สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ฝางชนูปถัมภ์ 25 25 15 65 71 14 9 3 94
2 แม่อายวิทยาคม 22 8 6 36 51 15 3 7 69
3 รังษีวิทยา 21 19 10 50 46 24 5 1 75
4 ราชประชานุเคราะห์30 18 16 7 41 49 15 6 9 70
5 ไชยปราการ 16 12 15 43 48 11 8 5 67
6 เชียงดาววิทยาคม 10 16 13 39 40 14 6 2 60
7 เวียงแหงวิทยาคม 9 7 7 23 37 14 9 5 60
8 อรุโณทัยวิทยาคม 8 12 8 28 37 19 8 9 64
9 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 6 3 2 11 17 15 8 7 40
10 สายอักษร 5 5 3 13 14 7 2 0 23
11 รัตนาเอื้อวิทยา 5 4 9 18 25 16 12 2 53
12 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 5 3 4 12 17 8 4 1 29
13 บ้านสันต้นหมื้อ 5 1 1 7 12 0 1 0 13
14 ฉื้อจี้ 4 4 6 14 22 25 8 2 55
15 ศีลรวี 2 2 6 10 12 10 5 4 27
รวม 161 137 112 410 498 207 94 57 799