รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉื้อจี้ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่ก่อ
 
1. นางสาวสายธาร  ธรรมธิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวชนัตการณ์  ใจเฉลียว
 
1. นางสุนันท์  ธาราศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินภา  ใจแว้น
 
1. นางธัญทิพย์  เจริญหิรัญญกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวรุ่งรัตนา  สมเครื่อง
 
1. นางอัญธิฌา  มีวรรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรกานต์  ชุมพู
 
1. นางสาวฤทัยทิพย์  มานะกิจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวกมลทิพย์  เจริญสากล
 
1. นางมธุรส  กิติมูล
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฉายน้ำผึ้ง  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงชลพิชชา  แก้วบัวโฮม
3. เด็กหญิงพรทิพย์  รุ่งเรือง
 
1. นางปาริชาติ  อมรรัตนพิบุลย์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวธารทิพย์  ทิพย์ปัญญา
2. นางสาวธีราภรณ์  มะลิกองสิงห์
3. นางสาวเบญจมาศ  จันทรา
 
1. นางอุดมรัตน์  พจน์สุจริต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายปพน  วงศ์คำมา
2. เด็กชายพรชัย  อินบุญ
 
1. นางอัญธิฌา  มีวรรณ์
2. นางสาววรรษมน  เจริญทรัพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวกุลิสรา  โตเขียว
2. นางสาวฉัตร์ดารักษ์  เหล็กใหญ่
 
1. นางสุนันท์  ธาราศักดิ์
2. นางสาวเทวิกา  บัตรประโคน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ทารัตน์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธาตุทอง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉื้อจี้ 1. นายปริญญา  วงค์งาม
 
1. นายเฉลิมพล  กี้เม้ง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาดา  ลุงทา
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ภักดี
3. เด็กหญิงอรัญญา  นายจะหวิ่ง
 
1. นางนงคราญ  มณีกุล
2. นายสิทธิชัย  ผ่องใส
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวกัญชพร  ภูเขา
2. นายภานุเดช  ขันธ์สำราญ
3. นางสาวเมธาวี  ต๊ะมูล
 
1. นางจิราพร  สุนันต๊ะ
2. นางสาวทิฆัมพร  ต๊ะเสี้ยว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงธนพร  แหทรัพย์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  น้อยสปุ๋ง
 
1. นางสาวดาววิภา  มีบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย  ใจแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายพงศธร   คำหมี
2. นางสาวสุดารัตน์  เกตุสร้อย
 
1. นางทิพวรรณ  อินสอน
2. นายภาคภูมิ  วงศ์วรรณา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายมน  ลุงออ
 
1. นางสาวสุขสันต์  บุญเล็ก
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายวชิรวิทย์  บุญตัน
 
1. นายวัฒนศักดิ์  อัศจรรย์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ใจคำ
2. นายชลิต  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยบุญลือ
 
1. นางศรีพรรณ  สกลกิตติ
2. นางสาวกรวณิชภา  ผลมาก
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวนัฐญา  พวงดอกแดง
2. นายอนุรักษ์  หน่อทอง
3. นางสาวอรทัย  ดิตุ๊
 
1. นายสมชาย  จันทร์ตะมะ
2. นางจารุวรรณ  ปานวิจิตร
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายวัลลภ  จะแล
2. เด็กหญิงสุธีรา  อิ่งตา
3. เด็กหญิงอรณี  ลุงจื้น
 
1. นายวรัญญู  รีบเร่ง
2. นางสาวศิริกาญจน์  งาช้าง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นางสาวนิรชา  สีเขียว
2. นางสาวอัจฉราพร  เตชะหงสา
3. นางสาวเจนจิรา  หน่อเงิน
 
1. นางดอกฝ้าย  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวสิริวิมล  จันทร์บุญ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายกฤษฏาพงศ์  เชิงงาม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ชนกเศรณี
3. เด็กชายเมฆา  เซียงว่อง
 
1. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐวดี  อินทไชย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐนีย์  ใหลหลั่ง
2. นางสาวสุพิชชา  ทิศหน่อ
3. นางสาวเบญจวรรณ  ใจบุญ
 
1. นายชัยวุฒิ  ไฝคำ
2. นายจตุรงค์  ใจสม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตยา  บุญช่วย
2. เด็กชายกิตตินันท์  รังสรรค์
3. เด็กชายสหัสวรรษ  คำยอดใจ
 
1. นายจีรสิทธิ์  พรหมเสน
2. นางสาวรัชนาวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐนิช  แก้วสว่าง
2. นางสาวพิมพิไล  สุวรรณ์
3. นางสาวออมบุญ  ผัดแปง
 
1. นายสิทธิชัย  จองแดง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงหนุ่ม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงศ์ษาอินทร์
 
1. นางพิมพ์ไพรสณฑ์  อุทธิยัง
2. นางสาวกนกพร  กันทากาศ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพัชรา  คำตา
2. นายภูริณัฐ  ชัยบุญลือ
 
1. นายอุดร  ปงกาวงค์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กชายชัยพล  เลายีปา
2. เด็กชายธนพร  เกษตรกุลทรัพย์
 
1. นางปิยนุช  เมธา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายพีระวิทย์  จันทร์สอาด
2. นายอนันท์  คำมา
 
1. นายเดช  อุทธิยัง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญสม
2. เด็กหญิงนลพรรณ  พรหมเทศ
3. เด็กหญิงภัทรลักษณ์  นันตรัตน์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  จันนัยนา
5. เด็กหญิงศิริประภา  ตรีศิลสัตย์
 
1. นายสุวรรณ  จรรยานะ
2. นางปิยภัคร  บุญถึง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวกัญญาวีร์  ปัญญาอาจหาญสกุล
2. นางสาวกานต์ธิดา  หงษ์ทอง
3. นางสาวชรินรัตน์  สมบุญแดง
4. นางสาวนลินนิภา  แซ่จิว
5. นางสาววรรณวิษา  สายรอคำ
 
1. นายฉัตรชัย  ปันชาติ
2. นายบพิธ  วงษยา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกันติศา  คำจม
2. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  กันธะเสน
3. นางสาววชิราภรณ์  ไชยา
4. นางสาวศิรินภา  เชียงราย
5. นางสาวอารียา  ปู่ตี้
 
1. นางกัญญภัค  คุ้มรักษ์
2. นางสาวโชติมา  เพชรเอม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายปารเมศ  ไชยวงค์
2. นายวีรพันธ์  ใจตั้ง
3. นางสาวศศิพิมพ์  อุ่นเรือน
4. นางสาวศิวปรียา  วิยะแก้ว
5. นายสหรัฐ  คำซาว
 
1. นายอาทิตพงษ์  ซุยคำ
2. นางสาวนฤมล  ธนัญไชย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขอน  หมี่ทะ
2. นายจักรพงษ์  ชัยเสน
3. นายบุญ  ลุงอุง
4. นางสาวพรวลัย  ยืนสา
5. นางสาววรินดา  ภูมิศักดิ์
 
1. นายพีรศาสตร์  จินาปุก
2. นายพิริยวัตร  ติใหม่
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายจิรศักดิ์  เพ็ชรชมภู
2. นายณัฐดนัย  เพียรธรรม
3. นายพาโชค  ชัยหมู
4. นายศราวุธ  ชัยวรรณ์
5. นางสาวสกนรัตน์  พุทธพันธ์
 
1. นางสาวนฤมล  ธนัญไชย
2. นายอาทิตพงษ์  ซุยคำ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไทยใหญ่
2. นางสาวคำแก้ว  นายใส่
3. นายคุณากร  ตะวอ
4. นางสาวชไมพร  ดีดู
5. เด็กชายธนากร  โกมุด
6. นางสาวธัญลักษณ์  คงหอม
7. นางสาวนาสอ  จะสี
8. นางสาวนุชนาฎ  ภูดวงเดือน
9. นางสาวน้ำฝน  จะลา
10. นางสาวปานตะวัน  สุภาพ
11. เด็กหญิงภรดี  ประยงค์
12. นายภานุวัฒน์  สุภาแดง
13. นางสาวมัณฑนา  ทองเหลือง
14. เด็กชายวราวุธ  เชื้อประดิษฐ์
15. นายวัชระพล  จันทร์ตา
16. นางสาวศสิภา  ลุงซู
17. นายสุริยา  ปู่เมือง
18. นางสาวเงิน  ลุงมะหะ
19. นางสาวเพียว  จั่นตา
20. เด็กชายแสงหล้า  น้อยสม
 
1. นายธราพงษ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอรวรรณ์  กันทะนนท์
3. นางสาวศิริกาญจน์  หาญวิริยะสุกุล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมมาดา  คำแก้ว
 
1. นางสาวณัฐยาภรณ์  ผ่องแผ้ว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวจินตนา  น้อยสุวรรณ์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สิงห์คำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนรมน  ใหแก้ว
2. เด็กชายภัทรวรินทร์  ปินตา
 
1. นางกัญญภัค  คุ้มรักษ์
2. นางสาวราตรี  ช่างปัด
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวชลธิชา  ปัญญาวงค์
2. นายศุภกฤษฎ์  ใจติ๊บ
 
1. นางสาวมาลัย  พงค์กู่
2. นางกรรณิการ์  คำจันทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวซี  นายใหม่
2. นางสาวทวีพร  แซ่โซ่ง
3. นางสาวนิชนันท์  แซ่ก่อ
4. นางสาวพรทิพา  ยานะคำ
5. นางสาวรสริน  ลุงนะ
6. นางสาวสุนีย์  มาเยอะ
7. นางสาวสุมิตรา  เปียแร่
8. นางสาวเรือง  นายใส
9. นางสาวแสงสุรีย์  แซ่โซ่ง
10. นางสาวไก่  จันทร์คำแดง
 
1. นายอลงกรณ์  ไชยราช
2. นางสาวสุภาพรรณ  ปัญโญ
3. นายกิตติวัฒน์  คำกัมพล
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวจินดาภรณ์  น้อยสม
2. นางสาวจ๋ามพอง  รุ่งเรือง
3. นางสาวชนนิกานต์  จองเจน
4. นางสาวณัฐมนต์  จ่ามทอน
5. นางสาวบัว  โนรี
6. นางสาวมัญชุพร  คำใส
7. นางสาววิจิตรา  โตริ
8. นางสาววิภวานี  จองคำ
9. นางสาวสุทธิดา  ลุงหว่าหลิ่ง
10. นางสาวสุมาลี  ลุงคำ
11. นางสาวอังคณา  พนาสิทธิกุล
12. นางสาวอำพร  น้อยสม
13. นางสาวเกี๋ยง  แสงคำ
14. นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยสม
15. นางสาวแก้ว  จองมั่น
 
1. นางสาวณัฐฐิณี  คำแสน
2. นางสาวมัตติกา  ริยะนิจ
3. นายณัฐนนท์  วงศ์เสือ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพร  ใจทองคำ
2. เด็กหญิงหลาว  ลุงแสง
 
1. นางสาวณัฐฐิณี  คำแสน
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวทวิพร  แจ้ใจ
2. นางสาวปาลิดา  ปิวรรณนา
 
1. นางสาวมาณีรัตน์  ลังกากาศ
2. นายอนุชาติ  สรรพจารย์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสองเมือง  นายพงษ์
 
1. นายนิพนธ์  เสนาเนียร
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายเกียรติศักดิ์  ทะนะศักดิ์
 
1. นายนิพนธ์  เสนาเนียร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรวดี  ตันอ้าย
 
1. นายอมรทัศน์  สันใจ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวแก้ว  ลุงแสง
 
1. นายเศวต  อินทะวงค์พันธ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นางสาวยิ้งหลั่ง   แซ่หลี่
 
1. นายวิชัย   สามไชย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายศิวกร  บุญมาลัย
 
1. นายเศวต  อินทะวงค์พันธ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายเอก  ลุงหลู่
 
1. นายเศวต  อินทะวงค์พันธ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายจักรภัทร  สุขมาก
 
1. นางสาวช่อทิพย์  จันทรศรี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงจ่าม
2. เด็กหญิงจ๋ามนวม  ลุงจ่าม
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายสังวาลย์  ตุ้ยศรี
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายวุฒิกร  จินาติ
 
1. นายทองสุข  สมบูรณ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายบุญทวี  แซ่หยั่ง
2. เด็กชายเกษร  ลุงมนต์
3. เด็กชายแดง  นันติ
 
1. นายนิพนธ์  เสนาเนียร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายกิตติพงษ์  แสงแก้ว
2. นายจตุพล  ขันคำ
3. นายวราวุธ  แสนหล้า
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงนัทซึมิ  ทากาโนะ
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงศิริหงศ์  อารีรักษ์
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวยุพเรศ  แบลนฟอร์ต
 
1. นายสุตเขต  ศรีอิศรางกุล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายทักษิณ  ทองคำ
 
1. นายธนพล  ชัยวุฒิ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  อัศววงศ์เมธี
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นางสาวกิตติยา  คำปัน
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐชัย  ปราดกระโทก
2. เด็กชายณัฐนนท์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงนุชบา  บุญส่ง
4. เด็กชายพงศกร  บุตรสะโต
5. เด็กชายมาชานี  เลายี่ปา
 
1. นายสุตเขต  ศรีอิศรางกุล
2. นายอิน  รัตนอัมพา
3. นายสวง  วงษา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายกิตติศักดิ์  อุ่นใจ๋
2. นายกิตติศักดิ์  แก้วโก
3. นายวรรณชาติ  เศษปาง
4. นายวรายุทธ  วารีศุภรัตน์
5. นายอรรถชัย  ศรีสุวรรณ์
6. นางสาวอารีรัตน์  พุทธโจทย์
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กหญิงกาญจนา  จะหวะ
2. เด็กหญิงชุติมา  เลาหมู่
3. นางสาวดารา  แอ้สือ
4. นายธนาดล  จะหวะ
5. นายนพกร  จะงะ
6. นางสาวนฤมล  แสนหมี
7. เด็กหญิงบัวชมภู  การะหงษ์
8. นางสาวบุษบา  นทีคีรีกาญจน์
9. นางสาวปภาวดี  เลาย้าง
10. นางสาวปูซือ  หม่อโป๊ะกู่
11. นางสาวผกามาศ  มหามณฑล
12. นางสาวพัชราภรณ์  เลายีปา
13. เด็กหญิงพิกุล  เลาหาง
14. นางสาวมณีวรรณ  เลาหมี่
15. เด็กหญิงมนจ่าม  ลุงมู
16. นางสาวมาริสา  งัวผะ
17. นางสาววราพร  สิบลี้
18. เด็กหญิงวัชราพร  แซ่หมี่
19. นายวันชัย  โนรี
20. เด็กชายวิชัย  ลิโบ
21. นางสาววิมล  แซ่ย่าง
22. นายศรายุทธ  หลีจ๊ะ
23. นางสาวศิริลักษณ์  ขัดฟู
24. นางสาวสกุลทิพย์  แปแจ
25. นายสมบูรณ์  จะมู
26. นายสุรชัย  จะนะ
27. นางสาวสุวรรณี  แสนลี่
28. นางสาวหมี่แผ่  หวุ่ยยือ
29. เด็กชายอดุลย์  แซ่หมี่
30. เด็กชายอภิวรรธน์  ปันทะวงค์
31. นายอะแหล่ง  หลี่จา
32. นายอาซือผะ  งัวผะ
33. นางสาวอารยา  แซ่หลี่
34. นายอิทธิพล  แซ่หมี่
35. นายอุทัย  เลายีปา
36. นายเล็ก  จะหวะ
37. นางสาวเสาร์ณีย์  จะนะ
38. นางสาวแอน  ลุงต๊ะ
39. นายโยบะ  จะศรี
40. นายไพรวัน  จะเออ
 
1. นายนิคม  กิ่งแก้วเพชร
2. นางสาวภารณี  มานารัตน์
3. นางสาวฐณัชญ์พร  เจริญทวีวงค์
4. นางพรรณทิพย์ภา  นำบุญจิตต์
5. นางสาวอุไรวรรณ  ถนอมพันธ์
6. นางสาวรัตติกาล  พวงทอง
7. นางกมลวรรณ  ต๊ะศักดิ์
8. นายเอกชัย  ลิโก
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายนัฐนนท์  กันธะมาลา
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายอดิรุจ  มิตรขุนทด
 
1. นางสาวกิตติพร  คำนวน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินมาใหม่
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายธนบดี  ตลอดพงษ์
 
1. นางสาวกิตติพร  คำนวน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  มณีดวงฤทธิ์
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายนัฐนนท์  กันธะมาลา
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  ชัยทรัพย์
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงศิรประภา  ไชยวงค์
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายนัฐนนท์  กันธะมาลา
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายปริญญา  เด่นพร้อม
 
1. นางสาวกิตติพร  คำนวน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงเรณุกา  อมรนิติธรรม
 
1. นางสาวพรพิสุทธิ์  ภัทรสรัล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงจิติรัตน์  จันตา
2. เด็กชายพรเทพ  ยาชัย
3. เด็กชายราชันย์  สุทินบัณฑิต
4. เด็กชายศราวุธ  หว่อง
5. เด็กหญิงสุพัตรา  หอมใจ
6. เด็กหญิงหยดเทียน  ใจแน่น
7. เด็กชายอัครพล  วรรณวงษ์
8. เด็กหญิงอังศุมาลิน  หีบทอง
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สำเภาแก้ว
2. นายกมลศิษฐ์  ดวงชื่น
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  วัฒนสุนทร
2. เด็กหญิงดาว  ลุงซุ
3. เด็กหญิงรัชยา  อนุสาวรีย์ดอย
4. เด็กหญิงศิริพร  วังใจ
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงอรทัย  วงศ์นภาไพศาล
7. เด็กหญิงเบญจพร  แซ่ม้า
8. เด็กหญิงเปาเงี๊ยะ  แซ่หว้า
 
1. นางสาวสุภาพร  อุปสุขิน
2. นายอลงกรณ์  ไชยราช
3. นางนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก
4. นางสาวกัลยา  ยานะพงษ์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวกรรณิกา  เวดา
2. นางสาวพลอยไพลิน  สีแสง
3. นางสาวยุพิน  เลายีปา
4. นางสาววารุณี  รีเจี๊ยะ
5. นางสาวอรุณี  เริงไม
6. นางสาวอิษยา  กะเหรี่ยง
 
1. นางสาวภารณี  มานารัตน์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  วัฒนสุนทร
2. เด็กหญิงดาว  ลุงซุ
3. เด็กชายนภดล  ขจืตเพชรจรัส
4. เด็กหญิงรัชยา  อนุสาวรีย์ดอย
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุขใจยิ่งนัก
6. เด็กหญิงศิริพร  วังใจ
7. เด็กชายศุภเชฏฐ์  ไชยวัณณ์
8. เด็กชายสิทธิชัย  แซ่ลี
9. เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงอรทัย  วงศ์นภาไพศาล
11. เด็กชายอัครพล  แซ่โซ้ง
12. เด็กหญิงเบญจนาลักษณ์  แซ่ม้า
13. เด็กหญิงเบญจพร  แซ่ม้า
14. เด็กหญิงเปาเงี๊ยะ  แซ่หว้า
15. เด็กหญิงเยาวเรศ  แลเฉอ
16. เด็กชายเรวัฒน์  แซ่ลี
 
1. นางสาวสุภาพร  อุปสุขิน
2. นายอลงกรณ์  ไชยราช
3. นายธงชัย  ญะรัตน์
4. นางสาวกัลยา  ยานะพงศ์
5. นางนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  มังคะวงศ์
2. นางสาวจันทรา  ยี่ปา
3. นางสาวดิศราพร  ยองปุ๊ก
4. นางสาวประกายดาว  บุญตัน
5. นางสาวปรารถนา  หมั่นคง
6. นางสาวมลจ่า  ลุงหลง
7. นางสาวรสิตา  ประกอบบุปผา
8. นางสาววริศรา  รูปสม
9. นางสาววันทนีย์  คำปวน
10. นางสาววัลยาภรณ์  ใจแปง
11. นางสาววีรอร  อินถอด
12. นางสาวศิริรัตน์  มูลเหลา
13. นางสาวศุภาวรรณ์  ชมพู
14. นางสาวสิริยา  ตาใส
15. นางสาวอัจฉราพรรณ  เลื่อนแก้ว
16. นางสาวเบญจวรรณ  ปิ่นหอม
 
1. นางกมลวรรณ  แสงอุทัย
2. นางสาวกรวณิชภา  ผลมาก
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  กาซัน
 
1. นางสาวมันทนา  พรเพิ่มสุข
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นางสาวเอื้ออังกูร  บุตรอุตร
 
1. นางสาวอิสรีย์  สิงโตวณา
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงมธุริน  แสงหล้า
 
1. นายศราวุธ  สอาดล้วน
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉื้อจี้ 1. นางสาวศตนันท์  ขันศิริ
 
1. นายภราดร  ปันชัย
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิติกร
 
1. นางศิริพร  วงศ์ศรีสุข
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวศิรดา  ณ บางช้าง
 
1. นางมาลี   จันทร์อัมพร
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉื้อจี้ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทรายปัญญา
 
1. นางสาวณฤทัย  ปิชัยนะ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวอภิญญา  ดอนลาว
 
1. นางกาญจน์รพี  แก้วนาง
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หวลจิต
2. เด็กชายนภนันท์  นิกรวัฒน์
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรีพฤกษ์
4. เด็กชายหม่อง  วัน
5. เด็กหญิงอารียา  ไชยวงค์
 
1. นางสาวพลอยพิม  อำพันธ์สี
2. นางสาววรรษมน  ศรีใจมูล
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นางสาวกัญญาณี  สมศักดิ์
2. นางสาวขนิษฐา  สิงห์คำ
3. นางสาวจุฑามาศ  จันทรา
4. นางสาวจุไรรัตน์  สายเครือตัน
5. นางสาวณัฐติกาล  วรรณ
 
1. นางณัชกมล  นพคุณ
2. นางสาวกานต์ธิดา  วรรณชัย
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายภูวดล  ทับทิมไพร
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงวรรชนา  แซ่จู
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จันทร์ประเสริฐ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นางสาวอินทิรา  ชูแสง
 
1. นางทิพานิษฐ์  ไข่ทอง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายธราดล  สมบุญ
 
1. นางสาวนุจรินทร์  ลาวนันท์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวภัทรสุดา  หอยแก้ว
 
1. นางสาวนุจรินทร์  ลาวนันท์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  คำหลวง
2. เด็กชายอานนท์  วงศ์อุดม
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
2. นางลาวัลย์  วังช่วย
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายยุทธพงษ์  นงการ
2. นายสุธิชัย  ประเสริฐ
 
1. นางพิชยา  พรหมปัญญา
2. นายสวง  วงษา
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ   แซ่หย่าง
2. นายซวงตรา  แซ่หวัง
3. เด็กชายทศพล  แซ่กอง
4. เด็กชายปกรณ์  ชื่นแสง
5. นายปู้จี้   แซ่หยาง
6. เด็กชายสุริยา   และเซกุ
7. เด็กชายอาชิน  แซ่หยาง
8. เด็กชายไมตรี  แซ่หลี
 
1. นายธนากร  บุระผากา
2. นายสุเทพ  ลิอุบล
3. นางสาวพรอนันต์   เสือคลื้น
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายคำดาว  ลุงทุน
2. นายจักรกฤษณ์  ทวีอภิรดีนาค
3. นายธีรวัฒน์  แซ่หลู่
4. นายนิพนธ์  จอ
5. นายสมศักดิ์   และเชกู่
6. นายเสี่ยวฟา  แซ่หลี่
 
1. นายศุภชัย  ถาดนาค
2. นางสาวพรอนันต์   เสือคลื้น
3. นายบทมากร   ฤกษ์อภิวาทย์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวคำแปง  วงค์ใหญ่
2. นายชูชัย  หมื่อจ๋า
3. นายธรรมรักษ์  หลอยเงิน
4. นางสาวบุษกร  ฟูตา
5. นางสาวลลิตา  คำมาด
6. นางสาววรนุช  พาแพร
7. นางสาววันเพ็ญ  กัดนะ
8. นางสาวศิริพร  แซ่มั่ว
9. นายอาแบ่  อาหยิ
10. นางสาวอำพร  มหาชัย
 
1. นายสุชิน  ตามี่
2. นางสาวศศิวิมล  ไชยเลิศ
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกันยา  ลุงออ
2. นางสาวพิมพ์  ลุงดี
3. นางสาวแดง  ลุงออ
 
1. นายคณาวุฒิ  วรนุช
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นายทองสุข  คะจู
2. นางสาวสุชาดา  มาเยอะ
3. นายสุวิทย์  จะเหมาะ
 
1. นายพิชห์ชากรน์  ท้าวคำ
2. นางสาวนิภาพร  ทองขันนาค
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงวารินทร์  รุ่งไพรพนา
2. เด็กชายศรายุทธ  จูเปาะ
3. เด็กชายเจริญศักดิ์  หมื่อแล
 
1. นายพิชห์ชากรน์  ท้าวคำ
2. นางสาวนิภาพร  ทองขันนาค
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวนาลินี  ย่าป่า
2. นายสมชาย  เศษประสงค์
3. นางสาวเรณู  ลายเฮือง
 
1. นายพิชห์ชากรน์  ท้าวคำ
2. นางสาวนิภาพร  ทองขันนาค
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายมน  ลุงออ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  หลวงสา
 
1. นางสาวสุขสันต์  บุญเล็ก
2. นางสาวอโณทัย  ปราบสงคราม
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายอาคเนย์  แสนเมือง
 
1. นายจักรพงษ์  ทิพย์ปัญญา
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงมลจิ่ง  ลุงวิ
2. เด็กหญิงศิริประภา  ไชยา
 
1. นางสาวอรุณ  ศรีเงิน
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  ก๋องใจ
 
1. นางสาวอรุณ  ศรีเงิน
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายใจเมือง  ลุงกอ
 
1. นายจักรพงษ์  ทิพย์ปัญญา
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายอนุวัต  พันธ์ภัครินทร์
 
1. นางสาวสุขสันต์  บุญเล็ก
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ประทีปเกาะ
2. เด็กหญิงพอฤทัย  พรมมินทร์
 
1. นางสาวสุรพิน  วรรณชัย
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายกรฤตสุมินทร์  เรือนคำ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ดอกสม
 
1. นางสายฝน  ถนอมวงษ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรุ้งสินี  ปีกด้วง
2. นางสาวศรัณยา  เต๋จา
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศยิ่ง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายวรินทร  จองโหย่
2. เด็กชายอนวัทย์  ฟองแก้ว
 
1. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
2. นางสาวหอมไกร  จันทคุปต์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นายธรรมนูญ  ลาดตะน๊ะ
2. นายภูริณัฐ  ปันตา
 
1. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงธนิษฐา  โป่งอ้าย
2. เด็กหญิงศุภศจี  ดวงจิตร
 
1. นายวีระพงษ์  สักใหญ่
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  หงษ์ทอง
2. เด็กชายรณชัย  อาจหาญ
 
1. นายลิขิต  กล้าหาญ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตศนัย  ชัยยะ
2. เด็กชายเครือลืน  ยอดคำ
 
1. นางสาวสุธาสินี  ก้อนใจ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ต๊ะนาง
2. นายอัฐพงษ์  โพธิสัน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤทัย  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวณิชากร  ทองสกุล
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายพัชรพล  พรหมจอม
2. นายวรัญกุล  สุคำ
 
1. นายกิตติภัณฑ์  คำธิตา
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายชยันธร  คล้ายสีทอง
2. นางสาวชุติมา  นันต๊ะ
3. นายสุรินทร์  อินต๊ะพรม
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศยิ่ง
2. นางสาวขวัญมณีพร  เชาว์สวัสดิ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายทวิน  คำทาก
2. นายธเนศ  เงาใส
 
1. นายชุณหวัต  คำโพธิ์
2. นางสาวนันท์นภัส  ลาวรี
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายณภัทร  แสนย่าง
2. นายนราวิชญ์  ละไพ
3. นายสมศักดิ์  มัจฉารุ่งโรจน์
 
1. นายสุเทพ  ลิอุบล
2. นางสาวพรอนันต์  เสือคลื้น
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  แซ่หลิ่ว
2. นายบรวิทย์  คณาศรี
3. นายวิบูลย์  แซ่มู่
 
1. นายสุเทพ  ลิอุบล
2. นางสาวพรอนันต์   เสือคลื้น
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนันท์  ท้าวผาบ
2. เด็กชายทุนห่าน  บุญมี
3. เด็กชายพงศ์ศุลี  ดีปุ๊ด
 
1. นายธีรภพ  ส่งศรี
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นายกานต์  แซ่ห่อ
2. นายคำหลู่  แซ่เฉิน
3. นายช่งเต๋อ  แซ่ซง
 
1. นายธีรศักดิ์  กรกัมพล
2. นายพสิษฐ์  ฟ้าสาร
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงนาตาลี  ปอใส
2. เด็กหญิงวฤณดา  อากู่
3. เด็กหญิงวิภา  จะกะ
 
1. นายเดชพล  ตรีเพ็ชร
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพิมพ์ผกา  ยอดพันธุ์
2. นางสาวมณฑิรา  ยศศักดิ์ศรี
3. นางสาวสุนิสา  ยาใจ
 
1. นายพรรณพัชณรงค์  รัมภารัตน์
2. นางบังอร  พรหมจอม
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กหญิงจ่าโหย่ง  ลุงนุ
2. เด็กหญิงนวรัตน์    ปุ่งยะ
3. เด็กหญิงนันทนา   ลุงจาย
4. เด็กหญิงยิม    จองตาล
5. เด็กหญิงวนารี   พงศาสัตย์
6. เด็กหญิงเดือนหลู   ลุงนุ
 
1. นางบุญนิสา    สิงห์ทอง
2. นางณัฏฐนันท์  ยิ้มแฉล้ม
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ลุงจางวิ
2. นางสาวพนิดา  จองติ้ยะ
3. นางสาวพนิดา  ลิกา
4. นายสมบูรณ์  บิดาแก้ว
5. นางสาวหลี  รุ่งเรือง
6. นางสาวเบญจมาศ  น้อยรงณ์
 
1. นายณัฐนนท์  วงศ์เสือ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงกชกร  เกียรติธนพงศ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พรนวรักษ์
3. เด็กหญิงนิรมล  วอมือ
 
1. นายเดชพล  ตรีเพ็ชร
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นายจะตี้  แซ่อู
2. นายทรงฤทธิ์  แซมือ
3. นางสาววันเพ็ญ  นายลู
 
1. นางอัญชรา  ปันโย
2. นายศราวุธ  จินะธรรม
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงชุติมา  ธนาวุฒิชัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่จาง
3. เด็กหญิงเย่อเฟย  แซ่เก้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์  สุขเป็งทวี
2. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายจักรภัทร  นิ่มคล้าย
2. นายนันทวัฒน์  จันทร์แก้ว
3. นายไตรภพ  โมลา
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กหญิงจิราพร  เลาหมี่
2. เด็กหญิงรัชนาพร  แสติ
3. เด็กชายอาหวู่ผะ  โซผะ
 
1. นางสาวมัชชิมาพร  อินทุวัน
2. นางสาวนภาลัย  อินทจักร์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวพัทธมน  บุดดี
2. นางสาวสุจิรา  แซ่ห่อ
3. นางสาวสุนิสา  ตาฮอง
 
1. นางอัญชรา  ปันโย
2. นางสาวทัศนียา  ตาแก้ว
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กหญิงธนัชพร  ประเจิดชุติมา
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดวงทอง
3. เด็กชายอาหวู่ผะ  โซผะ
 
1. นางสาวมัชชิมาพร  อินทุวัน
2. นางสาววิไลลักษณ์  ลีลาศีลธรรม
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวนันท์นิดา  เชือมือ
2. นางสาวนาโหล  จะโหล
3. นางสาวพรพรรณ  แสงคำลือ
 
1. นางอัญชรา  ปันโย
2. นางเยาวภา  เสี้ยนไทยสงค์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กชายจะสี  จะฟู
2. เด็กชายปฏภพ  แซ่ว้า
3. เด็กชายยุทธพิชัย  แซ่หลี
 
1. นางสาวธนาวดี  กันทพลหาญ
2. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวชลธาร  บุญทาวงศา
2. นางสาวสตรีรัตน์  โลมาสม
3. นายอิทธิวัฒน์  วรรณลังกา
 
1. นางศรีพรรณ  จันทะวัง
2. นางนงลักษณ์  เมืองแก้ว
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวจันทร์ฟอง  นายซอ
2. นางสาวนันฑิตา  เย็นเพิ่มบุญ
3. นางสาวเฮิน  จองสาม
 
1. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
2. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์  สุขเป็งทวี
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงอาพิว  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวพรพักตร์  อินคง
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชนาถ   แซ่หล่อ
2. เด็กหญิงศศิภา   แซ่จื้อ
3. นางสาวเสี่ยวฝาง  แซ่หยิว
 
1. นายกุลชาติ   ปั๋นขัน
2. นางสาวปิยวรรณ  วงศ์สงสัย
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนวลอนงค์   แซ่หลิ่ว
 
1. นายกุลชาติ   ปั๋นขัน
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กชายจิณณวัตร  ลีย้าง
 
1. นางสาวนิรัชรา  คำพร
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงอายี  จูเปาะ
 
1. นางสาวพรพักตร์  อินคง
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ลี
 
1. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
 
156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กชายดาวพระศุกร์  มาเยอะ
2. เด็กชายศรันย์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวนิรัชรา  คำพร
2. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์  ปัญญา