หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวดลฤดี อูปคำแดงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา วงศ์อดิลักษณ์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ กันโทโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ เรือนวินโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราภา คำวงศ์ษาโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวสายธาร ธรรมธิโรงเรียนฉื้อจี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร มอญแสงโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ อินต๊ะนนท์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราภา คำวงศ์ษาโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวเทวิกา บัตรประโคนโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายธพรชัย มาร์ชโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร ทองขันนาคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา ยะเปี้ยโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางกรณ์กัญมณี ศักดิ์ธนสิริโรงเรียนฉือจี้กรรมการ
5. นางสาววรรษมน เจริญทรัพย์โรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ การะบุญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอัญธิฌา มีวรรณ์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวกัลยา ยานะพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
5. นางธัญทิพย์ เจริญหิรัญญกุลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางภัทรินญา ใสคำโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สมหงษ์โรงเรียนสายอักษรรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรดารินทร์ คำแดงโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นางสาวศิริญญา ศิวะศิลป์ประศาสน์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ เรือนวินโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสัญญารัก นุตาลัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาถ สุขเปี่ยมโรงเรียนฉื้อจี้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวหยาดฝน สิงห์ทรโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นายอาทิตย์ อิ่มเย็นโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางมธุรส กิติมูลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางชฎากาญจน์ อินชัยวงศ์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิไล กาวิชัยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาบบุญ สมชำนาญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ แปงจงกิจโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายอาบบุญ สมชำนาญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุดมรัตน์ พจน์สุจริตโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุชา คุณดอยโรงเรียนฉือจี้กรรมการ
5. นางสาวชญาพิมพ์ กองมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ เซ็นนันท์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอโนทัย แดนหมั้นโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาภัทร์ เขียวปัดโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุชิต สมหงษ์โรงเรียนสายอักษรกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ใจมาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสุนันท์ ธาราศักดิ์โรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ ไชยศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาภัทร์ เขียวปัดโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางภูสิริน ตาอิ่นโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นางเพชรดารินทร์ คำแดงโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมร ปาดวงโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ ธาตุทองโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญมณี บุญเล็กโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางสาวนิภา ลุงกุยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
5. นางสาวนันทนา ตุ่นรัตน์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจิราพร สุนันต๊ะโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพัชราภรณ์ ปัญญาโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล กี้เม้งโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นางสาวธิญาดา ปันต๊ะโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนาจ อนุวงศ์เจริญโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางนวพร ชัยยาศรีโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกีรกานต์ คำขาวโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรชัย คมขำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. นางณภัทร จองเซโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนกฤต สมฤทธิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวพา มหานันต์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกพงศ์ ดวงทิพย์โรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาธิตา บุญเคลือบโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลักษณ์สุดา จันทร์น้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
5. นางนงคราญ มณีกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางกฤตพร แก้วตาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอโณทัย ปราบสงครามโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิฆัมพร ต๊ะเสี้ยวโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศ์พันธ์ แก้วจันทร์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นายสิทธิชัย ผ่องใสโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวดาววิภา มีบุญโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิดา แสงรัตน์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ อินทะกองโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นายชัชวัสส์ พรวชิรวิทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
5. นางอัญชัน ทรายปันโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรอนันต์ เสือคลื้นโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา โปธาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย ใจแก้วโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ไชยมงคลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล ทำคำโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นางสาวนิภาพรรณ์ สิงห์คำโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาคภูมิ วงศ์วรรณาโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
6. นางสาวพรสวรรค์ ไชยผาโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
7. นางศิริพร แก้วใจมาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ปัญญาธิโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิ่มพวรรณ ปัญญาไหวโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธัชชัย คีรีแก้วโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นางสาวปุญญิศา สมมิตรโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
6. นางสหนันท์ ปัญญาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศศิมาภรณ์ ปัญวงค์ยองโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรัฐ ถนอมวรกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
9. นางสาวพิชญาภา โสพันธ์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
10. นายจำนงค์ ไชยะหมื่นโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร บุญประเสริฐโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ อินสอนโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสรารัตน์ พระทองโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นายคมศร ขันตีโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนา กิจต๊ะสัยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
6. นายวัฒนศักดิ์ อัศจรรย์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพิมพิกา จันต๊ะเสาร์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
8. นางสาวสโรชา สอนศรีนุสอนโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
9. นายวิมล กันอินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
10. นางสาวสุขสันต์ บุญเล็กโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวมิรันตี จันทร์ดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
12. นางสุกัญญา เหมืองสองโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศรีพรรณ สกลกิตติโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สิทธิประเวชโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิราวรรณ ปวนแดงโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางนวรัตน์ ปัญญาธิโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ สุขแดงโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริกาญจน์ งาช้างโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกฤษณา บุญทาวงศ์ษาโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
8. นางวรัชญา นิธิธานนท์โรงเรียนฉื้อจี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางทองพูล สอนมั่นโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี ณัทศรีใสโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิกานดา ฟักทองโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นางณัฏฐ์ธิรา อินทะพันธุ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางธมลวรรณ เหน่คำโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางรัชนีพร ปัญญาฟูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
7. นายกันต์ สุยาโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายฐิฏิกรณ์ รังกลางโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรัญญู รีบเร่งโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ วงเคราโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา วิเวกคีรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
5. นางพิมไพรสณฑ์ อุทธิยังโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระพันธ์ วงค์พุทธคำโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางปิยะพร นันธิกูลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวปานหทัย จิตตางกูรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
5. นางดอกฝ้าย แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ใจคำปันโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐรวี จิตตะโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทวิทธวัช ศิริชัยวัฒนกุลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา มีสวัสดิ์โรงเรียนศิลรวีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายอุดร ปงกาวงค์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ไชยเทศโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางนภาพร ใสศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา สมวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
5. นายสมชาย จันทร์ตะมะโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสิริวิมล จันทร์บุญโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวนพมาศ แสนสุวงค์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ฉาย เหน่คำโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกณิกา เตจ๊ะนันท์โรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นายจีรสิทธิ์ พรหมเสนโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์ แสงหลู่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นางสาวกิติยา ฉายศิริโรงเรียนศิลรวีกรรมการ
7. นางสาวปิยะมาศ มะโนราโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ ปันทีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณรัตน์ จันทร์กองแก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรประภา ใจหนักโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นางสาวรัชนาวรรณ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาวมนัสดา ขำพิมายโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล ไชยเลิศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
7. นายอุดมทรัพย์ อุษาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ใจสมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพุทธิกุล ปิยะจันทร์โรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ ปานวิจิตรโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัลยา กองแก้วโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุดา จ๋าก๋างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอุดร ปงกาวงค์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชลอ สิรชาญวิทย์โรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ สารภีีโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ วงศ์อ้ายโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ ปิ่นชุมโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา อิ่นแก้วโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จองแดงโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอานนท์ แสนฝนโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นางสาวณิชาภา เบี้ยวบรรจงโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
5. นางปิยนุช เมธาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
6. นางสาวณิชาภา เบี้ยวบรรจงโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
7. นายเดช อุทธิยังโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา อิ่นแก้วโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สิทธิโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอานนท์ แสนฝนโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นายไกรลาศ ปีน้อยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ปิคนวลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ ปิคนวลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวัชรีย์ รังกลางโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไชยเวทย์ วิเศษคุณโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางปิยภัคร บุญถึงโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสุภัสสร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
5. นางสาวดาริณี ฟ้าร่วนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมควร อินต๊ะวงค์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล สุนันต๊ะโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ปันชาติโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายไชยเวทย์ วิเศษคุณโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสุภัสสร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพิริยวัตร ติใหม่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางกุลธิดา วรสโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชนพัฒน์ ใจมั่นโรงเรียนเวียงแหงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอนุรุธ แตะต้อยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
5. นางสาวรสสุฑณ มาดหมายโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
6. นางสาวณัฐกานต์ ชัยยะโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพินิจ ภูขาวโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา บุญเรือง โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัย งามรูปโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ ดวงแก้วปันโรงเรียนเวียงแหงกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ธนัญไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพีรศาสตร์ จินาปุกโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตพงษ์ ซุยคำโรงเรียนเชียงดาวรองประธานกรรมการ
3. นายวิริยะ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางนิรมิตร มีไชโยโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นายบุญส่ง เรือนแก้วโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายพีรศาสตร์ จินาปุกโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตพงษ์ ซุยคำโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิริยะ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางนิรมิตร มีไชโยโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นายบุญส่ง เรือนแก้วโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวพัชรี แสงทองโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นางพรนภัส นุชวณิชกุลโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นายองอาจ เป็งปานันท์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิวาพร สุขแยงโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ แสนมงคลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิงห์คำ กุยเขียวโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเสกสันต์ ณ.เชียงใหม่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐยาภรณ์ ผ่องแผ้วโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางพจนีย์ คำแหลงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ทิพวรรณ์โรงเรียนฉื้อจี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวโชติมา เพชรเอมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ กำปั่นทองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัญชลิกา อินทะวงค์โรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นายกิตติวัฒน์ คำกัมพลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
5. นางสาวภัฎฐ์ธีรา รัตนทวีชัยพรโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกัญญภัค คุ้มรักษ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ถาดนาค โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิคม พรมเสนโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นางสาววิจิตร เกิดเกียรติก้องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
5. นางสาวมนสิการ ตลิ่งแก้วโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรทัย ใจยะสารโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ สถิติรัตน์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี ช่างปัดโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิวาพร สุขแยงโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นางสาวเกศรินทร์ บัวผัดโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ คำจันทร์โรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาววรนิษฐ์ คำลือโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนิศาชล วงนวลโรงเรียนเวียงแหงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพรรณ ปัญโญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา ยศแสนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
5. นางพรรณทิพย์ภา นำบุญจิตต์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ วงค์ศรีโรงเรียนสายอักษรประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บำเรอจิตต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี เกตุวงษ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายธนพล ยอดเกิดโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐฐิณี คำแสนโรงเรียนเวียงแหงวืทยาคมกรรมการ
6. นางกุลยารัศมิ์ คณายุทธพงศ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางกุลยารัศมิ์ คณายุทธพงศ์โรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร วงษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายเทพวรการ อินอรโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ขันโทโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นายมานะ โสภาเลิศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอดิเรก มังคละโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
7. นายอนุชิต ฝั้นฉางข้าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
8. นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศโรงเรียนฝางนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายอัสฎางค์ กองสถานโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ใจพรมเมืองโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ สรรพจารย์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายรัฐณพงษ์ กิติกุลพิรัชย์โรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร ทับสุวรรณ์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ยองจาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายธนากร เจนแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
7. นายธนพล ยอดเกิดโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรินทร์ รังษีโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางอำไพ ศิริวรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณััฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นายนิพนธ์ เสนาเนียรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวช่อทิพย์ จันทรศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ศรีคำมูลโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นางฉัตรชนก ลีธรรมคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
6. นายนิพนธ์ เสนาเนียรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
3. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
4. นางปราณี แสงกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวช่อทิพย์ จันทรศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ศรีคำมูลโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นางฉัตรชนก ลีธรรมคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
6. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายเศวต อินทะวงค์พันธ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
5. นางปราณี แสงกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนายธนากร ศรีอุทธาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
5. นางปราณี แสงกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเศวต อินทะวงค์พันธ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวช่อทิพย์ จันทรศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉัตรชนก ลีธรรมคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
5. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายเศวต อินทะวงค์พันธ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนากร ศรีอุทธาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
4. นางปราณี แสงกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายิอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ศรีคำมูลโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวช่อทิพย์ จันทรศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อรองประธานกรรมการ
3. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางฉัตรชนก ลีธรรมคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิพนธ์ เสนาเนียรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิพนธ์ เสนาเนียรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพรหมมาตร สัพพะศรีโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวร โชติระวีวัฒน์โรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพรหมาสตร์ สรรพศรีโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรรองประธานกรรมการ
3. นายวร โชติระวีวัฒน์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพรหมมาตร สัพพะศรีโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวร โชติระวีวัฒน์โรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพรหมมาตร สัพพะศรีโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวร โชติระวีวัฒน์โรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวร โชติระวีวัฒน์โรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรหมมาตร สัพพะศรีโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวร โชติระวีวัฒน์โรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรหมมาตร สัพพะศรีโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายรุ่งสุริยา อามาปะเกโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ หิมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นายนิคม กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
5. นางสาวกิตติพร คำนวลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ หิมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอิน รัตนอัมพาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายนิคม กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
5. นางสาวกิตติพร คำนวลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุตเขต ศรีอิศรางกูลโรงเรียนฝางชนูปถัภ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิคม กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชยาภา ไทยากรณ์โรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอิน รัตนอัมพาโรงเรียนฝางชนูปถัภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ หิมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิคม กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชยาภา ไทยากรณ์โรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
4. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอิน รัตนอัมพาโรงเรียนฝางชนูปถัภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ หิมเวชโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางบุญเอื้อ สีสดโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ นาหมื่นโรงเรียนสันต้นหมื้อรองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ไชยราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางบุญเอื้อ สีสดโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ นาหมื่นโรงเรียนสันต้นหมื้อรองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ไชยราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางบุญเอื้อ สีสดโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ ไชยราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30รองประธานกรรมการ
3. นายสาโรจน์ นาหมื่นโรงเรียนสันต้นหมื้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางบุญเอื้อ สีสดโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ ไชยราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30รองประธานกรรมการ
3. นายสาโรจน์ นาหมื่นโรงเรียนสันต้นหมื้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายวร โชติระวีวัฒน์โรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพนธ์ รัตนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายวร โชติระวีวัฒน์โรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพนธ์ รัตนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายวร โชติระวีวัฒน์โรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพนธ์ รัตนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายปิยะพนธ์ รัตนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นายวร โชติระวีวัฒน์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมงคล ศิลป์สุพรรณโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุ่งสุริยา อามาปะเกโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศินี ปุงปี่แก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมงคล ศิลป์สุพรรณโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุ่งสุริยา อามาปะเกโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศินี ปุงปี่แก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมงคล ศิลป์สุพรรณโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี ปุงปี่แก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งสุริยา อามาปะเกโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมงคล ศิลป์สุพรรณโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุ่งสุริยา อามาปะเกโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศินี ปุงปี่แก้วโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเมธิกา เหลวะนาโรงเรียนสันต้นหมื้อกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศรา ตาดทองโรงเรียนฉือจี้กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศรา ตาดทองโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤทัย เถาทองโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัตติกา ริยะนิจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัตติกา ริยะนิจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวมันทนา พรเพิ่มสุขโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอิสรีย์ สิงห์โตวะนาโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. Mr.Micheal Ackleyโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสุมาลี ตันติน้อยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสน่ห์ฉัตร ศตคณาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30รองประธานกรรมการ
3. Mr.John Paul Dimayacyacโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพรรณ สิงคำโมโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
5. นางสาวทองกุล สนธิยาโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรษมน ศรีใจมูลโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชนกนาถ เขียวตาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Arthur Dalingโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุษบา จายะศักดิ์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางธนาภรณ์ อินทขัติย์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุวัสสา แอคลีย์โรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เตาะแปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. Mr.Arthur Dalingโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นายภราดร ปันชัยโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วังช่วยโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษดา ไพรลักษณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นางประดับดวง ปานันโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริพร วงศ์ศรีสุขโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุจินตา คำเงินโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวิราวัลย์ วรรณชัยโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. Mr.Roy David Floreyโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนันท์ โปธาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางเทพินทร์ จิตตางกูรโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวรุจิรดา จันทระโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Robert Williamโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุมาลี ตันติน้อยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวณีย์ ชุนเจริญโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวณฤทัย ปิชัยนะโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลพรรณ องค์ชัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ วรรณจักร์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissNhorilaine Manansalaโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางกาญจณ์รพี แ้ก้วนางโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นายผดุงเกียรติ ปู่เจโรงเรียนฉือจี้กรรมการ
6. นางสาวเสาวณีย์ ชุนเจริญโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
7. นายกาลัญญู รัตนาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายทรงพล มีวรรณ์โรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงษ์ แก้วอินทร์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ จันทร์หลวงโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพลอยพิม อำพันธ์สีโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกานต์ฺธิดา วรรณชัยโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางวาสนา ทุนผลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวใจสคราญ คงพันธ์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา ทองอินทร์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายผดุงเกียรติ ปู่เจโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
5. นางณัชกมล นพคุณโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิชาดา ศรีเกษโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นายรัฐพล ศรีชัยวงศ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวเรศ บุญเปงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. MissTang Xiao huaโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัสร์ชนกพร กัมพลกรจรัสโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พร จันทร์ประเสริฐโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกานดา ถามดีโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สายชลเลิศมงคลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. MissZhu Liโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวศานิกุณ คำภีระโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายรัชภูมิ กิติเดชากรโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตยพร สุรินทร์คำโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนุจรินทร์ ลาวนันท์โรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุปราณี คำลือโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวัจน์ ชัยแปงโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุจรินทร์ ลาวนันท์โรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน ปนันคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ กาปัญญาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร บุญแต่งโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวชัชฎาภรณ์ มะลิสุวรรณ์โรงเรียนฉือจี้กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ พินทองโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางพิชยา พรหมปัญญาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรวิทย์ สุวรรณาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกมลศิษฐ์ ดวงชื่นโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาวธิพาดา สุภาแสนโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ บำเรอจิตต์โรงเรียนฝางชนูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ เขนยโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ วิชัยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตนา สุริยะมณีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
5. นายวีรยุทธ์ นันทขว้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายธนากร บุระผากาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายวีระ ศิริรัตน์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ บำเรอจิตต์โรงเรียนฝางชนูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ เขนยโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ วิชัยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายวีรยุทธ์ นันทขว้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวรัตนา สุริยะมณีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
6. นายธนากร บูระผากาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายวีระ ศิริรัตน์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายอำนาจ บำเรอจิตต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เกตุวงษ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภานชนก นภาพรโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายกมลศิษฐ์ ดวงชื่นโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
6. นางสาวรัตนา สุริยะมณีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30ประธานกรรมการ
2. นายคณาวุฒิ วรนุชโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา กงไกรราชโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ วงศ์สงสัยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววาสนา เดชะกุศลโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวญานิศา เขื่อนเพชรโรงเรียนฉื้อจี้ประธานกรรมการ
2. นางชนชล มาขัติยะโรงเรียนรังษีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สรรพสุขโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวระพีพรรณ อินต๊ะนนท์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตร์ติญา อูปกุลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภากร หลู่จิ่งโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญชพร วิเชียรโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30รองประธานกรรมการ
3. นางนันทพร อนุวงศ์เจริญโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพิกา จันต๊ะเสาร์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
2. นางสาวธัญมณี บุญเล็กโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายธนกฤต สมฤทธิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพิกา จันต๊ะเสาร์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
2. นางสาวธัญมณี บุญเล็กโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายธนกฤต สมฤทธิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางนันทพร อนุวงศ์เจริญโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางดลฤดี อูปคำแดงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางนันทพร อนุวงศ์เจริญโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางดลฤดี อูปคำแดงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวิมล ใบตันโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวสุขสันต์ บุญเล็กโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวิมล ใบตันโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวสุขสันต์ บุญเล็กโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรพิน วรรณชัยโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ปันชัยโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
3. นายจาตุรงค์ ยืนยงคีริมาศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิษณุกรณ์ ชำนาญโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประภาพร ชัยวรรณาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ มูลประเสริฐโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนวัชญ์ อมรรัตนพิบูลย์โรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ มูลประเสริฐโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
3. นายวิษณุกรณ์ ชำนาญโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางสายฝน ถนอมวงษ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ สักใหญ่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายลิขิต กล้าหาญโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายธวิสิฐ ชุมของโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ สักใหญ่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นายลิขิต กล้าหาญโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นายธวิสิฐ ชุมของโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ ธิมาโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นายธวิสิฐ ชุมทองโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิรินธร์นิตา อินทะพันธุ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายโยบ เทพดวงแก้วโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นายธวิสิฐ ชุมของโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวหอมไกร จันทคุปต์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐิณี ปินตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรพิน วรรณชัยโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวิสิฐ ชุมของโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพันธ์ คำธิตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายณัฐกิตติ์ เหลาพนัสสักโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายณัฐกิตติ์ เหลาพนัสสักโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวิสิฐ ชุมของโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุรพิน วรรณชัยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายกิตติพันธ์ คำธิตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ จันทร์แก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ลาวรีโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางประภาพร ชัยวรรณาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายโยบ เทพดวงแก้วโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ อินต๊ะมูลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายกมลศิษฐ์ ตาคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายโยบ เทพดวงแก้วโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธิมาโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส ลาวรีโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ดำฤทธิ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา รัตนไพบูลย์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นายชุณหวัต คำโพธิ์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางประภาพร ชัยวรรณาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายโยบ เทพดวงแก้วโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นางสาวพรอนันต์ เสือคลื้นโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรอนันต์ เสือคลื้นโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายนายโยบ เทพดวงแก้วโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนายโยบ เทพดวงแก้วโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นางสาวพรอนันต์ เสือคลื้นโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายทองเยี่ยม แก้วโพธิ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ กรกัมพลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี ศรีพรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายรุ่งโรจน์ โนชัยวงค์โรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายพัสิษฐ์ ฟ้าสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
3. นายวิเศษ สุจริตนิรันดร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. นายทองเยี่ยม แก้วโพธิ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายโสพล พุทธพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรภพ ส่งศรีโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรรณพัชรณรงค์ รัมภารัตน์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพรรณพัชรณรงค์ รัมภารัตน์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรภพ ส่งศรีโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายโสพล พุทธพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบุญนิสา สิงห์ทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นางบังอร พรหมจอมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางเพลินพิศ แสงเพชรโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพิกุล บำเรอจิตต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนาวดี กันทพลหาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเขมกร ดวงปูนันท์โรงเรียนฉื้อจี้ประธานกรรมการ
2. นายโสพล พุทธพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุธ จินะธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐กรรมการ
4. นางสาวปิยมาภรณ์ จันทรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายประวัติ พรหมนิลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายประวัติ พรหมนิลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาภรณ์ จันทรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายศราวุธ จินะธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นายโสพล พุทธพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายเขมกร ดวงปูนันท์โรงเรียนฉื้อจี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนี ศรีแสวงโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ภูดอนตองโรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์ สุขเป็งทวีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นายนิคม ภูวงศ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายธวิสิฐ ชุมของโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนิคม ภูวงศ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวิสิฐ ชุมของโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชนี ศรีแสวงโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวศิรินทร์ญา ปรีชาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอัญชรา ปันโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30ประธานกรรมการ
2. นายเขมกร ดวงปูนันท์โรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
3. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมัชชิมาพร อินทุวันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายภานุวัฒน์ ติดทะโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเขมกร ดวงปูนันท์โรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
3. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวัฒิ ฟักเจริญโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุทธินัน คำบัวโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรพิน อุเทนสุตโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบังอร พรหมจอมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางบัวนรินทร์ วิชชุตานนท์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมิตรา ไชยวงศ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุมิตรา ไชยวงศ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นางบังอร พรหมจอมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางบัวนรินทร์ วิชชุตานนท์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรพิน อุเทนสุตโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอรพิน อุเทนสุตโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบังอร พรหมจอมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางศรีพรรณ จันทะวังโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายเขมกร ดวงปูนันท์โรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
5. นางสาวพรอนันต์ เสือคลื้นโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอรพิน อุเทนสุตโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเขมกร ดวงปูนันท์โรงเรียนฉื้อจี้กรรมการ
3. นางบังอร พรหมจอมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางศรีพรรณ จันทะวังโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรอนันต์ เสือคลื้นโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ วงศ์เสือโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทองพูล ใสแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางบังอร พรหมจอมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวทองพูล ใสแก้วโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางบังอร พรหมจอมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายณัฐนนท์ วงศ์เสือโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวหยาดฝน สิงห์ทรโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นายคณาวุฒิ วรนุชโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกีรติยา ตันทานันโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวหยาดฝน สิงห์ทรโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อประธานกรรมการ
2. นายคณาวุฒิ วรนุชโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกีรติยา ตันทานันโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30ประธานกรรมการ
2. นายคณาวุฒิ วรนุชโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา กงไกรราชโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ วงศ์สงสัยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววาสนา เดชะกุศลโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาพรรณ์ สิงห์คำโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวขจรพรรณ อินทำโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล ใบตันโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวช่อทิพย์ จันทรศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ศรีคำมูลโรงเรียนฉื้อจี้รองประธานกรรมการ
3. นายเศวต อินทะวงค์พันธ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวทยาประธานกรรมการ
2. นางฉัตรชนก ลีธรรมคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิคม กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิคม กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาดโรงเรียนสายอักษรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายชุณหวัต คำโพธิ์โรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ธิมาโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายชุณหวัต คำโพธิ์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ธิมาโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ

ติดต่อผู้ประสานงาน : คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โทร 081-5301584
E-mail : petcharin_krudaw@hotmail.co.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]