สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นวมินทราชูทิศ พายัพ 71 12 4 2 87
2 สันทรายวิทยาคม 66 16 5 5 87
3 พร้าววิทยาคม 65 17 5 1 87
4 แม่แตง 44 12 11 7 67
5 สะเมิงพิทยาคม 40 19 6 7 65
6 แม่ริมวิทยาคม 37 19 7 6 63
7 ศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 34 19 12 4 65
8 เชียงใหม่มัธยม 29 12 8 4 49
9 วัดแม่ริมวิทยา 17 9 7 9 33
10 สันป่ายางวิทยาคม 10 14 7 5 31
11 แม่หอพระวิทยาคม 10 6 7 6 23
12 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 2 2 0 1 4
13 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 0 10 4 2 14
14 บ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) 0 0 2 0 2
รวม 425 167 85 59 736