สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ฝางชนูปถัมภ์ 71 14 9 3 94
2 แม่อายวิทยาคม 51 15 3 7 69
3 ราชประชานุเคราะห์30 49 15 6 9 70
4 ไชยปราการ 48 11 8 5 67
5 รังษีวิทยา 46 24 5 1 75
6 เชียงดาววิทยาคม 40 14 6 2 60
7 อรุโณทัยวิทยาคม 37 19 8 9 64
8 เวียงแหงวิทยาคม 37 14 9 5 60
9 รัตนาเอื้อวิทยา 25 16 12 2 53
10 ฉื้อจี้ 22 25 8 2 55
11 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 17 15 8 7 40
12 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 17 8 4 1 29
13 สายอักษร 14 7 2 0 23
14 ศีลรวี 12 10 5 4 27
15 บ้านสันต้นหมื้อ 12 0 1 0 13
รวม 498 207 94 57 856