รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงมนฤทัย  วิโสภา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลภะวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวพรสินี  ฟองมูล
 
1. นางประพินท์  สังขา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำแปง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ผ้าเหลือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นางสาวนทีทิพย์  มหายนต์
 
1. นางสาวสุภัค  ธารา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญเรศ  โอบอ้อม
 
1. นายเฉลิมพล  สุภา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายทรรศรงค์  คอนสกุล
 
1. นางนงคราญ  สมบุตร
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีโมก
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ชัยชะตัน
3. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  นกทอง
 
1. นางดาราภรณ์  ศรีวิชัย
2. นายเฉลิมพล  สุภา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  คำซาว
2. นางสาววัชราภรณ์  ฤทธิเสนา
3. นางสาวอัจฉรา  พรหมมา
 
1. นายนริส  บัววิรัตน์เลิศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทรา  ทองดีเลิศ
2. เด็กหญิงชนนีญา  สิทธิราช
 
1. นายเฉลิมพล  สุภา
2. นางดาราภรณ์  ศรีวิชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  เล
2. นางสาวภัทราวดี  รูปใหญ่
 
1. นางสุดสายใจ  เจริญทรัพย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จำปีเทศ
 
1. นายธีรพงษ์  กันทะวงค์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวสุดารัตน์  สุริยา
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมจินดา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  เต็มนิธิรัตน์
2. เด็กหญิงทิชชา  อัตเสน
3. เด็กหญิงอภิญญา  เงาใส
 
1. นายนราศักดิ์  ไชยเรือง
2. นางสาวกุลวดี  จักรบุตร
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แสนคำหล่อ
2. นางสาวกวิสรา  ทองดีเลิศ
3. นางสาวปรียานันท์  ศิริปัญญา
 
1. นายนราศักดิ์  ไชยเรือง
2. นางประภาสร  อุลัย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสยิ่ง
2. เด็กชายชัยธวัช  ธาราใสเย็น
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ฝั้นคำมา
 
1. นางสาวจุฬาวรรณ  คำตัน
2. นางสาวสโรชา  มุดซาเคน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นายนรวร  โหราวรรณ์
2. นางสาวรัตติญา  คำซาว
3. นางสาวศานันทินี  ชวธนากร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ปรมชวลิตโรจน์
2. นายชูเกียรติ  วรรณสอน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายพงศ์พณิช  ชุมภู
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สนิทไทย
 
1. นางณัฏฐนันท์  วงศ์วราเดชกุล
2. นางสาวพรทิวา  ถากว้าง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวนันทณัฏฐ์  นันตา
2. นางสาวสาธิกา  เสริมสุขต่อ
 
1. นายสันทัด  ดุลย์สูงเนิน
2. นายประวิทย์  กันทาทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงอวัสดา  บัวลอย
 
1. นางจารุวรรณ  ศริจันทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวจุฑามาศ  ปันทวี
 
1. นางขนิษฐา  คมขำ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายชวณัฐ  มุสิกพงศ์
2. เด็กหญิงปรียานุช  เปรมสมาน
3. เด็กชายเกื้อเกียรติ  นิลสุทธิ์
 
1. นางสาวภิรญา  คงแสงเพชร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  มะโนใจ
2. นายณัฐวุฒิ  คำแปง
3. นายธนกร  ยิมิสุโท
 
1. นายมงคล  ปัญญารัตน์
2. นางสราลี  ภู่ชัย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนรวงศ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  อินปั้น
3. เด็กชายชาติโยดม  โตอดิเทพ
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวพิจิตรา  ใจบาล
2. นางสาวพิชญา  สุจริต
3. นางสาวเกวลี  การคนซื่อ
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายธีรพงค์  สะหลี
2. เด็กหญิงพิยดา  ศุภาวิศิษฏ์
3. เด็กหญิงวิภาลักษณ์  สะหลี
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวภิญญาลักษณ์  วงศ์ปาลีย์
2. นายวริทธิ์  วังสิงห์
3. นางสาวอัญชิสา  พึ่งสม
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ภิญโญจิตร์
2. เด็กหญิงธนัญญา  หมดศรีมา
3. เด็กชายอาชัญ  ขนุนแดง
 
1. นางศิราภรณ์  จันทรสิริกุล
2. นางสาวสุมิตรา  วังสิงห์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นายณัฐพงษ์   กำเนิด
2. นางสาวธัญวลัย  จุลเสวก
3. นางสาวอภิญญา  เชื้อสาย
 
1. นายสมศรี  หล้าบุดดา
2. นางกัญญาพัชร  ดำรงเกียรติยศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายกรพันธ์  หวันกุล
2. เด็กชายเอกลักษณ์  แซ่ย่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  ศรีดวงแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปานรักษา
2. เด็กชายเจตพล  ปวนจอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  ศรีดวงแก้ว
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงคำน้อง  ลุงลู
2. เด็กหญิงดรุณี  วาณี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใสผ่อง
4. เด็กหญิงนิชานาถ  วรรณรัตน์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญยอม
 
1. นางเบญจศีล  ชื่นจิตต์
2. นางนันทวดี  สังข์แดง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวมีนา  วัฒนวงศ์
2. นางสาววรรณวิศา  ศรี
3. นางสาวศันสนีย์  ปันทิพย์
4. นางสาวสุนิสา  บุญลอย
5. นางสาวหนึ่ง  อินตา
 
1. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์ครุธ
2. เด็กหญิงมล  ลุงแกง
3. เด็กหญิงมอญหญิง  คำปัน
4. เด็กชายวรโชติ  ดวงเดชฤทธิ์
5. เด็กหญิงสุมิตรา  จะอื่อ
 
1. นางจรุวรรณ์  ศุภรัตน์ภิญโญ
2. นายจำลอง  กิจสุภา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวนภาภรณ์   เตชะบริบูรณ์
2. นายปฐวี  เวียงสุวรรณ
3. นางสาวปิยพร  คอนศรี
4. นางสาวปิ่นอนงค์  มูลมอญ
5. นางสาวอัญชลี  เสียงเพราะ
 
1. นางนิตยา  ธมิกานนท์
2. นายจำลอง  กิจสุภา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  กันทะวงศ์
2. เด็กชายศิวกร  ด่านธานินทร์
3. เด็กหญิงหนูเคอ  ลุงซอ
4. เด็กหญิงหมวยแดง  ลุงจึ่น
5. เด็กหญิงเมี๊ยะจัง  การเงิน
 
1. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ต๋าคำ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  บุตรดี
3. นายภูริณัฐ  สิงห์โทราช
4. นางสาววิภาดา  ประเสริฐ
5. นางสาวสุรีย์  ปาระกา
 
1. นายศุภธณิศร์  น้ำคำ
2. นายพิสุทธิ์  แก้วสำโรง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤทัย  เปตะโก
2. นายณัฐพล  โปธายี่
3. เด็กชายธีรัตม์  ศรีจันทร์
4. นายนัทวัฒน์  ชัยชะตัน
5. นางสาวบุษกร  พญางามเมือง
6. นายประเสริฐศักดิ์  กองเขียว
7. นายปริญญา  ดวงฤทธิ์
8. นายพงศกร  สุแปลน
9. นายพงษ์ศิริชัย  ใจวัน
10. นางสาวพรจิรา  โคตรมงคล
11. นางสาวพรธีรา  ดวงงา
12. นายพลวัฒน์  แสนเข็ญ
13. นายภัคพล  ทิพย์ปัญญา
14. นางสาวรัชฎาวรรณ  ปลิวคำ
15. นายวัชรพงษ์  ด้วงทอง
16. นายวัชรากรณ์  แสนเปียง
17. นายศุภฤกษ์  บุญมา
18. นายสวัสดิ์  โสภาระดี
19. นางสาวสุมิตรา  ดีเสมอ
20. นายเซม  นันติ
 
1. นางสาวศนิชา  เลิศการ
2. นางสาวธราเนาว์  สัตยพานิช
3. นายทวี  ทัดแพ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สอนเมือง
2. นายคริสโตเฟอร์  วิสเซอร์
3. เด็กชายจุฑาพงศ์  ผดาศรี
4. เด็กหญิงจุฬพรรณ  เจริญวงค์
5. เด็กหญิงญารินดา  ใจแก้ว
6. นายธวัชชัย  ไกลถิ่น
7. เด็กหญิงนิตยา  สวยดอก
8. เด็กหญิงบุษบา  อาญา
9. นายพงศกร  เชียงราน
10. นายภานุพงศ์  วรรณแก้ว
11. นายภานุพงศ์  มณีวรรณ์
12. เด็กชายยุทธพงษ์  กันธิยะ
13. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปัญญาชัย
14. เด็กหญิงวาสนา  แซ่จาง
15. นายสรวิศ  บุญเรือง
16. เด็กหญิงสุทธิดา  ผาพรม
17. เด็กหญิงสุนิสา  ประดิษฐ์สุริยา
18. เด็กหญิงสุภาพร  ปินตา
19. เด็กหญิงอัศวดี  อนันต์โสภา
20. เด็กหญิงเกวลิน  ขันธะ
 
1. นางทัศนีย์  อนุสร
2. นายกิตติ  อรรถวัน
3. นายอภิชิต  รูปดี
4. นายพรหมรังษี  ทรงศรีกุล
5. นายปองพล  ผาทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศิริคำ
 
1. นางอ้อยทิพย์  ทองดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  วงศ์คำ
 
1. นายเพิก   พงษ์ไทย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายธนธรณ์  สุทธศิริ
2. เด็กหญิงวงศ์รวี  ไชยดี
 
1. นางปาริชาติ  สงวนผล
2. นางรุจิรัตน์  จิตรากร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  คำไชย
2. นางสาวมธุรส  บุญธรรม
 
1. นางสุทธิพร  พูนเสงี่ยมศิลป์
2. พระใบฎีกากิตติชัย  กิตติสาโร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  พลกล้า
2. นางสาวชลิดา  วันทอง
3. นางสาวมณทิรา  ทองวิลาศ
4. นางสาวรวิกานต์  วุฒิรัตน์
5. นางสาวรัชนีวรรณ  เลาหมี่
6. นางสาวรัตนา  รุ่งศรี
7. นางสาวลดาวัลย์  ไชยปลาด
8. นางสาวศิริมาศ  จึงวานิช
9. นางสาวสุภัสสรา  เครือคำ
10. นางสาวแสงเดือน  ลุงต๋า
 
1. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
2. นางพวงทอง  อยรังสฤษฎ์กูล
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แปงจันทร์หอม
2. นางสาวกิตติญา  โถเงิน
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  อุ่นบาล
4. เด็กหญิงชมสวรรค์  จอมนงค์
5. เด็กหญิงธนาภรณ์  ดูสาย
6. นางสาวบุษบา  ลอยธง
7. นางสาวพิมพ์ชนก  ดวงแก้ว
8. เด็กชายพีรพัฒน์  ใคร้คำ
9. นางสาวมณีรัตน์  สุกใส
10. นางสาวมิซากิ  สิทธิธัญ
11. เด็กหญิงยุพดี  ลุงต่า
12. นางสาวรุ่งฟ้า  ตันติโต
13. นางสาวอภิสรา  บัวเสม
14. นางสาวแสงลืน  อู่ย่า
15. เด็กหญิงแอน  ลุงคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชื่นอนงค์  อำนา
2. นายนิมิตร์  แก้วสาสุข
3. นายอิสระพงศ์  แซ่เฮง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนก  ดูเบี่ยง
2. เด็กหญิงหญิง  จะวิ
 
1. นางณัฏฐาภรณ์  สร้อยนาค
2. นายธนู  จิณณ์ครุฑมาศ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวผ่องศรี  ปทุมวนาสิน
2. นายอุเทน  พิทักษ์คีรีภูมิ
 
1. นายณัฐพงษ์  ชุมภูคำ
2. นายนคร  สมใจ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ลุงดำ
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวณิชารีย์  ยอดทนันชัย
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  แซ่ม้า
 
1. นายอนันต์  อุดแดง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวณัฐติญากรณ์  เจริญคุณ
 
1. นายจรัล  เข็มขาว
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ทรายทอง
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  ฟูญาติ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวอรวรรณ  จาคะมณี
 
1. นายจรัล  เข็มขาว
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญใหม่
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  ฟูญาติ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวนราภรณ์  สีลาเม
 
1. นางพรทิพย์  ทองป้อง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  พืชพันธุ์
2. เด็กหญิงแสงดาว  อิมิวัฒน์
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวรรณ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงนวพร  แสนหมี่
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  ฟูญาติ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  วงค์แว่น
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  โปธา
2. เด็กชายธิติวุฒิ  โปทา
3. เด็กชายมวล  นายเก
 
1. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายกิจติกุล  โตมู
2. นายณัฐนนท์  ลามู
3. นายยศพนธ์  ประกายอดิเรก
 
1. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงพรธิพา  ริมคำ
3. เด็กหญิงพิมรภัทร  เสือสวัสดิ์
4. เด็กหญิงศิริพร  ทรงกิตติกุล
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  บัวลม
 
1. นายทวี  พลอยแดง
2. นางสาวสรินธร  โตจรูญ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายฉัตราภรณ์  เซียงซี
2. นายณัฐภัทร  วันอาจ
3. นายทักษิณ  บูรณะคีรี
4. นายภาสกร  ยงบรรทม
5. นายมนชิด  สมศรี
6. นายศุภกานต์  วาฤทธิ์
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  กันธะ
2. นางสาวกัลยารัตน์  แซ่เฒ่า
3. นางสาวกาญจนา  รัตนขวัญเพชร
4. นางสาวกานดา  เครือคำ
5. นายกิตติศักดิ์  ใคร้อุดม
6. เด็กชายปฐมพงศ์  มูลจันทร์ตา
7. นางสาวปทุมทิพย์  อุ่นเรือน
8. นางสาวปทุมวรรณ  สมงาม
9. นางสาวปวีณา  ปันดวง
10. เด็กชายพัฒชิรพล  กิติกร
11. นางสาวภัคจีรา  ทำกิน
12. นางสาวรุ่งอรุณ  คำเก
13. นางสาวลัดดา  โยตือ
14. นางสาววันชนี  กะหลู่
15. นายวุฒิชัย  สะอาด
16. นางสาวศิริขวัญ  สุรินต๊ะ
17. เด็กชายสถาพร  แสนแล
18. เด็กชายสถาพร  รุจีรัตน์
19. นางสาวสุรีย์รัตน์  ปาลา
20. นางสาวสุฤทัย  วงศ์วุฒิพร
21. นางสาวสุวรรณลักษณ์  ภักดีวิจิตรกุล
22. นางสาวอภิชญา  บัวบาล
23. นางสาวอรนภา  เตปา
24. เด็กหญิงอัจฉรา  อินธรรม
25. นางสาวอัญชนา  มหาบุรุษ
26. นางสาวอัญชลี  แซ่เฒ้า
27. นางสาวอ่อน  ปู่หมั่น
28. นางสาวเจมศิริ  ชุ่มเรือน
29. นางสาวเบญจมาศ  ทองคำ
30. นางสาวเสาวลักษณ์  ภักดีวิจิตรกุล
31. เด็กชายเอกพจน์  เลาย่า
32. นางสาวไอดา  จันทร์พริก
 
1. นายวชรนันท์  ทิพย์ดวงตา
2. นางสาวนพมาศ  ไชยชมภู
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  เลิศวิภาพร
 
1. นางสาวสุขุมาลย์  พนิชการ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายณัฐภัทร  วันอาจ
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงธนัญญา  มณีรัตน์
 
1. นายจิรฤทธี  ศรีพวก
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวภรณ์ชนก  คำมา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  เข็มคำ
 
1. นายอาคม  เกิดเอียง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายศุภกรณ์  คำเพลิง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงดาว  ลุงลู่
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวภรณ์ชนก  คำมา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. เด็กชายจักรพันธ์  แซ่ย้าง
 
1. นายวทัญญู  เพชรพิทักษ์คีรี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายวิทยา  สาขาเรือน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ไพรลักษณ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวภรณ์ชนก  คำมา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายสิงหราช  มัธยม
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. นายธนาตย์  คำก้อน
 
1. นางสาววริษา  ปลื้มฤดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เสถียรวิทย์
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวภรณ์ชนก  คำมา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณสาร
2. เด็กหญิงกานต์  บรุณพันธ์
3. เด็กชายจักรภพ  อินต๊ะมุด
4. เด็กหญิงจิตสุภา  นุ่นคำ
5. เด็กหญิงจิตเมตตา  น้อยเกะ
6. เด็กหญิงจิรัชญา  ปันลัง
7. เด็กหญิงชฎาพร  อินภู่
8. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ริยา
9. เด็กหญิงฐิติกาล  สิทธิ
10. เด็กหญิงณัฐสุดา  เสถียรวิทย์
11. เด็กหญิงดาราวรินทร์  วีระวงศ์
12. เด็กหญิงดาว  ลุงลู่
13. เด็กชายธีรภัทร  พรรณวัน
14. เด็กหญิงนัสริญญา  นัสเซอร์สกุล
15. เด็กชายปฏิภาณ  อูปเงิน
16. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  คล้ายโตนด
17. เด็กหญิงปรมินทร์  ทองต้นวงค์
18. เด็กหญิงพลอย  เลิศกิจอนันต์
19. เด็กชายพัชรพันธ์  การประพันธ์
20. เด็กหญิงภัทรลดา  แสงชอน
21. เด็กหญิงภัทราพร  อินไชย
22. เด็กหญิงมนธิชา  หงษ์น้อย
23. เด็กหญิงวณิชยา  แสนโคตร
24. เด็กชายวรกันต์  สมอหมอก
25. เด็กหญิงวิญาภัทร  เดชพุท
26. เด็กชายวินัย  สวัสดิ์
27. เด็กหญิงศศิประภา  ใจกิตติคุณ
28. เด็กหญิงสิริพร  ปิยะไพร
29. เด็กหญิงสุจิน  เยอะซอ
30. เด็กหญิงสุชญา  เจียมเจิม
31. เด็กหญิงสุชีลา  น้อยเกะ
32. เด็กหญิงสุพรรณพร  แวนแก้ว
33. เด็กหญิงอนุสรา  ฉลอม
34. เด็กชายอภิชัย  เขตนนท์
35. เด็กหญิงอัญชลิกา  ผ่องแล
36. เด็กหญิงอโรชา  รักขนาม
37. เด็กหญิงเกศินี  คนกล้า
38. เด็กหญิงเกษสุดา  ไกรกิจราษฏร์
39. เด็กชายเฉลิมเดช  พลณรงค์เดช
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
2. นางวรรณภา  อักษรศรี
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงชาวลิน  ริสมอน
2. นายนพณัฐ  นามปั๋น
3. เด็กหญิงมณฑิรา  มาเขียว
4. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ครุดนัน
5. นายศาสตราวุธ  สุขเกษม
6. เด็กชายศุภวัฒน์  จะหย่อ
7. นายสหรัฐ  อุยขำ
8. เด็กหญิงสุวรรณี  โควิไล
 
1. นางสาวรัตนา  หล่าสูงเนิน
2. นายจิรฤทธี  ศรีพวก
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  สิงห์มน
2. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศิริวรรณ
3. นายวรเชษฐ์  เครือแก้ว
4. นายสยมภู  โพธินาม
5. นายสรรพวิท  คำแพง
6. นางสาวสุรารักษ์  ทำนา
7. นายอนุเดช  แก่นทอง
8. นายอาคม  อนุศรี
9. นางสาวอินทิรา  มรรยาทอ่อน
10. นางสาวเบญจกัลยาณี  พิทาคำ
 
1. นางไพจิตรี  ถาวงษ์กลาง
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวกุลภรณ์  คำติ๊บ
2. นางสาวชลพิชา  ชัยชะนะ
3. นางสาวธารารัตน์  คุดสีลา
4. นางสาวพิมพ์ลดา  หล้าเต่งเคง
5. นางสาวหัทยา  ชาญวิช
6. นายหัสดินทร์  สมรภูมิ
7. นางสาวอริศรา  บุญเจริญ
8. นางสาวโสภิตา  แก้วมณี
 
1. นางบุญยิ่ง  กันทะชัย
2. นางสาวรัตนา  หล่าสูงเนิน
3. นายจีรฤทธี  ศรีพวก
4. นายธีรศักดิ์  ประคำสาย
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวจิรนันท์  อินต๊ะพรหม
2. นางสาวณัฐนิชา  ไชยนุรักษ์
3. นางสาวนันทริกา  จันทราภรณ์
4. นางสาวปรียาภรณ์  อาวรณ์
5. นางสาวปิยรดี  ทรงไว
6. นางสาวผ่องพรรณ  ดีวงษ์มาศ
7. นางสาวรัชนีกร  คำเมรุ
8. นางสาวอรณัชชา  นามวงค์
 
1. นางสาวเสาวลักษฺณ์  ดอนไพรอ้น
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงปภัสวรรณ  คมอาวุธ
 
1. นายไพรัช  วิจันทร
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  พัชรมงคลสกุล
 
1. นางศรีนวล   บุญธรรม
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียานุช  อภิวัฒน์กุลชัย
 
1. นางศิริวรรณ  ลือดารา
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายพฤฒ  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางจินตนา  มงคลไชยสิทธิ์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายวัชรินทร์  เอี่ยมกล่ำ
 
1. นางกรรณิการ์  ปัญญา
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวอภิษฎา  สุทธิวิวัฒน์
 
1. นางปนัดดา  มณีจักร
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. เด็กชายโชตะ  โยโดกาวา
 
1. นางสาวอุทร  ขจรภพ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวปรียานุช  งามไสว
 
1. นางทิวาพร  เตชะรุจิพร
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายทรงพล  ช่วยบ้าน
2. เด็กหญิงพวย  ปู่ต๊ะ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จ้าวเจริญ
4. เด็กหญิงมนัชญา  จ้าวเจริญ
5. เด็กชายวันชัย  ลุงทุน
 
1. นางสาวภัค  รัตนพัฒน์
2. นางสาวปัทมา  กันติสินธุ์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายคยองเท  คิม
2. นางสาวศศธร  วงษ์ชื่น
3. นายอภิชัย  ปู่ทุน
4. นางสาวเบญจวรรณ  กัลมาพิจิตร
5. นายไทย  ลุงซอ
 
1. นางศิริกาญจน์  โภคทรัพย์กิจ
2. นายแอนโทนี   ออนชิลี มาซิ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกรกนก  สุทธิสนธิ์
 
1. นางสาวศุภวรรณ  สงวนแก้ว
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงซี่หมี่  ภัทรเสถียรชัย
 
1. นางสาววาสนา  พนาภัย
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายเกียรติศักดิ์  หน่อแก้ว
 
1. นางสาวพิรุณทิพย์  แซ่มู่
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาววราภรณ์  ต่อมคำ
 
1. นางสาวปานเสก  สุทธปรีดา
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุขสำราญ  นิยมไพรพนา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ไชยมา
 
1. นางอุไรวรรณ  ศรีธิวงค์
2. นางโสดา  ทิพย์สุบรรณ์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายปรัชญ์  อินทร์ศรีทอง
2. นายพร้อม  ชูวงศ์ประทีป
 
1. นางสันทนี  สิทธิพร
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  บัวกัน
2. นางสาวจิตตรา   ขวัญแก้ว
3. นายธนบัตร  แก้วเงิน
4. นายธนศักดิ์  ลอยไว
5. นางสาวนิชธาวัลย์  สุนันต๊ะ
6. นางสาวบุษยเกศ    สุขแก้ว
7. นางสาวปิยะพร  โพธิ์วารี
8. นางสาววิไล  จอมคีรี
9. นางสาวสุนิษา  สมภารจันทร์
10. นางสาวอรุณี  ศรีธิ
 
1. นางสายสมร  ภูสีมา
2. นางวรรณา  ไชยมาลา
3. นายจำลอง  กิจสุภา
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวปรางวณี  บุญอินทร์
2. นางสาวปานตะวัน  ณะวงค์ศรี
3. นางสาวสโรชา  ลามู
4. นางสาวหล้า  ทิมา
5. นายเอกลักษณ์  เรือนตา
 
1. นายเวทพิสิฐ  วิสิทธิ์พจมาลย์
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  ทัศนา
2. เด็กหญิงมยุริญ  อินตาคง
3. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  วรรณพืช
 
1. นางสาวประติญาณ  กิ่งสุวรรณพงษ์
2. นางสาวรุจิเนตร  บุญมี
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวณนทิยา   ภูมาสี
2. นางสาวมลฑิชา  กายยอด
3. นางสาวลัดดา  กรัชกายภาค
 
1. นางสาววราพร  จำปา
2. นางพวงผกา  ศรีสวัสดิ์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  กิติกร
2. นางสาวนพรัตน์  เวซือกุ
3. นางสาวศิริลักษณ์  เชื้อชุม
 
1. นางผ่องศรี  ลิ้มคำ
2. นางพรรณทิพย์  อุดมสม
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จะหาร
2. เด็กหญิงธิดา  พนาวรชัย
 
1. นางศุภลักษณ์  อภัยใจ
2. นางสาวรัตติกาล  สุติราช
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายชัยกร  วงศ์เขียว
2. เด็กชายธนากร  ผดุงสมฤดีกุล
 
1. นายวรชาติ  ภู่ทอง
2. นายสมหมาย  ยินดี
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายชาญ  ซุ่นต่า
2. นายพงษ์พิริยะ  คิดหา
 
1. นายวรชาติ  ภู่ทอง
2. นายอุทัย  สมณะ
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  คำแหง
2. เด็กหญิงชนาธินาถ  สัญโญ
 
1. นางนาฏลัดดา  คำพร
2. นายกิตติเชษฐ์  กาญจะนะวิศิษฏ์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  คำสุข
2. นายณัฐวุฒิ  กิติวงค์
 
1. นางนพวรรณ  กมลปรีดากุล
2. นายสุรศักดิ์  สมพาน
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายนฤพล  ปัทมาตร
2. เด็กชายภาสกร  บัวเกษ
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีวิไชย
2. นางสาวรชา  เสรีกุล
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐนรี  สัญโญ
2. เด็กชายอัครพงศ์  กันใจ
 
1. นายวรชาติ  ภู่ทอง
2. นายสมหมาย  ยินดี
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  เชี่ยวการค้า
2. เด็กชายธิติพงษ์  ศรีมา
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีวิไชย
2. นางสาวรชา  เสรีกุล
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายทวีศักดิ์  ดวงดี
2. นายพีรวิชญ์  ตระกูลพิตรพิบูล
 
1. นางนพวรรณ  กมลปรีดากุล
2. นายสุรศักดิ์  สมพาน
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. นางสาวกานดา  แซ่หาง
2. นางสาวรุ้งตะวัน  จริยา
 
1. นายประพันธ์  นาบุญ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาววรวรรณ  อนุพันธ์
2. นายเอื้ออังกูล  พันธ์วงค์
 
1. นางมิ่งขวัญ  ตาตะนันทน์
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ตาลศรี
2. เด็กหญิงณัฐกมล  เสาหิน
3. เด็กหญิงอมราภรณ์  สำแดงสุข
 
1. นางกชพรรณ  กันทาทอง
2. นางสาววิลาวัลย์  เกษม
 
117 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  ทองมาตรา
2. นายเกียรติศักดิ์  งามแว่น
3. นายเนติธร  เสาร์คำ
 
1. นางนาฏลัดดา  คำพร
2. นายกิตติเชษฐ์  กาญจะนะวิศิษฏ์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  สุนทร
2. นายเกริกชัย  บุญช้างเผือก
 
1. นางสาวสุนทรี  ดวงศรี
2. นายวีระพันธ์  สุริวงษ์
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุทธ  ไชยมัตสยาอานนท์
2. เด็กชายฉัตริน  สัพโส
3. เด็กชายดนุเดช  ลุงแดง
 
1. นายธีรพงษ์  บัวลอยลม
2. นายศุภธณิศร์  น้ำคำ
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายจีรศักดิ์  แสงคำ
2. นายชินดนัย  ขันมอน
3. นายเจตษฎา  สุคำภิรักษ์
 
1. นายณรงค์ชัย  วรรณมณี
2. นายปิยะพงษ์  ตาใจ
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจิรพร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงดมิสา  รักกฎหมาย
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ถนอมวารี
 
1. นางชนันท์วิไล  ธงเชื้อ
2. นางสาวอังคณา  วงศ์ปัญญา
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. นางสาวณัฐวดี  เลาลี
2. นางสาวปวีณา  เมอแหล่
3. นางสาวอังคณา  วงศ์ไพรพนาวัลย์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวรรณชัย
2. นางสาวศิวาพร  คำยอดใจ
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สุทะ
2. เด็กหญิงมณิสรา  อุตมัง
3. เด็กหญิงเกวลี  แดนช่างคำ
 
1. นางสมจิตร  โสวะ
2. นางจรัสศรี  ตันอุด
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายณัฐพงษ์  สัจจา
2. นางสาวธัญญาเรศ  ลุงมาก
3. นายธีรยุทธ  เยี่ยมยุทธวงศ์
 
1. นางวรรณภา  อินตารัตน์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ชัยรักษ์วารี
2. เด็กหญิงวิสา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  วรรณเขต
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  อาราช
5. เด็กหญิงหมวยผง  กองจาย
6. เด็กหญิงเมษา  แสนว้าง
 
1. นางรฤณญา  ภูมิวิสัย
2. นางวรรณา  แสงคำ
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ต๋าคำ
2. นางสาวธมลวรรณ  ทิศญานะ
3. นางสาวบุญพิทักษ์  นันติ
4. นายสหชัย  บุญเรือง
5. นายอดิศักดิ์  วงศ์พุฒิ
6. นางสาวเข็มอัปสร  ใจคำ
 
1. นางสอางศรี  มณียะ
2. นางวิมล  นาวะระ
3. นางสาวจินตนา  โพธิ์งาม
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาวิเคราะห์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  เพื่อธงสา
3. เด็กหญิงศุภธิดา  บุญลอย
 
1. นางรุจี  เฉลิมสุข
2. นางถนอมจิต  ดอนดี
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวชฏาพร  ยิ่งรักเพ็ญจันทร์
2. นางสาวรุ่งฟ้า  สิริภัทรตระกูล
3. นายอภิศักดิ์  กลิ่นอบ
 
1. นางอรทัย  ชุ่มมงคล
2. นายมงคล  ปัญญารัตน์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ไพศาล
2. เด็กชายธีระพนธ์  ปั๋นแก้ว
3. เด็กชายสหัสวรรษ  สุนันต๊ะ
 
1. นายนิเวศน์  อินตารัตน์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  หวง
2. นางสาวธัญลักษณ์  เจริญพร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขันขาว
 
1. นางพรศรี  พุทธานนท์
2. นายปองพล  ผาทอง
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวจิรัฐติกาล  พันธ์วงค์
2. นางสาวศศิวิมล  เมืองคำ
3. นางสาวอนัตตา  ปงลังกา
 
1. นางวิมล  นาวะระ
2. นางสอางศรี  มณียะ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  มีแหล่กู่
2. เด็กหญิงนันทิญา  ไชยคำ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ฟู่ยือ
 
1. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
2. นางรุจี  เฉลิมสุข
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  ชินะบุตร
2. นางสาวสายธาร  อันทรโชติ
3. นางสาวเต็มสิริ  จอมเมือง
 
1. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
2. นางรุจี  เฉลิมสุข
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สอนง่าย
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อัสกุล
3. เด็กหญิงจิราภา  คันธโย
 
1. นางพรศรี  พุทธานนท์
2. นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวปัทมาวดี  กันธวรรณา
2. นางสาวสุกัญญา  ธรรมธิ
3. นางสาวอาทิตยา  ชุ่มเย็น
 
1. นางสาวอำพันธ์  เรือแก้ว
2. นางสาวกนกวรรณ  เรืองแสง
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงทักษาชล  ขันจันทร์
2. เด็กหญิงมาริษา  ทากอง
3. เด็กหญิงอังคณา  สุขมา
 
1. นางบุญยิ่ง  กันทะชัย
2. นางพรศรี  พุทธานนท์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นายจิระ  แซ่ย่าง
2. นายทวีศักดิ์  แซ่เฒ่า
3. นางสาวสิรินทรา  แซ่ย่าง
 
1. นางรยุกต์  ชัยศิลป์
2. นางสาวกาญจนา  อินถา
 
138 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายนนทกานต์  ถาตะถา
 
1. นางนพวรรณ  ศิริบูรณะ
 
139 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. เด็กชายพรชัย  สะกะแฮ
 
1. นางนัยนา  อุปกุล
 
140 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงสายฝน  แสงสุข
 
1. นางนนทา  สำราญทรัพย์
 
141 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ถนอมจิตดี
2. เด็กหญิงนันทิดา  ดูสาย
3. เด็กชายอนุชา  เรือนเพชร
 
1. นายวัลลภ  สิริผ่องใส
2. นางศิริวรรณ  ทับทิม
 
142 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายจายน้อง  แสงเขิน
2. เด็กชายพดุงพงศ์  พะนะ
 
1. นางสาวอุมาพร  แสงถวิล
2. นางมณฑา  ชัยวุฒิ
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวารุณี  แสงซ้ง
 
1. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายคำหล้า  นันตา
 
1. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กชายกรฤทธิ์  ยะมะโน
 
1. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์
 
146 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงหมวย  ลุงติ
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ปานแดง
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ