สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นวมินทราชูทิศ พายัพ 32 27 12 71 71 12 4 2 87
2 สันทรายวิทยาคม 32 24 11 67 70 16 5 5 91
3 พร้าววิทยาคม 29 19 17 65 65 17 5 1 87
4 แม่ริมวิทยาคม 16 15 15 46 41 19 7 6 67
5 สะเมิงพิทยาคม 14 8 9 31 42 19 6 7 67
6 แม่แตง 11 14 10 35 44 12 11 7 67
7 ศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 7 9 8 24 36 19 12 4 67
8 เชียงใหม่มัธยม 5 5 12 22 29 12 8 4 49
9 แม่หอพระวิทยาคม 3 3 1 7 10 6 7 6 23
10 สันป่ายางวิทยาคม 1 4 2 7 10 14 7 5 31
11 วัดแม่ริมวิทยา 0 4 6 10 17 9 7 9 33
12 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 0 1 0 1 0 10 4 2 14
13 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
14 บ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
รวม 150 133 103 386 437 167 85 59 689