กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ข้อตกลงของคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ทั้งระดับ ม.ต้น (ม.๑ – ม.๓) และ ระดับ ม.ปลาย (ม.๔ – ม.๖) วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องละกอนหลวง โรงเรียนแม่แจ่ม เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. -------------------------------------------------------- คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจและข้อตกลง รวมทั้งเกณฑ์การแข่งขันและตัดสินกิจกรรม Spelling Bee ๑. นางสาวศศิวิมล อินต๊ะเนตร โรงเรียนแม่แจ่ม ๒. นายทินกร เจริญเต็มเปี่ยม โรงเรียนเซนโยเซฟแม่แจ่ม ๓. นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ ๔. นางสาวเกศฎาพร มูลแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ ------------------------------------------ รายละเอียดข้อตกลง รวมทั้งเกณฑ์การแข่งขันและตัดสินกิจกรรม Spelling Bee ๑. วันที่แข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ทั้งระดับม.ต้น และม.ปลาย วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สถานที่ อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้อง ๓๓๗ ๒. ให้ทุกโรงเรียนที่ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ทั้งระดับม.ต้น และม.ปลาย ส่งคำศัพท์ ๒๐ คำ พร้อมกับตัวอย่างประโยคที่มีคำศัพท์นั้นปรากฏอยู่ โดยมีการกำหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษร ดังนี้ - รูปแบบตัวอักษรใช้รูปแบบ Comics Sans MS ขนาด 16 (ตัดเป็นแผ่นย่อย ๆ ให้เรียบร้อย) - กำหนดส่งให้คณะกรรมการในเช้าวันที่เข้าแข่งขัน ก่อนเวลาแข่งขัน ๓๐ นาที เพื่อที่กรรมการจะได้เตรียมการให้พร้อมสำหรับการแข่งขันต่อไป - กรณีของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งมี ๒ รูปแบบ คือ อังกฤษแบบอเมริกัน และอังกฤษแบบอังกฤษ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่า สามารถส่งคำศัพท์และผู้เข้าแข่งขันสามารถเขียนตอบได้ทั้งสองแบบ เช่น คณะกรรมการอ่านออกเสียง คำศัพท์ Colour (US) / Color (British) ผู้เข้าแข่งขันสามารถเขียนได้ทั้งสองแบบ ๓. กรรมการที่จะอ่านออกเสียงคำศัพท์ เป็น Native Speaker ของโรงเรียนแม่แจ่ม ๔. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน ๔.๑ ทำการแข่งขัน ๑ รอบ (ทั้งระดับม.ต้น และม.ปลาย) เพื่อหาผู้ชนะลำดับที่ ๑ ๔.๒ กรรมการที่เป็นเจ้าของภาษา พูดคำศัพท์คำละ ๒ ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มีคำศัพท์นั้น ๆ ๒ ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนคำศัพท์จำนวน ๒๐ คำ ๆ ละ ๕ คะแนน ลงในกระดาษที่กรรมการเตรียมไว้ให้ ๔.๓ ผู้เข้าแข่งขันเริ่มสะกดคำ และทำการแข่งขันจนครบรอบ จนได้ผู้ชนะลำดับที่ ๑, ๒, ๓ ๔.๔ กรณีผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน จะทำการแข่งขันในรอบที่ ๒ ต่อไป โดยใช้วิธีการแข่งขันเหมือนกับรอบที่ ๑ ๕. เกณฑ์การให้คะแนน - ตรวจสอบจากการเขียนสะกดคำถูกต้อง ๖. เกณฑ์การตัดสิน ลำดับที่ ๑ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ ๒ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ ๓ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผู้ที่เข้าแข่งขันนอกเหนือจากลำดับที่ ๑ – ๓ ได้รับเกียรติบัตร ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09:35 น.