หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิคม สินธุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2 นางสาวสายฝน วรรณกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม รองประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3 นางสาวธราเนาว์ สัตยพานิช ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4 นางสาวศนิชา เลิศการ ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5 นางสาวพิมพ์ประภา เสาสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6 นางสาวไพรินทร์ อุดแก้ว ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7 นางสาวจอมทอง พิเคราะห์งาน ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8 นายไพโรจน์ ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
9 นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
10 นางพรทิพย์ ทองป้อง ครูชำนาญการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
11 นางชมนาถ พรถาวร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
12 นางภัณทิรา ชัยอินตา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 นางสาวสุขุมาลย์ พนิชการ ครู โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 นายนนทนันท์ คันธวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
15 นางสาวสุนทรี ดวงศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
16 นางสาวฐานิต สุวรรณพิทักษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
17 นายวชิรา สุขัมศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

"กลุ่มดอยสามหมื่น" ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 : l_surasak@yahoo.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]