หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สพม.34 กลุ่มดอยสัพพัญญู
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 2-3 เดือน กันยายน. พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3 นายกฤษณะ ตั้งวิวัฒนาพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5 นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6 นายจงรักษ์ สุวรรณโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7 นายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8 นายธวัชชัย ทัพเงิน โรงเรียนแม่วินสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
9 นางสาววราทินีกุล ตนเล็ก รองผู้จัดการโรงเรียนวชิราลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
10 นายสกานต์ ลอมศรี ผู้ลงนามแทนผู้รับอนุญาต ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
11 นางจินตนา อินทะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสืบนทีธรรม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
12 นางมุกดา คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
13 นายดนัย กัลยาราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
14 นายอนุสรณ์ แสนใจบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
15 นางสมบัติ ลัมจันทร์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
16 นายจรัล ถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
17 นางจันทิรา จันทเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
18 นายวินัย เวียงลอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
19 นางสายสุนีย์ ดวงเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
20 นายชนินทร์ ยาระณะ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
21 นางภาวิณี ตติวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
22 นางสาวอรชร อินทกุล ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
23 นายสิทธิชัย มูลเขียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะกรรมการที่่ปรึกษา
24 นางภัทราธร โฆษะธิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะกรรมการที่่ปรึกษา
25 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะกรรมการที่่ปรึกษา
26 นายอนิรุทธิ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะกรรมการที่่ปรึกษา
27 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะกรรมการที่่ปรึกษา
28 นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะกรรมการที่่ปรึกษา
29 นายมนสมุทร ปานพรหม ประธานเครือข่ายโรงเรียนมัธยมปลายจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการที่่ปรึกษา
30 นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่่ปรึกษา
31 นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่่ปรึกษา
32 นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่่ปรึกษา
33 นายสายัณห์ จันทรเส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่่ปรึกษา
34 นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการที่่ปรึกษา
35 นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการที่่ปรึกษา
36 นายวีระ อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่่ปรึกษา
37 นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการที่่ปรึกษา
38 นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการที่่ปรึกษา
39 นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา คณะกรรมการที่่ปรึกษา
40 นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม คณะกรรมการที่่ปรึกษา
41 นายทวิชา ตาวินโน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
42 นางสาววิจิตรา อุปาละ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
43 นางสาวชนากานต์ พึ่งบ้าน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
44 นางสาวน้ำฝน จินาราช ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
45 นางกมลฉัตร รานรินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
46 นายธีรพงษ์ แปงอุต ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
47 นางสาวชนิดา สารใจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
48 นายนรกานต์ นรเศรษฐกานต์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
49 นางสาวดวงนภา จิโน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
50 นางสาวอุษณีย์ คำนนท์คอม ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
51 นางสาวสุดารัตน์ บริหารธนโชติ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
52 นางวิยะดา ชุมรักษา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
53 นางมาลี เนตรดวง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
54 นางสุรีย์ ปัญญาวชิโรภาส ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
55 นางสาวนิชานันท์ จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
56 นางณัฏฐนิช เผ่าพันธุ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
57 นายสง่า สัตยวากย์สกุล ครูโรงเรียนสันติสุข คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
58 นางจันทิรา จันทเลิศ ครูโรงเรียนสันติสุข คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
59 นางศรีสกูล จิรรัตน์สกุล ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
60 นางเยาวมาศ ลิปตะสิริ ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
61 นายจีรศักดิ์ พงษ์ยืน ครูโรงเรียนวชิราลัย คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
62 นางสาวพัชรนันท์ คำดำ ครูโรงเรียนสันป่าตองศึกษา คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
63 นางสาวนงนุช กมล ครูโรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
64 นางสาวผ่องพรรณ โกกาธรรม ครูโรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
65 นางกานต์มณี เลิศมงคลธรรม ครูโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
66 นางสาวสุทธิดา นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
67 นายชัยณรงค์ สุวรรณวงค์ ครูโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
68 นายปฐพัฒน์ ชัยพรหม ครูโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
69 นายชูนพคุณ คำเขียว ครูโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
70 นายพิบูลย์ สุใจ ครูโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
71 นายธนพงศ์ พรมรักษ์ ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
72 นายธวัชชัย ใหม่ศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
73 นายประธาน ลิปตะสิริ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการกลาง
74 นายสุวัฒน์ บุญธิมา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
75 นางฉันทนา อัมโรจน์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
76 นางถนอมนวล ออรพินท์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
77 นางนิตยา อุทธการ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
78 นางทนงนิด สุริยะนันท์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
79 นางสายทอง สุดเขต ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
80 นางสาวมัทนา อรุณสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
81 นายปสาธ์น แพทอง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
82 นางเพ็ญจันทร์ พลอยแดง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
83 นางภาวิณี บุญธิมา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
84 นางศรีวรรณ์ พรหมพันธุ์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
85 นางวิยะดา ชุมรักษา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
86 นางวัชรินทร์ ดำชมทรัพย์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
87 นายเกียรติศักดิ์ ปันคำ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
88 นางวิไล พิรา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
89 นางอำนวยพร ใจอินผล ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
90 ว่าที่ ร.ต.ฉมัง ประยูรชาติ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
91 นายวรวิทย์ สุดเขต ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
92 นายอำนวย จันทิมา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
93 นางทองมณี สุทธสานนท์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
94 นายสมบูรณ์ ศรีวิลัย ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
95 นายนรกานต์ นรเศรษฐการณ์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
96 นางปิยวดี สมจิตต์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
97 นางสมพร ชไรเบอร์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
98 นายถนอม ใจยา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
99 นายคณิน หงส์ใจสี ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
100 นางสุธิรา แก้วมูล ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
101 นางสาวธนัชชา แสงจันทร์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
102 นายพิทยา จิ๋วเจริญ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
103 นางสาวพลับพลึง พัฒนานุรักษ์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
104 นางสาวชนิดา สารใจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
105 นายสุนทร กู้เมือง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
106 นางทิพวรรณ ยาวิลาศ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
107 นางวลัยภรณ์ เขตสิทธิ์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
108 นางยุพิน เสมอใจ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
109 นางยุพิน ชัยพรหม ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
110 นางสุบิน ตระการศิริ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
111 นางชนากานต์ แปงคำมูล ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
112 นางลัดดา ยาระณะ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
113 นางปราณี ฌายีเนตร ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
114 นายสมบูรณ์ สุริยา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
115 นายบรรเจิด ไชยมงคล ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
116 นางดวงใจ ดวงลาภา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
117 นางวรนุช สุดวง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
118 นายพรนิมิตร ชิตมินทร์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
119 นางกมลพร นวกิจบำรุง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
120 นางลาวัณย์ แหวนเพชร ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
121 นางสาวทิพากร สมโน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
122 นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
123 นางสาวเจนจิรา คำวงศ์ศา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
124 นางสาวอมรรัตน์ แสงจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
125 นางสาวสุพัตรา เมืองมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
126 นางสาวสุพิชชา คุณยศยิ่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
127 นางสาวปุณยวีร์ เรือนคำ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
128 นางสาวดวงนภา จิโน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์)
129 นายบุญเทียม มีแสง ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานทดลอง)
130 นางเทียมใจ ใจเกรียงไกร ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานทดลอง)
131 นางพรรวดี โพธิจันทร์ ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานทดลอง)
132 นางปรานอม สุวรรณพรหม ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานทดลอง)
133 นางสุวรรณี อากรสกุล ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานทดลอง)
134 นางสาวจุไรรัตน์ สุริวงค์ ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานทดลอง)
135 นางณัฐธยาน์ เจตต์จิรกิตติ์ ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานทดลอง)
136 นายอดิเทพ ตุงคบุรี ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานทดลอง)
137 นางสุธิตา เขื่อนรัตน์ ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานทดลอง)
138 นางนงเยาว์ จินาวงค์ ครูโรงเรียนสันติสุข คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานสิ่งประดิษฐ์)
139 นางสาวธิดารัตน์ พุทธิมา ครูโรงเรียนสันติสุข คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานสิ่งประดิษฐ์)
140 นางณัฐชิตา แสงประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสันติสุข คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานสิ่งประดิษฐ์)
141 นางสาวมาลินี แซ่บั๊ก ครูโรงเรียนสันติสุข คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานสิ่งประดิษฐ์)
142 นางสาวนารีรัตน์ วงค์ไชยยา ครูโรงเรียนสันติสุข คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานสิ่งประดิษฐ์)
143 นายธีรุตม์ บุญมา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานสิ่งประดิษฐ์)
144 นางบุญศรี แสนศิริ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานสิ่งประดิษฐ์)
145 นางสาวเสาวภาคย์ พรมป้อ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานสิ่งประดิษฐ์)
146 นายนฤพงษ์ ฟองแก้ว ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานสิ่งประดิษฐ์)
147 นางศิรินทร ไชยรงค์ชาญ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ คณะกรรมการการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงงานสิ่งประดิษฐ์)
148 นางอุมารินทร์ แสงหาญ ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Show)
149 นายธรรมนุญ สุวรรณรัฐ ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Show)
150 นางอนงค์นิตย์ รัตนวรากุล ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Show)
151 นางนุสรา ตาคำ ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Show)
152 นายสุชาติ ฟู่เจริญ ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Show)
153 นางอุดมลักษณ์ ดวงลกดก ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Show)
154 นางสาวสมใจ กิจพรประเสริฐ ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Show)
155 นางสาวจิดรานุช นะติ๊บ ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Show)
156 นางสาวสิริพันธ์ กันทิมา ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Show)
157 นายปรีชา สายมณี ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Show)
158 นางสมบัติ ลัมจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ผลงานสิ่งประดิษฐ์)
159 นางสาวประภาภรณ์ บุญตัน ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ผลงานสิ่งประดิษฐ์)
160 นางศรีไพร มาเขียว ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ผลงานสิ่งประดิษฐ์)
161 นางพิมพ์ผกา วงศ์ธิเวท ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ผลงานสิ่งประดิษฐ์)
162 นายเกตสุริยนต์ กลมเกลียว ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ผลงานสิ่งประดิษฐ์)
163 นางสาวจิรพรรณ แสงหล้า ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ผลงานสิ่งประดิษฐ์)
164 นางกฤษณา เจริญไชย ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เครื่องบินพลังยาง)
165 นางสาวเบญจมาศ ไชยพรหม ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เครื่องบินพลังยาง)
166 นายอภิเดช หอมนาน ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เครื่องบินพลังยาง)
167 นางปิ่นทอง ชุ่มใจ ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เครื่องบินพลังยาง)
168 นายสรายุทธ์ สุริยะมล ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เครื่องบินพลังยาง)
169 นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เครื่องบินพลังยาง)
170 นายปานเทพ ชมพูรัตน์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
171 นางเรณู ประยูรชาติ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
172 นางพักตร์พิมล อนุรักษ์ชินะ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
173 นายประจวบ คำพิชัย ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
174 นายเดชา ตั้งใจ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
175 นายสมพงษ์ พิรา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
176 นายชาญณรงค์ ขันธิกุล ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
177 นางพรทิพย์ มูลประการ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
178 นางใจทิพย์ แก้วมงคล ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
179 นางทิภาพรรณ ดวงเกตุ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
180 นางพิกุล นิตย์อำนวยผล ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
181 นางอัมพร อุดม ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
182 นางภาวิณี ตติวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
183 นางสาวนิธิ์วดี เจดีย์ถา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
184 นายจรัล กาอินทร์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
185 นางสาวปฏิพัตร สุขแยง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
186 นางสาวสุดารัตน์ บริหารธนโชติ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
187 นางมาลี เนตรดวง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
188 นายธีรภัทร วิริยา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
189 นายอาทิตย์ อยู่เป็นสุข ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
190 นายสมเกียรติ ชัยสาร ครูโรงเรียนสันติสุข คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
191 นางสาวเอมอร เหลืองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
192 นางสุภาพ คำภีระ ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
193 นางวัชรา สุวรรณโสภณ ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
194 นายสุธรรม กันทาแก้ว ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
195 นางสาวจำนงค์จิตร จันทร์เขียว ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
196 นายธนภัทร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
197 นายสุวิทย์ บุญธิมา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
198 นางศรีมัย วิภูศิริ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
199 นายประสิทธิ์ ศิริแก้ว ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
200 นายสิทธิชัย ช่องงาม ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
201 นายสุกิตติ์ ดวงลาภา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
202 นางณัฐชยา ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
203 นางสาวจารุวรรณ คันธวงศ์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
204 นางสาวอรชร อินทกุล ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
205 ว่าที่ ร.ต.ทรงเดช สุทธสา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
206 นายนที สุวรรณโสภณ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
207 นายวราพงษ์ ชาราษฎร์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
208 นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
209 นายการุณ ผ่องปัญญา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
210 นางสาวอุษณีย์ คำนนท์คอม ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
211 นางสาวศุภรัศมี ปาระธง ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
212 นางจันทร์เพ็ญ อารยะวิจิตร ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
213 นางจันทร์เพ็ญ อารยะวิจิตร ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
214 นายทรงศักดิ์ จันทร์ไชย ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
215 นางอรนิภา สุใจคำ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
216 นางพัชรินทร์ ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
217 นางจันทร์เพ็ญ ศิริแก้ว ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
218 นายนพปดล สุริยะนันท์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
219 นายปราโมทย์ สารณาคมน์กุล ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
220 นางเพียงพร มาลัยวรรณ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
221 นางวัชรี ทาวงค์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
222 นายประธาน ลิปตะสิริ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
223 นายประพันธ์ ป้อมเผือก ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
224 นายวสันต์ กาวิละ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
225 นายชนินทร์ ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
226 นายวุฒิกร สุริยะนันท์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
227 นายจรัส ชมพูรัตน์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
228 นางอำพร บุญตันกัน ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
229 นางสมพร ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
230 นางจงจิตร ป้อมเผือก ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
231 นายทวิชา ตาวินโน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
232 นายธวัชชัย ใหม่ศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
233 นางสาวณฐกฤษกา มงคล ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
234 นางอำพร ดวงวาส ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
235 นางชญาภา วิชชาวณิชนันท์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
236 นางทับทอง วุฒิรัตน์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
237 นายเฉลิมพล ณ เชียงใหม่ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
238 นายชนินทร์ ยาระณะ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
239 นางวัฒกา เนตรศักดิ์เกษม ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
240 นางธนิดา เขียวอยู่ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
241 นางสิตา กันจินะ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
242 นางณฐา สุวรรณรัฐ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
243 นางสาวนันทา สุทธิเจริญ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
244 นางวารี กู้เมือง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
245 นางปรารถนา จีนาใหม่ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
246 นางศิริลัคน์ กาอินทร์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
247 นางสาวดาวรรณ พรมไชย ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
248 นางสาวพัชรินทร์ สุกันธา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
249 นางสาวเพ็ญพรรณ เลิศพฤกษ์พนา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
250 นางอรนุช งอกศักดา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
251 นางสาวน้ำฝน จินาราช ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
252 นางสาวฐิติรัตน์ บุญสูนย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
253 นายธีรพงษ์ แปงอุต ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
254 นางสาวผกาพรรณ จันทร์ทิพย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
255 Mr. Niall Vinther ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
256 Mr. Christopher Cooper ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
257 Mr.Jean François ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
258 Miss. เชิง ลี่ โฉวง ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
259 นางสาวพลอย พัฒนานุรักษ์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
260 นางกมลฉัตร รานรินทร์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
261 นายอำนวย จันทิมา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
262 นายเดชา ตั้งใจ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
263 นายณรงค์ คำแก้ว ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
264 นางวัชรินทร์ ดำชมทรัพย์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
265 นางสาวมัณชรี ศรีวิชัย ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
266 นางรวิวรรณ ปีอาทิตย์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
267 นางทัศนีย์ วรรณวิพุธ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
268 นางสุรีพันธุ์ ชัยศักดิ์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
269 นางวารุณี โพธาสินธุ์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
270 นางปิยะนันท์ พลวัน ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ
271 นางจันทรา ยศสมแสน ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ
272 นางสาวสาวิตรี อภิวงศ์งาม ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ
273 นางศุภลักษณ์ ชูวงศ์ ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ
274 นางสาวพัชรี เรือนมูล ครูโรงเรียนสันติสุข คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ
275 นายสุรชัย คูณแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
276 นางถนอมนวล ออรพินทร์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
277 นางสาวพลับพลึง พัฒนานุรักษ์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
278 นางดารณี ยาประเสริฐ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
279 นางวัชรี ทาวงค์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
280 นายไชยะ บุญเสือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
281 นายประธาน ลิปตะสิริ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
282 นายพิทยา จิ๋วเจริญ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
283 นายพรนิมิต ชิตมินทร์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
284 นางวัชรินทร์ ดำชมทรัพย์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
285 นางสาวดาวรรณ พรมไชย ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
286 นายสุวิทย์ บุญธิมา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
287 นายบรรเจิด ไชยมงคล ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
288 นางสาวสุดารัตน์ บริหารธนโชติ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
289 ว่าที่ ร.ต.ทรงเดช สุทธสา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
290 นายวราพงษ์ ชาราษฎร์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
291 นายทวิชา ตาวินโน ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
292 นายถนอม ใจยา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
293 นางดวงใจ ดวงลาภา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
294 นางสาวพัชราภรณ์ กันธิมา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
295 นายไชยะ บุญเสือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
296 นายจรัส ชมภูรัตน์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
297 นายนพปดล สุริยะนันท์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
298 ว่าที่ ร.ต.ทรงเดช สุทธสา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
299 ว่าที่ ร.ต.ทรงเดช สุทธสา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่
300 นางทับทอง วุฒิรัตน์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่
301 นายการุณ ผ่องปัญญา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่
302 นางจันทร์เพ็ญ อารยวิจิตร ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่
303 นางอรนิภา สุใจคำ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่
304 นางสมพร ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่
305 นายณรงค์ คำแก้ว ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่
306 นางทับทอง วุฒิรัตน์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
307 นางอำพร บุญตันกัน ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
308 นางวัชรินทร์ ดำชมทรัพย์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
309 นางวิยะดา ชุมรักษา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
310 นางสาวดาวรรณ พรมไชย ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
311 นางชญาภา วิชชาวณิชนันท์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
312 นางาสาวเพ็ญพรรณ เลิศพฤกษ์พนา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
313 นางวารี กู้เมือง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
314 นางสาวทิพากร สมโน ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
315 นางสาวกมลทิพย์ ทาโน ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
316 นางสาวอุษณีย์ คำนนท์คอม ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
317 นางสาวผกาพันธุ์ สุริโน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
318 นางสาวเจนจิรา คำวงศ์ศา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
319 นางสาวดวงนภา จิโน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
320 นางกมลฉัตร รานรินทร์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
321 นางสาววิจิตรา อุปาละ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
322 นางสาวพัชราภรณ์ กันธิมา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
323 นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
324 นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
325 นางสาวนันทา สุทธิเจริญ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
326 นายไชยะ บุญเสือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
327 ว่าที่ ร.ต.ฉมัง ประยูรชาติ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
328 นางสมพงษ์ พิรา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
329 นางถนอมนวล ออรพินทร์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
330 นายณรงค์ คำแก้ว ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
331 นางภาวิณี ตติวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
332 นางอรัญญา ไชยชนะ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
333 นายจรัล กาอินทร์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
334 นางสายทอง สุดเขต ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
335 นางสาวปฏิพัตร สุขแยง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
336 นางสายทอง สุดเขต ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
337 นางวัชรินทร์ ดำชมทรัพย์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
338 นางภาวิณี บุญธิมา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
339 นางวิยะดา ชุมรักษา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
340 นางสุรีย์พันธ์ ชัยศักดิ์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
341 นายการุณ ผ่องปัญญา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
342 นายเนวิน มูลยศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
343 นางสาวปฏิพัตร สุขแยง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
344 นายเดชา ตั้งใจ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
345 นายอำนวย จันทิมา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
346 นายชนินทร์ ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
347 นายกฤษณา หน้อยสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
348 นายสมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
349 นายประพันธ์ ป้อมเผือก ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
350 นายสมพงษ์ พิรา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
351 นายชนินทร์ ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
352 นายวุฒิกร สุริยะนันท์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
353 นางอำพร อุดม ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
354 นางสาวจารุวรรณ คันธวงศ์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
355 นายคณิน หงส์ใจสี ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
356 นายจรัล กาอินทร์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
357 นายสุกิตต์ ดวงลาภา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
358 นายประสิทธิ์ ศิริแก้ว ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
359 นางสาวจำนงจิตร จันทร์เขียว ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
360 นายปสาธ์น แพทอง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
361 นายสิทธิชัย ช่องงาม ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
362 นายวรวิทย์ สุดเขต ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
363 นางเพ็ญจันทร์ พลอยแดง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
364 นายนรกานตร์ นรเศรษฐกานต์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
365 นางปิยวดี สมจิตต์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
366 นางสาวปุญยวีร์ เรือนคำ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นาย ประธาน ลิปตะสิริ โทร 0987698035
ติดต่่อทีมผูู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]