กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม. ต้น มี 2 บท โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ บทเสภาสามัคคีเสวก ม.ปลาย มี๒บท ๑ ลิลิตตะเลงพ่าย ๒ อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง กติกามีอยู่ว่าให้นักเรียน แต่ละช่วงชั้นไปฝึกช่วงชั้นละ๒ บทมาให้ได้โดยไม่ต้องดู พอวันแข่งขันให้นักเรียนจับว่าได้อันไหน ถ้านักเรียนจับได้เรื่องใดให้นักเรียนท่องบทนั้นเพัยง 1 บท ลิลิตตะเลงพ่าย ตอน ยุทธหัตถี
วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09:30 น.