หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ ลภะวงศ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชุมพล เสาร์เจริญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
3. นางนพวรรณ ศิริบูรณะโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางพวงผกา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ชมพลโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางประพินท์ สังขาโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางรจนาภรณ์ ฉายอรุณ โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางนัยนา อุปกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางธนวรรณ มหายศ โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจพร สว่างวงค์ โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ อุปกุลโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางทรงสุคนธ์ อักษรดิษฐ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพรรักษ์ สุคันธะกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2. นางนนทา สำราญทรัพย์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
3. นายภูฉาย ประวัติสมบูรณ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพูนมิตร บุญสูง โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ สมบุตร โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางอรทัย ชุมภูคำ โรงเรียนสะเมิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุดา คำตันโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สิริผ่องใสโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวแววเดือน มุนินทร์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายนริส บัววิรัตน์เลิศโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางดาราภรณ์ ศรีวิชัยโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา นาคสนิทโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2. นางวรปฐมา จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางนงนุช ไกรงามโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
4. นายปรีดี พนารื่นรมย์แจ่ม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
5. นางพิชญา มณีศรโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ บางโรย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2. นางสฤษดิ์ลักษณ์ สุระวงค์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมพล สุภาโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสุดสายใจ เจริญทรัพย์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี ศิริโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
3. นางสายทอง กาวิละ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
4. นายดิสกร นินนาทโยธินโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ กันทาทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร แสงทอง โรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นายสรพันธ์ โรจนคีรีสันติ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นางผิวผ่อง ปัญญารัตน์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิจิตรา สิทธิวงศ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นางประไพ สุวรรณโสภณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
7. นางวรรณา คุณล้านโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวกนกวรรณ ภักดีเทพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ ธรรมจินดาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ริยะปานโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ กาตะโลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ จินกระวีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวหยกสุวรรณ แก้วดอกโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นายเทพวิกรณ์ มณีวังโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
7. นางเจียมใจ พันธ์พัฒนกุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวพรทิวา ถากว้างโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางปรารถนา เกียรติภักดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสรี ปรมชวลิตโรจน์โรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นางมณฑา วิชัยวุฒิโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลวดี จักรบุตร โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา ศรีวรรณชัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นางสาวจุฬาวรรณ คำตัน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวพิชญา ปัญญสุโกสิงห์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายชูเกียรติ วรรณสอนโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางประภัสสรณ์ เล็กธำรงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี สันติคุณากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ใจบุญ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จิตไพโรจน์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายนราศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
7. นางอัมพวัล วิจารณ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางปรารถนา เกียรติภักดี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสรี ปรมชวลิตโรจน์ โรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นางมณฑา วิชัยวุฒิ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลวดี จักรบุตร โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา ศรีวรรณชัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นางสาวจุฬาวรรณ คำตัน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวพิชญา ปัญญสุโกสิงห์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายชูเกียรติ วรรณสอน โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางประภัสสรณ์ เล็กธำรง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี สันติคุณากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ใจบุญ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จิตไพโรจน์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายนราศักดิ์ ไชยเรือง โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางอัมพวัล วิจารณ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐนันท์ วงศ์วราเดชกุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ธรรมขันธ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพงศ์ เป็งมา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นายดุสิต ศรีลาวัลย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นางอรวรรณ คงบรรทัด โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสโรชา มุดซาเคน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
7. นายธวัชชัย มันทากาศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสันทัด ดุลสูงเนิน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางภัทรา ภัทรพงษ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ สลอบแสง โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นางวารุณี อุ่นตาน โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางประภาสร อุลัยโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ ปานาที โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวพิมพ์วรรณ เตจ๊ะเสาร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายภูวรินทร์ ชัยชาญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายวินิจ ทองเล็ก โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา ขุนคำโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นางสุดธิดา เยาว์ธานี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวสุจินดา มุ่งปัญญาศรีบุรี โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
6. นายมนตรี มณีชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยากรรมการ
7. นางจารุวรรณ ศรีจันทร์ โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสายพิณ ถาวรโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
9. นางนงคราญ ตันตะละ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
10. นายธีรพงษ์ กันทะวงศ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสิทธิพร วงศ์มั่น โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ ตันติสันติสม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เครือทะนุโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริรัฐ รัชรินทร์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายชีวานนท์ แก้วสว่างโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา เทียมแก้ว โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
6. นางสาวกฤษณา จองมน โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ บุญทวี โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
8. นางฌานทัศน์ พรมสาส์น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
9. นางขนิษฐา คมขำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
10. นางวิไลวรรณ ปิวคำ โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวขนิษฐา ปันทะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ ติวงค์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ ติวงค์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสำราญ พึ่งนาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์ดี ดีฟั่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
5. นางสาววรรธนภรณ์ ตรียาพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
6. นางเพ็ญแข ดรุณ โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
7. นางสุปราณี ชนะพรหมโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
8. นายอาทิตย์ อินทะรินทร์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
9. นางลัดดา จางสาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
10. นางสาววราภรณ์ คุณาบุตร โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
11. นางทองมุข โปธา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
12. นางสาวสุมิตรา วังสิงห์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางรจนพรรณ ปั้นทิม โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางทิพาวรรณ ดามัสวินวงศ์ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นายประทิน ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
5. นายชัยนรินทร์ จันทร์แก้ว โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวอัจฉราวรรณ กันจินะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
7. นางภรณ์พรรณ แสงดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
8. นายมงคล ปัญญารัตน์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
9. นางจันทร์เพ็ญ โอภาสตระกูล โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
10. นางฉัตรดาว ขันจันทร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
11. นางวิสุธิดา ธัญญะวานิช โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
12. นายอิทธิฤทธิ์ เทพธานีโรงเรียนแม่แตง กรรมการ
13. นายธัญชนก ทาระเนตร โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรีย์ ขันรินทร์คำโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนพงษ์ มีกล่ำ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รองประธานกรรมการ
3. นายการุณ เชิดชูโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนีกร วานิชสมบัติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นายสุภาพ ญาติสมบูรณ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม กรรมการ
7. นางดวงเดือน คุณยศยิ่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
8. นางพัชรา เอื้องไพบูลย์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กรรมการ
9. นายกำธร กาวี โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวเอื้องไพร สุขพินิจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นายนิมิตร วงศ์มณีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ล่าอ๊อต โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางพิศมัย จิลินโรงเรียนแม่แตง กรรมการ
5. นางสาววิจิตรา วารินทร์สุขโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
6. นายไกรศร จองมูลสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
7. นางดวงดารา โกสินทร์ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอัญชลี จาตาโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเสถียร กันธิยะ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกุลญา ดุลสูงเนิน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทียรัตน์ โชติชื่น โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวโสภา กันจินะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
5. นายวสันต์ ปันวงศาโรงเรียนแม่แตง กรรมการ
6. นายพรหมมินทร์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสมควร ต้นเหลือง โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภาลัย อิ่นคำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รองประธานกรรมการ
3. นางปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์ โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ ลายคำ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
5. นางวนิดา กิติลือโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนุชจรีย์ เงินคำมูล โรงเรียนแม่แตง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศิราภรณ์ จันทรสิริกุลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมนทิรา เจริญมหาทรัพย์ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางประทุม พุทธวงค์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญญาพัชร ดำรงเกียรติยศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นายชนะรัตน์ ชัยวรรณ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภิรญา คงแสงเพชร โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
7. นายนคร ราชกิจ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ธวัช ศรีชำนาญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา เม้าทุ่งโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศรี หล้าปุดดาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นางทวีพร ฟูวงษ์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ อุทัยผลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
6. นายทินลัคน์ บัวทองโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
7. นางเยาวลักษณ์ ปิยนันทคุณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา จันทรนพศิริโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ บุญมากโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสักการ สวัสดิ์ประดิษฐ์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุปผา ธนะชัยขันธ์โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการ
5. นายนันทวุฒิ พุทธวงศ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ภัควนิตย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
7. นางอโนทัย ไวยสุนีย์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิวา จันทรนพศิริโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ บุญมากโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสักการ สวัสดิ์ประดิษฐ์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุปผา ธนะชัยขันธ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายนันทวุฒิ พุทธวงศ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ภัควนิตย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
7. นางอโนทัย ไวยสุนีย์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา จันทรนพศิริโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ บุญมากโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสักการ สวัสดิ์ประดิษฐ์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุปผา ธนะชัยขันธ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายนันทวุฒิ พุทธวงศ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ภัควนิตย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
7. นางอโนทัย ไวยสุนีย์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา จันทรนพศิริโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ บุญมากโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสักการ สวัสดิ์ประดิษฐ์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุปผา ธนะชัยขันธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
5. นายนันทวุฒิ พุทธวงศ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ภัควนิตย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
7. นางอโนทัย ไวยสุนีย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
8. นางสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรรณี สมศักดิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เทพจันทร์โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง วงษ์มงคลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนทรี เมฆบุญส่งลาภโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวิไลลักษณ์ วงศ์วัจนสุนทรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันทวดี สังข์แดงโรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นายทวี ทัดแพโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายธรรมนูญ เทพารักษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรัตนา วรรณสอนโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางสาวธราเนาว์ สัตยพานิชโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ คงมั่นโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
4. นายสถิตย์ นิลแก้วโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรวรินทร์ พรนภัสสกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวลภัสรดา ปี่ทองธนโชติโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ไชยมงคลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ คำดาโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญเลิศ สามแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
5. นางเมธาพร เบลีย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิินตนา โพธิ์งามโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกิตติยา ฮวกนิลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
4. นางสาวจิระนันท์ พงศ์ธัญญาเขตโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายพิิสุทธิ์ แก้วสำโรงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิินตนา โพธิ์งามโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกิตติยา ฮวกนิลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
4. นางสาวจิระนันท์ พงศ์ธัญญาเขตโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางเพ็ญศรี ทับทิมโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวศนิชา เลิศการโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรีภรณ์ บุญมาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นางวิกาญดา จินะชิตโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางเพ็ญศรี ทับทิมโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวศนิชา เลิศการโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพััชรีภรณ์ บุญมาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นางวิกาญดา จินะชิตโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ ศิริกุลโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรุวรรณ ศุภรัตน์ภิญโญโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราพร จินาพรโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพิก พงษ์ไทยโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางอ้อยทิพย์ ทองดีโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบรรจบ เจียมเจริญศักดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ธมิกานนท์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ สุริยะมณีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจอมทอง พิเคราะห์งานโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจันทนา อินทจักรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ปันยศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุทธิพร พูนเสงี่ยมศิลป์โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารีรัตน์ บุตรดีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางอ้อยทิพย์ ดวงจันทร์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางปาริชาติ สงวนผลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. พระครูมณีวรรณ ประดิษฐ์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดฤทัย สมบูรณ์วิทย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช พงษ์พิกุลโรงเรียนพงษ์พิกุลกรรมการ
4. พระกิตติชัย กิติสาโรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางอรชร ดิษยะกมลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางรุจิรัตน์ จิตตรากรโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพประธานกรรมการ
2. นายจำลอง กิจสุภาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. พระชวลิต วชรญาณเมธีวัดพระนอนขอนม่วงกรรมการ
4. นายสมชาย ทาเมืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอธิวัฒน์ มณีจักรโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ เดชะปราบต์โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ชูศรีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ โลห์เพ็ชรโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายก้องภัค กุลสุทธิเสถียรโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
6. นางสาวจรรยา ใจคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
7. นางสาวชื่นอนงค์ อำนาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
8. นายณัฐพงษ์ ชุมภูคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจรรยา สุดาจันทร์โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธรรมศักดิ์ ศักดิ์สง่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพรองประธานกรรมการ
3. นายชลิศ ไทยตรงโรงเรียนสัันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุชาติ พูลทาจักร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
5. นายธนู จิณณ์ครุฑมาศโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสายเพ็ญ ปุกคำนวลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
7. นางณัฏฐาภรณ์ สร้อยนาคโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางชนกนาถ โพธินามโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพประธานกรรมการ
2. นางสาววัลยา บุตรดีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมนูญ สุทธิกลัดโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายนนทนันท์ คันธวงศ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายทศพล สภาหาญโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
6. นายอิสรภาพ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
7. นายศุภวิชญ์ ดามัสวินวงศ์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางกัลยา อินทเคหะ โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวทัญญู เพชรพิทักษ์คีรี โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ คันธวัน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางกัลยา อินทเคหะ โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวทัญญู เพชรพิทักษ์คีรี โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ คันธวัน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายปริญญา เฉลิมสุข โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพิชญ์ ธิรัตน์พงษ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
3. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายปริญญา เฉลิมสุข โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพิชญ์ ธิรัตนพงษ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
3. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสไบทิพย์ ตั้งใจ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นายวุฒากร กำแพงแก้วโรงเรียนวัดแม่ริมกรรมการ
3. นางสาวปรีญารัชน์ แสนพิมพ์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสไบทิพย์ ตั้งใจ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นายวุฒากร กำแพงแก้วโรงเรียนวัดแม่ริมกรรมการ
3. นางสาวปรีญารัชน์ แสนพิมพ์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสไบทิพย์ ตั้งใจ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นายวุฒากร กำแพงแก้วโรงเรียนวัดแม่ริมกรรมการ
3. นางสาวพันธ์ทิพย์ ฟูญาติโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรีญารัชน์ แสนพิมพ์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสไบทิพย์ ตั้งใจ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นายวุฒากร กำแพงแก้วโรงเรียนวัดแม่ริมกรรมการ
3. นางสาวพันธุ์ทิพย์ ฟูญาติโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรีญารัชน์ แสนพิมพ์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ อุดแดง โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสรินธร โตจรูญโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมดุลย์ ลาดดี โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางบุญยิ่ง กันทะชัยโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายวีระพล อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิเขมณัฐ ธนินแสงสุริยา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางบุญยิ่ง กันทะชัยโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายวีระพล อินทเคหะ โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิเขมณัฐ ธนินแสงสุริยา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์ ฟูญาติโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฤเดช ธุวะคำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ ประคำสาย โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์ ฟูญาติโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฤเดช ธุวะคำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ ประคำสาย โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลป์ยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุพงษ์ เฟื่องฟูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นายสหรัก ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
6. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสหรัฐ ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
5. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสหรัฐ ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
5. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสหรัฐ ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสหรัฐ ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
5. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
6. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายสหรัก ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นายภานุพงษ์ เฟื่องฟูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
6. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสหรัฐ ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสหรัฐ ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
5. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดง โรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
2. นายทวี พลอยแดง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายคีตภัทร กัลป์ยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรริทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชมนาด พรถาวรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา อักษรศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
3. นางลำจวน อินทะกูล โรงเรียนแม่ริมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา พันธ์ประเสริฐ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางสำจวณ อินทบาลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางวรรณภา อักษรศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา พันธ์ประเสริฐ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางวรรณภา อักษรศรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางชมนาด พรถาวรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการ
3. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางไพจิตรี ถาวงษ์กลาง โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางลำจวน อินทะกูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา หล่าสูงเนิน โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางสุวรรณา พันธุ์ประเสริฐโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา ใจคำโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางคีตา โรจนาทิพย์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศราวุฒิ ธิวรรณ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Jessye Kassโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสารภี เมธประสพสันต์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางศรีนวล บุญธรรม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ไชยอินทร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ นภาวรรณโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Jessye Kassโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางปนัดดา มณีจักร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจิตนา มงคลไชยสิทธิ์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร เตชะรุจิพร โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ ชัยธีระสุเวท โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. Mr.Roberto Sanchez Jr.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ควรอนันต์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางอมรา ทองบ่อ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉันทวรรณ กิตติพงศ์เดช โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ลือดารา โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Roberto Sanchez Jr. โรงเรียนนกรรมการ
5. นางวัฒนา เจริญเกตุ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา สุวรรณโสภณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง อยรังสฤษดิ์กุล โรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เรียม ต้นนาคโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Jerry Pitong Tejeroโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวถาวรี ถนัดธนูศิลป์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุรัตน์ สินประสาธน์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา วิริยะชินการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นางศุภวรรณ ทะกันจรโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Jerry Pitong Tejeroโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ปัญญา โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจีรพรรณ มหาพรหมโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิจชิดชนก รัตนแก้ว โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุทร ขจรภพโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. Mr.Antony Onchiri Masiโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์ โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายไพรัช วิจันทรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางชื่นพักตร์ สมานวงศ์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐินีย์ เวียงโอสถโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Norman Sinsuanโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางบุปผา ปงลังกาโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางโสดา ทิพย์สุบรรณ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ วงศ์วาน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Noah NForbiโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Jennifer Manuelโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางสาวบุปผา ขุมคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางภัสรลักษณ์ จิณณ์ครุฑมาศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ คล้ายบวรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธันยาภัทร์ สวัสดิ์ธนัทเมธ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Noah NForbiโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Amadou Trawallyโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
6. นางยุพา สองเมืองแก่นโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวปาริชาติ สุทธิเวทย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายนิธิพันธ์ ยากีโรงเรียนสันกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไพริน นันทะเสนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจิรวรรณ อยู่ศิริโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวศุภวรรณ สงวนแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ใจคำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แซ่หูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. MissLuo Yuสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
4. Mr.He Pengสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวสุภาลักษณ์ พรหมรังสีกุล โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพิรุณทิพย์ แซ่มู่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แซ่หูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. MissLuo Yuสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
4. Mr.He Pengสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวปานเสก สุทธปรีดา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายเจ้าของภาษา -อาสาสมัครญี่ปุ่นรองประธานกรรมการ
3. นายเจ้าของภาษา --Japanese Foundationกรรมการ
4. นายเจ้าของภาษา ---กงสุลญี่ปุ่น กรรมการ
5. นางกุศลิน กุลประยงค์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสมพร เทียมทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. MissKawai Yokikoมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. Mr.Hotta Shigeruมูลนิธิชาวญี่ปุ่นกรรมการ
4. Mr.Kawase Yoshizoมูลนิธิชาวญี่ปุ่นกรรมการ
5. นางกุศลิน กุลประยงค์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ชัยกันย์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสันทนี สิทธิพร โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ ดำรงเกียรติยศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. MissAnja Weissโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งนภา ยืนธรรม โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชญา หิรัญญสุวรรณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ศรีธิวงศ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางธีรรักษ์ สีสนิทโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. MissAnja Weissโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปี่ยมสุข ชูตระกูล โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายจงสกุล วุฒิสรรพ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพประธานกรรมการ
2. นางสารภี กันทาสุขโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ รองประธานกรรมการ
3. นางปรานอม จาระธรรมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์งามโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางเจียมจิต ต้นเหลืองโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุจารี เชื่อมไพบูลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ รองประธานกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ อภิวงค์งามโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญญณัช จิวหานังโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางกิติยา สุขพินิจ โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ทับทิม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประกายเพชร กองแสง โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมรองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร อนุตรเวคิน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประติญาณ กิ่งสุวรรณพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวราพร จำปาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรธณี ชัยเขต โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ จิตโรภาส โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภราภรณ์ อำภา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา สืบแสน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ นทร์สุก โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวไพรินทร์ จันทร์สุก โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา สืบแสน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศุภราภรณ์ อำภา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศุภธณิศร์ น้ำคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กานิล โรงเรียนบ่อแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิญญา พุทธานนท์ โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ บัวลอยลม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปฏิญญา พุทธานนท์โรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ นาบุญ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางจรินทร์ ธงงาม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางกชพรรณ กันทาทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธีรพงษ์ บัวลอยลม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปฏิญญา พุทธานนท์โรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ นาบุญ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางจรินทร์ ธงงาม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางกชพรรณ กันทาทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชย โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ บัวลอยลม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกระเซนส์ ญาณปัญญา โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นายกิตติเชษฐ์ กาญจะนะวิศิษฎ์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชย โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ บัวลอยลม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกะเซ็ลน์ ญาณปัญญา โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นายกิตติเชษฐ์ กาญจะนะวิศิษฎ์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ยินดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกระเซนส์ ญาณปัญญา โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมรองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญา กานิล โรงเรียนบ่อแก้วกรรมการ
4. นายกิตติเชษฐ์ กาญจะนะวิศิษฎ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์ โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร บุญโต โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชย โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์ โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ก๋าอิน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนาฎลัดดา คำพร โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชยโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายกิตติเชษฐ์ กาญจะนะวิศิษฏ์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์ โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ก๋าอิน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนาฏลัดดา คำพร โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชย โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายกิตติเชษฐ์ กาญจะนะวิศิษฏ์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายศุภธณิศร์ น้ำคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรินทร์ ธงงาม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกชพรรณ กันทาทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปรัชญา ก๋าอิน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภธณิศร์ น้ำคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพร บุญโต โรงเรียนบ่อแก้วกรรมการ
4. นายกิตติเชษฐ์ กาญจะนะวิศิษฏ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา กันฑาทรัพย์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ กมลปรีดากุลโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ อภัยใจ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา กันฑาทรัพย์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ กมลปรีดากุล โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ อภัยใจ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ สมพาน โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาพร พุทธิเกียรติ โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรชา เสรีกุล โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ อภัยใจ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางนาฏลัดดา คำพร โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ กิจสว่าง โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ ธนบดีเฉลิมรุ่ง โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ศรีดวงแก้ว โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธเนศพล พันธุ์แก้วโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ ดวงติ้บโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายแสงชัย ภิรารักษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ธนบดีเฉลิมรุ่ง โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ศรีดวงแก้ว โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธเนศพล พันธุ์แก้วโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ ดวงติ้บโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ ตาใจโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางกัลยา กิจสุภา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา แสนยะ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรพงษ์ เรือนแก้ว โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางกัลยา กิจสุภา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายอนัญญา แสนยะ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรพงษ์ เรือนแก้ว โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางชุณห์พิมาณ ศานิกุน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชุมพล ทาทอง โรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจันทร์ฉาย สมบูรณ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุทัย สมณะโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางชุณห์พิมาณ ศานิกุน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชุมพล ทาทอง โรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย สมบูรณ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุทัย สมณะโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางชนันท์วิไล ธงเชื้อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แสงคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภิต ทองดังโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางพรศรี พุทธานนท์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางชนันท์วิไล ธงเชื้อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แสงคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภิต ทองดังโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางพรศรี พุทธานนท์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางชญานิศ กางนอก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนารี ขัดสีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี คำภีระ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายสุดารัตน์ อุทัยผล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางรุจี เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางชญานิศ กางนอก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนารี ขัดสี โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี คำภีระ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ อุทัยผล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางรุจี เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอรทัย ชุ่มมงคล โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติ อรรถวัน โรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นายเอกศิษฐ์ ชื่นธีระวงค์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นายเชาวลิต กันยาโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางอรทัย ชุ่มมงคล โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติ อรรถวัน โรงเรียนแม่แตงรองประธานกรรมการ
3. นายเชาวลิต กันยาโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกศิษฐ์ ชื่นธีระวงค์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาววัฒนารี ขัดสีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอำพันธ์ เรือแก้ว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นางรยุกต์ ชัยศิลป์ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นางวิมล นาวะระ โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางรฤนญา ภูมิวิสัย โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาววัฒนารี ขัดสี โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอำพันธ์ เรือแก้ว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นางรยุกต์ ชัยศิลป์ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นางวิมล นาวะระ โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางรฤนญา ภูมิวิสัย โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรัศม์ วงศ์ษา โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี ตันอุดโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนธิดา โกษารัตน์ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางธัญรัศม์ วงศ์ษา โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี ตันอุด โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนธิดา โกษารัตน์ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมจิต โสวะ โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุณห์พิมาณ ศานิกุน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสมศรี สินสุข โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมจิต โสวะ โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุณห์พิมาณ ศานิกุน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรศรี พุทธานนท์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางแน่งน้อย คำสุข โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวนิจ ภุหิรัญ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสอางศรี มณียะ โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางแน่งน้อย คำสุข โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวนิจ ภุหิรัญ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสอางศรี มณียะ โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางภัทรา กังวานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร แสงถวิลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา สุวรรณ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณี สันติคุณากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปริญญา เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพิชญ์ ธิรัตน์พงษ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
3. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพิชญ์ ธิรัตนพงษ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
3. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพิชญ์ ธิรัตนพงษ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
3. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

"กลุ่มดอยสามหมื่น" ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 : l_surasak@yahoo.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]