หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีลักษณ์ บุญเกิดโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวสายใจ ไมตรีประสานกรรมการ
3. นายอมร อุปนันท์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางเกศริน คนใจบุญโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
5. นางเข็มทอง กรรณิกาโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวสายใจ ไมตรีประสานกรรมการ
2. นายอมร อุปนันท์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางเกศริน คนใจบุญโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
4. นางเข็มทอง กรรณิกาโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
5. นางนุชนาฎ นาแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชากร อินต๊ะคำโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาววรรณภรณ์ ทิพย์สอนกรรมการ
3. นางอำพร อุปชัยกรรมการ
4. นางสาวนัยนา ตันต์ศุภพงค์กรรมการ
5. นางสายสมร ไชยลามโรงเรียนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิศา พุทธเหมาะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาววรรณภรณ์ ทิพย์สอนกรรมการ
3. นางอำพร อุปชัยกรรมการ
4. นางสายสมร ไชยลามโรงเรียนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางสาวนัยนา ตันติศุภพงศ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ กาญจนาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายบุญช่วย ริยะนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสีแพ วิชัยศรีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ ปราญปราชกรรมการ
5. นางสาวธนาภรณ์ ดอกไม้ดอยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายบุญช่วย ริยะนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นางสีแพร วิชัยศรีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ ปราญปราชกรรมการ
4. นางสาวปิยาภัทร อาทรเกตุโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นางสาวธนาภรณ์ ดอกไม้ดอยกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภรณ์ ทิพย์สอนกรรมการ
2. นายอนุวัตร บุญอินทร์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางชุมศรี คุณยศยิ่งกรรมการ
4. นายชัยประเสริฐ ฉั่วตระกูลกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ กาญจนาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางชุมศรี คุณยศยิ่งกรรมการ
2. นายชัยประเสริฐ ฉั่วตระกูลกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ กาญจนาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางเข็มทอง กรรณิกาโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
5. นางสายสมร ไชยลามโรงเรียนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวเดือนฉาย ล้อมเขตรกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีพันธ์กรรมการ
3. นางสาวปิยาภัทร อาทรเกตุโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางสาวธนาภรณ์ ดอกไม้ดอยกรรมการ
5. นายชัยประเสริฐ ฉั่วตระกูลกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีพันธ์กรรมการ
2. นายอนุวัตร บุญอินทร์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวเดือนฉาย ล้อมเขตรกรรมการ
4. นางสาวณัฐพร พรหมแสนกรรมการ
5. นางเกศริน คนใจบุญโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกันตนา มงคลพงษ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายมนตรี สุต๋าคำโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ดวงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวณัฎฐรินทร์ บุญเรือนยาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวตวงทอง ไชยลามโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชลธิชา ธรรมใจโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายคนอง เรือนแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ดวงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวรัตนี เจริญวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางพฤกษาชาติ ฤทธิ์เรืองโรจน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวไพริน นะทีโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
2. นางสายฝน ยะจรรยาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางปกมล ธรรมศิริโรงเรียนกัลยานิวัฒนากรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ริยะนาโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยากรรมการ
5. นายวีรพันธ์ ไชยบุตรโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสายฝน ยะจรรยาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางปกมล ธรรมศิริโรงเรียนกัลยานิวัฒนากรรมการ
3. นางสาวไพริน นะทีโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ริยะนาโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยากรรมการ
5. นายวีรพันธ์ ไชยบุตรโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุพิชชา ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
2. นางสาวรัตนี เจริญวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวณัฎฐรินทร์ บุญเรือนยาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นางสาวรักษวดี เกล็ดจีนโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายอนุชา เลิศศรีโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสุพิชชา ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
2. นางสายฝน ยะจรรยาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ ติ๊บมาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ์ เมืองงาวโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ ยาวิชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ พรมแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางพนิดา อุดอ้ายโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวกนกภรณ์ ขุนสมุทร์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางสาวรักชนก วงษ์ซื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาวพรสุดา วงษ์ซื่อโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสิงห์ทอง มงคลพงษ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ศรีใจน้อยโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายชัยบดี ไชยพรหมโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางปิยะพร พนอมศาสตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาวสิรินทิพย์ ทำปวนโรงเรียนจอมทองกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ยอดยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายปิยะ ชำนาญปรุโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางนิฎฐิตา โยระภัตรโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
4. นางสาวมัญชุสา เรือนคำแปงโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี เกษตรสุขใจโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวณัฐธนัญา บุญถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางแก่นจันทร์ เพี้ยงจันทร์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ปัญญาแก้วโรงเรียนกัลยาณิวัฒนากรรมการ
5. นายอัษฎาวุธ แสนจันทร์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. นายภูมินทร์ ลีพิพัฒนกุลโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนีกร วานิชสมบัติโรงเรีนยศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
2. นางรุจิเรศ เลขธรากรโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ รบชนะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางมนัสนันท์ คำบุญโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
5. นางมัตติกา ติดนนท์โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวิมล วรรณภิละโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายวิรัตน์ ตาละปินโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐินี แก้วบุตรโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางมัตติกา ติดนนท์โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
5. นางมนัสนันท์ คำบุญโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ ศรีวิชัยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์โรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางสายพิณ สวนใจโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางนวรัตน์ ริยะนาโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์โรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวสมศรี รินใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางนวรัตน์ ริยะนาโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
4. นางแสงอรุณ ประสพสุขโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นายพรพิพัฒน์ เลขธรากรโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา ทาแป้นโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางอารยา ใจธิโรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรทิวา นันตาบุญโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายเสรี แซ่จางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
5. นายณัฐพล ขันธปราบโรงเรียนกัลยาณิวัฒนากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางอรัญญา ทาแป้นโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางอารยา ใจธิโรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงเนตร สุขรักษ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางจันทร์ดี ดีฝั้นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นายเสรี แซ่จางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปอแก้ว อินต๊ะยศโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางพวงทอง หมอกใหม่โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สวนใจโรงเรียนบ้านสองธารกรรมการ
4. นายสราวุธ ชัยยองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
5. นางสาวพิสมัย จุลบุตรโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ สวนใจโรงเรียนบ้านสองธารกรรมการ
2. นางจันทร์พร ปิงเมืองโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวพิสมัย จุลบุตรโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นายสราวุธ ชัยยองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
5. นางสาวปวีณา อุทัยทัศน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวกันทรากร กรรณิกาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายวีระ ปาลีตาโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
3. นายอภินนท์ ศรีเอื้องดอยโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล ศิริโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ฉาย มิ่งแก้วโรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางเจนจิรา วงศ์วัฒนานุกูลโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายวีระ ปาลีตาโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
3. นายอภินนท์ ศรีเอื้องดอยโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์ฉาย มิ่งแก้วโรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตติกาล ศิริโรงเรียนจอมทองกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ พรปิยรัตน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวปทุมมาศ อุ่นธงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายอนุชิต อาจหาญโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ ดอกพอโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสุภาณีย์ กูลเรือนโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ พรปิยรัตน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวปทุมมาศ อุ่นธงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายอนุชิต อาจหาญโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ ดอกพอโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสุภาณีย์ กูลเรือนโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อยโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวปราณี เจียมศรีพงษ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. พระอุดร คุณานนโทกรรมการ
4. นายจิรพงษ์ กาพย์ตุ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางรัชดา ไชยสิทธฺ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อยโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวปราณี เจียมศรีพงษ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. พระอุดร คุณานนโทกรรมการ
4. นางรัชดา ไชยสิทธฺ์กรรมการ
5. นายจิรพงษ์ กาพย์ตุ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยาภรณ์ กันเกตุโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายนิธิพงค์ อาจใจโรงเรียนบ้านอมเม็งกรรมการ
3. นางสาวปิ่นสุมล สมาพวกโรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
4. นายสามารถ ใสญาติโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายธีระยุทธ ไชยชนะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายศรีมูล สมบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวจีราวรรณ เลิศกุลทิพย์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. พระครูสุนทร ธรรมวิบูลย์กรรมการ
5. นายวัชรพล ฤทธิ์เรืองโรจน์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา ไอยรัตน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางธมน สกุลมารีย์รักษ์กรรมการ
3. นายอนุชิต อาจหาญกรรมการ
4. นายนิกร ไชยบุตรกรรมการ
5. พระครูสุนทร ธรรมวิบูลย์กรรมการ
6. นายกิตติชัย แก้วประเสริฐกรรมการ
7. นายจรัญ ไอยรัตน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
8. นายมานพ โยธาดีกรรมการ
9. นายวัชรพล ฤทธิ์เรืองโรจน์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุนิสา ไอยรัตน์กรรมการ
2. นายนิกร ไชยบุตรกรรมการ
3. นางธมน สกุลมารีย์รักษ์กรรมการ
4. นายอนุชิต อาจหาญกรรมการ
5. นายมานพ โยธาดีกรรมการ
6. นายวัชรพล ฤทธิ์เรืองโรจน์กรรมการ
7. นายกิตติชัย แก้วประเสริฐกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกรวรรณ โกฎิมูลโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ ก๋องชัยกรรมการ
3. นางธารทิพย์ ไชยมณีกรรมการ
4. นางสาวปทุมมาศ อุ่นธงกรรมการ
5. นางธมน สกุลมารีย์รักษ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวกรวรรณ โกฎิมูลโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ ก๋องชัยกรรมการ
3. นางธมน สกุลมารีย์รักษ์กรรมการ
4. นางสุภาณีย์ กูลเรือนกรรมการ
5. นางพรรณี จันทดากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวเกศฎาพร มูลแก้วกรรมการ
2. นางเกษร ครไชยศรีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. พระอุดร คุณานนโทกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ คนใจบุญกรรมการ
5. พระครูวีระกิจ สุนทรกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ไชยสวัสดิ์-กรรมการ
2. นายอนุชา สกิตท่าผาพัฒนา-กรรมการ
3. นายจุมพล โภคผล-กรรมการ
4. นายสถิตย์พงษ์ ตั๋นอภัย-กรรมการ
5. นายรัตนพล กรรณิกา-กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายทัศไนย ใจคำ-กรรมการ
2. นายพงศธร คิดการงาน-กรรมการ
3. นายอนุชา สกิตท่าผาพัฒนา-กรรมการ
4. นายวุฒิชัย อุดมผล-กรรมการ
5. นายอุทิศ สงวนไพรวัลย์-กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพงษ์พัฒน์ กรองบริสุทธิ์กรรมการ
2. นางสาวรัตนา เทพวงศ์-กรรมการ
3. นายพงษ์วินิจ บุญชู-กรรมการ
4. นายพินิจ ริยะป่่า-กรรมการ
5. นายวุฒิชัย อุดมผล-กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ์ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
5. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ์ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
5. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ์ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
5. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ์ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ์ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ์ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ์ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ์ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ์ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นายวารุณี ธินวลโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ์ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ์ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ์ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ์ หอมนานโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนปางอุ๋งกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายชลธี ยาระณะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชา 31กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายศุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายชลธี ยาระณะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชา 31กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายศุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายรดิศ โชคสุขเสียงวิเวกโรงเรียนเซนต์โยเชฟกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย สูงติวงศ์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนแม่นาจรกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายรดิศ โชคสุขเสียงวิเวกโรงเรียนเซนต์โยเชฟกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย สูงติวงศ์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายรดิศ โชคสุขเสียงวิเวกโรงเรียนเซนต์โยเชฟกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย สูงติวงศ์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายศุภษร เยาว์โสภาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายศุภษร เยาว์โสภาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายศุภษร เยาว์โสภาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายศุภษร เยาว์โสภาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายศุภษร เยาว์โสภาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายศุภษร เยาว์โสภาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายศุภษร เยาว์โสภาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายศุภษร เยาว์โสภาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายศุภษร เยาว์โสภาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายศุภษร เยาว์โสภาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายศุภษร เยาว์โสภาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายศุภษร เยาว์โสภาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคณธร ศรีไม้ราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วแม่แจ่มกรรมการ
3. นายศุภษร เยาว์โสภาอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ยารังกาจอมทองกรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำกองแขกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายศุภษร เยาว์โสภาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายศุภษร เยาว์โสภาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนกองแขกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายคณธร ศรีไม้ราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วแม่แจ่มกรรมการ
3. นายศุภษร เยาว์โสภาอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ยารังกาจอมทองกรรมการ
5. นายวิมล แก้วคำกองแขกกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทปฐมชัย สูงติวงศ์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์ ณีระพนธ์โรงเรียนราชประชา 31กรรมการ
2. นางสาวจีราวรรณ เลิศกุลทิพย์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางจิตตกาญจน์ สมยศโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนแม่นาจรกรรมการ
5. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์ ณีระพนธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นางสาวจีราวรรณ เลิศกุลทิพย์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางจิตตกาญจน์ สมยศโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
5. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางกฤษติยา มูลอินต๊ะแม่แจ่มประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แก้วดอกรักราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายศราวุฒิ กรีนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มกรรมการ
4. Miss Jerlyn Endrestoจอมทองกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ พาซูสหมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางกฤษติยา มูลอินต๊ะแม่แจ่มประธานกรรมการ
2. Miss Jerlyn Endrestoจอมทองกรรมการ
3. นายสมพงษ์ แก้วดอกรักราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายศราวุฒิ กรีนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ พาซูสหมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิวิมล อินต๊ะเนตรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายทินกร เจริญเต็มเปี่ยมโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอำภา พนาศิลาลาดโรงเรียนกรรมการ
4. นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวเกศฎาพร มูลแก้วโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิวิมล อินต๊ะเนตรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายทินกร เจริญเต็มเปี่ยมโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอำภา พนาศิลาลาดโรงเรียนกรรมการ
4. นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวเกศฎาพร มูลแก้วโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพิกุล เหมืองคำราชประชานุเคราะห์ 31ประธานกรรมการ
2. Ms.Candace Brailsfordแม่แจ่มกรรมการ
3. Mr.Dela Torreจอมทองกรรมการ
4. Mr.Howard Luengasเมืองเด็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวจรูญรัตน์ แสงบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวพิกุล เหมืองคำราชประชานุเคราะห์ 31ประธานกรรมการ
2. Ms.Candace Brailfordแม่แจ่มกรรมการ
3. Mr.Howard Luengasเมืองเด็กวิทยากรรมการ
4. Mr.Dela Torreจอมทองกรรมการ
5. นางสาวจรูญรัตน์ แสงบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวอำภาพร ทรัพย์อินทร์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ กลูเรือนโรงเรียนกรรมการ
3. Mr.Gavin Brailsfordโรงเรียนกรรมการ
4. Mr.Richard Isorenaโรงเรียนกรรมการ
5. นางจิราธร นาดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวอำภาพร ทรัพย์อินทร์โรงเรียนรองประธานกรรมการ
2. Mr.Gavin Brailsfordโรงเรียนกรรมการ
3. Mr.Richard Isorenaโรงเรียนกรรมการ
4. นางอนงค์ กลูเรือนโรงเรียนกรรมการ
5. นางจิราธร นาดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา ราชโยธาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. Mrs.Alpheda Isorenaโรงเรียนกรรมการ
3. Mr.Chanell Mcloughlinโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพรรณ จตุรภัทรโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวดวงระวี โยระภัตรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางวัฒนา ราชโยธาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. Mrs.Alpheda Isorenaโรงเรียนกรรมการ
3. Mr.Chanell Mcloughlinโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพรรณ จตุรภัทรโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวดวงระวี โยระภัตรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายนเรศ สุนันต๊ะแม่แจ่มประธานกรรมการ
2. นายนิพล โทรักษาราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางกานต์ธิดา องคุณาโรงเรียนกรรมการ
4. Miss Zhu Jingจอมทองกรรมการ
5. นางสาวนุช วนารื่นรมย์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภานี ชัยพิบูลวงศ์แม่แจ่มประธานกรรมการ
2. นายนิพล โทรักษาโรงเรียนกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ มณีเดชากุศลโรงเรียนกรรมการ
4. Miss Zhu Jingจอมทองกรรมการ
5. นางสาวนุช วนารื่นรมย์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางดวงแข ชินแม่แจ่มประธานกรรมการ
2. Mr.Guy Van Ewijkจอมทองกรรมการ
3. นางจันทรา สุริยมลฑลสหมิตรกรรมการ
4. นายอาทิตย์ โพธิชนะบ้านแม่มุกรรมการ
5. นางสาวนภาพร สุขทาราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางดวงแข ชินแม่แจ่มประธานกรรมการ
2. Mr.Guy Van Ewijkจอมทองกรรมการ
3. นางจันทรา สุริยมลฑลสหมิตรกรรมการ
4. นายอาทิตย์ โพธิชนะบ้านแม่มุกรรมการ
5. นางสาวนภาพร สุขทาราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมเดช ขัติยะบ้านกองแขกกรรมการ
2. นายสุเทพ อินทรบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นายจำรัส สารพันธ์เมืองเด็กวิทยากรรมการ
4. นายนิรันดร์ นันทขข้างบ้านนากลางกรรมการ
5. นายวิชิต สะอาดล้วนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวดาวเรือง แสงคำแม่แจ่มกรรมการ
7. นายลิปปกร เหมืองคำราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมเดช ขัติยะบ้านกองแขกกรรมการ
2. นายสุเทพ อินทรบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นายจำรัส สารพันธ์เมืองเด็กวิทยากรรมการ
4. นายนิรันดร์ นันทขว้างบ้านนากลางกรรมการ
5. นายวิชิต สะอาดล้วนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวดาวเรือง แสงคำแม่แจ่มกรรมการ
7. นายลิปปกร เหมืองคำราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายวัฒนาพงศ์ จิโนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
2. นางสาวณัฐติญา นันตะละบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นายชลกานต์ พุทธสอนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ กันธิยะจอมทองกรรมการ
5. นางศรีทอง เครือริยะเมืองเด็กวิทยากรรมการ
6. นางรัตนา ล่ำสันบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางชม โภคผลแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล ณ ทุ่งฝายโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล ยศสุขโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางชม โภคผลแม่แจ่มกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล ณ ทุ่งฝายโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล ยศสุขโรงเรียนกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสายสุนีย์ พลอยศรีจอมทองกรรมการ
2. นางสาวณิชากร อินต๊ะคำแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาววรรณภรณ์ ทิพย์สอนโรงเรียนกรรมการ
4. นายอนุวัตร บุญอินทร์แม่แจ่มกรรมการ
5. นางสาวณัฐติญา นันตะละบ้านทุ่งยาวกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอนุวัตร บุญอินทร์แม่แจ่มกรรมการ
2. นางสายสุนีย์ พลอยศรีจอมทองกรรมการ
3. นางสาวณิชากร อินต๊ะคำแม่แจ่มกรรมการ
4. นางสาววรรณภรณ์ ทิพย์สอนโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวณัฐติญา นันตะละบ้านทุ่งยาวกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาววัลยา ไชยพรมจอมทองกรรมการ
2. นางสาวประภาวรินทร์ ดวงเด่นราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวชนิศา พุทธเหมาะแม่แจ่มกรรมการ
4. นางอำพัน คำมาเมืองอินทนนท์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอรพินท์ เพ็ชร์ดีบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาววัลยา ไชยพรมจอมทองกรรมการ
2. นางสาวประภาวรินทร์ ดวงเด่นราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวชนิศา พุทธเหมาะแม่แจ่มกรรมการ
4. นางอำพัน คำมาเมืองอินทนนท์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอรพินท์ เพ็ชร์ดีบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียมโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นายวิทยา อุดมาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
6. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
7. นายถวิล หทัยเปี่ยมรักโรงเรียนเซ็นโยเซฟแม่แจ่มกรรมการ
8. นางสาวอารีรัตน์ แสนสามก๋องโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา จันโลหิตโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
10. นางสาวเจนจิรา อะติยะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
11. นายพงษ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
4. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
5. นายภานุพงษ์ พูลทาจักรโรงเรียนจอมทองกรรมการ
6. นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียมโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
7. นางสาวมโนมน หอมนวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
8. นางสาวอารีรัตน์ แสนสามก๋องโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
9. นายพงษ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
4. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวิมล สุกันธาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. นางสาวมโนมน หอมนวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
7. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
8. นางสาวอารีรัตน์ แสนสามก๋องโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา อะติยะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
10. นางสาวสุพัตรา จันโลหิตโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
11. นายพงษ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
3. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
4. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
5. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ ธรรมไชยกรรมการ
7. นางสาวอารีรัตน์ แสนสามก๋องโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
8. นายพงษ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
3. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
4. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
5. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
7. นางสาวอารีรัตน์ แสนสามก๋องโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
8. นายพงษ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
3. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
4. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล สุกันธาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. นางสาววิชชุกา กันทะมาลากรรมการ
7. นางสาวเนตรนภา จำปาคำกรรมการ
8. นายพนมวัลย์ สุริยมณฑลกรรมการ
9. นางสาวอารีรัตน์ แสนสามก๋องโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
10. นายพงษ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
4. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา อะติยะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
7. นายศรีวัน คำพ่ายกรรมการ
8. นางสาวอารีรัตน์ แสนสามก๋องโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
9. นายพงษ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
4. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
5. นางสาวจินฑ์จุฑา ออมแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. นายวิทยานนท์ อุดมาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
7. นายพนมวัลย์ หทัยเปี่ยมรักกรรมการ
8. นายถวิล หทัยเปี่ยมรักกรรมการ
9. นางสาวอารีรัตน์ แสนสามก๋องโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
4. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
5. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. นายวุฒิกร คำแก้วกรรมการ
7. นายศรีวัน คำพ่ายกรรมการ
8. นายพงษ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
4. นางสุพัชนี ชมมัชยากรรมการ
5. นางสาวจินฑ์จุฑา ออมแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. นายภานุพงษ์ พูลทาจักรกรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ มาลัยกรองกรรมการ
8. นางสาวอารีรัตน์ แสนสามก๋องโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
9. นายพงษ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีรัตน์ แสนสามก๋องโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
4. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
5. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นายพงษ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีรัตน์ แสนสามก๋องโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
4. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
5. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นายพงษ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีรัตน์ แสนสามก๋องโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
4. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
5. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นายพงษ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
4. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา จันโลหิตโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. นายจิรพงศ์ ธรรมไชยกรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ มาลัยกรองกรรมการ
8. นางสาวอารีรัตน์ แสนสามก๋องโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
9. นายพงษ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลบ้านทุ่งแกกรรมการ
4. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
4. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายจรัญ ไอยรัตน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
2. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนิรันต์ ยานะโสแม่แจ่มกรรมการ
2. นายวันชนะ ปาลีราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นายอภิชาติ ขจรวิทย์จอมทองกรรมการ
4. นายฐาปกรณ์ รื่นเริงปางอุ๋งกรรมการ
5. นายอุดร พุทธโสกัลยาณิวัฒนากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายอุดร พุทธโสกัลยาณิวัฒนากรรมการ
2. นายอรรณนพ รู้ดีจอมทองกรรมการ
3. นายนิรันต์ ยานะโสแม่แจ่มกรรมการ
4. นายวันชนะ ปาลีราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
5. นายอภิชาติ ขจรวิทย์จอมทองกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวันชนะ ปาลีโรงเรียนกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายอภิชาติ ขจรวิทย์โรงเรียนกรรมการ
4. นายฐาปกรณ์ รื่นเริงโรงเรียนกรรมการ
5. นายอุดร พุทธโสโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายฐาปกรณ์ รื่นเริงโรงเรียนกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายวันชนะ ปาลีโรงเรียนกรรมการ
4. นายอภิชาติ ขจรวิทย์โรงเรียนกรรมการ
5. นายอุดร พุทธโสโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธัญญภัสร์ ทองคำจอมทองกรรมการ
2. นางสาววิร์สุดา อดมากราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางสาวเครือวัน อุ่นใจแม่แจ่มกรรมการ
4. นายนรินทร์ธัช อินทร์วรรณราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
5. นางชฎาพร เตชะสาบ้านเนินวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวมุทิตา กาปวนจอมทองกรรมการ
2. นางอัมพร คำลือเกียรติ์ราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางสาวเครือวัน อุ่นใจแม่แจ่มกรรมการ
4. นายนรินทร์ธัช อินทร์วรรณราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
5. นางชฏาพร เตชะสาบ้านเนินวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งรดา ธิลาราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประเวศ พลวาปีปางอุ๋งกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์แม่แจ่มกรรมการ
4. นางนุสรา ใจหาญบ้านแม่นาจรกรรมการ
5. นายครองศักดิ์ เบิกบานบ้านสบวากกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายศุภากร ทาอวนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นางสาวอรทัย ทะบุญปางอุ๋งกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์แม่แจ่มกรรมการ
4. นายนุสรา ใจหาญบ้านแม่นาจรกรรมการ
5. นายครองศักดิ์ เบิกบานบ้านสบวากกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย เลิศดำเนินราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นางเฉลิมศรี ปินทะยาจอมทองกรรมการ
3. นายถวิล หทัยเปี่ยมรักเซนต์โยเซฟกรรมการ
4. นายนิเวช แสงคำแม่แจ่มกรรมการ
5. นายประเวศ พลวาปีบ้านปางอุ๋งกรรมการ
6. นายสงวน ยารังกาบ้านเนินวิทยากรรมการ
7. นายวิรัตน์ ชนะเพิ่มกองแขกกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพนม บุญตอมราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายประเวศ พลวาปีบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นายถวิล หทัยเปี่ยมรักเซนต์โยเซฟกรรมการ
4. นายนิเวช แสงคำแม่แจ่มกรรมการ
5. นายพิทักษ์ เพ็ญธรรมชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
6. นายสงวน ยารังกาโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
7. นายวิรัตน์ ธนะเพิ่มโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐติญา นันตะละบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นายวิเศษ ฟองตาราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายชลกานต์ พุทธสอนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐติญา นันตะละบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นายวิเศษ ฟองตาราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นายชลกานต์ พุทธสอนแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะจอมทองกรรมการ
2. นางสาวปัณชดา ไชยมงคลราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางพรรณภา ด้วงทองแม่แจ่มกรรมการ
4. นางวรรณพร บำรุงยศราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
5. นางธนัชพร จินาจันทร์บ้านนาฮ่องกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะจอมทองกรรมการ
2. นางสาวปัณชดา ไชยมงคลราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางพรรณภา ด้วงทองแม่แจ่มกรรมการ
4. นางวรรณพร บำรุงยศราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
5. นางธนัชพร จินาจันทร์นาฮ่องกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะจอมทองกรรมการ
2. นางสาวปัณชดา ไชยมงคลราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางวรรณพร บำรุงยศราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
4. นางธนัชพร จินาจันทร์บ้านนาฮ่องกรรมการ
5. นางพรรณภา ด้วงทองแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะจอมทองกรรมการ
2. นางสาวปัณชดา ไชยมงคลราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางวรรณพร บำรุงยศราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
4. นางธนัชพร จินาจันทร์บ้านนาฮ่องกรรมการ
5. นางพรรณภา ด้วงทองแม่แจ่มกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร นะติกา บ้านต่อเรือกรรมการ
2. นางเอื้อมพร ยั่งยืน ชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
3. นางวัลภา สมยศบ้านเนินวิทยากรรมการ
4. นางสาววนิดา เขื่อนเพชรราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
5. นางพิรุฬห์ลักษณ์ เจริญเดช ราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิรุฬห์ลักษณ์ เจริญเดชราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นางสาววนิดา เขื่อนเพชรราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
3. นางวัลภา สมยศบ้านเนินวิทยากรรมการ
4. นางเอื้อมพร ยั่งยืน ชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
5. นางอัมพร นะติกา บ้านต่อเรือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางอัมพร นะติกา โรงเรียนบ้านต่อเรือกรรมการ
2. นางเอื้อมพร ยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
3. นางวัลภา สมยศโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
4. นางสาววนิดา เขื่อนเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
5. นางพิรุฬห์ลักษณ์ เจริญเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
6. นายพงศ์ธวัช อภิชาติภิวัฒน์โรงเรียนแม่นาจรกรรมการ
7. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
8. นางสาวอารีรัตน์ แสนสามกอ๋องโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒนธนกุลโรงเรียนทุ่งแกกรรมการ
10. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]