หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายอาณัตพงษ์ แก้วทาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ อยู่ศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ ขัติยะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายอาณัตพงษ์ แก้วทาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ อยู่ศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ ขัติยะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงศ์ กันทะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี สุรินทร์ธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชลธิดา ตาติ๊บโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร ลืนคำโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจินตนา สุนิติธารกุลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประภาพรรณ สุภาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางพัชรี สุรินทร์ธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชลธิดา ตาติ๊บโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอัลิปรียา ปิงหล้าโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจินตนา สุนิติธารกุลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางแสงระวี จันทร์ชมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอำภาพร ศิริมาโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร ลืนคำโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา จันทะมงคลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจรรยา แดงมูลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอำภาพร ศิริมาโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร ลืนคำโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา วันทะมงคลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจรรยา แดงมูลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชลธิดา ตาติ๊บโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอังคณา สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์พงศ์ กันทะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐนนท์ ดิดชิดโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางชลธิดา ตาติ๊บโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอังคณา สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์พงศ์ กันทะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐนนท์ ดิดชิดโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ อยู่ศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิตรพิสุทธิ์ ธนโชติชยุตม์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุภวัฒน์ อัครเศรษฐังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายบุญลือ อยู่ศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุภวัฒน์ อัครเศรษฐังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิตรพิสุทธิ์ ธนโชติชยุตม์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกันยา สุยะเรืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดารณี พิงค์เจริญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิวา จอมพิจิตต์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลีลาวดี ปละอุดโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณิศา สีกรณ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกันยา สุยะเรืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดารณี พิงค์เจริญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา จาวอวนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัทมพรรณ ริ้วเจริญโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายนนธรัชต์ ธงซิวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายรุ้ง หล่อใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายนนธรัชต์ ธงซิวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร สรรพจารย์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายรุ้ง หล่อใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา หนุ่มศรีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สรรพจารย์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสิริพันธุ์ จันทราศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาศรี ปาลีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกมลภพ วิศิษฐวุฒิโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงษ์ คำแหงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิวพร วงค์กันยาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิริพันธุ์ จันทราศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสายทอง หล้าใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภานุ จันทร์ชมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสายทอง หล้าใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภานุ จันทร์ชมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลิดาว ัปัญโญใหญ่โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เผ่าต๊ะใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา บุญเป็งโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภวรัญชน์ สมศักดิ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางการะเกศ ปัญญาวงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชญารัตน์ ปัญญาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางมลิวรรณ์ เมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอินสม สารินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางการะเกศ ปัญญาวงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชญารัตน์ ปัญญาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวิไล โนจ๊ะโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐอร สุภายองโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ ชมชื่นโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรณี วรวัฒนเมธีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนัยนา จองแดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิวิไล โนจ๊ะโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ อุตมะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ดวงไทยโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำราญ จันทร์แดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร โชคชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์ พันธ์ศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา เจริญชัยชนะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจนใจ สุธีพรวิโรจน์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ เหน่คำโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชนันทน์ ปินอุทังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ทาสุรินทร์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรา นวลศิริโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายกัลยาจิต จันทร์มูลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวทาริกา กันทะตุ่นโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชามญชุ์ ปินตาเสนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยาจิต จันทร์มูลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ พันอินทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวิไล โนจ๊ะโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ จันทร์แดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวิไล โนจ๊ะโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ อุตะมะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรพิน ยศศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินท์ ยศศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิวิไล โนจ๊ะโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ อุตะมะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวิไล โนจ๊ะโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ อุตะมะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวดารณี เค็ตโลกโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ มหายศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา อัมพรคีรีมาศโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก อินังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล ชมพูวงศ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรณิกา อัมพรคีรีมาศโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ มหายศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล ชมภูวงศ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดารณี เค็ตโลกโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอนก อินังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล จิตอารีโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา อัมพรคีรีมาศโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ คากิซากิโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสกาวเดือน วังป่าตาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายทวีวัฒน์ สันชมภูโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิรา จินะโสติโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมนัส ตันมูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา อัมพรคีรีมาศโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายนพดล ชมภูวงศ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ วงศ์แก้วโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล ยะคำป้อโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนัส ตันมูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัทร จ๊ะเขียวโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนันทมาศ เจริญชัยชนะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศรัญญา คัมภีระมนต์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภัทร จ๊ะเขียวโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิรา กิจจานุกิจศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนันทมาศ เจริญชัยชนะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศรัญญา คัมภีระมนต์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑิรา จินะโสติโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ยะคำป้อโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมพร ปิมมาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ คำยองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสกาวเดือน วังป่าตาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ คำยองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิรา จินะโสติโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสกาวเดือน วังป่าตาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพล ยะคำป้อโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพร ปิมปาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายภานุวัตร ช่วยแก้ไขโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ มหายศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวีรวรรณ พุงขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายนิคม คำรินทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ คำติโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ภักดีไพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชาติ พุงขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอำไพ ฟูไฝติ๊บโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษกร ภมรศิลปินโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายรุ่งทิตย์ พรหมมาเย็นโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรัสพร ความมังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญชัย สมบูรณ์พูลเพิ่มโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอำไพ ฟูไฝติ๊บโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสมพร วัฒนยืนยงโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเสรี ชวนชื่นอรุณแสงโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล เครือแก้วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ มาแก้วโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ จันทะสามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ จันทะสามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ จันทะสามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ จันทะสามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ จันทะสามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ จันทะสามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ จันทะสามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ จันทะสามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ จันทะสามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายอภิวัฒน์ จันทะสามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ จันทะสามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา ฑีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา ฑีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชยานันท์ เรื่อนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชยานันท์ เรื่อนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชยานันท์ เรื่อนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชยานันท์ เรื่อนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิรุตต์ โต๊ะถมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชยานันท์ เรื่อนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชยานันท์ เรื่อนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายอัครพล คำขัติโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ กันวะนาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอัครพันธ์ โรจน์พัฒนาวงศ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรพิมพ์ ศรีสุทธะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายภานุวัตร ช่วยแก้ไขโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายอัครพล คำขัติโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ กันวะนาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอัครพันธ์ โรจน์พัฒนาวงศ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรพิมพ์ ศรีสุทธะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายภานุวัตร ช่วยแก้ไขโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ ปอโชโรโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริรัญญา บุญลอโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ กิตติกมลพันธุ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญชลี เลขนอกโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัดเกล้า สุธรรมแจ่มโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ ปอโชโรโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เลขนอกโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัดเกล้า สุธรรมแจ่มโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริรัญญา บุญลอโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพจนีย์ กิตติกมลพันธุ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวพชร ตั้งแก้วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง พุทธานนท์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Jenny Andesonโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรณนลักณ์ โคตรปัญญาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศุภอักษร แก้วพรหมโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวพชร ตั้งแก้วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง พุทธานนท์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Jenny Andersonโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศุภอักษร แก้วพรหมโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณนลักณ์ โคตรปัญญาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายคณิน บุญเสริฐโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชยพล สิงห์บัวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธีรภรณ์ ไชยเวชโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศุภอักษร แก้วพรหมโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริรัญญา บุญลอโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายคณิน บุญเสริฐโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชยพล สิงห์บัวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธีรภรณ์ ไชยเวชโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศุภอักษร แก้วพรหมโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริรัญญา บุญลอโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายธีระเดช เรือนแก้วโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ สิทธิโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปภาวิชญ์ รุ่งพีรภัทรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครพล คำขัติโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพจนีย์ กิตติกมลพันธุ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายธีระเดช เรือนแก้วโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ สิทธิโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปภาวิชญ์ รุ่งพีรภัทรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครพล คำขัติโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพจนีย์ กิตติกมลพันธุ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑาทิพย์ คำเดชโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิติพล นิธิเบญจพลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ท้าวมณีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. MissYin Yaluโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑาทิพย์ คำเดชโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิติพล นิธิเบญจพลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ ทวีอดิรดีมั่นคงโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ใจรักประภาสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. MissLi Xueโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชญา วงศ์แคะหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณธิชา เภาศรีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ ชำนานโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์ สุขชัยโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิชญา วงค์แคะหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณธิชา เภาศรีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ ชำนานโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์ สุขชัยโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ตานะเป็งโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุ จันทร์ชมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลา พรหมพิจารณ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา จันทะมงคลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาววิจิตรา กาวิชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลา พรหมพิจารณ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี สรุยบุปผาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา จันทะมงคลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอำภาวรรณ นันต๊ะโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางแสงระวี จันทร์ชมโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา จันทะมงคลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลา พรหมพิจารณ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐนนท์ ดิดชิตโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนัยนา เอี่ยมสังข์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงระวี จันทร์ชมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลา พรหมพิจารณ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา จันทะมงคลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายชยพล สิงห์บัวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิริพร พรมซาวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายชยพล สิงห์บัวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุวรรณ์ธัช สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริพร พรมซาวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางดารณี พิงค์เจริญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ เปิ้ยปาละโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ เปี้ยปาละโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ ขัติยะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางอังคณา สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวเจนใจ สุธีพรวิโรจน์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปนิดา ปันดอนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรายุทธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายนายประกาศิต กันทะนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระพงค์ กล้าแข็งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปนิดา ปันดอนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรายุทธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประกาศิต กันทะนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระพงค์ กล้าแข็งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ แก้วจาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยยันต์ สุภาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุทธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุณากรรณ กันยะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายประกาศิต กันทะนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายจิระณัฐฎ์ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรณัฐฎ์ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ด้วงยศโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรณัฐฎ์ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ด้วงยศโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพร สรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ธนันชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล ด้วงยศโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปนิดา ปันดอนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิมล ด้วงยศโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปนิดา ปันดอนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ธนันชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรายุทธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยยันต์ สุภาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุณากรรณ กันยะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทนีย์ สารินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุบล เพชรเมืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชญา วงศ์แคะหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทนีย์ สารินจาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนวัช หมื่นรังษีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชญา วงศ์แคะหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิมล แก้วบุญเรืองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ภักตราโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิชญา วงศ์แคะหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางพลิน ณ วรรณไทยโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายอนวัช หมื่นรังษีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิมล แก้วบุญเรืองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ จันทร์ขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ชัยชาญโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายพลชาติ งามสมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพลชาติ งามสมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีญาณสิทธิ์ สุรินต๊ะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ตานะเป็งโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนัญญา พยุงกรพินธุ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพลิน ณ วรรณไทยโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชญา วงศ์แคะหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนัญญา พยุงกรพินธุ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางพลิน ณ วรรณไทยโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชญา วงศ์แคะหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพลิน ณ วรรณไทยโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ภักตราโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ตานะเป็งโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางอัฉริยา มงคลวาทโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวปาริฉัตร ภักตราโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉริยา มงคลวาสโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ตานะเป็งโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางพลิน ณ วรรณไทยโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางชนัญญา พยุงกรพินธุ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพลิน ณ วรรณไทยโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายพลชาติ งามสมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชญา วงศ์แคะหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพลิน ณ วรรณไทยโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนัญญา พยุงกรพินธุ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายพลชาติ งามสมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชญา วงศ์แคะหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัทร จ๊ะเขียวโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนันทนาศ เจริญชัยชนะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศรัญญา คัมภีระมนต์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอำภาพร ศิริมาโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุ จันทร์ชมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา กาวิชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา จันทะมงคลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัญชลา พรหมพิจารณ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา กาวิชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวปนิดา ปันดอนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา กาวิชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุณากรรณ กันยะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวปนิดา ปันดอนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา กาวิชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุณากรรณ กันยะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวปนิดา ปันดอนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา กาวิชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุณากรรณ กันยะมีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]