรีสุดา  คำลือ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวคณาภรณ์  โอบอ้อม
2. นางสาวจันทิมา  อินจันทร์
 
1. นางศิริรัตน์  คำชมภู
2. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กชายวุฒิกร  รัตนพันธ์
 
1. นางปริศนา  อินทรชิต
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายวรุตม์  อินวงค์
 
1. นายศรายุทธ  วิริยคุณานันท์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ผางคำ
2. เด็กหญิงชุรีรัตน์  เซมา
3. นางสาวสโรชา  ดวงเดช
 
1. นางสาวปัณชญา  จักรชัยชาญ
2. นางสุชาดา  พงศ์วุฒิศักดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวจิราภรณ์   ยวงตาป้อ
2. เด็กชายชโลบล   เด่นนินนาท
3. นางสาวธนัตดา    เฉลนไกร
 
1. นางสาวนิภา   สัจจญาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญนเรศ   อ่อนหวาน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กองสิงห์
2. เด็กหญิงพิชญสิริ  ใจหน้อย
3. เด็กหญิงศจีเพชร  ปัญญา
 
1. นางโสภา  ชมชื่น
2. นางพัชรินทร์  แสนแปง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายธาวิน  เชิดสถิรกุล
2. นางสาวปทิตตา  จึงเจริญ
3. นางสาววิมุตตา  พรหมเสน
 
1. นายศุภชัย  ยันต์พิเศษ
2. นางสาวเกศรา  คิดอ่าน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกษิดิศ  ตาใจ
2. เด็กหญิงรุจิภาส  ดุลย์สูงเนิน
 
1. นางศิริพรรณ  อุ้ยฟูใจ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายปัฐวี  สิริวงศ์เครือ
2. นายศรวิพัฒน์  อินต๊ะมูล
 
1. นางศิริพรรณ  อุ้ยฟูใจ
2. นางสาวมณีรัตน์  ธินะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรางคณา  ระวังงาน
 
1. นายณรงค์  อุ้ยฟูใจ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายนภสินธิ์  กิตินันท์
 
1. นายณรงค์  อุ้ยฟูใจ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนัญฐิกา  เอี่ยมวิถีวนิช
2. เด็กหญิงรวีภรณ์  อมรเลิศพิศาล
3. เด็กหญิงอภิชญา  เจริญกิจ
 
1. นางสิรินาถ  จอมพงษ์
2. นายจรัญ  ไชยศักดิ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายนิพพิชฌน์  แก้วสมุทร์
2. นายพิทยา  อภิวัฒนกุล
3. นางสาวสกุลทิพย์  ช่างฆ้อง
 
1. นางพันธ์นิดา  ด่านไพบูลย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทรัพย์สินธ์
2. เด็กหญิงนฤมล  อินทวงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  เข็มอุดร
 
1. นางฟาริดา  เดชะกูล
2. นางสาวสุทธินี   ชาวรัตนพันธุ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวปาลิตา  ค้าเจริญ
2. นางสาวพนัชกร  สุธรรม
3. นางสาวเพียงพลอย  บุญสมบัติ
 
1. นางสาววลีรัตน์  ทองรักษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  โนคำป้อ
2. เด็กหญิงธัญญ์ลักษณ์  บางประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ป้อมพยัคฆ์
 
1. นางจุรีย์รัตน์  บุญมาวงศ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวณัฐพร  ชัยอาม
2. นางสาวนุชจิรา  ปินไชย
3. นางสาวศิรประภา  ไชยวงค์
 
1. นางณัจยาณี  ประวังญาณวัฒน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1. เด็กชายชนายุทธ  โวลฟายล์
2. เด็กหญิงภณฐานีย์  วงศ์พึ่งไชย
3. เด็กหญิงศุมินทร์ตรา  สิทธิกรหลีสกุล
 
1. นางธันยาภัทร์  ธนะพงศ์นิธิศ
2. นางฉวีวรรณ  อ้นโสภา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายนัทกฤษณ์  ไชยวัง
2. นายศุภชัย  ยวงนาค
3. นายสุขุม  เสาร์หมื่น
 
1. นางฟาริดา  เดชะกูล
2. นายปริยะ  วัฒนศิริเสรีกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายอลงกรณ์  แรงดี
2. เด็กชายเกียรติศักดื์  แปงมา
 
1. นางจินตนา  โปธานนท์
2. นายสำราญ  โปธานนท์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวขนิษฐา  ราชบันเทิง
2. นางสาวสุภาภรณ์  ใจวงค์ยะ
 
1. นางอินทิรา  อริยะจักร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายพีรพล  ลุงคำ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ถาปินตา
 
1. นายจักรกฤษณ์  ประกาสิทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายพสิษฐ์  กระโจม
2. เด็กชายศาตพร  ไชยวุฒิ
 
1. นายปริยะ  วัฒนศิริเสรีกุล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงกชมล  อินต๊ะมูล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยเลิศ
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  แสนสี่
4. เด็กหญิงนริศรา  ปัญญาปัน
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทะกลกิจ
 
1. นายอภิเษก  ณ วรรณติ๊บ
2. นางเกศริน  ธรรมขันแข็ง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวกิติยา  บุญฟู
2. นางสาวพรพิมล  สุภามูล
3. นางสาวพัชราภรณ์  ทะระถา
4. นางสาวศรีสุรางค์  แดงรุ่งโรจน์
5. นางสาวเนตรศิริ  ธิใจเงิน
 
1. นางเกศริน  ธรรมขันแข็ง
2. นางสาวศิริเพ็ญ  ประเสริฐชัย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกิตติยารัตน์  รื่นเริง
2. เด็กหญิงจันทร์หอม  วรรณเสน
3. เด็กหญิงชัชชญา  ปินตา
4. เด็กหญิงธิดาทิพย์  สุวรรณ
5. เด็กหญิงอลิสา  แสนศรี
 
1. นางดรุณี  มณีวรรณ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ   อุลลิวัลย์
2. นางสาวณีรนุช  สุรินทร์
3. นางสาวนลิตา  เตปินยา
4. นางสาวปิยธิดา   นางเมาะ
5. นางสาวพิมพ์ทิวา  ใจจา
 
1. นางพัชรินทร์  สุภามวน
2. นางนางอารีย์  จารุภูมิ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวฉัตรฉนันท์  กาวีแว่น
2. นางสาวธัญญ์ลักษณ์  นิลประยูร
3. นายปฏิภาณ  ยอดเมือง
4. นางสาวรัชนีกร  คำใส
5. นางสาววีระรัตน์  รุ่งสว่าง
 
1. นางสุภาภรณ์  แพเพชร
2. นางเพรงบุญ  จิราภิรมย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายกิตติพงศ์  ศรีพรประเสริฐ
2. นางสาวขวัญข้าว  ศรีสวัสดิ์
3. นายคริษฐ์  นิลกุล
4. นางสาวจิตรลดา  ขจรเดชากุล
5. นางสาวจิรนันท์  พงษ์แต้
6. นางสาวจิรัชยา  เฉลิมมงคล
7. นางสาวชุติมน  ทองคำ
8. นายธนวัฒน์  ปวงหล้า
9. นายธีรุตม์  ฉันทจิตปรีชา
10. นายธีรโชติ  นางแล
11. นายปริญญา  แสงมณ๊
12. นางสาวพัชริฎา  นาน่วม
13. นายภูศิษฏ์  สีผึ้ง
14. นายมนตรี  สิริมงคลพันธุ์
15. นายวรวัชร์  แสงกระจ่าง
16. นายศุภกร  วุฒินันท์สุระสิทธิ์
17. นางสาวสิรินทิพย์  สมงาม
18. นางสาวสุภนิดา  ชำนาญ
19. นางสาวอรณิชา  ใจเสมอ
20. นางสาวอัญมณี  รัญจวรรณ
 
1. นางอัญพัชญ์  สัมมาเกษมพัฒน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยาณี   ตาดทอง
2. นายจักรพัทร  ศรีสันติธรรม
3. นางสาวจารุวรรณ   คำหม่อง
4. นางสาวณัฐชยา  กาญจนพิพัฒน์กุล
5. นางสาวณัฐชา  ดวงปินตา
6. นายธนันต์ชัย   เอกจิตร
7. นายธีรภัทร  บุญแสงขัติ
8. นายนมัสการ  จันทร์หอม
9. นางสาวนันทิชา  เรืองรองรัตนา
10. นางสาวปรัชญาภรณ์   วีระ
11. นางสาวปัฐวิกรณ์  สืบเหล่ารบ
12. นายพิรพัฒน์  ลือชัยเกษม
13. นางสาวภานุมาศ   มณีวรรณ
14. นายวงศธร   วงศ์ไพบูลย์สุข
15. นางสาววรัญญา  เมืองมูล
16. นายศุภกร  ใจคำ
17. นางสาวอรนุช   โกฏิแก้ว
18. นางสาวเกวลิน   ช่างทำนา
19. นางสาวเจตนิธิฐ   บริสุทธิ์ศรี
20. นายเจนวิทย์  โกมลวาณิช
 
1. นางอัญพัชญ์  สัมมาเกษมพัฒน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ธรรมกาศ
 
1. นายศักดิ์ดา  เมืองสุวรรณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวรัชดาพร  ประทุม
 
1. นางสาคร  ผลอินทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กหญิงกลอย  พรชัย
2. เด็กชายสรศักดิ์  บุญมี
 
1. นางชริญ  ไทยตรง
2. นางมยุรี  กิตติพงษ์พันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นายจิรายุทธ์  วรรณกอง
2. นางสาวธันยรัศ  สุภามูล
 
1. นางจินดา  ช่วยค้ำชู
2. นางสาวมัลลิกา  ปรัชญาบุตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกฤติยากรณ์  คำอิ่น
2. นางสาวกุลวรา  วิริยะ
3. นางสาวจารุวรรณ  แปงจันทร์หอม
4. นางสาวณัฐกาญจน์  ตันนรา
5. นางสาวนริศรา  บุญทาขันแก้ว
6. นางสาวภัทรนันท์  เจตนสุนทรเวทิน
7. นางสาววริษฐา  นกมีรอด
8. นางสาววิภาพรรณ  องอาจ
9. นางสาวศิรินทิพย์  ใจจ้อย
10. นางสาวสิตานัน  พรหมภัทรา
 
1. นางนวพรรณ  แก้วชะเนตร
2. นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพย์มหาสมุทร
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวกนกกร   ยาอินตา
2. นางสาวกนกวรรณ  เสือสกุล
3. นางสาวกมลนิตย์   ชัชชัยนันท์
4. เด็กหญิงกฤติมา  ต้นทอง
5. นางสาวธัญญารัตน์  อิ่นแก้ว
6. เด็กหญิงธัญมน  แสนอยู่
7. นางสาวบัวชมพู  สมควร
8. นางสาวพิชานิกา  สินราช
9. เด็กหญิงพีด  ลุงหลู่
10. เด็กหญิงฟารีดา  ภูเขียว
11. นางสาวศศิธร  ธรรมพิญโญ
12. เด็กหญิงสลิลทิพย์   สุขนภาสวัสดิ์
13. เด็กหญิงอภิชญา  ล้นตื้อ
14. เด็กชายอาตง   แซ่ยุ
15. นางสาวฮุสนี  ดือมิงหมะ
 
1. นางทัศนีย์  เชื้อสะอาด
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  ตากุล
 
1. นางสุวิมล  โคนโท
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุริกัน
 
1. นางสาวอรณัชชา  ใหม่ศรี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายรชต  ศรีจาย
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1. นางสาวเกศณีย์  เตปิน
 
1. นายปรีชา  บุญประเสริฐ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายธนภูมิ  กวาวสิบสาม
 
1. นางสาวอรณัชชา  ใหม่ศรี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวสุมินตรา  ตะสิงห์
 
1. นางประภาพรรณ  วัยวุฒิ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กชายพัทธพล  เซ่งจ่าว
 
1. นางสาวปราวีณา  เทพคำ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงปิยชนก  ธนเกียรติสกุล
 
1. นายณัฐดนัย  วงศ์คำ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชา  ด้วงทรง
2. เด็กหญิงรพีพันธ์  เจริญผล
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายปวิตร  อินใจมา
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1. นายณัฐกิตติ์   แจ้งสนิท
 
1. นายณัฐนนท์   ค้าขาย
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายชนะศึก  บุญเป็ง
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เมืองคำ
3. เด็กหญิงณัชชา  เขื่อนคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิชยา  เก๋อภัย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวนัททิยา  ธิมะโน
2. นายนันทพล  มหาวัน
3. นายมนัสวิน  ต๊ะผัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิชยา  เก๋อภัย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายสิทธิชัย   นิชาภัทรกุล
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์   มาศิริ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายชัชณุพงศ์  ใจแก้ว
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายการัณยภาส  มานำ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายบูรณศักดิ์  บุญยิ่ง
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายภาคิน  ศิริรัตน์
 
1. ดร.มยุรี  ด้วงศรี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวศุภร  เนียมกำเนิด
 
1. ดร.มยุรี  ด้วงศรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวมัลลิกา  โอศิริพันธุ์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศาม์  นามเมือง
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาศึกษา 1. เด็กชายธนบดี  ทีจินดา
 
1. นายวุฒิชัย  ปัญญาเมา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายรัฐพงษ์  สุยะนนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์  เสียงชารี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงอุษณา  พรหมกันธา
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวสุทธิรักษ์  เครือบุญ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 98.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศาม์  นามเมือง
2. นายฐิติ  แก้วน้อย
3. นายธนวัฒน์  ปวงหล้า
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  บุญยิ่ง
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  สักกะโต
6. นางสาวมัลลิกา  โอศิริพันธุ์
7. นางสาวศุภิสรา  สุวรรณศรี
8. นางสาวสุทธิรักษ์  เครือบุญ
9. นายเปรมนิภัทธิ์  สารสา
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
2. นายกิตติเดช   อ้นภา
3. นางไพฑูรย์  รุ่งเรืองวงศ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พรหมปัญญา
2. เด็กชายณชชพล  กาบปวงคำ
3. เด็กชายดลดนัย  ไกรกิจราษฏร์
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยมงคล
5. เด็กชายนิติพงษ์  มหาเทพ
6. เด็กหญิงปิยาภัทร์  ล้นตื้อ
7. นางสาวผกามาศ  บุษกรานุโต
8. เด็กชายพิสิษฐ์  จตุรพิทักษ์กุล
9. เด็กชายภาคภูมิ  สุนันทา
10. เด็กชายวทัญญู  วิชัยยา
11. นางสาววิจิตรา  วงษ์สี
12. นายศุภชัย  คานจันทึก
13. เด็กชายอนัตสิทธิ์  แก้วมาลัย
14. เด็กชายอรรถโกวิทย์  ขัติวัง
15. เด็กหญิงเมธาวี  วิรุฬศักดิ์สกุล
 
1. นายกมล  ตั้งตัว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกษมา  สุวรรณะ
2. เด็กชายชยานนท์  ตาอินทร์
3. เด็กชายพบเก้า  สุวรรณวิชนีย์
4. เด็กหญิงพิงค์ธาร  ศิรินภาพันธ์
5. เด็กชายวัชพล  สุวรรณศรี
6. เด็กชายอันวา  รัตนสินสมบูรณ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   กองเงิน
2. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายณัฏฐ์ชานินท์  ด้วงบ้านยาง
2. นายธนกฤต  กุณาเรือน
3. นายธนภัทร  คุณหลวง
4. นายนนทวัฒน์  ฉันทะ
5. นายสิทธิพล  กิจเจริญผล
6. นายสิทธิโชค  ตาสา
 
1. นายยุทธศักดิ์  จุลกาฬ
2. นายวรพงษ์  ทองเลิศ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงกรระวี  โสฬสรัตนพร
2. นางสาวกาญจนาพร  อินตา
3. นายการันตรี  พงษ์พุก
4. นายกิตติชัย  จันทร์สม
5. นายกิตติภูมิ  ผิวอ่อนดี
6. นายจักรพันธ์  สุวรรณซาว
7. เด็กหญิงจิณณา  ผลดี
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อุตรเคียนต์
9. เด็กหญิงชญานี  จันทร์แก้ว
10. เด็กหญิงชลิตา  แก้วบุญเรือง
11. นายณรงค์  คอสซูสต้า
12. นายณัฐพงศ์  โปธิ
13. นางสาวณัฐพร  แสนแปง
14. นายณัฐวุฒิ  แก้วใหญ่
15. นางสาวดาราพร  สีนวน
16. นางสาวธนกานต์  แก้วมาลัย
17. เด็กชายธราเทพ   สุรางคุปกุล
18. เด็กหญิงธันยพร  ปัญญา
19. เด็กชายธีรภัทร  ตาทัน
20. นายธีรวัฒน์  อุมา
21. นางสาวนฤวดา  นราพงศ์
22. เด็กชายนวมินทร์  ดิษฐศิลป์
23. เด็กหญิงนิภาธร  ชนะเวช
24. เด็กหญิงปภัสสร  มอยดี
25. เด็กชายพงษ์สนิท  แก้ววิจิตต์
26. นายพจ  หนองภักดี
27. เด็กชายพรพิพัฒน์  แก้ววิจิตต์
28. เด็กชายภัทรดนัย  ลำจวน
29. นายภานุวัฒน์  พงศ์จา
30. นางสาวรณชัย  วิจิตโต
31. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจมา
32. นายวนกฤต  แสนสุรศักดิ์
33. นายสหรัตน์  มะทะธง
34. เด็กชายสหัสวรรษ  คนธสิงค์
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  วีระพันธ์
36. นางสาวสุธินี  ศรีทรงผล
37. นางสาวเสาวรส  ปันทกา
38. เด็กชายเหนือ  รัตนะ
39. เด็กหญิงเหมือนฝัน  วงศ์ดี
40. นางสาวแพรวพรรณ  แดงคำดี
 
1. นางมันทนา   แสงอรุณ
2. นางสาวชลาลัย   เทพวงศ์
3. นายสุมิตร  แสงอรุณ
4. นางสาวกัณฐมาศ  อินทรัศมี
5. นายวิสิษฐ์  วงค์กูด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กหญิงกชกร  สรีสุภา
2. นางสาวกนธิชา   ประเสริฐศักดิ์
3. นางสาวกัญญาณัฐ   พรหมปัญญา
4. เด็กหญิงฃวัลรัตน์  ทิพย์สุภา
5. เด็กหญิงจันทรสุดา   หลวงเมือง
6. เด็กชายจิรพงษ์   นะรินทร์
7. นางสาวจีรานุช  บัวหลวง
8. เด็กหญิงฉัตยาภรณ์   นามรินทร์
9. นางสาวชฏากร   ปาธิวงศ์
10. เด็กหญิงฌัชชา   ถาปินตา
11. เด็กชายณัฐ  ลุงคำ
12. เด็กหญิงณัฐนิชา   วรรณวงศ์
13. เด็กหญิงณัฐพร   มาชัยยะ
14. นายณัฐวุฒิ   อินฉ้วน
15. เด็กหญิงธนัดดา   พวงดอกไม้
16. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ธวัฒน์วรากุล
17. เด็กหญิงธิดาวดี  ศรีวรรณา
18. เด็กหญิงนฤมล  นาเมืองรักษ์
19. เด็กหญิงนันทพร   ลุงผัด
20. เด็กชายปฏิวัติ   ศรีพลวารี
21. เด็กหญิงปัทมวรรณ   อินตาพรหม
22. เด็กหญิงปานชีวา  ชูศิลป์
23. นางสาวพรพิมล   คำฟอง
24. เด็กหญิงพลอย   สายฟ้า
25. นายภริพงษ์   ศรีนะรัตน์
26. เด็กหญิงภาวินี   สิมศิริวงษ์
27. เด็กหญิงรวมพร   ศรีเหรา
28. เด็กชายวงศธร   จันทรา
29. เด็กหญิงวรรณกร   แซ่หยาง
30. เด็กหญิงศิริพร   สมชาย
31. นายสถาพร   ศรีวรรณตัน
32. เด็กหญิงสมฤดี   ลุงซอ
33. เด็กชายสิทธิเดช   ว่องสิริโชค
34. เด็กหญิงสุชานุช   ใฝ่ไพโรจน์
35. เด็กหญิงสุพรรษา   ลุงคำ
36. เด็กชายอนุชิต  ชัยทอง
37. เด็กหญิงอัญนภา   แซ่หยาง
38. เด็กหญิงเกศินี   เงินรุ่งชัชวาล
39. เด็กชายโรจนชัย   พุกเจริญ
40. เด็กชายไพบูลย์   ใฝ่ไพโรจน์
 
1. นายพระรถ   แก่นท่าตาล
2. นางสาวกัณฐมาศ   อินทรัศมี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายศุภกฤษณ์   นามสวรรค์
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายณัฐกร  ชัยยะ
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปันใจแก้ว
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวอรวรรณ   โตวิทยานันท์
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อาจอุ้มเมือง
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายทัตติพงษ์  วงษ์สวรรค์
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำลือ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวธัญวรัตน์  ขัติมงคล
 
1. นางจินตนา  สุคนธรส
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1. เด็กชายสมิทธิ์  โชโลส
 
1. นางสาวนันทพร  แก้วแสน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกิตติคุณ  เชื้อผู้ดี
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อชิระธนภูมิ
 
1. นายจักรภพ  สุริยะมงคล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวดุจดาว  เขื่อนคำ
 
1. นางตวงทิพย์  เครือมะโนรมย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธนายุต  ถามถ้วน
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายวรานนท์  ทศบุญชัย
 
1. นายจักรภพ  สุริยะมงคล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงอารยา  ยูโด๊ะเน๊าะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวภัทรภร  วิริยะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1. เด็กชายกมลภพ  ปิติพัฒน์
2. เด็กหญิงคัทลียา  วันทา
3. เด็กชายชนัญญู  ธนากลนันท์
4. เด็กหญิงชนากานต์  แฮมเบอร์ตัน
5. เด็กหญิงชยาภรณ์  พุ่มพวงผล
6. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศรีชนะ
7. เด็กหญิงชุติมันต์  ศรีชนะ
8. เด็กหญิงณัฐวีพร  สุยะต๊ะ
9. เด็กหญิงณิธิพร  นาโคศิริ
10. เด็กหญิงธนภรณ์  ฉิมประเสริฐ
11. เด็กชายธนวัฒน์  สามเคี้ยม
12. เด็กชายธรณ์เทพ  ทิวัง
13. เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์ทองคำ
14. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ขันทราษฎร์
15. เด็กหญิงปรางวลัย  วรรณศรี
16. เด็กชายพีรพิชญ์  พงษ์ธิ
17. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ศรีเทพ
18. เด็กหญิงภัสราพร  พรอำนวยพงศ์
19. เด็กชายภูมิพัฒน์  ใจคำลือ
20. เด็กชายภูริวัจน์  กมลธนาพิสิทธิ์
21. เด็กชายรวี  ลือชัย
22. เด็กหญิงรัชตา  ชัยทวีพร
23. เด็กชายศราณุวัฒน์  เพชรรัชต์เมธา
24. เด็กหญิงอภิญญา  นาวิก
25. เด็กชายเนติภูมิ  วงเต๋จ๊ะ
26. เด็กชายเอกบุตร  สมณะ
27. เด็กชายแทนรัก  จิรณรงค์ชัย
 
1. นายอนันต์  ตันสกุล
2. นายสิทธิชัย  วันควร
3. นางสาวปิยะนุช  พูลศิริ
4. นายสัณญิติ  หล่อกำเหนิด
5. นายจักรกฤษณ์  ลิ้มโสภาส
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายจีระเกียรติ  แก้วมาลัย
2. นายชาคริต  โกษาสุวรรณ
3. นายฐนิสสพงศ์  วงค์ฝั้น
4. นางสาวณัฐธิดา  วณะเจริญ
5. นางสาวณิชกานต์  รัตนเสถียร
6. นายตวิชวัช  จันต๊ะภา
7. นายธนภัทร  หิรัญวัฒนกุล
8. นายธนโชติ  วงศ์ษา
9. นางสาวธรรมพร  สมบูรณ์
10. นายธวิชัย  ยาวิลาศ
11. นางสาวนพรัตน์  อิสสระจินดา
12. นางสาวนภสร  ก่ำคำ
13. นางสาวบุรัสกร  คาพูน้อย
14. นางสาวปพิชญา  อมรรัตนโรจน์
15. นายปัณธนัส  สุวรรณวัฒน์
16. นายพลวัฒน์  อินต๊ะ
17. นางสาวพัชรนันท์  คงธนกรัณย์
18. นายพันธกร  ทองเณร
19. นางสาวพิชญาภา  ทวีชัย
20. นางสาวพิมพ์นิภา  วงษ์กาวิน
21. นายมาวิน  วิภาภรณ์พรรณ
22. นางสาววชิรญาณ์  บุญเพิ่มพูล
23. นายวรวิช  ชำนาญคิด
24. นายวรากร  มหาวันแจ่ม
25. นายศตนันท์  ปิยะลังกา
26. นายศรวิษฐ์  สร้อยรอด
27. นางสาวศุภลักษณ์  ถวิลวิศาล
28. นางสาวสกุลสิริ  แจ่มสุกใส
29. นายสรัญ  จอมพันธ์
30. นายสิทธิณัฐ  เงินคีรี
31. นายสิริวัฒน์  อุปนันท์
32. นางสาวสุพิชชา  นะธัม
33. นายอัณณ์  เขมรรัตน์
 
1. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
2. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
3. นางคีตกานต์  โยธามาศ
4. นางสุดคะนึง  พันธ์ประไพ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  คุณยศยิ่ง
2. เด็กชายกลวัชร  นาคปน
3. เด็กหญิงดรุณี  สุดใจแก้ว
4. เด็กหญิงนารินทร์  สีมุ่ง
5. เด็กหญิงพรธวัล  สุวรรณสา
6. เด็กชายรังสรรค์  ขันทะ
7. เด็กชายฤทธิพร  พรจากฟ้า
8. เด็กหญิงวิภาพรรณ  ต๊ะแก้ว
9. เด็กหญิงศิรดา  จะอือ
10. เด็กชายศิรวิชญ์  กิตสุภา
 
1. นางอำไพ  พรหมเมตจิต
2. นางสาวพัฒชริน  เจนจิต
3. นางสาวกรรณิการ์  สุยะวา
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  บุญคำ
2. นายฉันทะพิชญา  ราชโคตร
3. นางสาวดารณีรัตน์  สุนันตา
4. นางสาวนัดทิดา  มอญศรี
5. นางสาวปิยธิดา  ธิยาม
6. นางสาวพรพิมล  จันแดง
7. นายวิชญะ  เลิศธรรมพิริยะ
8. นายวิชิตพล  ศรีคำมา
9. นายสุเทพ  พวงโพพันธ์
10. นางสาวเยาวภา  พลอยหนุน
 
1. นางอำไพ  พรหมเมตจิต
2. นางสาวสาวิตรี  มือแข็ง
3. นางสาวอภิญญา  สารอินสม
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวครองขวัญ  ศรีสุริยานนท์
2. เด็กหญิงชาลินี  ลุงวี
3. นางสาวนิจจารีย์  จีปน
4. นางสาววรานันท์  ปัญญาแหลม
5. นางสาวสายวาริน  สุริยา
6. นางสาวสุดารัตน์  ปินคำแต
 
1. นางสมทรง  ชูวุฒยากร
2. นางสาวศุภลักษณ์  เงาทอง
3. นางสาวภัทราภรณ์  ชูโฉม
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกรรวีร์  รวมสุข
2. เด็กหญิงจันทร์ฟอง  วันแสน
3. เด็กหญิงช้องมาศ  วตินา
4. เด็กหญิงพัชรภรณ์  สายกับ
5. เด็กหญิงวิมลสิริ  คำบาล
6. เด็กหญิงสุรัชธิดา  ปัญญาดา
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  แซ่เล่า
2. นางสาวอัญชลี  ฟูแสง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พงษ์กลาง
2. เด็กชายชยานนทฺ์  ตาอินทร์
3. เด็กชายชานนท์  มูลงาม
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  นะวะเดีย
5. เด็กหญิงนภัสนันท์  วงศ์ศิริวรากุล
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญรัตน์
7. เด็กหญิงภัทรนันท์  จาคะมณี
8. เด็กหญิงรินลดา  สมยง
9. เด็กหญิงศกุนตลา  แย้มชื่น
10. เด็กหญิงสุวดี  คาบเพ็ชร
11. เด็กหญิงอนินทิตา  เขื่อนแก้ว
12. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ปานหลุมข้าว
13. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เพชรพุ่ม
14. เด็กหญิงเยาวนารี  ถิ่นอ่อน
 
1. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์
2. นางสาวพรอุมา   วงษ์สวรรค์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกวินนา  มิดดา
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  จองทุน
3. นางสาวจุฑามณี  สายอุด
4. นางสาวณริศราภรณ์  ปิงยศ
5. นางสาวธัญนิธิ  ทนันชัย
6. นายนุติพงษ์  ตาจุมปา
7. นายประวิทย์  ชัยชนะ
8. นางสาวพลอยไพลิน  อินทรเดชา
9. นายพิจักษ์  บาลี
10. นางสาววรางคณา  ริยาย
11. นางสาววีรินทร์  จ๊ะราจา
12. นางสาวเพชรา  นันตาชัยวุฒิ
 
1. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายพิทักษ์พงษ์  เรือนมูล
2. เด็กชายอาทิตย์  กาวิชัย
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1. เด็กหญิงนาว  ตาจุมปา
 
1. นางสาวปภัสรัญชน์  ปินธง
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1. นางสาวบุณยนงค์  จองสาม
 
1. นางสาวนิพาภรณ์  ฟักทอง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ตันติศักดิ์
 
1. นายฮูเซยิน  ไอ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายสรวิศ   จีนานุรักษ์
 
1. MissChintana   Watson
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงศิณีพร  พรหมพรทรัพย์
 
1. นางสันทนา  จองสกุล
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวสุภารัตน์  ปัญญาแก้ว
 
1. นางสาวชัญญะพิชญ์  ระดม
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  แมรี่แอน คอนราด
 
1. นางสาวสุวรรณา  โปธา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวจุฑามาศ   วะเชร์
 
1. นางสาวชลวิภา   เฟื่องกาญจน์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กชายชีวิณ  พงศ์สิมภากรณ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  เสริมชัยวงศ์
3. เด็กชายธรรมอัฏฐ  อุมาแสงทองกุล
4. เด็กชายพลากร  เขื่อนแก้ว
5. เด็กชายภัค  อัครมั่งคั่ง
 
1. นายนพคุณ  อุ่นใจ
2. นางสุชาวดี  ยั่งยืน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. นายธนวัฒน์  รัตนกิจไพศาล
2. นายธิติ  ชัยแก้ว
3. นายภาคภูมิ  สุวรรณรัตน์
4. นายภูมิฤกษ์  พรหมมินทร์
5. นายโอเฟอร์  ลัมเบร์คส
 
1. นายนพคุณ  อุ่นใจ
2. นางสุชาวดี  ยั่งยืน
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. นางสาวพันไมล์  โรจนวิภาต
 
1. นางนภัสกร  บางสายน้อย
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  กิตติโสธร
 
1. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวรสสุคนธ์  เกษสุวรรณ
 
1. Miss Fu  Linjun
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กุลศิวะพร
 
1. นายวรวิทย์  ผัดเป้า
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวพรทิพย์  พันธกิจไพบูรณ์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ปินชัย
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  มณีโชติ
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วิเศษวัฒนกุล
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายสรพงษ์  สุนทรพันธ์
2. นายสรภูม   สุนทรพันธ์
 
1. นางสาวชลวิภา   เฟื่องกาญจน์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐชนน  ขาวคม
2. เด็กชายธีรเดช  ดอยกิ่ง
3. เด็กชายนนท์  เจียกขจร
4. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ประสานศักดิ์
5. เด็กชายพิชยุฒม์  เชื้อสะอาด
6. เด็กชายพีรพัฒน์  หมื่นอินทร์ชัย
7. นายราอู  หมอกแสง
8. เด็กชายศิวกัณฑ์  กาวิเต
 
1. นายวิชิต  สอาดล้วน
2. นายวรมงคล  ภาพพริ้ง
3. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกู้พงศ์  ฉั่วชุมแสง
2. นายชายชาญ  บุญมาก
3. นายทัพไทย  ทะลือชัย
4. นายรัชศิลป์  ภูมิช่อ
5. นายวราวุฒิ  มหาคุณวงศ์
6. นายวินไทย  บู่หลู่
 
1. นายวิชิต  สอาดล้วน
2. นายวรมงคล  ภาพพริ้ง
3. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวกรชนก  แก้วฉลวย
2. นางสาวจิตรวรรณ  ขัติกุล
3. นายณัฐวุฒิ  สิทธิสาร
4. นายนเรศ  สิริปุมแปง
5. นายปิติพงษ์  มิ่งไชย
6. นายพิทักษ์ภูมิ  กุมภา
7. นางสาววีระรัตน์  รุ่งสว่าง
8. นายสุเมธ  ปาลี
9. นางสาวอมรรัตน์  เอกรัตน์
10. นายอานุภาพ  ปัญโญใหญ่
 
1. นายจัตุพร  ปูเรือน
2. นางสุรีย์รัตน์  โอฬารสกุล
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงกฤติญา  ธรรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  นายซิน
3. เด็กหญิงพีรติกานต์  โพธิลักษณ์
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  เครือปัญญา
5. เด็กหญิงวารินทร์  ตันสูงเนิน
 
1. นางจุไรทอง  ชัยกันย์
2. นางศิรินพร   ฤกษ์วัฒนสิริกุล
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวชุติกาญจน์  พิทักษ์วารินทร์
2. นางสาวปานทิพย์  มาสา
3. นางสาววราภรณ์  สมป้อ
4. นางสาวสโรชา  ยอดเมือง
5. นางสาวแพรวพรรณ  กฤษฎา
 
1. นางสุรีย์รัตน์  โอฬารสกุล
2. นางอินธิรา  อินทะยะ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพร  ลุงหลง
2. เด็กหญิงอินทิพร  พวงสายใจ
3. เด็กหญิงโยธิชา  อุปนันแปง
 
1. นางมาลี  โรจนวรานนท์
2. นายคณิศร  ดอกไม้
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐกาญจ์  โกสุโท
2. นางสาวนพมาส  จุฑากาญจน์
3. นางสาวอินทิรา  นกนาค
 
1. นางอัญชลี  ไพยารมณ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองพรหม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญตั๋ว
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชัยวรรณ์
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  มากุล
2. นางสาวศรีสุดา  ศิริ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวปนัดดา  สารรังสี
2. นางสาวสายรุ้ง  แซ่ยะ
3. นางสาวสุกัญญา  ชูหมื่อกู่
 
1. นางอรพินธ์   โพธิ์แก้ว
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  เล้าอติมาน
 
1. นางสาวณชนก  มณเฑียร
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรภัทร  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ธรรมปัญโญ
 
1. นางสาวสุรัญญา  ธรรมลังกา
2. นางสาวดาราทอง  เลิกการ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายชัยชนะ  ทองเกษม
2. เด็กชายชำนาญ  วิเศษสิงห์
 
1. นางสิริธร  อมราภรณ์พิสุทธิ์
2. นางสาวศุพิชฌาย์ญา  ยะกาวิน
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายชยมงคล  คณะปัญญา
2. นางสาวญฐมณ   ขันขยัน
 
1. นางสิริธร  อมราภรณ์พิสุทธิ์
2. นางสาวศุพิชฌาย์ญา  ยะกาวิน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ไชยวงศ์
2. เด็กชายชินกฤต  เงินสม
 
1. นายสุทธิพร  สุทธิ
2. นายประภาส  สุภาษี
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวสุคนทิพย์  โกฐิคำ
2. นายเศรษฐกิจ  อิ่มกมล
 
1. นางนารีรัตน์  ขุททกพันธุ์
2. นางสาวสุรัญญา  ธรรมลังกา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรายุส  วรรณก้อน
2. เด็กหญิงบุษยณัฐ  เพ็งพาจร
 
1. นางเขื่อนทอง  มูลวรรณ์
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตานน  เสนาชัยบาล
2. เด็กชายอนพัทย์  คำแดง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
2. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐภัทร  หอมทอง
2. เด็กชายธนภูมิ  พรหมนุชานนท์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐนรี  จินดา
2. นายธนดล   เป็งจันทร์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวปรียารัตน์  อธิกคีรีพงศ์
2. นายรวิชญ์  นนทะวงษ์
 
1. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายพัสกร  โตวตระกูล
2. นายสุรฉันท์  เหลี่ยววงค์ภูธร
 
1. นายวิเชียร  มหาพรหม
2. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายฐปณัฐ   สามสี
2. เด็กชายพัฒนพงศ์    พุทธิกุล
3. เด็กชายพิสุทธิพงศ์    พุทธิกุล
 
1. นางสาวปิยเปรมกมล   วันติยา
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. นายณพัช  ประภายสาธก
2. นายพิทวัส  คุณกะมุต
3. นายภานุวิชญ์  โมทนา
 
1. นางสาวณุภาวรรณ  จันทร์พหรม
2. นางสาวฐิติกานต์  อนุสุเรนท์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายกิตติพงษ์  จันทรวรรณ
2. นางสาวภัคจิรา  ไทยสุชาติ
 
1. นายประกิตต์  ดุษฎีธีรวงศ์
2. นางสาวดาราทอง  เลิกการ
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นายจักรี  มณีวงศ์
2. นายดุริยะ  ชัยวิเศษกุล
3. นางสาวอรพรรณ  ยะปั๋น
 
1. นายธิติ  ศรัทธานนท์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาศึกษา 1. เด็กชายกมลสิทธิ์  เลาซ้ง
2. เด็กชายนรินทร์  มะโนธง
3. เด็กชายมณเฑียร  วงศ์สร้อย
 
1. นายวรรณวิทย์  กันธวงค์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวมธุรส  กันทะวงศ์
2. นางสาวยุพา  ปาลี
3. นางสาวอภิวรรณ  รอดมณี
 
1. นางสาวรัชนิภา  ธาตุอินจันทร์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายวิรุณ  ดีจันทร์
2. เด็กชายสุบุญ  เมืองไส
3. เด็กชายอาจหาญ  จองปุก
 
1. นางสุชาดา  สมศักดิ์
2. นางอัจฉราพร  สุนทรนันท
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  ผิวงาม
2. นางสาวกาญวฎี  พรมใจ
3. นางสาววนิดา  อินตาพรหม
4. นางสาววริศรา   เติมนาค
5. นางสาววิยะดา  จันต๊ะตา
6. นางสาวอรุณวรรณ  ไชยวงศ์
 
1. นางจิราภรณ์  ทิพรส
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  เลิศลักษณ์วิบูลย์
2. เด็กหญิงจัว  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงยศวดี  ขาวงาม
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวจีราพร  ใจก๋า
2. นางสาวธนภรณ์  ดีโชคชัย
3. นางสาวเกศญาภรณ์  ลีจา
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงอารียา  จันทร์ดี
2. เด็กชายเจษฎาพันธ์  กันธาหล้า
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงฉาย
 
1. นายชัยวัฒน์  ชมภูยอด
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นายณัฐกร  ก้อนแก้ว
2. นายณัฐธนกฤษฏิ์  สีคำ
3. นายอนุวัต  สิทธิการกูล
 
1. นางพัชรี  เชื้อสาม
2. นางอุราพร  บุริโท
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายธวัชชัย  ขันคำ
2. นางสาวนีรพรรณ  กันธิมาส
3. นางสาวสุชาดา  ใจพรมมา
 
1. นายวีระศักดิ์  ลุกิตติกร
2. นางภัทราวรรณ  ลิขิตตระกูลรุ่ง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชกร  จารุอังกูร
2. เด็กหญิงช่อผกา  โกฎธิ
3. เด็กหญิงนิชากร  ปามูล
 
1. นางศิริพร   สายสอน
2. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวชาลิสา  ศรีคำ
2. นางสาวณัฐกานต์  แพทย์สุวรรณ
3. นายธนภัทร  ชัยพงษ์พิพัฒน์
 
1. นางศิริพร   สายสอน
2. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายศุภกิตติ์  จุฑากาญจน์
2. เด็กชายเมธิชัย  จูมี
3. เด็กชายเอกรัฐ  ยืนยง
 
1. นางนัทธมน  จุลมานพ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาววิสาขา  เรือนแก้ว
2. นายศักราช  ณ เชียงใหม่
3. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์เลิศ
 
1. นางวารี  นุภาพ
2. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวกฤติยา  กาหลง
2. นางสาวขัตติยา  ตะริโย
3. นางสาวไอสวรรค์  แสนดี
 
1. นางสาวมนต์ฤทัย  คำบุญเรือง
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวอัญชลี  เหมือนหมาย
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัญญา  สุนทรแก้ว
 
1. นางเฉลิมศรี  ขันธรรม
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติกา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จันทร์เล็ก
3. เด็กหญิงเสาวลักษ์  คำชัยวงศ์
 
1. นางเฉลิมศรี  ขันธรรม
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  สิทธิวงศ์
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายพีรพัฒน์  จักร์แก้ว
2. เด็กชายภาสกร  รัตน์รวีวงศ์
3. เด็กชายรชกานต์  ตั้งล้ำเลิศ
 
1. นางสาวสิริญา  ศรีษะ
 
162 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายนที  ทองคำ
2. เด็กชายนทีกรานต์  วิภาษา
 
1. นายวัชระชัย  คำพิชัย
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สาริอาภรณ์
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายสุริยะ  โตแดง
 
1. นางสาวศิริพร  วงศ์ศักดิ์ศรี
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญยรัตน์
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายธนพล  นองเนือง
 
1. นางรัศมีดาว  ปัญญาพระพร
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายสุภกฤตย์  นามสวรรค์
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิธิธดา  วิทยารักษ์
 
1. นางเฉลิมศรี  ขันธรรม
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายดิศนันท์  บริบูรณ์
 
1. นายวัชระชัย  คำพิชัย
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นายวัฒนา  ทองคำ
 
1. นางเนื้อน้อง  จามา
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กชายนิเวศ  อีแสน
2. เด็กชายเจนวิทย์  ลิ้มประภา
 
1. นางศรีอำพร  มาตา
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  สิทธิวงศ์