รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงชิดชนก  สิทธิออน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ญาณมงคลศิลป์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. นางสาวพิทยา  แดนประสงค์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  นวลอนงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิกา  เปอะปิน
 
1. นางชลธิดา  ตาติ๊บ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายทนงศักดิ์  ผลบุษบา
 
1. นางอัลิปรียา  ปิงหล้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายอุเทน  อินทจักร์
 
1. นางกาญจนา  กล้าหาญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวมลุลี  ตาเสน
 
1. นางกาญจนา  กล้าหาญ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงคริษฐา  มิติ
2. เด็กหญิงนัฏฐพร  ถามา
3. เด็กหญิงอุษณี  แก้วมา
 
1. นางอำภาพร  ศิริมา
2. นายณัฐนนท์  ดิดชิด
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวพรสุดา  กรือสอ
2. นางสาวสุดาพร  ใจฟู
3. นางสาวหัทยา  สะอี
 
1. นางอำภาพร  ศิริมา
2. นางพัชรี  สุรินทร์ธรรม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ใหม่นวล
2. เด็กหญิงวนิตชญา  สมบูรณ์
 
1. นายจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกุลศิริ  พรหมเสน
2. นางสาววริษา  ตายา
 
1. นางอำภาพร  ศิริมา
2. นายณัฐนนท์  ดิดชิด
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  อินทร
 
1. นางดารณี  พิงค์เจริญ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวประภาพร  พามุ
 
1. นางสาวปัทมพรรณ  ริ้วเจริญ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ศรุตา  มโน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  นำมะ
3. เด็กหญิงเนตรศิริ  ใจตุ้ย
 
1. นายกิตติพงษ์  คำแหง
2. นางสาวรุ่งนภา  จาวอวน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ปวนปินตา
2. เด็กหญิงฌาริตา  วังนาค
3. เด็กชายณัฐพงค์  มะโล่
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  หนุ่มศรี
2. นางสาวประภาศรี  ปาลี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวนันทินี  มูลสุข
2. นางสาวสิรินาถ  โคตพรม
3. นางสาวเจนจิรา  บึ้งยา
 
1. นายนนธรัชต์  ธงซิว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ  เปี้ยปาละ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงถวรรณกรณ์  คำยา
2. เด็กหญิงวิชุดา  ชูดอกพุฒ
 
1. นางศิวพร  วงค์กันยา
2. นางสาวประภาศรี  ปาลี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  นันต๊ะสาร
2. นายเดชาวัฒน์  ดำยา
 
1. นางศิวพร  วงค์กันยา
2. นางสาวประภาศรี  ปาลี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แปงเจอร์
 
1. นายภานุ  จันทร์ชม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. นายสิทธิชอบ  เริงไม
 
1. นางสาวลิดาว  ปัญโญใหญ่
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  กุณนา
2. เด็กหญิงนภัสสร  จุ้ยพิทักษ์
3. เด็กชายภราดร  แสงแจ่ม
 
1. นางกาญจนา  เผ่าต๊ะใจ
2. นางสาวเอมนิกา  เกตุแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายชินวัตร  บุญก้ำ
2. นางสาวรุจิรา  อุ่นใจละ
3. นางสาววาสนา  แก้วเทพ
 
1. นางมลิวรรณ์  เมืองมูล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สุภา
2. เด็กหญิงวิไลพร  ไชยพรหม
3. เด็กหญิงศศิกมล  นิวันติ
 
1. นายอินสม  สารินจา
2. นางสาวธนาภรณ์  ชมชื่น
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายกฤษดา  วิภาผล
2. นางสาวปทุมรัตน์  ศรีอ่างขาง
3. นางสาวศิริลักษณ์  คำนวน
 
1. นางสาวทาริกา  กันทะตุ่น
2. นางสาวภวรัญชน์  สมศักดิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  บุญเขียว
2. เด็กหญิงพรรณภัค  เตี้ยเพชร
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ต๋าคำ
 
1. นางสาวศิวิไล  โนจ๊ะ
2. นางสาวพิชามญชุ์  ปินตาเสน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ปัญญาแก้ว
2. นางสาวปิยภัทร  ศรีประสิทธิ์
3. นางสาวศศิธร  พจนารถธำรง
 
1. นายอินสม  สารินจา
2. นางสาวภวรัญชน์  สมศักดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  อิ่นคำ
2. เด็กหญิงพรธิตา  ติ๊บใจ
3. เด็กหญิงสุนิตา  ซอนเสน
 
1. นางสาวอมรา  นวลศิริ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวกันยามน  โกนมูล
2. นายทิวากร  มาโน
3. นายปริวรรต  แสนใจอิ
 
1. นางนัยนา  จองแดง
2. นางสาวธนาภรณ์  ชมชื่น
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายกสิณวัชร์  ปัญญาชัย
2. เด็กชายปุณยวีร์  จินะโต้ง
 
1. นางวันเพ็ญ  พันอินทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  เตจาบูรณ์
2. นางสาวสิริพร  แก้วป้อม
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  กิจเจริญเกียรติ
2. เด็กชายเชาวลิต  ศักดิ์สถิตชัย
 
1. นายวิโรจน์  อินตะมูล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายสรศักดิ์  แงะโว๊ะ
2. เด็กชายสหวัฒน์  ยิ่งละออ
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ปู่จันทร์
2. เด็กชายภานุพงศ์  ทาถา
3. เด็กหญิงสุนิสา  ปีมะสาร
4. เด็กชายสุราวุธ  จินาตอง
5. เด็กหญิงอมรพรรณ  ใจเขียว
 
1. นางสาวดารณี   เค็ตโลก
2. นางสกาวเดือน  วังป่าตาล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายกัญฐนาวี  สายปัญญา
2. นายวีระชัย  แก้วใจ
3. นางสาวสุชานาถ  จาเรือน
4. นางสาวสุนิตา  แก้วแสน
5. นางสาวเรวดี  ปู่จั๋น
 
1. นายมนัส  ตันมูล
2. นางสาวดารณี   เค็ตโลก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  ตรงดี
2. เด็กหญิงณัฐติยา  มาลัย
3. เด็กหญิงวรพรรณ  ทนุตัน
4. เด็กหญิงวรรณิศา  หมั่นนอก
5. เด็กหญิงศิรินภา  ตูยทัง
 
1. นายมนัส  ตันมูล
2. นางสาวดารณี   เค็ตโลก
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวกฎภาพิมพ์  หล้าเจ
2. นางสาวกมลวรรณ  ธุระการ
3. นางสาวจงกลณี  แสวงสุข
4. นางสาวศิริพรรณ  พฤกษาไพรกุล
5. นางสาวสุนินทรา  สีเคราะห์
 
1. นายสุรพล  ยะคำป้อ
2. นางสาวอรวรรณ  มหายศ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทิพทา
2. นางสาวพรธิรา  ปันวัง
3. นายพัชรพล  ทาฟู
4. นางสาวศศิวิมล  สร้อยแก้ว
5. นางสาวสุดารัตน์  แชกรี
 
1. นายสุรพล  ยะคำป้อ
2. นางสาวปนิดา  ปันดอน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวดา  พนาลีรำไพ
 
1. นางนันทมาศ  เจริญชัยชนะ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  โอ๊คคำ
 
1. นางสาวศรัญญา  คัมภีระมนต์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษบา  กาญจนาสุกใส
2. เด็กชายวุฒิชัย  โกมลช่อมาลี
 
1. นายสมพร  ปิมปา
2. นางสาววิสุตรา  บุญธิศรี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายจิรายุส  วิเชียรชม
2. นางสาวนฤมล  มูลแก้ว
 
1. นายสุรพล  ยะคำป้อ
2. นางสาวสุจีรา  กิจจานุกิจศิลป์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปราศจากมาร
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พยุงกรพินธุ์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พะแก้ว
4. นายดนัย  เนภู
5. นายบายพะ  เลิศพันราย
6. นายพิธาน  ปรีชาไพร
7. นายภาษิต  นิลศิรา
8. เด็กหญิงสุนิสา  รวีกำจร
9. เด็กหญิงสุภาพร  คำนิล
10. นายอาชวะ  สุดี
 
1. นายสมเกียรติ  วงศ์แก้ว
2. นางวีรวรรณ  พุงขาว
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไพศาลธารา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เลาเท่า
3. เด็กหญิงชิดชนก  อนันต์บุญเขต
4. เด็กหญิงณฐพรรณ  กิตติเจริญเกียรติ
5. เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริเจริญรุ่งโรจน์
6. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่หยาง
7. เด็กหญิงพรทู  ชาติโชคสถาพร
8. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญทา
9. เด็กหญิงวิไล  ยืนยงคีรีมาศ
10. เด็กหญิงวิไลวัน  พงศ์พิทักษ์ไพร
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  หาญเรืองกิจ
12. เด็กหญิงสันธิลา  เลาย่าง
13. เด็กหญิงสุทธิดา  มิตรมากผล
14. เด็กหญิงหล้าพร  สิริเจริญรุ่งโรจน์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เลาหาง
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธารทิพย์ชา  การะเกตพยุง
2. เด็กหญิงวรรณิดา  กาโมทย
 
1. นายอัจตราพล  อุ่นใจแรม
2. นางจรัสพร  จันทร์ศิริ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  รำไพพนาลี
2. นางสาวแพรวพรรณ  ธรรมศดานันท์
 
1. นายศุภชาติ  พุงขาว
2. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุปราณี  คีรีมาศผล
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  พวงมาลา
 
1. นายสมาน  วงศ์พัฒนันท์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายอาทิตย์  กระยาหงัน
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวสุธิณี  ใจตา
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เจริญศรีคีรีชัย
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายมิตร  ปู่อิน
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ธีรตระกูล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจีรา  แรงลมบน
 
1. นางสาวภมรพรรณ  พุทธิ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายลามือทู  วิสัยพัฒนพล
 
1. นางสาวภมรพรรณ  พุทธิ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดาณี  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงภิรัชญา  คะปะนา
 
1. นายสมาน  วงศ์พัฒนันท์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวลิน  เป็งคณะ
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ธีรตระกูล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวรัชนี  กะแจ
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายสรศักดิ์  แสนกุน
2. นายสราวุธ  ทาตั๋น
3. นายสิรภพ  ต๊ะเหมือย
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ธีรตระกูล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  บุญเป็ง
2. เด็กชายนพรัตน์  ปู่อ้าย
3. เด็กชายพรมมินทร์  เจริญวัฒนาเศรษฐ
4. เด็กชายอภิชาติ  พงศ์ไพรสณฑ์
5. เด็กชายอลงกรณ์  ขันรินคำ
6. เด็กชายไชยรัตน์  มือแป
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  กันทะลือ
2. นายนันทวัฒน์  กันทะลือ
3. นายยุทธชัย  แก้วทิตร์
4. นายศุภวิชญ์  แก้วฟู
5. นายเจษฎาภรณ์  ชัยทะนัน
6. นายเอกภูมิ  มาเครื่อง
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตพร  นันต๊ะวงศ์
2. เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง  เบญญาบุษกร
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เพ็ญดาว
4. นางสาวณัฐวดี  เหลืองหล้า
5. นายดอกจันทร์  พิไลนพ
6. นางสาวดาว  บรรจงเอนก
7. เด็กชายทรงสรร  เลิศพระคุณ
8. นางสาวธัญญาภรณ์  พัลลภศิริ
9. เด็กหญิงนงคราญ  จังแฮ
10. นางสาวนารี  วุฒิศีลวัตร
11. เด็กชายนาวิน  ใจตา
12. นางสาวปทุมรัตน์  ศรีอ่างขาง
13. เด็กหญิงพจนี  สถิรกุลพงศ์
14. เด็กชายพรศักดิ์  พรนัดดา
15. เด็กชายพาสุข  หย่าจอ
16. นางสาวภัทรวดี  บวรธเนศ
17. นางสาวระวีวรรณ  ศิริวรรณ์
18. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  สถิรกุลพงศ์
19. นางสาววราพร  พยุงดาวเรือง
20. เด็กหญิงวิภาดา  งือดา
21. นางสาวศกุนตรา  มั่นคงยิ่ง
22. นางสาวศลิษา  จันมา
23. นางสาวศศิประภา  ไกลชลธิศ
24. นายศักดิ์สิทธิ์  มูลละ
25. นางสาวศิริรัชษณ์  กัลยา
26. นายสกุลวัฒน์  วันมหาชัย
27. นายสมเกียรติ  พิไลนพ
28. เด็กชายสมเดช  ศุจิพัฒน์
29. เด็กชายสิทธกร  ภู่ทองคำ
30. นายสิทธิวัฒน์  เปียงเพี้ยง
31. นางสาวสิริพร  กันทา
32. นางสาวสิริรัตน์  สุทรา
33. เด็กหญิงสุนทรี  เลิศพระคุณ
34. เด็กหญิงสุวารี  สถิรกุลพงศ์
35. นายอนวัช  ภีระ
36. นายเกียรติศักดิ์  ปวนทา
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ค้ำจุนสวรรค์
38. นางสาวเรืองนภา  งือแฮ
 
1. นายปรีชา  ฑีฆวัฒน์สกุล
2. นางกิตติยา  กันทะ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายอลงกรณ์  ขันรินคำ
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายสมโภชน์  ดูลอย
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ศรีกระจ่าง
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  เหลืองหล้า
 
1. นายปรีชา  ฑีฆวัฒน์สกุล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายเบระมู  วาโพ
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายเอกภูมิ  มาเครื่อง
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิษา  สิริใจ
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวศลิษา  จันมา
 
1. นายปรีชา  ฑีฆวัฒน์สกุล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายคมสันต์  เขียวมัง
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายนัฐพงศ์  ดีน้อย
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนอแซ  มานัสพิพัฒ
 
1. นายปรีชา  ฑีฆวัฒน์สกุล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวศลิษา  จันมา
 
1. นายปรีชา  ฑีฆวัฒน์สกุล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายคมสันต์  เขียวมัง
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายเอกศิษฐ์  วันโย
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรธัญ  ณ เชียงใหม่
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวดาว  บรรจงเอนก
 
1. นายปรีชา  ฑีฆวัฒน์สกุล
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติ  กันทะ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปู่แล
3. เด็กชายธนญชัย  ศิริ
4. เด็กหญิงธัญพิมล  ไพรัชชาตินิยม
5. เด็กชายธีรศักดิ์  เอโหย่
6. เด็กหญิงมนทิรา  จันทรา
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ฝั้นเมา
8. เด็กหญิงอนรรฆวี  พุ่มสวาท
9. เด็กชายเทพบุตร  รัตนปัญญาธร
10. เด็กชายเอกชัย  สกุณาวงศ์
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
2. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  กันทะ
2. นายณาศิส  เตชธรรมพร
3. นางสาวดาวเรือง  จองคำ
4. นายธนภัทร  เลาดี
5. นายธนากร  แสนใจอิ
6. นางสาวพิมพิกา  ผลสายชล
7. นางสาวศิลาพร  ผลกระสินธุ์
8. นายสุรชาติ  จริตดีสม
9. นางสาวอรัชติกานต์  พุ่มสวาท
10. นางสาวเพชรฤดี  เสริมมติวงศ์
 
1. นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง
2. นางกิตติยา  กันทะ
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวคริสมาส  เคารพปรัชญา
2. นางสาวรัตนา  ยอดทองเลิศ
3. นางสาววรวรรณ  มูลไข่
4. นางสาวศิริพร  สุกิตติกุล
5. นางสาวอำพร  ตาคำ
6. นางสาวเบญจามิน  อินตา
 
1. นางสาวภมรพรรณ  พุทธิ
2. นายทศพล  มุสิกะ
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ปู่สุข
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำสอน
3. เด็กหญิงชนิดา  เป็งคณะ
4. นางสาวณัฎฐธิดา  นันต๊ะสาร
5. นางสาวธัญญรัตน์  มาลา
6. นางสาวนริศรา  ปัญญาดง
7. นางสาวนหทัย  องมล
8. นางสาวปภาพิมพ์  บำรุง
9. เด็กหญิงพิชญาภา  ก่ำโน
10. เด็กหญิงพุทธรักษา  กระจ่างทอง
11. เด็กหญิงภัทธนันท์  แสนหมื่นแก้ว
12. เด็กหญิงวิไลพร  เข็มงาม
13. นางสาวศิริพร  ปู่แก้ว
14. เด็กหญิงสุกัญญา  การะบูรณ์
15. นางสาวสุพิชญา  กาวี
16. นางสาวสุภาพร  รังสรรค์เพิ่มบุญ
 
1. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
2. นางสาวทัชชา  พรมสีดา
3. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
4. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย
5. นายมนัส  ตันมูล
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  มาเขียว
2. นายพิษณุศักดิ์  ทองสา
3. เด็กชายรัฐพล  เป็งเมืองมูล
4. เด็กชายวนัสบดี  ปู่แก้ว
5. เด็กชายวิษณุุ  ใจงาม
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
2. นางสาวภมรพรรณ  พุทธิ
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงวทัญญุตา  มอยแก้ว
 
1. นางพัชรินทร์  กันวะนา
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวนิธิพร  ทาหล้า
 
1. นายอัครพันธ์  โรจน์พัฒนาวงศ์
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จามะรี
 
1. นางอัญชลี  เลขนอก
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายอนุวัฒน์  กิติฟู
 
1. นางสาวศิริพร  พรมซาว
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายญาณะวรุตม์  กันวะนา
 
1. นางพัชรินทร์  กันวะนา
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาววิภาดา  ปู่มุก
 
1. นายคณิน  บุญเสริฐ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงแคทลียา  ตันเขียว
 
1. นางดวงพร  ซอนเสน
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวพวงทอง  ปู่ผัด
 
1. นางดวงพร  ซอนเสน
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  แบนถี
2. เด็กหญิงพัชรธิดา  เป็งคณะ
3. เด็กหญิงพิชญา  ปัญโญ
4. เด็กชายอดิศักดิ์  ชัยชนะ
5. เด็กชายอัษฎากรณ์  ไวกัน
 
1. นางสาวสุพรรณธิชา  เภาศรี
2. นายธีรวัฒน์  สิทธิ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายธนากร  คำแก้ว
2. นางสาวศลิษา  คำแปง
3. นางสาวอรณิชา  แก้วพิกุล
4. นายเสกสรรค์  ปู่ผา
5. นางสาวไอวรินทร์  ปาต๊ะ
 
1. นายธีรวัฒน์  สิทธิ
2. นางสาวสุพรรณธิชา  เภาศรี
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุรินธรรม
 
1. นายกิติพล  นิธิเบญจพล
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวดารารัชต์  สุขท้าว
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  คำเดช
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีณานุช  คีรีบูนแดนไพร
2. เด็กหญิงพิมพา  ดารากาญจนา
 
1. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวมัชฌิมา  แสนใจอิ
2. นางสาวรัชนีกร  บุญปั๋น
 
1. นางสาววัชรินทร์  สุขชัย
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายการันตี  ปราศรี
2. นายจเด็จ  โสภาพันธุ์
3. เด็กชายธนดล  เงินต๊ะ
4. นายธนบัตร  ชำนาญพุดซา
5. เด็กชายธีรพัฒน์  สร่างแก้ว
6. เด็กชายปรีชาวุฒิ  เยาะแก้ว
7. เด็กชายปิยพล  ชัยบาล
8. เด็กชายสุรพงษ์  ปงปวน
 
1. นายภานุ  จันทร์ชม
2. นายบุญชัย  สมบูรณ์พูลเพิ่ม
3. นายกฤษกร  ภมรศิลปิน
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวดารา  ไทยภูเขา
2. นายปฏิภัทร  มีแก้ว
3. นางสาวรจนา  ประไพมาลี
4. นางสาววนิดา  รำไพสิงขร
5. นางสาววัจนา  บงกชผดุง
 
1. นางสาวสุนทรี  สุริยบุปผา
2. นางสาววิไลวรรณ  ใจรักประภาสุข
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันดาวรรณ  มณีเกยูร
2. เด็กหญิงทัศนีย์  วนาสบาย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พาแอะ
 
1. นางสาวอัญชลา  พรหมพิจารณ์
2. นางอัลิปรียา  ปิงหล้า
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  โชคสรรค์สร้าง
2. นางสาววันเพ็ญ  พลวิญญู
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  นิภัทรเจน
 
1. นางสาวอัญชลา  พรหมพิจารณ์
2. นางอัลิปรียา  ปิงหล้า
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายสมโภชน์  ดูลอย
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ชำนาน
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายคนึง  อุ่นยาว
2. เด็กชายยงยุทธ  อุ่นยาว
 
1. นางสาวสายรุ้ง  หล่อใจ
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายอานันท์  อุปละ
 
1. นางสาวช่อลัดดา  วรรณา
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายกสิณวัชร์  ปัญญาชัย
 
1. นางสายทอง  หลัาใจ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  เตจาบูรณ์
 
1. นางสายทอง  หลัาใจ
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายปิยพันธุ์  ตาสิงห์
2. เด็กชายพิชญพงษ์  วิญมา
 
1. นางสาวกรรณิการ์   สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายจำรัส  แก้วนา
2. เด็กชายวิริยะ  ยะมัง
 
1. นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์
2. นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายวรวิช  ศรีวรรณ์
2. นางสาววิภาวัลย์  คำปัน
 
1. นายประกาศิต  กันทะนันท์
2. นายชัยยันต์  สุภา
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาภา  จาเรือน
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  นาครินทร์
 
1. นางสาวนงคราญ  แก้วจา
2. นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายภูวดล  หลำพุก
2. เด็กชายวิทวัส  คำป๋า
 
1. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
2. นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีราพร  ดวงจันทร์
2. เด็กชายอนุชา  พูนเอียด
 
1. นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์
2. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายธนวัต  กาวีระ
2. นายเจษฎา  ทาปัญญา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายธีรภัทรธ์  ชัยวาระศิริพงษ์
2. นายเสกสรรค์  ตันยะ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายบุญเทน  จันทร์แก้ว
2. นายวรวุฒิ  แก้วแดง
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย
2. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
 
113 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพอฤทัย  ศรีชัย
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ยะวงค์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อุปละ
 
1. นายชัยยันต์  สุภา
2. นายประกาศิต  กันทะนันท์
 
114 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวนันทินี  อ้ายคำ
2. นายภัทร  ตั๋นแก้ว
3. นางสาวอัมพิกา  บุญเขียว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  มาเรือน
2. นายอนุชัย  คำมูล
 
1. นางสาวนงคราญ  แก้วจา
2. นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  เจริญสุข
2. เด็กชายฐิติพงศ์  นามเป็น
3. เด็กชายภัทรภณ  มังแก้ว
 
1. นายสุทธิพงษ์  กรุณา
2. นายศราวุธ  มาแก้ว
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  อุ่นจะนำ
2. นายนิติพงษ์  ปิบัว
3. นายภาณุวิชญ์  พันอินทร์
 
1. นายอุบล  เพชรเมือง
2. นายอนวัช  หมื่นรังษี
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  แสงเพ็ญ
2. เด็กหญิงธิดา  เมืองมา
3. เด็กหญิงปภาวดี  สาระติ
4. เด็กชายภาคภูมิ  ปัญญาจักร์
5. นางสาวรุ่งศิริ  หมื่นแยง
6. นางสาวไตเปา  แดเชอร์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ภักตรา
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาภรณ์  คำภีระอินทร์
2. นางสาวรัตติยา  เปียงต๊ะ
3. นางสาวสุภารัตน์  แก้วหนัก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร  หาญสนามยุทธ
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพินธ์  เลิศชัยวรฤทัย
2. เด็กหญิงอุไรพร  ฝนบริบูรณ์
3. เด็กหญิงเพ็ญประกาย  กนกพิมล
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์ขาว
2. นางอัฉริยา  มงคลวาท
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวชฎารักษ์  บัณฑิตมหาศาล
2. นางสาวมือพู  อำรุงพนาลี
3. นางสาวเพ็ญศรี  ประณิธิวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีญาณสิทธิ์  สุรินต๊ะ
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกัณฐมณี  วงค์จอม
2. นางสาวจินตนา  สุกเต๋จ๊ะ
3. นางสาวนฤมล  ธนัญชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวพรรณิภา  แก้วจา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ม่วงคำ
3. นางสาวศิริลักษณ์  แสนซาว
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ภักตรา
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  สมนึก
2. นางสาวดาราวรรณ  ยอดมูล
3. นางสาวอนัญลักษณ์  มาติ๊บ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัตร  อุปนันท์
2. เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์เมือง
3. เด็กชายเผด็จ  ทาวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีสกุลเสาวภาคย์
2. นายทนงศักดิ์  ตาคำ
3. นายศุภชัย  อินทรจักร
 
1. นายพลชาติ  งามสม
 
127 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  อภิบาลกุญชร
 
1. นายมนัส  ตันมูล
 
128 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรีย์พร  สุรินทร์
2. เด็กหญิงธันยา  สุขตั๋น
3. เด็กชายมงคล  มูลถา
 
1. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย
2. นางชลธิดา  ตาติ๊บ
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  คำแก้ว
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายพีรดนย์  ชาวพะเยาว์
2. เด็กชายวิศรุต  ชัยชนะ
 
1. นางสุวิมล  ด้วงยศ
2. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายนพวินท์  สินธุชัย
2. นางสาวบัวบาน  ติ๊บแก้ว
 
1. นายวุฒิพงษ์  นามวงค์
2. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  พรสกุลไพศาล
2. เด็กชายพันธกร  พรสกุลไพศาล
 
1. นางสาวนงคราญ  แก้วจา
2. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย