รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแม่แจ่ม
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงรมิตา  บุญรัง
 
1. นางสาวณิชากร  อินต๊ะคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายยุทธนา  สำราญศรี
 
1. นางสายสุนีย์  พลอยศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงญาณิกา  เชื้อวิญาณ
 
1. นางอำพร  อุปชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวธันย์ชนก  เคร่งครัด
 
1. นางอำพร  อุปชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงปวีณาพรรณ  นิปุณะ
 
1. นางสาวอารีลักษณ์  บุญเกิด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวพัชรา  จริยา
 
1. นางสาวปิยาภัทร  อาทรเกตุ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  กุศล
2. เด็กหญิงจิราลักษณ์  พงค์ปัญญา
3. เด็กชายปภาวิน  ปินทะยา
 
1. นายประจักร์  ศรีวิทะ
2. นางชุมศรี  คุณยศยิ่ง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวณัฐชยา  แก้วใจมา
2. นายณัฐพงศ์  กุนยาละ
3. นางสาวสุธิดา   แก้วควายงาม
 
1. นายประจักร์  ศรีวิทะ
2. นางชุมศรี  คุณยศยิ่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายนันทพงศ์  ทานา
2. เด็กชายวงศธร  บัวคลี่
 
1. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายกุลธนา  กองใจ
 
1. นายมนตรี  สุต๋าคำ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวสุวิมล  ไชยบุตร
 
1. นายเฉลิมเกียรติ์  เมืองงาว
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงญานิศา  บุญเทียม
2. เด็กหญิงนิรชา  นที
3. เด็กหญิงวรพรรณ  ใจมูล
 
1. นางสาวกนกภรณ์  ขุนสมุทร์
2. นายชัยบดี  ไชยพรหม
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยวรรณ์
2. นางสาววิลาวัลย์  วงค์คำปวน
3. นางสาวอติกานต์  เพชรม่อม
 
1. นางสาวสุทธิพร  ศิรประภา
2. นายบรรพต  อินทรารัตน์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงบัวชมพู  สินธุ
2. เด็กชายพาสุกรี  วิเชียรวรรณะ
 
1. นางสาวรักษวดี  เกล็ดจีน
2. นางสาวพรสุดา  วงษ์ซื่อ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวอริษา  หยวกกุล
2. นางสาวเพชราภรณ์  เจริญวงค์
 
1. นางพฤกษาชาติ  ฤทธิ์เรืองโรจน์
2. นางฉวีวรรณ  ศรีใจน้อย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงปวิชญา  เพี้ยงจันทร์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พรมแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. นางสาวจันทร์จีรา  ขนอบกายา
 
1. นางสาวณัฎฐรินทร์  บุญเรือนยา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.115 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายกนกพล  ชมภูศรี
2. เด็กหญิงทัศนก  ฤทธิ์เรือนคำ
3. เด็กหญิงเพียงดาว  มูลตามา
 
1. นางนพพมาศ  พิทักษ์กมลรัตน์
2. นายภูมินทร์  ลีพิพัฒนกุล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวสุภาภรณ์  ทานา
2. นางสาวอภิญญา  สาครินทร์
3. นางสาวเกษรา  กาวิน่าน
 
1. นายอัษฎาวุธ  แสนจันทร์
2. นายปิยะ  ชำนาญปรุ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำแปง
2. เด็กหญิงวิไลณัฐ  ขัติเวียง
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวพรทิพย์  บุญตันจีน
2. นางสาวทศพิธ  ดวงผ่อง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวจิราภรณ์  พุททา
2. นางสาวพิไลวรรณ  ไชยบุตร
3. นางสาวศิริรัตน์  ฟองตา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  รบชนะ
2. นางแสงอรุณ  ประสพสุข
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกชพร  เพ็ญแสวง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  สมประสงค์
3. เด็กหญิงพิมพ์ศรัณย์  อิ่นอ้าย
 
1. นางสาวดวงเนตร  สุขรักษ์
2. นางสาวพรทิวา  นันตาบุญ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกาญจนา  อารยะไพฑูรย์
2. นางสาวนิรมล  ลาภโสมนัส
3. นายโชคชัย  หรรษาธารา
 
1. นางสาวสมศรี  รินใจ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงประสิตา  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงสุวีรยา  จำปาดี
3. เด็กหญิงเกตุมาลา  เทียมธรรม
 
1. นางสาวปวีณา  อุทัยทัศน์
2. นายสิทธิพร  สินธุปี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. นางสาวกุลลักษณ์  วาณิชประดิษฐ์
2. นายนพดล  เลาเทาะ
3. นางสาวปาริฉัตร  สกุลนภาลัย
 
1. นางสาวทัศนีย์  บริบาล
2. นางสาวภัตติมา  วงค์สุวรรณ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายจรัญ  หนักแน่น
2. เด็กหญิงฌาวนันท์  กรรณิการ์
 
1. นางสายพิณ  สวนใจ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณ์
2. นางสาวแก้วทิพย์  ทิปัญญา
 
1. นางสาวปอแก้ว  อินต๊ะยศ
2. นางน้ำฝน  คำมูล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 1. สามเณรวรศักดิ์  เลิศดำเนิน
2. สามเณรสุภาไชย  ฟองตา
 
1. นางสาวณฐิตา  สุภากาศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 1. สามเณรจรูญ  อัมพาประเสริฐ
2. สามเณรศุภกร  กันทา
 
1. นางสาวณฐิตา  สุภากาศ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยาวิละ
2. เด็กหญิงณัฐฐิดา  กาวิล
3. เด็กหญิงณิชากร  โปธิ
4. เด็กหญิงศรุตา  ศรีจอมทอง
5. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วแสนซาว
 
1. นายอนุชิต  อาญหาญ
2. นางสาวนงนุช  กัลยาณเลิศ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  ศรีกันไชย
2. นางสาววริศรา  เตียมใจ
3. นางสาววัชราภรณ์  ไชยวงค์
4. นางสาววิมพ์วิภา  ทิปัญญา
5. นางสาววิลาภรณ์  บุญมาปะ
 
1. นายอนุชิต  อาญหาญ
2. นางสาวนงนุช  กัลยาณเลิศ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงจิณาวรรณ  ผันแก้ว
2. เด็กหญิงลลิดา  นะติกา
3. เด็กหญิงวรัญญาธร  ธิโน
4. เด็กหญิงสุภาพร  แกนุ
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีวิชัย
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวทัศนีย์  กุลนันท์
2. นางสาวพรรณทิวา  ใจอ่อน
3. นางสาวพิมพ์ผกา  สุวรรณโณ
4. นายภัทร  เมืองไชย์
5. นางสาวศิณาทิพย์  ผันแก้ว
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายกฤษดาพันธ์  หงส์อาจหาญ
2. นายชิษณุชา  ฟองตา
3. นางสาวดานิพร  เชิดทรงศิริกุล
4. นางสาวพวงดาว  วงศ์พิรุณทอง
5. นางสาวสุภาพร  ยอดยิ่งหทัยกุล
 
1. นายภานุวัฒน์  มาลัยกรอง
2. นายมีนา  มุละสีวะ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  โกฎิคำ
2. นางสาวจันทมาส  ศรีเที่ยง
3. นางสาวชุรีรัชญ์  ค้ำกูล
4. นายณรงค์เดช  บุญทา
5. นายธนา  ศรีแก้ว
6. นางสาวธนารีย์  ฤทธิ์เรืองโรจน์
7. นายธานากร  ซิวกระโทก
8. นางสาวบุษบัน  ชมชื่น
9. นายประกอบ  พัฒนาชูสกุล
10. นางสาวปิยธิดา  พรชู
11. เด็กหญิงพัณณิตา  เสนใจ
12. นางสาวพิชญธิดา  สวนใจ
13. นางสาวรัชตวรรณ  เสนใจ
14. เด็กหญิงวณัฐชญาน์  คำมูล
15. นางสาวศิรินภา  แก้วแสง
16. นายสราวุธ  วรรณคำ
17. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ฤทธิ์เรืองโรจน์
18. เด็กหญิงอรุโนทัย  สมนวล
19. นางสาวอัจฉรา  เคนท้าว
20. นายเถลิงศักดิ์  ชมพูกลาง
 
1. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
2. นายธวัช  นะติกา
3. นางสาวปิยาภรณ์  กันเกตุ
4. นางจิตตกาญจน์  สมยศ
5. นางสุนิสา  ไอยรัตน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงรัญชิดา  สุวรรณา
 
1. นายจรัญ  ไอยรัตน์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวลักษมี  แก้วกำเนิด
 
1. นางสุนิสา  ไอยรัตน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันโลหิต
2. เด็กชายกันตพิชญ์  แก้วชมภู
 
1. นางสาวกรวรรณ  โกฏิมูล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวดาว  อนันต์บุญเขต
2. นายเขมวัฒน์  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวกรวรรณ  โกฏิมูล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โปธิมอย
2. นางสาวกวินธิดา  สิงห์ทะ
3. เด็กหญิงฐานมาศ  ด้วงโอ๊ะ
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ดาวังปา
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เชียงคำ
6. เด็กหญิงประวีรัตน์  ขัดสีแสง
7. นางสาวรัตนาภรณ์  วงค์ษา
8. เด็กหญิงศินาพร  เป็งขันธ์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิเรือง
10. เด็กหญิงอาริสา  ตุ้ยต่่อมา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กุลพัฒน์มงคล
2. นางเกษร  ครไชยศรี
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกวินทิพย์  บุญเจริญ
2. เด็กหญิงธัญติกานต์  ใจมะโน
3. นางสาวพรรณสุรางค์  วงค์แปลง
4. นางสาวพิชญา  เรือนหลวง
5. เด็กหญิงมินทร์ตรา  ธรรมชัย
6. นางสาวรัตติกาล  โปธา
7. นางสาววาสนา  ปินสม
8. นางสาววิไลลักษณ์  ตระการศุภกร
9. นางสาวศรัญดา  เงินคำคง
10. นายศุภกิตติ์  แสวงผล
11. นางสาวสกุลรัตน์  เครือสีมา
12. เด็กหญิงสุกฤตา  ความเพียร
13. เด็กหญิงอภิญญา  ใหม่มามูล
14. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีวิชัย
15. เด็กหญิงอรอนงค์   สะโงะ
 
1. นายศรีศักดิ์   จินดาวงศ์
2. นายทัศนัย  ใจคำ
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงนาตยาภรณ์  โมตารี
2. เด็กชายศิวกร   มะโนธรรม
 
1. นายพงศธร  คิดการงาน
2. นายรัตนผล  กรรณิกา
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวปานชนก   ก๋องมา
2. นายอภิรักษ์  สุวรรณ
 
1. นายพินิจ  ริยะป่า
2. นายคมสัน  จิรภาไพโรจน์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงจิรดา  เสรีประชาคม
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวพิกุล  กู้เกียรติกุญชร
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายศรันย์รัฐ  รู้เที่ยง
 
1. นายจำลอง  ปินตา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวธัญญา  ใฝ่ทำดี
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงสุธิทธ์พร  สุริยะไพศาล
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายเกียรติพล  สมบูรณ์พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อุปนันท์
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวปิยธิดา  พรชู
 
1. นายจำลอง  ปินตา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงดาราพร  รักเกียรติพงศ์
2. เด็กหญิงแตะแนะ  จะเด่อ
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
2. นางสาวประภาวรินทร์  ดวงเด่น
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายทยากร  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายศุภชลาศิลป์  ชวลิตธรรมรุ่ง
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  กันทชิต
2. เด็กชายธิติภาส  ศรีดาเพ็ง
3. เด็กชายนนทชัย  เยือกเย็น
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวนุชรินทร์  ยิ่งสินสการ
2. นางสาวพรรัตน์  วัชรไพรงาม
3. นางสาวเจนจิรา  ฝั้นศรี
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. นางสาวอรนุช  แซ่วะ
 
1. นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สัตย์มั่น
2. นางสาวจันทร์ทอง  ศักดิ์ชลธารกุล
3. นางสาวชนาภา  สันติภาพกุล
4. เด็กหญิงดารารัตน์  สัตย์มั่น
5. เด็กชายทนงชัย  เจริญกุศลสุข
6. นางสาวผกาพรรณ  กิตติรุ่งวัฒนา
7. นางสาววัชรี  อาภาประเสริฐ
8. นายวีรชิต  จิราภรณ์เทวี
9. เด็กชายวีระชัย  ตระการศุภกร
10. เด็กชายวีระชัย  พิทักษ์ขุนลำธาร
11. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ปัญญาติวงศ์
12. นางสาวสุดารัตน์  พนาสันติคุณ
13. เด็กชายสุทธิพงศ์  อินต๊ะก๋อน
14. นางสาวสุธิดา  ผองชนอารยะ
15. นางสาวอรอนงค์  อำไพถาวรกุล
16. นางสาวอรไท  มงคลเลิศนภา
17. เด็กหญิงอัจฉรา  กาไวย
18. นางสาวอาภาพร  มงคลอุทิศ
19. นายอำพล  ศิริสัมพันธ์ไพร
20. นางสาวเพชรรัตน์  มงคลวาท
21. นางสาวเพชรา  รักเกียรติพงษ์
 
1. นายคณธร  ศรีไม้
2. นายถิระวุฒิ  โพธา
3. นายชัยยุทธ  สมบูรณ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม 1. เด็กชายพัชรพงษ์  ดลฤทัยร่ำรวย
2. เด็กชายยงยุทธ  สิริพงศ์วาณิช
3. เด็กชายศรีวรรณ  ธนังเจริญผล
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  เชิงยุทธิ์พาณิช
 
1. นายรดิศ  โชคสุขเสียงวิเวก
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายชยธร  ลำนำไพร
2. นายณฐนนท์  ทาแกง
3. นายภาคภูมิ  โพธิพงศ์
4. นายรัตนพล  ศรีเที่ยง
5. นายเจษฏางค์  วงค์แสนสี
 
1. นายประดิษฐ์  เขื่อนแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย  สูงติวงค์
3. นายจำลอง  ปินตา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิง เสาวลักษณ์  ตุ้ยตามพันธ์
2. นางสาวกานต์ธีรา  บุญเป็ง
3. นายจิณณวัตร  ปันโนจา
4. เด็กชายจิณณวัตร  ใจเอ้ย
5. เด็กชายจีรวัฒน์  ซางเล็ง
6. นายธราดล  สิทธิสอน
7. นางสาวธิดารัตน์  อุตาตัน
8. นางสาวปริชาติ  ตุ้มปามา
9. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  แสนชนะ
10. นายพงศกร  ถาวงค์
11. เด็กชายพรพิพัฒน์  ก๋องวงศ์
12. นางสาวพิมพิกา   นวลสาย
13. นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีวิทะ
14. นางสาวพิรุณโรจน์  ปันแสน
15. นายภาณุพันธ์  ธนัญชัย
16. เด็กชายภูมิพัฒน์  มณีวรรณ
17. นางสาวรัตติยา  ชาญชำนิ
18. เด็กชายวงศกร  ทรตัน
19. นายวนพล  หมื่นเทพ
20. นางสาววรางคณา  คุ้มครอง
21. นางสาววริศรา  เตียมใจ
22. เด็กชายวศิน  นันตาบุญ
23. นายวิริยะชาญ  สมใจอ้าย
24. นางสาวศจิกา  ศรีรัตนสุวรรณ
25. นางสาวศวิตา  ทิพย์วงษา
26. นายศักรินทร์  ขาวอ่อน
27. นางสาวสลิลทิพย์  คำแห่
28. นายสวพล  แสนใจบาล
29. นายสิทธิพร  วงศ์ใจ
30. เด็กหญิงสุพัตรา  ปัญญาปัน
31. นางสาวสุรินทร์ทิพย์  ใจเมือง
32. นางสาวอมรรัตน์   แสนสาร
33. นางสาวอัญธิกา  ธะนันชัย
34. นางสาวอารีญา  มนเทียรอาจ
35. เด็กหญิงอารีรัตน์   ดวงสุริยะ
36. นายเกรียงศักดิ์  สุปินนะ
37. นางสาวเพ็ญนภา  ใจคล้าย
38. นางสาวเมทินี  ปันมาเรือน
39. นางสาวเยาวลักษณ์  ถาวงศ์
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
2. นายสุรพันธ์  ยารังกา
3. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วสุริยะ
4. นายพิชิต   พลหาญ
5. นายภิรัฐ  บดินทรัชยานนท์
6. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
7. นางสาวนวรัตน์  แสนตันใจ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายชญานนท์  เฟยธิก๋า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย  สูงติวงค์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายปวิตร  สิริสุนทรกุล
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงใกล้  แซ่จัง
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวพรชิตา  นันต๊ะภูมิ
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายก้องภพ  ถนอมอุรพี
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงเกศินี  เลิศวงศ์ร่มเย็น
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุพรรณ์
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายนนธกฤต  วงศ์ใจ
 
1. นางสาวกัลป์สิณี  บุญทา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายธนพล  อุปรีย์
 
1. นางสาวกัลป์สิณี  บุญทา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงจำนนท์  ธนุรวิทยา
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวปัถยา  ศรีเวียงกาญจน์
 
1. นางสาวกัลป์สิณี  บุญทา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาววราภรณ์  สมวถา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย  สูงติวงค์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกนกพร  โชคสุขเสียงวิเวก
2. เด็กชายกมล  ฉัตรกมลทิพย์
3. เด็กชายกุลธรรม  อุดมปิยะนันท์
4. เด็กหญิงขนิฐา  สว่างวัฒนกุล
5. เด็กหญิงจอมขวัญ  ทวีเกียรติกำจร
6. เด็กหญิงจินดารัตน์  มุ่งเอาชัย
7. เด็กหญิงจินตนา  วิริยสามารถ
8. เด็กหญิงฐิติพร  เกษตรสุขใจ
9. เด็กหญิงณัฐพร  โชคสุขสถาพร
10. เด็กหญิงดวงสมร  สถิตพงษ์เดช
11. เด็กหญิงธิติมา  ฤทัยไพรวัลย์กุล
12. เด็กหญิงนิภาพร  ภัทรกิจขจร
13. เด็กชายประเสริฐ  จันทร์ทอแสง
14. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ฐิติกรสันติคีรี
15. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิทธิ์คงขจร
16. เด็กหญิงภัทรธิดา  ไพศาลเปี่ยมสุข
17. เด็กหญิงมาลี  ชุติมาวีระกุล
18. เด็กหญิงรินดา  แซ่ว้าง
19. เด็กหญิงวรัญญา  ธำรงศักดิ์สงวน
20. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ทับทิมแดนไพร
21. เด็กชายวิมล  วิวิตตา
22. เด็กชายศรัณยู  โชคสุขเสียงวิเวก
23. เด็กหญิงศิริพร  สิริเเจ่มพงศ์
24. เด็กชายสมพงศ์  สิริแจ่มพงศ์
25. เด็กหญิงสรัลพร  อนุสรณ์ความดี
26. เด็กชายสวรรค์ชัย  นันทวิเชียรชุ่ม
27. เด็กหญิงสาวิตรี  แซ่ว้าง
28. เด็กหญิงสิดาพร  จิตอำนวยพร
29. เด็กหญิงสิทธิ  ชยุติพาณิชย์
30. เด็กชายสิทธิพล  พงษ์พนากุล
31. เด็กชายสุขพาณิชย์  หรรษาธารา
32. เด็กหญิงสุชาดา  ประทีปไมตรี
33. เด็กชายสุทธิิพงษ์  เชิงยุทธิ์พาณิชย์
34. เด็กหญิงสุภัตรา  ลาภผลอุทิศ
35. เด็กหญิงสุภัสสร  โชคสุขสถาพร
36. เด็กหญิงอรณิชา  พิริยะพงศ์พาณิช
37. เด็กหญิงอำพร  สิริแจ่มพงศ์
38. เด็กชายเกียรติพงษ์  แซ่เห่อ
39. เด็กหญิงเอกรัตน์  แสนทวีสุข
40. เด็กหญิงโชติกา  บุรพลธานี
 
1. นางสาวสุวรรณา  บัวทรัพย์
2. นางสาวยุพิน  เซอร์
3. นางสาววิภาพร  เพียรกิจพงษ์ไพร
4. นางสาวโสภา  เทาะเว
5. นางสาวพิมพ์พร  สุขโข
6. นายรดิศ  โชคสุขเสียงวิเวก
7. นายชลัชนัย  ซื่อเกียรติขจร
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกมลทิพย์  ประยูรทอง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญเส็ง
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  ชัยมงคล
4. นางสาวจุฬารัตน์  กันทะ
5. นางสาวชนกสุดา  กาวิตา
6. นางสาวชนิกานต์  ไชยสิทธิ์
7. นางสาวณัฏฐธิดา  ตาจุมปา
8. นายณัฐกร  เป็งใย
9. นางสาวภาวิณี  ติ๊บต่อเปี้ย
10. นางสาววิชชุดา  สุภาโสด
11. นางสาวศิริขวัญ  ทาดวงแดน
12. นางสาวอริสรา  หวันแดง
13. นางสาวเสาวลักษณ์  เอี่ยมทอง
 
1. นางจีราวรรณ  เลิศกุลทิพย์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงรังสิยา  ฝายหิน
 
1. นางกฤษติยา  มูลอินต๊ะ
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวพรชิตา  กาวิล
 
1. นางสาวชีวัน  บุญตั๋น
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงธนัชญา  แอ่นฟารี
 
1. นางดวงแข  ชิน
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวนันทิยา  อาสารบ
 
1. นางสาวปัทมาพร  จันทร์หลวง
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงธมลพร  จันทำโรง
 
1. นายอภิวัฒน์  คนใจบุญ
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาววิไลวรรณ  มหาชัย
 
1. นางเกษศิริ  นะที
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ชัยวศิลป์
 
1. นางพัชรินทร์  พรหมเสน
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกาญจนา  สิริโรจน์ธรรม
 
1. นายนิมิต  ธิยาม
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายคชภูมิ  แก้วชัย
2. เด็กหญิงนงนภัส  ชายสิงห์คำ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  แบบแผน
4. เด็กชายศิลปชัย  ใจหาญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ต้อยทอง
 
1. นางสาวมลิวัลย์  โบแบน
2. นางอรวรรณ  คิดการงาน
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวณัฐมล  ตุ้ยแก้ว
2. นางสาวณิชากร  บุญธรรม
3. นายทินกร  ใจเมือง
4. นายธีรภัทร  พันธ์สนิท
5. นางสาววราภรณ์  แก้วธรรณ์
 
1. นายปรีชา  หลวงเขียว
2. นางสาวหทัยทิพย์  อูปธรรม
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ผัดแก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  ตาคำ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวอังคณา  แซ่กือ
 
1. นางสาวบุษบง  เครือวงค์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กาวิน่าน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปัญญาเรือน
 
1. นางมลิวรรณ  ชูคดี
2. นางสาวศรีฟ้า  วงศานนท์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาววิภาวรรณ  ชื่นรินทร์
2. นางสาวสิริกานต์  กันทะศิลป์
 
1. นางรานี  สุภา
2. นางสาวศศิวิมล  อินต๊ะเนตร
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คุณานันท์
2. เด็กชายชนินทร์  มอญใข่
3. เด็กชายธันยบูรณ์  จันเวียง
4. เด็กชายวชิรนนท์  กรรณิกา
5. เด็กชายสุทธิพงศ์  ปันศิริ
6. เด็กชายสุภชีพ  บัวฝั้น
7. เด็กชายสุภณัฐ  บัวฝั้น
8. เด็กชายเกรียงสิทธิ์  กาพย์ตุ้ม
 
1. นายณัชนนท์  แสนศรี
2. นางสาวดาวเรือง  แสงคำ
3. นางสาวจินห์จุฑา  ออมแก้ว
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายกวีวัฒน์  ล่ำสัน
2. นายจตุรงค์  บุญเกิด
3. นายฤทธิพร  แก้วประเสริฐ
4. นายลิขสิทธิ์  ใจอ่อน
5. นายศักดิ์สิทธิ์  ต๊ะรังษี
6. นายอัจฉริยะ  กูลเรือน
 
1. นายณัชนนท์  แสนศรี
2. นางสาวดาวเรือง  แสงคำ
3. นางสาวจินห์จุฑา  ออมแก้ว
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวกัลยรัตน์  สุขใจ
2. นางสาวจีรพรรณ  ฟองตา
3. นางสาวณัฐนรี  สุนันตา
4. นายทักษิณ  นะที
5. นายปรัชญา  อุตสาห์ปัน
6. นายภานุพันธ์  วุฒิเม
7. นางสาววิมลศิริ  เพ็ญสุข
8. นางสาวสิยากานต์  โกฏิฉกรรจ์
9. นายอานุภาพ  ไชยนา
10. นายเฉลิมพล  โทกุล
 
1. นายชลกานต์  พุทธสอน
2. นางพรรณภา  ด้วงทอง
3. นางพวงทอง  หมอกใหม่
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกนกนิภา  เกริกเกียรติปรีดา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  มนัสมโนกุล
3. เด็กหญิงณัชชา  จิตทรีเกษม
4. เด็กหญิงอมหวาน  กิจสำราญกร
5. เด็กหญิงอัมผกา  วรสุนทราสมบัติ
 
1. นางสาวรัตติกาล  ยศสุข
2. นางสาวดวงกมล  ณ ทุ่งฝาย
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวฐิตา  เนาพนาวัลย์
2. นางสาวปราณี  เสริมวุฒิกล้า
3. นางสาวพรศิริ  นันทวิเชียรฤทธิ์
4. นางสาวสุกัญญา  ไพรเจริญศรี
5. นางสาวเจนจิรา  เจริญพรจันทรา
 
1. นางสาวรัตติกาล  ยศสุข
2. นางสาวดวงกมล  ณ ทุ่งฝาย
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงพร  พงศ์บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงอรทัย  พงศ์ไพรสณฑ์
3. เด็กหญิงอัทธนีย์  พนาบรรพต
 
1. นางสาววรรณภรณ์  ทิพย์สอน
2. นายบุญช่วย  ริยะนา
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายนวคุณ  วิหคไพรวัลย์
2. นางสาวพรธีรา  งามจารุศศิธร
3. นางสาวเพ็ญนภา  กลางดงพนาไพร
 
1. นางสาววรรณภรณ์  ทิพย์สอน
2. นางสาววนิดา  โมตาลี
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงจิราภา  สมมะณะ
2. เด็กหญิงอนุธิดา  พรหมบ้านสังข์
3. เด็กหญิงเกวลิน  สายชลค้ำจุล
 
1. นางสาววัลยา  ไชยพรม
2. นางสีแพร  วิชัยศรี
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกาญจนา  สุกใส
2. นางสาววทันยา  อนุรักษ์พินัย
3. นางสาวแสงเดือน  แสงสรทวีศักดิ์
 
1. นางสาวประภาวรินทร์  ดวงเด่น
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศรีพันธ์
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงปวิชญา  เพี้ยงจันทร์
2. เด็กหญิงผกากรอง  มหาสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิมิตร  ธิยาม
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายสิทธิพงษ์    เรือนคำปัน
 
1. นางศุภัตรา  พิศพันธ์
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ยุบยำแสง
2. เด็กหญิงทัศนก  ฤทธิ์เรือนคำ
 
1. นางกันตนา  มงคลพงษ์
2. นายสิงห์ทอง  มงคลพงษ์
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายณัฐพล  บุตรต๊ะ
 
1. นางกันตนา  มงคลพงษ์
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายอนุรัฒน์  ไพรกระจ่าง
2. เด็กหญิงอภิชญา  ลีลาศีลธรรม
 
1. นายสมคิด  เมืองวงค์
2. นายประจักร์  ศรีวิทะ
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวพุทธรัตน์  จอมแปง
 
1. นายสมคิด  เมืองวงค์
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายณัฐพล   ม่วงมายะ
 
1. นายชลธิชา  ธรรมใจ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวพัชราพรรณ   อภิวงค์
 
1. นางสาวชลธิชา   ธรรมใจ
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายดาวิด  ธรรมชาติสุขใจ
2. เด็กชายมนัสวิน  กุลเม็ง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม
2. นางสาวสุพัตรา  จันโลหิต
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายชลชาติ  มอญตา
2. เด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์ซื่อ
 
1. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
2. นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาววณิชย์ญา  ธนูชิต
2. นายอัครวุฒิ  กันทะใจ
 
1. นางสาววิชชุดา  กันทะมาลา
2. นายจิรพงศ์  ธรรมไชย
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายมาก  สิงห์คำ
2. เด็กชายอ่องโจ  สิงห์คำ
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายภูษิต  บุญเกิด
2. นายศาสดากรณ์  กาพย์ตุ้ม
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นางสาวจินฑ์จุทา  ออมแก้ว
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงคนธนันท์  คำกัมพล
2. เด็กชายสิริพงษ์  ธุระนันท์
 
1. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
2. นางสาวเจนจิรา  อะติยะ
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายณรงค์เดช  ปัญญายิ่ง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวุฒิกร  คำแก้ว
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม 1. เด็กชายวัชพล  ชื่นสุขเลิศเกษม
2. เด็กชายวิโรจน์  วิริยสามารถ
 
1. นายถวิล  หทัยเปี่ยมรัก
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายกันต์กวี  จินาจันทร์
2. นายจักรพันธ์  วงศ์นันตา
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นางสาวจินฑ์จุทา  ออมแก้ว
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายกิตติชัย  ทัศนพันธ์เพชร
2. นายนพรุจ   ณ วรรณติ๊บ
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวุฒิกร  คำแก้ว
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายวุฒิกร  คำภิโล
2. นายสุทธินันท์  สุวรรณอักษร
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายภานุพงศ์  พูลทาจักร์
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ประจันทกาญจน์
2. เด็กชายณัฐชานันท์   โรจน์ธนศรี
3. เด็กหญิงนุสรา  โนจา
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวิทยานนท์  อุดมา
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายรักษ์พงศ์  ทอหุล
2. นายศิรวิญ  พุทธิมา
3. นายเอกภพ  วงศ์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายภาณุพงศ์  พูลทาจักร์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายณัฐพงษ์  เบี้ยวบรรจง
2. นายวรินทร  บ้าง
 
1. นายวิทยา   ยาสาร
2. นายวุฒิกร  คำแก้ว
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายพัฒนา  กันทา
2. เด็กชายสหัสวรรษ  คำมูล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำปาละ
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายกิตติธัช  กาพย์ตุ้ม
2. นายจักรรินทร์  โฆษิตมุธากร
3. นายอนุชิต  แก้วอินสี
 
1. นายจรัญ  ไอยรัตน์
2. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
 
123 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายณัชพล   ศรีวิทะ
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  สุธรรมแปง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายอรรณพ  รูปดี
 
124 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายปรีชา  พรมชัย
2. นายรักษ์พงศ์  ทอหุล
3. นายเอกภพ  วงศ์สอน
 
1. นายวิทยา   ยาสาร
2. นายอรรณพ  รูปดี
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายกฤดากร  โชติเลิศสกุล
2. เด็กชายสมเกียติ   เลาจาง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชมพูนุทแจ่มจรัส
 
1. นายนิรันต์  ยานะโส
2. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายชาติชาย  สดใสสมบูรณ์
2. นายทินกร  กุลสวัสดิ์มงคล
3. นายอลงกต  นะที
 
1. นายนิรันต์  ยานะโส
2. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายชูแสง  ชลธิศบรรพต
2. เด็กชายถวายชัย  ยิ่งสินสาขา
3. เด็กชายเจษฎากรณ์  เรืองกิจขยัย
 
1. นายนิเวช  แสงคำ
2. นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายสุทิน  กุลสุพรรณรัตน์
2. นายอนุชา  ยอดยิ่งหทัยกุล
3. นายเอกชัย  ยอดยิ่งหทัยกุล
 
1. นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์
2. นายนิเวช  แสงคำ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกชพร  ปันเป็ง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตาจุมปา
3. เด็กหญิงฐานิดา  แยงเตือย
4. เด็กชายณัฐพล  อินแสงแวง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมสิงห์คำ
6. เด็กชายสุทธิศักดิ์  แดงแปง
 
1. นางสาวมุทิตา  กาปวน
2. นางสาวศิริลักษณ์  เทพวงศ์
3. นางธัญญภัสร์    ทองคำ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวชดาพร  สาทรพนาดง
2. นางสาวนิตยา  ถิ่นทองท่าผา
3. นางสาวนิตยา  บันดาลสกุล
4. นางสาวพัชรินทร์  อุทิศลาภผล
5. นางสาวศิริลักษณ์  พวกกล้ากุศล
6. นางสาวเสาวรส  วงศ์ใหม่
 
1. นางสาวอัมพร  คำลือเกียรติ์
2. นางสาววีร์สุดา  อดมาก
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายสุรชัย  สดใสสมบูรณ์
2. เด็กหญิงอัญจีลา  คัมภีร์สัจจะ
3. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  มรุพงศ์
 
1. นายวิเศษ  ฟองตา
2. นางสาวรุ่งรดา  ธิลา
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. นางสาวฉวีวรรณ  เอืองวิจิตร
2. นางสาววันเพ็ญ  พรสินวรกานต์
3. นางสาวสาวิตรี  กระจ่างโชคกิตติ
 
1. นางสาวอรทัย  ทะบุญ
2. นายพิพัฒน์  ทองปิตา
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสนวังทอง
2. เด็กชายธนชัย  เสรีประชาคม
3. เด็กหญิงสุภาพร  แจ่มคีรีรัตน์
 
1. นายพนม  บุญตอม
2. นายวุฒิชัย  เลิศดำเนิน
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกิ่งฟ้า  อุดรบุญเขต
2. นายวีรชิต  จิราภรณ์เทวี
3. นายสมหมาย  คุณาบุญทวี
 
1. นายพนม  บุญตอม
2. นายวุฒิชัย  เลิศดำเนิน
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ธานีพัฒนาขวัญ
2. เด็กหญิงสุภารักษ์  แกดู
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  หลักบุญเขต
 
1. นายวิเศษ  ฟองตา
2. นางสาวรุ่งรดา  ธิลา
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. นางสาวบัวคำ  -
2. นางสาวพิมพินันท์  แสงว้าง
3. นางสาวสุทธิพร  กระจ่างกิจชมชิด
 
1. นายสมบูรณ์  อินทราชา
2. นางสาวนุช  วนารื่นรมย์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกาญจนา  โยรภัตร
2. เด็กหญิงนรีรัศม์  มนุชิต
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  คำมูล
 
1. นางสาวเครือวัน  อุ่นใจ
2. นางพรรณภา  ด้วงทอง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวบัวจันทร์  กิจเจริญชัยกุล
2. นางสาวฟ้าสุดา  ฐิติกรเรืองสกุล
3. นางสาวมะลิวัลย์  เพชรพิชิตชัย
 
1. นางสาวปัณชดา  ไชยมงคล
2. นายวิเศษ  ฟองตา
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงนิรชา  ไพฑูรย์ศรีทอง
2. เด็กหญิงสุุธิดา  วงศ์ดำรงวิวัฒน์
3. เด็กหญิงอังศุมาลี  ขุนคำ
 
1. นางรัชฎาพร  โฉมอินทร์
2. นางสมพร  อิ่นใจ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวนันทวัน  สมโภชไพรสัณฑ์
2. นางสาวบัวทอง  พุทธคุณไพโรจน์
3. นางสาวเกตุวนา  ปวริฉัตรไพศาล
 
1. นางสาวปัณชดา  ไชยมงคล
2. นางสาวรุ่งรดา  ธิลา
 
141 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงธัญญาวดี  มรุพงศ์
2. เด็กหญิงวรนุช  ธรรมสรณ์กูล
3. เด็กหญิงวิรัญชนา  ขวัญปรีดาสกุล
 
1. นางสาววนิดา  เขื่อนเพชร
2. นางสาวรัตติกาล  ยศสุข
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงวัชรพร  มฤคมาศ
 
1. นางสาววนิดา  เขื่อนเพชร
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงชูใจ  สัตย์ธัญญากุล
2. เด็กชายณัฐพล  โกมลผาสุข
 
1. นายกิตติชัย  รวมศักดิ์ทอง