หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแม่แจ่ม
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธวัช นะติกา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายชูเดช เฟื่องฟู ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แฮเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายศรันย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายประวิทย์ สุริยมณฑล ผู้อำนวยการโรงเรียนสหมิตร คณะกรรมการอำนวยการ
7 พระอธิการทวีชัย จารุวณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธนิมิต(ปริยัติธรรม) คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสาวสุวรรณา บัวทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนโยเซฟ แม่แจ่ม คณะกรรมการอำนวยการ
9 พระสมุห์เทอดพิทักษ์ นริสสโร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายวีระพล ประสพสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยานิวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายนพรตน์ อาจใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายมงคล กาเหว่า รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อย ครู คศ.๓ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายอภิวัฒน์ คนใจบุญ ครู คศ.๒ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายอิศราวิทย์ จริยา ครู คศ.๒ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาวกรวรรณ โกฏิมูล ครู คศ.๑ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อย โรงเรียน คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
18 นายอภิวัฒน์ คนใจบุญ โรงเรียน คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
19 นางสาวอารีลักษณ์ บุญเกิด โรงเรียน คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
20 นางสาวสายสุนีย์ สมยศ โรงเรียน คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
21 นางพวงทอง หมอกใหม่ โรงเรียน คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
22 นายธีระยุทธ ไชยชนะ โรงเรียน คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
23 นายพงศธร คิดการงาน โรงเรียน คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
24 นายจำลอง ปินตา โรงเรียน คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
25 นายอิศราวิทย์ จริยา โรงเรียน คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
26 นางเกษศิริ นะที โรงเรียน คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
27 นางสาวดาวเรือง แสงคำ โรงเรียน คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
28 นางสาวกรวรรณ โกฏิมูล โรงเรียน คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
29 นางนุชนาฎ นาแก้ว โรงเรียน คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
30 นายจำลอง ปินตา โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
31 นางสุนิสา ไอยรัตน์ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
32 นายนิเวช แสงคำ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
33 นายนิรันต์ ยานะโส โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
34 นายพงศธร คืดการงาน โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
35 นายอิศราวิทย์ จริยา โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
36 นางพวงทอง หมอกใหม่ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
37 นางสาวเครือวัน อุ่นใจ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
38 นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
39 นักการภาโรงและเจ้าหน้าที่ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
40 นางพรรณภา ด้วงทอง โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
41 นางอรัญญา ทาแป้น โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
42 นางสาวตวงทอง ไชยลาม โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
43 นางสาวกนกภรณ์ ขุมสมุทร์ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
44 นางสาวมลิวัลย์ โบแบน โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
45 นางสาวพนิดา อุดอ้าย โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
46 นางจิตตการญจน์ สมยศ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
47 นางอรวรรณ คิดการงาน โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
48 นางสาวณัฎฐินี แก้วบุตร โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
49 นางสาวสุภาณี ชัยพิบูลวงษ์ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
50 คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
51 นายชลกานต์ พุทธสอน โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
52 นางเจนจิรา วงศ์วัฒนานุกุล โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
53 นายณัชนนท์ แสนศรี โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
54 นางพฤกษาชาติ ฤทธิ์เรืองโรจน์ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
55 นางพวงทอง หมอกใหม่ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
56 นางสาวดาวเรือง แสงคำ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
57 นางพนิดา อุดอ้าย โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
58 นางสายพิณ สวนใจ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
59 นายปิยะ ชำนาญปรุ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
60 นางสาวสุวิมล สุกันธา โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
61 นายชัยบดี ไชยพรหม โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
62 นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียม โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
63 นางสาวเจนจิรา อะติยะ โรงเรียนแม่แจ่ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
64 นางสาวสุพัตรา จันโลหิต โรงเรียนแม่แจ่ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
65 นางสาวจินห์จุฑา ออมแก้ว โรงเรียนแม่แจ่ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
66 นายอิศราวิทย์ จริยา โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
67 นางเกษศิริ นะที โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
68 นางกนกวรรณ อุ่นใจ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
69 นางสาวกนกวรรณ อุ่นใจ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
70 นางสาวปิยาภัทร อาทรเกตุ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
71 นางฉวีวรรณ ศรีใจน้อย โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
72 นายอนุชา เลิศศรี โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
73 นายคมสัน จิราภาไพโรจน์ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
74 นายพงศธร คิดการงาน โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
75 นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้ว โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
76 นายปฐมชัย สูงติวงศ์ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
77 นางรุ่งรันต์ เถินบุรินทร์ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
78 นางสาวดาวเรือง แสงคำ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
79 นางมลิวรรณ ชูคดี โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
80 นายอภิวัฒน์ คนใจบุญ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
81 นางสาวกันทรากร กรรณิกา โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
82 นายอิศราวิทย์ จริยา โรงเรียนแม่แจ่ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ(ICT)
83 นางแสงอรุณ ประสพสุข โรงเรียน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
84 นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียม โรงเรียน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
85 นายเฉลิมเกียรติ์ เมืองงาว โรงเรียน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
86 นางสาวจินห์จุฑา ออมแก้ว โรงเรียน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
87 นายนเรศ สุนันต๊ะ โรงเรียน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
88 นางนุชนาฎ นาแก้วเขียว โรงเรียน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
89 นายจรัญ ไอยรัตน์ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
90 นายนิรันต์ ยานะโส โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
91 นักเรียนโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
92 นายนวัฒน์ กันทะศิลป์ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
93 นางนุชนาฎ นาแก้ว โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
94 นายเฉลิมเกียรติ์ เมืองงาว โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
95 นางสาวชนิศา พุทธเหมาะ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
96 นางสาวกนกภรณ์ ชุนสมุทร์ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
97 นางสาวณัฏฐินี แก้วบุตร โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
98 นางสาวกรวรรณ โกฎิมูล โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
99 นายรัตนผล กรรณิกา โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
100 นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
101 นางสาวรานี สุภา โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
102 นายธีระยุทธ ไชยชนะ โรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]