หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 สวนพรหมมหาราช เวที 4 21 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 สวนพรหมมหาราช เวที 4 21 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 สวนพรหมมหาราช เวที 4 21 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 สวนพรหมมหาราช เวที 4 22 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี 22 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 16สค.57
-
-
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 16สค.57 16 ส.ค. 2557 08.00-16.00
-
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สวนพรหมมหาราช เวที 1 20 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 สวนพรหมมหาราช เวที 1 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สวนพรหมมหาราช เวที 2 20 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 สวนพรหมมหาราช เวที 2 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สวนพรหมมหาราช เวที 3 20 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 สวนพรหมมหาราช เวที 3 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ห้องดนตรี 20 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ห้องดนตรี 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สวนพรหมมหาราช เวที 1 22 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 สวนพรหมมหาราช เวที 2 22 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สวนพรหมมหาราช เวที 1 22 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 สวนพรหมมหาราช เวที 2 ชั้น 0 ห้อง 1 22 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เวที หน้าเสาธง 20 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 สวนพรหมมหาราช เวที 4 ชั้น 0 ห้อง 1 22 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สวนพรหมมหาราช เวที 3 ชั้น 0 ห้อง 1 22 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ห้องดนตรี 22 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
45 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ หอประชุม 2 20 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
46 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ หอประชุม 2 20 ส.ค. 2557 13.00-16.00
-
47 650 วงดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เวที หน้าเสาธง 22 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
48 651 การแข่งขันเครื่องเป่าพื้นเมือง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 22 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
49 652 การแข่งขันเครื่องเป่าพื้นเมือง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 22 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
50 653 การแข่งขันซึง ดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 22 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
51 654 การแข่งขันซึง ดนตรีพื้นเมือง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 22 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
52 655 การแข่งขันสะล้อ ดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 22 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
53 656 การแข่งขันสะล้อ ดนตรีพื้นเมือง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 501,502 22 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-


ผู้ดูแลระดับเขต :: สุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ Mail : surachet@maesai.ac.th :: พงศธร สายใจ Mail : pongsatorn@maesai.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]