เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
4 ก.ย. 2557
5 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ทุกรายการให้มาทำการรายงานตัวเพื่อทำการแข่งขัน ในเวลา 08.00 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2557 เพื่อที่จะให้แต่ละโรงเรียนทำการลงโปรแกรมก่อนทำการแข่งขัน 1 ชั่วโมง  
  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันรายดังต่อไปนี้ 1.การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 เปลี่ยนจาก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 542 มาทำการแข่งขันที่ห้องละกอนกลาง ในวันที่ 4 ก.ย. 2557 เวลา 13.00-15.00 2.การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 เปลี่ยนจาก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ืืื 531 มาทำการแข่งขันที่ห้องละกอนหลวง ในวันที่ 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00  
  แจ้งแก้ไขการแข่งขันกิจกรรม Science Show กิจกรรม Science Show ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย ส่งไฟล์รูปเล่ม (pdf) ไม่เกินวันที่ 1 กันยายน 2557 ที่ ครู อรัญญา ทาแป้น เบอร์โทรติดต่อ 084-3681181 E-mail aunyatapan@gmail.com ให้ส่งทาง E-mail นี้น่ะอันที่แจ้งครั้งก่อนไม่สามารถส่งได้ขอรบกวนส่งมาทางเมล์นี้น่ะครับ  
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ข้อตกลงของคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ทั้งระดับ ม.ต้น (ม.๑ – ม.๓) และ ระดับ ม.ปลาย (ม.๔ – ม.๖) วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องละกอนหลวง โรงเรียนแม่แจ่ม เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. -------------------------------------------------------- คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจและข้อตกลง รวมทั้งเกณฑ์การแข่งขันและตัดสินกิจกรรม Spelling Bee ๑. นางสาวศศิวิมล อินต๊ะเนตร โรงเรียนแม่แจ่ม ๒. นายทินกร เจริญเต็มเปี่ยม โรงเรียนเซนโยเซฟแม่แจ่ม ๓. นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ ๔. นางสาวเกศฎาพร มูลแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ ------------------------------------------ รายละเอียดข้อตกลง รวมทั้งเกณฑ์การแข่งขันและตัดสินกิจกรรม Spelling Bee ๑. วันที่แข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ทั้งระดับม.ต้น และม.ปลาย วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สถานที่ อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้อง ๓๓๗ ๒. ให้ทุกโรงเรียนที่ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ทั้งระดับม.ต้น และม.ปลาย ส่งคำศัพท์ ๒๐ คำ พร้อมกับตัวอย่างประโยคที่มีคำศัพท์นั้นปรากฏอยู่ โดยมีการกำหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษร ดังนี้ - รูปแบบตัวอักษรใช้รูปแบบ Comics Sans MS ขนาด 16 (ตัดเป็นแผ่นย่อย ๆ ให้เรียบร้อย) - กำหนดส่งให้คณะกรรมการในเช้าวันที่เข้าแข่งขัน ก่อนเวลาแข่งขัน ๓๐ นาที เพื่อที่กรรมการจะได้เตรียมการให้พร้อมสำหรับการแข่งขันต่อไป - กรณีของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งมี ๒ รูปแบบ คือ อังกฤษแบบอเมริกัน และอังกฤษแบบอังกฤษ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่า สามารถส่งคำศัพท์และผู้เข้าแข่งขันสามารถเขียนตอบได้ทั้งสองแบบ เช่น คณะกรรมการอ่านออกเสียง คำศัพท์ Colour (US) / Color (British) ผู้เข้าแข่งขันสามารถเขียนได้ทั้งสองแบบ ๓. กรรมการที่จะอ่านออกเสียงคำศัพท์ เป็น Native Speaker ของโรงเรียนแม่แจ่ม ๔. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน ๔.๑ ทำการแข่งขัน ๑ รอบ (ทั้งระดับม.ต้น และม.ปลาย) เพื่อหาผู้ชนะลำดับที่ ๑ ๔.๒ กรรมการที่เป็นเจ้าของภาษา พูดคำศัพท์คำละ ๒ ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มีคำศัพท์นั้น ๆ ๒ ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนคำศัพท์จำนวน ๒๐ คำ ๆ ละ ๕ คะแนน ลงในกระดาษที่กรรมการเตรียมไว้ให้ ๔.๓ ผู้เข้าแข่งขันเริ่มสะกดคำ และทำการแข่งขันจนครบรอบ จนได้ผู้ชนะลำดับที่ ๑, ๒, ๓ ๔.๔ กรณีผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน จะทำการแข่งขันในรอบที่ ๒ ต่อไป โดยใช้วิธีการแข่งขันเหมือนกับรอบที่ ๑ ๕. เกณฑ์การให้คะแนน - ตรวจสอบจากการเขียนสะกดคำถูกต้อง ๖. เกณฑ์การตัดสิน ลำดับที่ ๑ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ ๒ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ ๓ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผู้ที่เข้าแข่งขันนอกเหนือจากลำดับที่ ๑ – ๓ ได้รับเกียรติบัตร ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09:35 น.
กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม. ต้น มี 2 บท โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ บทเสภาสามัคคีเสวก ม.ปลาย มี๒บท ๑ ลิลิตตะเลงพ่าย ๒ อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง กติกามีอยู่ว่าให้นักเรียน แต่ละช่วงชั้นไปฝึกช่วงชั้นละ๒ บทมาให้ได้โดยไม่ต้องดู พอวันแข่งขันให้นักเรียนจับว่าได้อันไหน ถ้านักเรียนจับได้เรื่องใดให้นักเรียนท่องบทนั้นเพัยง 1 บท ลิลิตตะเลงพ่าย ตอน ยุทธหัตถี
วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09:30 น.
ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 1 -  8 สิงหาคม 2557
 การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 4 - 5 กันยายน 2557
เปิดให้ทำการแก้ไขข้อมูลรายชื่อนักเรียน และครูผู้ควบคุม วันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และผู้ควบคุม วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
 โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
วันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:40 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 12
จำนวนทีม 405
จำนวนนักเรียน 1,045
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 614
จำนวนกรรมการ 760
ครู+นักเรียน 1,659
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,419
ประกาศผลแล้ว 147/184 (79.89%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 27
เมื่อวาน 49
สัปดาห์นี้ 450
สัปดาห์ที่แล้ว 786
เดือนนี้ 1,150
เดือนที่แล้ว 1,650
ปีนี้ 17,356
ทั้งหมด 110,656