รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สพม.34 กลุ่มดอยสัพพัญญู
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 2-3 เดือน กันยายน. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจสุวรรณ์
 
1. นายสุวัฒน์  บุญธิมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายฐิติกร    ศิริชัย
 
1. นางอำไพ    เสวิกา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ต๊ะกัน
 
1. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  กันทะ
 
1. นางนิตยา  อุทธการ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ปันกุง
 
1. นางศรีวรรณ์  พรหมพันธ์ุ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกวีธารณ์  วงษ์เคี่่ยม
 
1. นางทนงนิด  สุริยะนันท์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทรายคำ
2. เด็กหญิงผ่องใส  กาวี
3. เด็กชายเจษฎา  หอมกลิ่น
 
1. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
2. นางสาวพิมพร  มโนราช
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นางสาวนิชา  สายไทย
2. นางสาวพนิดา  มาลีการุณกิจ
3. นางสาวเกวลี  มนตรีสถิตกุล
 
1. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
2. นางเยาวภา  วิภาเวชพร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ใดจิ๋ว
2. เด็กชายไอ้  ลุงอ่อง
 
1. นางพัฒน์นรี  รัตนพิทักษ์พร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กชายทยากร  ช่วงฉ่ำ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  รินแก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายวรเทพ  ศรีสุข
 
1. นายมานิตย์  พิพัฒนสิริ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกชนิภา  แช่มช้อย
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีโพธิ์อุ่น
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่ลี
 
1. นางพรทิพย์  ศิระวงษ์
2. นางจรัสศรี  ปวีณเกียรติคุณ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  อนันต์สุรอังกูร
2. นางสาววริสรา  บุญลูน
3. นางสาวสุพัฒน์ตรา  มั่นเรือง
 
1. นายอรรถกร  ใจเดช
2. นายพลวัต  อุเต็น
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุลิตา  เชียงแดง
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศิริอ่อน
3. เด็กหญิงพรไพลิน  สิงห์ธาดากุล
 
1. นางสาวพลับพลึง  พัฒนานุรักษ์
2. นางสุธิรา  แก้วมูล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวภคมน  รัตน์ชนัน
2. นางสาววชนิภรณ์  ภูมิรัตน์
3. นางสาวเจนจิรา  จันทร์ทิพย์
 
1. นางเย็นตา  อมตวณิชกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายปราชญ์ภูมิ  ไชยวังษา
2. เด็กชายพลวัต  สุดารัตน์
 
1. นายพิทยา  จิ๋วเจริญ
2. นางสมพร  ชไรเบอร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นายพิเษก  สิริปา
2. นางสาวเกสินี  ปััญจอาชา
 
1. นางกมลรัตน์  ชัยวุฒิ
2. นางสาวสุชาดา  หาญป่า
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายสมคิด  แลเชอะ
 
1. นางเทียมเทพ  ทั่งศิริ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. นางสาวสุปรียา  ใจมาก
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงญาณิศา  สมการ
2. เด็กหญิงสิริกร  ศิวเวทพิกุล
3. เด็กหญิงอารัญชลี  พันธ์สวรรค์
 
1. นายพิบูลย์  สุใจ
2. นางสาวชฏาพร  พรหมบุญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายธนัท  แสงปี
2. นายภาณุวัฒน์  จำปาโชค
3. นายวชิรวิชญ์  คำแปง
 
1. นางลาวัณย์  แหวนเพชร
2. นางปราณี  ฌายีเนตร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  จำปาทอง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปันแก้ว
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สลอมทุน
 
1. นายปรีชา  สายมณี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวฑิฆัมพร  คำลือ
2. นางสาวณิชกานต์  เงาทอง
3. นางสาวโศภนิศ  สมบูรณ์
 
1. ดร.อุดมลักษณ์  ดวงลกดก
2. นางอุมารินทร์  แสงหาญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินันท์  หล้าอูป
2. เด็กหญิงสิริตา  จอมเตปิน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์ต๊ะก๋อง
 
1. นายสมบูรณ์  สุริยา
2. นางสาวปุณยวียร์  เรือนคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายณัฐพัชร์  วิโชติมงคลเลิศ
2. นายนันทวัฒน์  วงศ์คันทอง
3. นายศุภกฤต  เสรีสุชาติ
 
1. นางสาวเพียงใจ  มะมา
2. นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  โล่ภิญโญศิริ
2. เด็กหญิงนิลาวัน  เลาลี
3. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญอาชา
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
2. นางสาวชนิชนันท์  ริยะนา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาววรรณิศา  แก้วจินดา
2. นางสาวอภิญญา  สาพูนคำ
3. นางสาวเบญจวรรณ  ไชยกันทา
 
1. นางนุสรา  ตาคำ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทนา  วงษาอินทร์
2. เด็กชายวีรพงษ์  นันตา
 
1. นายศรายุทธ์  สุริยะมล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาววริศรา  คุณศิลป์
2. นางสาวอรุณี  แซ่ลิม
 
1. ดร.อุดมลักษณ์  ดวงลกดก
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายทวิภาพ  ตลาด
2. เด็กชายสรวิศ  หน่อเสาร์
 
1. นางทิพวรรณ  ยาวิลาศ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กชายระพีพัฒน์  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงโสรญา  ลุ่งส่วย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  พุทธิมา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ทิสอน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปวนสมนา
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  ใจบรรหาญ
4. เด็กหญิงพิชยาณี  ศรีเรือน
5. เด็กหญิงลลิตา  บุญเหลา
 
1. นางทิภาพรรณ  ดวงเกตุ
2. นางอัมพร  อุดม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นางสาวจุฬารัตน์  เต็มกู้
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ตลาด
3. นางสาวศศิภัค  แก้วบุญเรือง
4. นางสาวสาวิกา  แสงท้าว
5. นางสาวอุพรพรม  ช้างเผือก
 
1. นางสมจิตร  ชมภูรัตน์
2. นางเกษณี  จรัสพันธุ์กุล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงตะวัน  ทำสวน
2. เด็กหญิงนรีรินทร์  อินต๊ะรักษา
3. เด็กชายวิธวินท์  ถุงทรัพย์
4. เด็กชายศักดิ์ชนม์  คำลอย
5. เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์จันทร์
 
1. นางวรรณธนา  คุณนะลา
2. นายณัฐพงศ์  หาญพอ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นางสาวจันจิรา  อินจาย
2. นางสาวจุฬามาศ  เต็มกู้
3. นางสาวลลิดาพรรณ  จายสัก
4. นางสาวอรุณลักษณ์  แก้วมาวัน
5. นางสาวเจนจิรา  เจียหลิม
 
1. นางวรรณธนา  คุณนะลา
2. นางสุนันท์  วัชรากร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  จาเอ้ย
2. นายนครินทร์  แก้วบุญเรือง
3. นางสาวนฬิสฬา  จันทรามูล
4. นายปฐมพงษ์  พวงจันทร์
5. นางสาวรวิภา  อินทจักร
 
1. นางสาวมัญชรี  ศรีวิชัย
2. นางสาวปฏิพัตร  สุขแยง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ญาติทอง
2. นางสาวจิรวรรณ  ใจดี
3. นางสาวชรัญดา  แก้วเรือน
4. นางสาวชลิตา  เสาวดีย์
5. นางสาวชัญญานุช  แผ่นมูล
6. นายณรงศ์ศักดิ์  แก้วปัญญา
7. นายณัฐวุฒิ  ตาเป็ง
8. นายตรัยวิทย์  มูลตุ้ย
9. นายนฤเบศร์  แ้วสาตร
10. นายพงศ์พิสุทธิ์  สุรินทร์
11. นายพงษกรณ์  สุริยะดี
12. นายพรชัย  หวังอยู่
13. นายพิเชษ  แก้วนา
14. นางสาวพีระอร  คำเปี้ย
15. นางสาววารุณี  ศรีบุญเรือง
16. นางสาวสุดาภรณ์  นิยมไพรนิเวศน์
17. นางสาวสุธีรา  ฟองคำ
18. นายอภิมุข  แสงตุ้ย
19. นายอัสนี  สีใส
20. นางสาวเปรมกมล  คำมา
 
1. นางสาวนิธิ์วดี  เจดีย์ถา
2. นางสาวสุดารัตน์  บริหารธนโชติ
3. นางเรณู  ประยูรชาติ
4. นายปานเทพ  ชมภูรัตน์
5. นายจรัล  กาอินทร์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาพร  วันดี
 
1. นางสุรีรัตน์  โพธิ์กัน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวกฤติยา  นราภัย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คำตา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แปงบุญเลิศ
2. เด็กชายโทมัส  เพลเลกิโน
 
1. นางใจทิพย์  แก้วมงคล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวพรรณวิภา  กองมา
2. นายภานุพงศ์  ขันแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  มูลประการ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวจารุวรรณ  ปันก้อน
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ตาบุญ
3. นางสาวนิภาพร  เจริญวัย
4. นางสาวบุญธิดา  ไม่มีชื่อสกุล
5. นางสาวปิยพร  เลาหลือ
6. นางสาวพุธรินทร์  ศรีสมบัติ
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยโสภา
8. เด็กหญิงอรปรียา  วรรณพรม
9. นางสาวอรพรรณ  ไม่มีชื่อสกุล
10. นางสาวเกวรินทร์  คำสีสม
 
1. นางนรารัตน์  โภคาเทพ
2. นางสาวอาภิษฎา  ศุกฤตตีญา
3. พระครูปรีชา  ปริยัติยาทร
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ์  หาญวงศ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เมามูล
3. นายชาญณรงค์  จอมแปง
4. นางสาวชุติมณฑน์  อยู่สาโก
5. เด็กหญิงฐานิดา  พรหมติ๊บ
6. นางสาวณัฐชา  หน่อตุ้ย
7. เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยอุดม
8. นางสาวปุณยรีร์  ธรรมไทย
9. นางสาวภณิดา  บุญลือ
10. นางสาวยุพรัตน์  คำอ้าย
11. นางสาววิธาดา  ณ ลำพูน
12. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปินทรายมูล
13. นางสาวสุชาดา  ชัยชนะ
14. นางสาวสุดารัตน์  ชอบชน
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แดงเมือง
 
1. นางสาวจารุวรรณ   คันธวงศ์
2. นางมาลี  เนตรดวง
3. นางสาวจำนงค์จิตร  จันทร์เขียว
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวณิชา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงสิริภากร  ปาพี
 
1. นางมาลี  เนตรดวง
2. นายประสิทธิ์  ศิริแก้ว
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  เนตรดวง
2. นางสาวสุชัญญา  เมธาทัศน์
 
1. นางมาลี  เนตรดวง
2. นางสาวอรชร  อินทกุล
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงเดือนคำ  เงินใส
 
1. นายธงชัย  เพียงใจ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวธรรมิกา  พิศวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธสา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปุ๊กถา
 
1. นายนที  สุวรรณโสภณ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  พรมเสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธสา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายจักรวาล  ยาบุญนะ
 
1. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวเจจิรา  ราชตบุตร
 
1. นางพูนธนา  บูรณพัฒนา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา 1. สามเณรอนุพงษ์  ไชยวุฒิ
 
1. นายปรีดา  ทรายแก้ว
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ช่างหล่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธสา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  รังษี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วกาวิล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อารยวิจิตร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสินิทรา  สว่างบุญมี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อารยวิจิตร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวอรยา  จอมนันตา
 
1. นางสาวพงษ์สุดา  พิชิตสันต์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงคีม  มะอ่อง
2. เด็กชายทวีศักดิ์  แซ่มัว
3. เด็กหญิงรัศมี  แซ่กือ
 
1. นายธงชัย  เพียงใจ
2. นายกฤษดาพร  นทีนันท์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายกวีพัฒน์    ผุยเจริญ
2. นายวัชระ    ปิมปา
3. นางสาววันธิตา  ลาสี
 
1. นายนิติการณ์   ยมรัตน์
2. นายประดิษฐ์  ศรีอุุทัย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นายวัชรากร  ดอกชา
 
1. นายสมพงค์  ปลูกงา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายนันทกร  ปวนคำตื้อ
 
1. นายสมพงค์  ปลูกงา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภาวิณี  ปวนคำตื้อ
 
1. นายสมพงค์  ปลูกงา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวรัตน์ติกานต์  นามแก้ว
 
1. นายกฤษณะ  วงศ์ริน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสืบนทีธรรม 1. เด็กชายอธิชัย  ศรีใจต๊ะ
 
1. นายวินิจ  ธรรมสละ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  ศรีบุญมี
 
1. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายกิดากร  ปัญญา
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ทาตั๋น
3. เด็กหญิงทิชากาญจน์  แขกเมือง
4. เด็กชายธนกร  สิงห์คะราช
5. เด็กชายผดุงเกียรติ  นิยมการ
6. เด็กหญิงอรุโณทัย  กิติปัญญา
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายณัฐกร  แผ่นฟ้า
2. นายธนพล  กองคำ
3. นายนนท์  สุยะ
4. นายนายเกรียงไกร  กันหากุล
5. นายศรันย์  กัณฑวงศ์
6. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายไพศาล  หลานคำ
2. นายวรโชค  นันต๊ะสุข
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  การคนซื่อ
 
1. นายไพศาล  หลานคำ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายวชิรวุฒิ  คำแก้ว
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญ์ชนก  มูลศิริ
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นางสาวจุรีรัตน์  ใจหล้า
 
1. นายรุ่งชาย  เย็นตา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นายวีระศักดิ์  เรือนแก้ว
 
1. นายบดินทร์  ศีลา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงอริสรา  ปัญญาแก้ว
 
1. นายคุณเขตต์  กันคำ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวนรีกานต์  แซ่ตั้ง
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายชูศักดิ์  กันธรรม
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นายวีระศักดิ์  เรือนแก้ว
 
1. นายบดินทร์  ศีลา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงยัสมิน  ฮักมูน
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวนัจฐณิชา  โรจนะจารุนันท์
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายศุภวัฒน์  หมื่นแสนล้าน
 
1. นายคุณเขตต์  กันคำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นายวีระศักดิ์  เรือนแก้ว
 
1. นายบดินทร์  ศีลา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงยุวลักษณ์  คงเกาะ
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวเมทินี   มรุพงศ์
 
1. นายสรรเสริญ   ธรรมคุณ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา   แซ่ลี
2. เด็กหญิงกัญจน์ชญา   แซ่ลี
3. เด็กหญิงกัลยา  พนานิมิต
4. เด็กหญิงกาญจนา    ระพีเจิดสวัสดิ์
5. เด็กหญิงจีราภรณ์   มรุพงศ์
6. เด็กหญิงญารินดา   แสนศรีเชาว์พันธ์
7. เด็กหญิงดวงดาว   แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงทัตพร   สงศิลาวัต
9. เด็กหญิงธัญวรัตน์    แซ่ลี
10. เด็กหญิงนภาพร   เซ่งจ่าว
11. เด็กหญิงนิชธาวัลย์   เซ่งจ่าว
12. เด็กหญิงนิศาชล   ภูริบริบูรณ์
13. เด็กหญิงปวีณสมร   เงาศรี
14. เด็กหญิงพนิตนันท์    คำมูล
15. เด็กหญิงพรนภา    เลาซางเปลีย
16. เด็กหญิงพัชราภา   พิทักษ์ไพร
17. เด็กหญิงมลธิดา    วรกิจพาณิชย์
18. เด็กหญิงมาลี    ศิริยั่งยืน
19. เด็กหญิงมาลีวัลย์   เจริญทรัพย์อนันต์
20. เด็กหญิงรุ่งฤดี    คัมภีร์สัจจะ
21. เด็กหญิงวลัยภรณ์    แซ่ย่าง
22. เด็กหญิงวิลัยวัลย์    แซ่ย่าง
23. เด็กหญิงศรีวรรณ   เชื้อชาติ
24. เด็กหญิงศศิธร    แซ่วะ
25. เด็กหญิงศิราณี   วรกิจพาณิชย์
26. เด็กหญิงศิริพรรณ  บุญลือ
27. เด็กหญิงสุทินา   แซ่ลี
28. เด็กหญิงอภิชญา   คุณณา
29. เด็กหญิงอภิสรา   แซ่ลี
30. เด็กหญิงแสนสุข    วิศรุตชิติพงค์
31. เด็กหญิงไพลิน    วงศ์สว่างกุล
 
1. นายสรรเสริญ   ธรรมคุณ
2. นางวราภรณ์  อินต๊ะทา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นางสาวจิตสุภา  กิจพิทักษ์พนา
2. นางสาวจินตนา  แซ่ยะ
3. นางสาวจินตนา  ประลองผล
4. นางสาวชื่นฤดี  นฤนาถขันธสีมา
5. นางสาวชุลีพร  แสงเพชรไพบูรณ์
6. นางสาวนิตยา  วิริยะส่องแสง
7. นางสาวบุรีรัตน์  แซ่วะ
8. นางสาวปัทมา  แซ่ย่าง
9. นางสาวพัชรี  แซ่วะ
10. นางสาวระพีพรรณ  ศักดิ์คงนันทกุล
11. นางสาวลักษิกา  ตะปิ
12. นางสาววราภรณ์  ดุษฎีไพรวัลย์
13. นางสาววัชรินทร์  ขจีวนาลี
14. นางสาววิไลพร  วลัยวารีพัฒนา
15. นางสาวศรีวัฒนา  แซ่ย่าง
16. นางสาวศิญาภรณ์  ไพรวัฒนคีรี
17. นางสาวศิวพร  สกุลณีวนาลัย
18. นางสาวสุดา  ชงโคผดุง
19. นางสาวสุดาพร  เส่มือแม่
20. นางสาวสุดาพร  อำรุงสิงขร
21. นางสาวสุธิตา  พรมนาค
22. นางสาวสุนิตา  พิทักษ์ชนะไพร
23. นางสาวสุภาภรณ์  วินิจตระกูล
24. นางสาวสุรีพร  ถนอมดาลัด
25. นางสาวอารี  ประเสริฐ
26. นางสาวเพ็ญนภา  ไศลไพร
 
1. นายวสันต์  ติ๊บจา
2. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
3. นางสาวนวรัตน์  แสนตันใจ
4. นายชนะ  ตะวันใหม่
5. นายสำราญ  ตะวันใหม่
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงขอบฟ้า  นพจิรากุล
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สามนวล
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แขวงแดง
4. เด็กชายธนวันต์  แซ่หลี่
5. เด็กชายปราชญ์  ขาวนุช
6. เด็กหญิงพชร  อิ่นแก้ว
7. เด็กหญิงพรชิตา  ถาไวย์
8. เด็กชายภูมิพัฒน์  กมลพุฒืเศรษฐ์
9. เด็กชายศิริชัย  ชัยสุวรรณถาวร
10. เด็กหญิงสุชานาถ  นะติกา
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางสาวศิริพร  อุตส่าห์
3. นางประทุม  สมบูรณ์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวกนกพร  ชัยเลิศ
2. นายณัฐวัตน์  จันทพล
3. นางสาวดั่งหทัย  สินคณารักษ์
4. นางสาวธนัญชนก  แก้วพิพัฒน์
5. นายธุรานนท์  แสนเสมอใจ
6. นายพัชรพล  โยมงาม
7. นางสาวพิชชานันท์  นิธิเปรมะ
8. นายวราวุฒิ  พู่สิทธิ์
9. นางสาวสุภาพร  ม่วงพิณ
10. นายเค็ท เชียง  โงะ
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางสาวศิริพร  อุตส่าห์
3. นางประทุม  สมบูรณ์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หน่อพิชญ์
2. เด็กหญิงทิวา  ครรชิตพนา
3. เด็กหญิงราตรี  ครรชิตพนา
4. เด็กหญิงสุทธิดา  อภิชาติวิไล
5. เด็กหญิงสุนิสา  ต่อคำปู่ลู่
6. เด็กหญิงอรอนงค์  สุขเงินนอน
 
1. นายธงชัย  เพียงใจ
2. นางสาวธมลวรรณ  สง่ารูป
3. นายกฤษดาพร  นทีนันท์
4. นายณรงค์ชัย  สุดวง
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวชีวา  ธรรมชาติงาม
2. นางสาวธีรพร  สมุทรไพรวารี
3. นางสาวพรสวรรค์  สำราญรักใจ
4. นางสาววิไลพร  อมรกิจกมล
5. นางสาวอายานี  ประทีปประทาน
6. นางสาวอารีพร  ชุติโรจน์มนตรา
7. นางสาวเครือวัลย์  บุญรัง
8. นางสาวเจนจิรา  โพดู
9. นางสาวเนาวรัตน์  รัศมีอรุณรุ่ง
 
1. นายธงชัย  เพียงใจ
2. นางลดาวัลย์  เสียงแจ่ม
3. นายกฤษดาพร  นทีนันท์
4. นางสาวธมลวรรณ  สง่ารูป
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสืบนทีธรรม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สอนเบี้ยว
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  กันธิยะ
3. เด็กหญิงลักษมน  แสนคำ
4. เด็กหญิงวิภาดา  พรหมรัตน์
5. เด็กหญิงวิลาสินี  มีณะวรรณ์
6. เด็กหญิงสิริญญา  นุชอาจ
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ตวนมณี
8. เด็กหญิงหฤทัย  ณ เชียงใหม่
 
1. นางสาววิภาณี  มานารัตน์
2. นางสาวนาตาชา  ตะนานันท์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นายกฤษณะ  เปียงใจ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุวรรณพิศมัย
3. นางสาวชอชอ  ไม่มีชื่อสกุล
4. นายถนอม  อนุรักษ์ไพรดี
5. นางสาวทวีพร  โชครอบรู้
6. นางสาวทิพย์มณี  หงส์อาจหาญ
7. นางสาวนภาพร  ตะกลือ
8. นางสาวปีย์วรา  รักเพื่อนฝูง
9. นายรัฐกรณ์  พรสินวรกานต์
10. นางสาววิไลวรรณ  จำปีศรีโสภา
11. นางสาวศศิธร  บุตรพันธ์
12. นางสาวศิริพร  ผดุงกระสินธุ์
13. นายสันชัย  เกษตรยั่งยืนสุภา
14. นางสาวสาธิตา  ช่อทิพย์คีรี
15. นางสาวสุชาดา  บุญแก้ว
16. นางสาวอรนุช  ดวงใจแก้ว
 
1. นายรัตนากร  วรรณคำ
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายทักษิญเชษฐ์    สามแสน
2. เด็กชายปรเมศวร์   ดีมืด
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีอุทัย
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงไอลีน   พีเชอร์
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายแทนไท  แซ่จ๊ะ
 
1. นางปรียา  ก้อนแก้ว
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงอริสา  นุชนาง
 
1. นางสาวจีรวัสส์  เรือนพันธ์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายภูเมธ  พิศาลธนโชค
 
1. นางสาวเกศแก้ว  ดวงคำ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงแคนเอเชีย  โคร่า รีเบ็คก้า เบียลท์
 
1. นางอัมพร  กมลโกมุท
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายกฤติเดช  ช้างโกษีย์
 
1. นางปรียา  ก้อนแก้ว
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงริซ่า  ซูซูกิ
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. นางสาวคริสติน่า  วิตเท่
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงธิติญา  คำมี
2. เด็กหญิงวิสุทธา  ไชยวัณณ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสมคำ
4. เด็กหญิงสุภัค  ลุงต๊ะ
5. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  บุญทอง
 
1. นางสาวพัชรี  เรือนมูล
2. นางสาวนิศาชล  ศรีปูนอ่อน
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นายธนวัฒน์  ยาก๋อง
2. นางสาวพลอยบงกช  แสงสุทธิ์
3. นายยุรนันท์  ใจสุภา
4. นายศรัณย์  แสงหล้า
5. นายศุภชัย  สุภาษา
 
1. นางดวงสมร  ธรรมเมตตากุล
2. นางวราภรณ์  ประไพชาติ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวมยุรี  เซ่งเฮ่อ
 
1. นางสาวดาวรรณ  พรมไชย
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กหญิงชิตาพัณฐ์  ศุภเชฏฐ์สกุล
 
1. นางจิตตานันท์  ศุภเชฏฐ์สกุล
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายณภัทร  เอี่ยมไพบูลย์พันธ์
 
1. นายสืบพงศ์  กุศลพิทักษ์พงศ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวจิราพักตร์  ประภัสระกูล
 
1. นายอภิรักษ์  มณีขัติย์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  จอมแปง
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ทนันชัยชมภู
 
1. นางสาวพลอย  พัฒนานุรักษ์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 98.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกตัญญุตา  มหาวงค์
2. นางสาวกมลพรรณ  ทาคำ
 
1. นางวารี  กู้เมือง
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีจันทร์ตา
2. เด็กชายชาญณรงค์  เจริญสนองกุล
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยวงค์
4. เด็กชายทวีทรัพย์  สิงห์กัณฑ์
5. เด็กชายทวีโชค  สิงห์กัณฑ์
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  ปันกอ
7. เด็กชายวิิชยุตม์  มูลแก้ว
8. เด็กชายอภิมุข  คำภิระ
 
1. นายเดชา  ตั้งใจ
2. นายอำนวย  จันทิมา
3. นางสมพร  ศิริรัตน์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกตัญญุตา  มหาวงค์
2. นางสาวกาญจนา  ฟูตั๋น
3. นางสาวกิติญาภรณ์  เล้าเจริญเสริม
4. นายณัฐสิทธิ์  วงศ์ปัญญา
5. นายบุลากร  ทันสมัย
6. นางสาวปวิชญา  เป็งแดง
7. นายพงศกร  บุญปี
8. นายพลวัฒน์  กันทะสม
9. นายภาณุวัฒน์  จำปาโชค
10. นางสาววราภรณ์  พรมมี
 
1. นายเดชา  ตั้งใจ
2. นายสมพงษ์  พิรา
3. นายจรัล  กาอินทร์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  แก้ววรรณา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เพชรสำลี
3. เด็กหญิงภัทราพร  มีใจ
4. เด็กหญิงสุวณี  ทารักษ์
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ธงศรี
 
1. นางทัศนีย์  วรรธนะวิพุธ
2. นางสุรีย์พันธ์  ชัยศักดิ์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวบุญยนุช  กันทะวงค์
2. นางสาวประภัสสร  ปัญญา
3. นางสาวพรพิมล  ชัยมาหา
4. นางสาวระวีวรรณ  บุญมา
5. นางสาววิลาวรรณ  ปัญญา
 
1. นางทัศนีย์  วรรธนะวิพุธ
2. นางสุรีย์พันธ์  ชัยศักดิ์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัญญามูล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินสุยะ
3. เด็กหญิงธิติยา  ใจวัง
 
1. นางรวิวรรณ  ปีอาทิตย์
2. นายณรงค์  คำแก้ว
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นางสาวจินตนา  แก้วอริยศักดิ์
2. นางสาวธนัสถ์กมล  ทำบุญ
3. นางสาวอัจศราพัน  ปัญญาฟู
 
1. นางอุดมสิน  สมพันธุ์
2. นางสาวศิริพร  ทิพยะ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยากรณ์
2. เด็กหญิงศยามล  ปันเป็ง
3. เด็กหญิงสายบัว  อ่องแมด
 
1. นางอุดมสิน  สมพันธุ์
2. นางสาวพัชริดา  เวียงยา
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นายวทัญญู  อุปนันท์
2. นายวันปิยะ  ทรัพย์เจริญผล
3. นายเจษฎา  มีมา
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
2. นางศรันยา  ต๊ะโน
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายกุ้ง  หลวงใจ๋
2. เด็กชายหนุ่มเคอ  ลุงหลู่
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายปรัญชัย  เวศยพิรุฬห์
2. เด็กชายอณุวัฒน์  เต็มใจกูล
 
1. นางสาวชิดชนก  ไชยถาวร
2. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวรัตติกาล  ลุงซอ
2. นางสาวศิริยากรณ์  คำป๊ก
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางสาวชิดชนก  ไชยถาวร
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กชายทรรศนะ  เพ็ญจันทร์
2. เด็กชายพลกฤต  ภารสงัด
 
1. นายกีรติ  ทรัพย์จุล
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายปฐา  ปานบ้านแพ้ว
2. นายรัตนพล  พุทธสาร
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นายศุภพร  วันโน
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายระห่าน  ลุงนำ
2. เด็กชายเนติพงษ์  ศรีวิลัย
 
1. นางศิริวรรณ์  ไชยภักดิ์
2. นางสาวประทุม  จันธิมา
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงทวินันท์  แก้วจา
2. เด็กชายภาคิน  อินทนาศักดิ์
 
1. นางสาวโสภา  พันธนวงษา
2. นายสมเพชร  กมุทผดุง
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายชัชติคุณ  สีแดง
2. เด็กชายวันชนะ  วงค์ชัย
 
1. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
2. นายวรการ  ประพัฒน์สิริ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายชิษณุพงศ์  ตาคำวัน
2. นางสาวศิริเพ็ญวดี  ธนภัทรณัฐมน
 
1. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
2. นายวรการ  ประพัฒน์สิริ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายนพดล  อ่อนเอี่ยม
2. นายรณกฤต  บุญปันเชื้อ
 
1. นายวรการ  ประพัฒน์สิริ
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ปาลี
2. นายวชิรนนท์  จินาราช
 
1. นายประธาน  ลิปตะสิริ
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายฐิตินันท์  เวนวล
2. นางสาวลาวัลย์  สมโภชน์
3. นางสาววาธิณีย์  ปัญญารักษา
 
1. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
2. นางสาวทิวาพร  วงศ์ใฝ่
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวหมวย  ลุงมูล
2. นายเอกพจน์  นามสะกัน
 
1. นางลดาวัลย์  เสียงแจ่ม
2. นายกฤษดาพร  นทีนันท์
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายศุภชัย  บุญมี
2. นายเสรี  บุญพูล
3. นายแทนไท  แซ่จ๊ะ
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรภานุพงศ์  ขำคำ
2. สามเณรศุภณัฐ  ม้าสดร
3. สามเณรสุริยา  ศรีวิชัย
 
1. พระวิฑูรย์  อินฺทปญฺโญ
2. นางปราณี  คชนิล
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. นายธนกร  พนากำเนิดสกุล
2. นางสาวนภาพร  มอลิดู
3. นางสาววรัญญา  ปัญญาฟู
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีวิชัย
2. นายสุทัศน์  ทาวงค์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรพรมนัส  อยู่เปา
2. สามเณรศักดิ์สิทธิ์  สิงทร
3. สามเณรสุพรชัย  สิจึง
 
1. นางสาวนงนุช  กมล
2. นางเกศริน  ศรีวิลัย
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรวัชระ  ศรีเมืองมูล
2. สามเณรวัชรินทร์  สังคำ
3. สามเณรสถิตย์  สืบซาว
 
1. นางสาวนงนุช  กมล
2. นางเกศริน  ศรีวิลัย
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กชายครรชิตพล  แสงปวง
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  คำลือ
3. เด็กหญิงธัญชนก  ชัยวุฒิ
4. เด็กหญิงนิรมล  สุขเงินนอน
5. เด็กหญิงปิยะวรรณ  วรรณศรี
6. เด็กหญิงอินทิรา  ชักนำ
 
1. นางสาวดวงทิตย์  ศรีธิอ้าย
2. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  วันดี
2. นายกิติพงษ์  บัวเงา
3. นางสาวพรรณวรท  เพียรพนัสสัก
4. นางสาวมณฑากานต์  ปีนัง
5. นางสาวอรัญวดี  บุญชัย
6. นางสาวเจนจิรา  กองจันทร์
 
1. นางรัตติยา  พัฒนากร
2. นางศิริมาศ  ขันทะมาศ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนรากร  ศรีเที่ยง
2. เด็กหญิงนุจรี  พนาสัณฑ์ขจี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทับเจริญ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศิริแก้ว
2. นายวุฒิกร  สุริยะนันท์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นางสาวณัฐยา  จันทร์ศรีมา
2. นายศรายุทธ  กันทะวา
3. นางสาวสุพรรษา  พรมปั๋น
 
1. นางเดือนฉาย  ฝันดี
2. นางสาวเรณู  ยาวิราช
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กชายทัตพงษ์  มะโนลิ
2. เด็กหญิงวราพล  วรรณรัตน์
3. เด็กชายอุทัย  ลุงต๊ะ
 
1. นายณรงค์ชัย  สุดวง
2. นายภักดี  กัลยา
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นายชัยพร  อมรใฝ่ชนแดน
2. นางสาวพรศรี  คงโอบอ้อม
3. นางสาววดี  สาริธร
 
1. นายจิรศักดิ์  ดวงจันทร์
2. นายสุขเกษม  รอมใจ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปัญญาถา
2. เด็กหญิงศศิธร  พุทธิมนต์
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  นิลสุภา
 
1. นางวัชรี  ทาวงค์
2. นางพัชรินทร์  ไชยวงศ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวจารุวรรณ  พรหมมินทร์
2. นางสาวจินตนา  ปินตารักษ์
3. นายฤทธิเกียรติ  ประดับกุล
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวกนกอร  แก้วจันทร์
2. นางสาวชญานี  มูลธิมา
3. นางสาวศิรินทรา  สิธิดง
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางสาวดวงทิตย์  ศรีธิอ้าย
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  พิทำ
2. เด็กหญิงเทพอักษร  ชะนะกูล
3. เด็กหญิงเมขลา  หน่อคำ
 
1. นางอำพร  บุญตันกัน
2. นางอรนิภา  สุใจคำ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวกมลลักษณ์  เจริญเมือง
2. นางสาวจารุณี  ดวงเงิน
3. นายภัทรพล  คำซื้อ
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางสาวดวงทิตย์  ศรีธิอ้าย
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงค์ติ๊บ
2. เด็กหญิงนภัสรา  พรมเกษา
3. เด็กหญิงมัญชุกานต์  ยี่ใจ
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
2. นายณรงค์  คำแก้ว
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวณัฐลิกา  วังอิ่นคำ
2. นางสาวนภัสวรรณ  พรมเกษา
3. นายสหรัฐ  แถวถาธรรม
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
2. นายณรงค์  คำแก้ว
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงสิริวิมล  ปัญญาคำ
 
1. นางจันทิรา  จันทเลิศ
 
147 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวพิมพิศา   ไชยชะนะ
2. นางสาวสายพิณ   ตั๋นปัญญา
3. นางสาวอรอนงค์   วงค์พนาประสิทธิ์
 
1. นางสาวิตรี   อภิวงค์งาม
 
148 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายวีระชัย  จันทร์หอม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินทร์ตัน
 
1. นางศรันยา  ต๊ะโน
2. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
149 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายเมธี   เรือนเป็ง
 
1. นางศรีไพร  มาเขียว
 
150 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายเดชาวัฒน์  ลุงวิ
 
1. นางสาวปิยะนันท์  พลวัน
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พระชัย
 
1. นายวสันต์  ติ๊บจา
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายโฆษิต  หาญใจ
 
1. นางสุธิตา  เขื่อนรัตน์
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายวายุศรณ์  ก้อนแก้ว
 
1. นางจันทร์ทรา  ยศสมแสน
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา   แซ่โซ้ง
 
1. นางศรีไพร  มาเขียว
 
155 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย   เมืองมา
2. เด็กชายณัฐพล   วงศ์สว่างกุล
 
1. นายสุทธิพจน์   ดาวบนดอย
2. นางสาวสุรีรัตน์   ใคร้โท้ง
 
156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายวิโรจน์  คำโปน
2. เด็กชายศิวศิษย์  เตจา
 
1. นางกมลรัตน์  ชัยวุฒิ
2. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล