หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cri36

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเพียงนุช ชำนาญเวียงโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบัวตูม ออนตะไคร้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนัชญา ศุภศิริภิญโญโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทรภร ชัยปัญหาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพพล อินตั๋นโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
6. นายพูนศักดิ์ สุธีชัยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นายยรรยง มูลงามโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวเพียงฤทัย พาวาตาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางอโณทัย ทักษิณเจนกิจโรงเรียนนครวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง เหล็กเพชรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพิมลพร คำจ้อยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ใจปินโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายภูมินทร์ ธรรมของดีโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นายเฉลิมพล ทรายหมอโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเพียงฤทัย พาวาตาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นางสาววรรณวิษา คีลาวงษ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางปริศนา แสนป้อโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิการักษ์ คำมาโรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธนา สาลานันท์โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายสันติ ชุมภูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมนัลยา จินะแปงโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
6. นางนุชเนตร ตุ้ยระพิงค์โรงเรียนพานวิทยาคมกรรมการ
7. นายนพพล อินตั๋นโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุภาวดี อดทนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวณัฐญา ศรีรินยาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางธัญชิตา รัตนาธรรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางวารุณี เลิศพลานันต์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางกัญญ์วรา ทอมสันโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิราวุฒิ วงศ์พระครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกพร สันหมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
6. นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณัฐญา ศรีรินยาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปรารถนา ปาลาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางปุญญิสา ยอดสุวรรณโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ธิป้อโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎาพงศ์ เวียงสี่โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางแสงเมฆ แก้วมีชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชรพงศ์ ประสิทธิกรโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายรุ่งโรจน์ กันทาเขียวโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวภาษิตา ชัยศิลปินโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุฎาพร ศรีมงคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายหล่อ โจยับราโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเอื้อง สิทธิประเสริฐโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริพักตร์ แจ้งไพรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดวงเด่น บุญชมโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
7. นายวิสาร โตบันลือภพโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวภาษิตา ชัยศิลปินโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
9. นายรุ่งโรจน์ กันทาเขียวโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ คำโมนะโรงเรียนม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ภิญโญโรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ซาวน่านโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายเฉลิมไชย ขันยอดโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวธารทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเอี่ยมฤทัย จวบประสพโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา ยารวงโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววาสนา นันชัยโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรพิลา มาลัยโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นายธาดา ใจปินตาโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
11. นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
12. นายยรรยง มูลงามโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษฏชนม์ ภู่อร่ามโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัชรา ธิสอนโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา สำเนียงเย็นโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรพิน วงค์ยาไชยโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
5. นายปฐวี แสงยาสมุทรโรงเรียนห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
6. นางณัฐมล มหาเสนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวสาวิตรี เทพอุดมโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาริณี เพชรใจศักดิ์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุริภรณ์ ผดุงโภชน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นายยรรยง มูลงามโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายอิ่นคำ ศตกาญจน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวลีรัตน์ เพียงใจวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
4. นางนิตยา ระวิงทองโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
5. นางดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นางมาลาตรี วรรณอุตโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
7. นางวณิชกรณ์ อุ่นเป็งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสุพิน ขันตีโรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรรณี บุญยืนโรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวรัตน ข่ายสวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงอรุณ บัวกนกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นางสาวดวงจันทร์ มณีบงกชโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีรัตน์ เชื้ออ้วนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นางรตีกานต์ เดินแปงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
8. นางวณิชกรณ์ อุ่นเป็งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
9. นางมาลาตรี วรรณอุตโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา หยีดน้อยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ ยานะโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ คำบุญเรืองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นางสาวรุุ่่งนภา ธะนะโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรชัย พัฒนากุลโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
6. นายถาวร ธนัญชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี ปะวังโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ชื่นสว่างโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
9. นายตรีภพ สนิโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
10. นางจารุนันท์ กันชนะโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
11. นายสมเดช สิงทะนะโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
12. นางกัลยา กติยาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
13. นางนลินลักษณ์ แก้วเกิดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวมนาภรณ์ อุ่นบ้านโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง มีน่วมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี สิทธิพานิชโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรุณา ปฐมธรรมการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางชนัญธิดา พรมมาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุทธิพร สนใจโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ ชัยวาฤทธิ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
7. นายธนบูลย์ ธิดาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
8. นางพัชรินทร์ บุญยืนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
9. นางแสงเดือน กันทาสุวรรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงกรรมการ
10. นายฉันทวัฒน์ ฉันทะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวรัตนา ไชยเลิศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
12. นางกาญจนา สุภาวสิทธิ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวอาฤทธิ์ศรา สิทธิวงค์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายวีระเล็ก ถาวรจตุวัฒน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสราวดี เกตุนะโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี นางแลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริมาต วนารักษ์ฺโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา เขื่อนวิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
6. นางสาวพรพรรณ เนตรขำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิริเดียว วงศาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวจันทิวา เตจ๊ะโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
9. นายภิรายุ วิวัฒนสถิตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
10. นางพัฒนา ประธานราษฏร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวปรัชนา ยาวิชัยโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
12. นางกัลยา ชัยเมืองชื่นโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดงโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
14. นางรัตนา ดวงใจโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวปิยดา น้อยหมอโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
16. นายเอกบดินทร์ กิตติจริยาโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวอภัชนันท์ พากเพียรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวโยธกา สุธรรมมาโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
20. ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่มโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวขนิษฐา ประเทศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
22. นางพิรยา วัชรมณฑลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายวีระเล็ก ถาวรจตุวัฒน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมณัชยา ปีบ้านใหม่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ วันดีโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภคมน เพ็ชรรัตน์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สุพนัสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจีรพร สลัดใดโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
8. นายอาหนึ่ง ชูไวยโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นางมยุรา ร้องหาญแก้วโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุพจน์ ทาวงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
11. นางสนธยา อัตถะเรืองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
12. นางชนัญชิดา เทพสุนันท์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
13. นางสาวจิรพันธ์ จันจินะโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
14. นายอรุณ คงสินโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
15. นางสาวสุวรี แสงเหม่โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคมกรรมการ
16. นายไพฑูรย์ จักรแก้วโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวสุมนา พรรษาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
18. นายสมเพ็ชร หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวสุทธิพร ตั้งบริบูรญ์ชัยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
20. นางเคลือวัลย์ หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายวีระเล็ก ถาวรจตุรวัฒน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสราวดี เกตุนะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี นางแลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริมาต วนารักษ์โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา เขื่อนวิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
6. นางสาวพรพรรณ เนตรขำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิริเดียว วงศาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายภิรายุ วิวัฒนสถิตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
9. นางพัฒนา ประธานราษฎร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวปรัชนา ยาวิชัยโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
11. นางกัลยา ชัยเมืองชื่นโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดงโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
13. นางรัตนา ดวงใจโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวปิยธิดา น้อยหมอโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
15. นายเอกบดินทร์ กิตติจริยาโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
17. ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่มโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวโยธกา สุธรรมมาโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวอภัชนันท์ พากเพียรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
20. นางสาวขนิษฐา ประเทศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
21. นางพิรยา วัชรมณฑลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายวีระเล็ก ถาวรจตุรวัฒน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมณัชยา ปีบ้านใหม่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ วันดีโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภคมน เพ็ชรรัตน์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สุพนัสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจีรพร สลัดใดโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
8. นายอาหนึ่ง ชูไวยโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นางมยุรา ร้องหาญแก้วโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุพจน์ ทาวงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
11. นางสนธยา อัตถะเรืองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
12. นางชนัญชิตา เทพสุนันท์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
13. นางสาวจิรพันธ์ จันจินะโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
14. นายอรุณ คงสินโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
15. นางสาวสุวรี แสงแหม่โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
16. นายไพฑูรย์ จักรแก้วโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวสุมนา พรรษาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
18. นายสมเพ็ชร หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวสุทธิพร ตั้งบริบูรณ์ชัยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
20. นางเครือวัลย์ หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายโพธิรัตน์ อินต๊ะยศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชฎิล ศรีสุนันทาโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายธีรยุทธ มาถาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชิต ไชยชมพูโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอำพน คำเขียวโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
6. นายวันเฉลิม ระลาธิโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางวารุณี เพ็ชรสุวรรณ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
8. นายธราพงษ์ สวาสดิ์วงค์โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
9. นางเกตน์สิรี จันทพิมพ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
10. นางอรณัญช์ เชียงแรงโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางไพวดี ศักยาภินันท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ อาษายศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวณฐมน ทาแก้วโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายหาญ เสนนะโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ปันทะนันโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
7. นายแสวง ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
8. นายปฐมพงษ์ กันทะยศโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นางชุติวรรณ บุญศรีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
10. นางแววตา เขื่อนแปดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายธนงค์ นงค์ยาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ ร่วมชัยภูมิโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดุษฎี เชตะวันโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พิช สิริปัญญาแสงโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางญาณิศา จิณสิทธิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูลโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นางคำภู วงค์สอนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
8. นางกรณ์อนงค์ เขื่อนแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
9. นางสาวสุดารัตน์ พรหมศรโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
10. นางวันเพ็ญ มูลเมืองคำโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุบิน กำจัดโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
12. นางกัญญารัตน์ รักแม่โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
13. นางจินตนา เรืองแจ่มแจ้งโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
14. นางศุทธินี ไชยรินทร์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
15. นายไกรวุฒิ สุทธกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
16. นางพัฒนา เครือบุญโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายเมธี บุญตาโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิติ นันตาโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสิรินทรา มินทะขัติโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพจน์ ศรีธนะโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางสาวอุรารัตน์ แก้วศิลาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสุกัลยา ปั้นแจ่มโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวบุหงา คำบัวโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
8. นายศรันย์พร จอมมงคลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปัทธวดี บ่ายเที่ยงโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
10. นายชัยบุญ วงค์สอนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
11. นายไพฑูรย์ ปันทราชโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
12. นายสถาปัตย์ พละทรัพย์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวนารีรัตน์ รีรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
14. นายจักร์ เต็มรักโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวมัฑนา ดงปาลีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
16. นางแววดา เขื่อนแปดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาลี ปาสาจังโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา สมศรีโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยวนหลี โถนารัตน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสลักฤทัย แสงเขียวโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นายอเนกพงษ์ นันทะเสนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศุภานัน จันทร์ก๋องโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางกินรี ยากยืนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวลภัสรดา ชัยมงคลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
9. นายภูมรินทร์ สีกาโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
10. นางโสภิต ทิวาพัฒน์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
11. นางเรณู ชมจุรัยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
12. นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
13. นายชัยวัฒน์ คำภาสีโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวทัศนีย์ กาอินโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
15. นางนิตยา ศรีสุวรรณ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
16. นางพรทิพย์ ยศโยธินโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
17. นางสุายบัว วรภูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
18. นางสินิทธ์ วงศ์ธิดาธรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวขวัญฤทัย คำฝาเชื้อโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
20. นายเทอดศักดิ์ จิมาโรงเรียนบ้านด้าย (เทพกาญจนาอุปถัมภ์)กรรมการ
21. นางณิศวรา จุลฤทธิ์โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
22. นางสาวเพ็ญศรี ประทีปคีรีโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
23. นางมาลิณี ตาหล้าโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
24. นายนิรันดร์ กองพฤกษชาติโรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
25. นางศรสวรรค์ กองแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
26. นายบัญชา เรือนอินทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
27. นางอัมพร เจริญจิตติชัยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอรอนงค์ จอมแปงโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสิรินุต นาเมืองรักษ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแพรไหม จุมปูป้อโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ต๊ะยายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
6. นางทองเพียร สิงห์ชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
7. นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ ชนะมีโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
9. นายรชฏ อิ่นคำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
10. นายเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุภณัฐ ทาศักดิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
12. นายไพวุฒิ ขุนซางโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวไพรินทร์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
14. นางอลิศลา ริยะสารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
15. นายฉลอง สุยะวงค์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวดาวเรือง ติ๊บพรมโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
18. นายนพพร ปัญญาฟูโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
19. นายพูลทรัพย์ เผ่าดีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
20. นายศุภรัตน์ มะโนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
21. นางอัมพวา คงภักดีโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
22. นางเกวลิน สอนแก้วโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
23. นางสาวผดุงศรี คำฮ้อยโรงเรียนบ้านด้าย (เทพกาญจนาอุปถัมภ์)กรรมการ
24. นายวีรเชษฐ ไชยกูลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
25. นายพงศ์พันธ์ ใจจิตรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวสมญา ศิรินันทาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายบัญชา เรือนอินทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันประธานกรรมการ
2. นางกัณจณา อักษรดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ มะโนวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎรโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวนริศรา ปัญเฉลียวโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางภัทร์บูรณ์ มุ่งงามโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนวพร สมคำโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
8. นายศรีเดช คำภีระโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
9. นายภาคภูมิ มณีวรรณโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวมลิวรรณ อกผายโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
11. นางสาวศกลวรรณ ติระกาลโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
12. นางทอรุ้ง ศรีอ้วนโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
13. นางสาววราพร เขื่อนแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
14. นายจักรรินทร์ เณรจาทีโรงเรียนพรพิกุลพิทยากรรมการ
15. นางแสงระวี มีโสภาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
16. นายกีรติ ทะเย็นโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
17. นางอัญคณาพร สัญญาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
18. นายภัทรกวิน จอมปินหย่าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวบุณณดา ยอดแก้วโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
20. นางวรลักษณ์ จันทร์เนตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
21. นางสาวนงนุช ใจหล้าโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสมศรี สวัสดีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ อินถาโรงเรียนพานพิเศษพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว ลาภใหญ่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรพีพร สมใจโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรี รวมสุขโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นางภัทรภร ยะหมื่นโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพัชริน โนวิชัยโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
8. นางระวีณา ศรีธาราธิคุณโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นางสาวภรภัทร สอนศรีโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุธิพงษ์ ใจแก้วโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวจรรยาลักษณ์ บัวผัดโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ คุณธนะโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
13. นางสุุพัจฉรี กาบคำโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
14. นางศศิธร จันนวลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
15. นายสุชาติ สมงามโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
16. นางแตงอ่อน เทพโสโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาววรรณาภา ยาวิชัยโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวสุกัญญา ผกาภิวัฒน์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
19. นางปัทมภรณ์ ปัญญาวงค์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
20. นางศิริพร อภิชาติพรสกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ เตชะโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ คนเก่งโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทรานิษฐ์ วรากุลพิชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นายครรชิต กอเฮงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางณฐมล ทิพย์วงค์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุริยา บุดดีโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอรอนงค์ สุวิภาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
8. นายพงศ์สุธี เลศักดิ์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
9. นางบุศกร กสิผลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
10. นายกฤษดา กามนต์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
11. นายภูธร อนัตกะทัตโรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
12. นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวรัชนีกร เงินโนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
14. นายศตวรรษ ใจยะเสนโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
15. นายปรีดา คำแก้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ จินะสามโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอเนก ไชยบุตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางดวงเดือน สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมพร มะเกิ๋นโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายดุสิต แก้วหล้าโรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวนัยนา ดวงบาลโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
7. นางมยุรัตน์ ตาใจโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
8. นายบุญศรี แก้วคำโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นายสุริยัน วรรณสอนโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
10. นายเสฐียรพงษ์ จีนมะนีโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
11. นายกฤษดา คำมาบุตรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวดารกา บุปผเวสโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
13. นายธีรวัฒน์ หมื่นดวงโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี กองสิงห์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงมณี แสงม่วงโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภารัตน์ แผ่นกามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นางเมธาวี จันต๊ะวงค์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางณัชชา เรือนมูลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางกัญญาณัฐ คีลาวงค์โรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญลือ ดอนชัยโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศิริรัตน์ เจนใจโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุวพิชญ์ สุภาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
10. นางสาวพัชรี จินะแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
11. นางศุภิสรา เรืองวิลัยโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวศุภิสรา เรืองวิลัยโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวธันยพร คุณหลวงโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
14. นางสาวกัญจน์กมล แนบเนื้อโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
15. นางสาวตรีชฎา ประวังโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวอังคณาภรณ์ ปรีชาพงศ์มิตรโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวอภิชญา พรนางโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
19. นางปนัดดา ปานบุตรโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
20. นายอนันต์ ธะสุขโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวแก้วกัลยา อรรคราดจันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
22. นางสาวกฤษณา ปัญญาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายสมโภชน์ ผ่องใสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพนิดา แก้วมาลาโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิยุทธ จักรสุวรรณ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวชนิสรา จิณะไชยโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิภา กันสีเวียงโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ อานุนามังโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นายอำนาจ ดอนลาดลีโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวมะลิวัลย์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุกัญญา กุ่มกันโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวชฎาพร มูลศรีโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
11. นายพสุ ประมวนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวอำภา จิตแหลมโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
13. นายณรงค์ เรืองวิลัยโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวเสาวลักษณ์ ปิงกุลโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
15. นางวาทินี ใจหงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
16. นายประจวบ ธรรมเทศโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
17. นายธราเทพ ธนะน้อยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
18. นางสาวรุ้งกันยา วรรณมูลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวธัญญารัตน์ ปิงวังโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
20. นายเกียรติภูมิ กองจายโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
21. ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต วิชาโรงเรียนบ้านด้าย (เทพกาญจนาอุปถัมภ์)กรรมการ
22. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
23. นางเปรมกมล ใจตรงโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
24. นางสาวอมรทิพย์ ศุภสุทธิรางกูลโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
25. นางสาวนฤมล แก้วคำปาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
26. นางสาวอรวรรณ ขยันงานโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ กองสิงห์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางจินตนา นามวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ มะโนศิลาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจีรเดช ฟ้าเลิศโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา ไพศาลโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชวัลลักษณ์ แหลมไธสงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
7. นายศตวรรษ ใจยะเสนโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
8. นายธราเทพ ธนะนิอรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
9. นายศรายุทธิ์ ใจมั่นโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
10. นางจีระนันท์ เสมอใจโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
11. นางสุุมาลี นันตาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
12. นายตฤณธิวัฒน์ ภิญโยชัยภัทรโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
13. นางธิดา จินะศรีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวชรินทร์รัตน์ มนุภาโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
15. นายนพดล มงคลเบญจกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอุดร จันเลนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมณู ศรีขัตย์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวดลณพร คำใจวุฒิโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นายนุวัฒน์ ทะจันทร์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสุุปราณี ขจรวงศ์ศรีโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายกฤตยศ วรรณสารโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวภัทรียา ชัยสมบัติโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรชรินทร์ มาลัยโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นางสาววนิดา ปิงสุแสนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
11. นายวชิรวิชญ์ บุญมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
12. นายอุดม ผลดีโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาววิไลลักษณ์ ใจวงค์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
14. นายพงษ์สง่า เกียรติกูลานุสรณ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
15. นายชัยสิทธิ์ อภิชาติพรสกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายคงกฤช อะทะวงศ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ กาบทุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายภาวัต เต่านันท์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาติ ประสมโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาคภูมิ มณีวรรณโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
6. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นายวิเชียร ศักดิ์สิทธานุภาพโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นายชัยวุฒิ มาเมืองกลโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
9. นายจิรศักดิ์ ดวงสุขโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
10. นายจรูญ คงสำราญโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
11. นายวสันต์ ขันทะบัวโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
12. นายเลอศักดิ์ สุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
13. นายทองยวด เขจรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายไกรสิทธิ์ ปันวังโรงเรียนปล้องวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดุษฎี ศรีทรงราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยัน จันดาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรรณี จันต๊ะอินทร์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย ช่วงวิไลโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววนิดา ศิริเขียวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวศุภรัตน์ สุธรรมแปงโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นายวิทยา มาทาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
11. นางดลฤดี บุญยะุรัตน์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
12. นางภัทรนันท์ มูลสันโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
13. นายเลอศักดิ์ สุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
14. นายณรงค์ ทัญญาศักดิ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเกสร นันตาโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ บุญงามโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดา กองบุญโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
4. นายภูริสนันท์ แก้วประภาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ตนภูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรทัย อินทะประดิษฐ์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
7. นายทวีพงษ์ ปาสาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
8. นางนฤมล ชลประทินโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
9. นางดวงตา จันทรานันต์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. นางสาวเจนจิรา จิติธรรมโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางศิวากรณ์ บุญนิลโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนารี กาหาวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
3. นายสาริกา นาเมืองรักษ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ประยูรโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
5. นางสาววาสนา สดใสโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภาพร แก้วจันทร์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศุภธ์นัชชา สารนันต์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายเรืองโรจน์ กลิ่นหอมโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
9. นายพิมพ์ ค้ากำยานโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. นางแสงอรุณ กุมมาลือโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ เปล่งรัศมีโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
3. นายดลชัย ลือยศโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นางฐาปนี ราชรองเมืองโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ใจกล้าโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางกรกนก อุ่นบ้านโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นายพงศ์ศักดิ์ ปันแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยโทมณฑล ซ้ายขวาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศศิธร สุริยาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. นางสาววิศรุตา มงคลศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมัณฑนา ประทุมมาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารียา ปิจมิตรโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาย วิริจินดาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา จันทร์อินโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นายภูวดล ขันคำมาละโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมญชุ์พิตรา อมรพันธ์บดีกุลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นางสิงห์ทอง ชาวคำเขตโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายวรากร ปัญญาคำโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
9. นางกรกมล บุญทรงโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
10. นายถาวร ศรีบุญเรืองโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวรากร ปัญญาคำโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี วงศ์ชัยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นางบัญชรี ณ ลำพูนโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีรพล พรมเมืองโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นางอำพร สกุลวงศ์ธนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางภัทรา สุทธินันท์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรยุทธ ผจญมารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายมนัส ทองคำโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิรินทิพย์ ทันใจโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันสุข ธิขาวโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายประชัน ปันมิตรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายครรชิต มาลัยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นายไกรลาศ ประเสริฐสังข์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
7. นางชัญญา รัศมีดิษฐ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
8. นายแมน ตนภูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางปรียา โสทองโรงเรียนพญาเม็งรายประธานกรรมการ
2. นางเสานีย์ ศรีธินนท์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นายทัตเทพ จงอมรรัตน์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิมล สุวรรณาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรัฎฐยา ทวีสุขโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกิตติยา ชัยเลิศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิวัฒน์ อภิวงษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญแข จิตมโนวรรณโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
9. นายสงคราม วงศ์ใหญ่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางนิภาวรรณ วิชัยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ชาย อิ่นคำโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ เมืองมูลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายขจร โปร่งจิตรโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ภิรมณ์น้อยโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายวราวุฒิ อัมพุธโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางวันพร อะทะไชยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นางบัวรนันท์ จังติยานนท์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
9. นายตรรกพงศ์ ธรรมรังษีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ จินตนาวัฒน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร คำจีนะโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิไล สารธนกุลโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชรพล เทพสิทธิ์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางพวงพร ชินะกุลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทร์เจ้า ดีสมโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
7. นางธีรนุช กองแก้วโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางจีระพันธุ์ ตราหทัยโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
9. นางอรุณรัตน์ กันคำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นายธีรยุทธ ผจญมารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุวิมล อินทร์จันทร์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
3. นายสุวิชชา พัฒนพิบูลย์โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้ากรรมการ
4. นางสุวิดาภรณ์ คำแผ่นไชยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายสันติพงษ์ กันทะโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวฉวีวรรณ คำปันโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นายวราวุฒิ อัมพุธโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
8. นายสุริยา อ่อนหนองหว้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
9. นายนราวิชญ์ คำแปงโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
10. นายบุญรัตน์ พิมขาลีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวาสิฎฐี วุฒิพรหมโรงเรียนพญาเม็งรายประธานกรรมการ
2. นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทนา คำฟั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางรีนา ปินตาเขียวโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษณวรรณ แก้วเทพโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางพัชรา สิทธิอาษาโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมควร จารุธนภัทร์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
8. นางอัญชลี ขาเลศักดิ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นางจิันทร์จิรา หัตถกองโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
10. นางสินีนาฎ คำก้อแก้วโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
11. นายปรเมษฐ์ คำพลอยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
12. นางจิราภรณ์ อุ่นเมืองอินโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวศรีสุดา วังนัยกูลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา โล่จินดาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวัจนา แก้วกันใจโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรี ชัยศิลปินโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ อิ่มอมรพงศ์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ธนันชัยโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเมวิกา พุทธิมาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณัฐโศภิษฐ์ คำปันแปงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางแสงจันทร์ นันตรัตน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจุฑามาศ ท้าวมะณีโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
10. นางกิ่งแก้ว ทองรุ่งโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นางเพ็ญจันทร์ สมทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
12. นายจำลอง ทิพย์อินแสนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
13. นางแสงอรุณ กุมมาลือโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายชัยนันท์ จินะพรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายสังเวียน วิญญารัตน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางนฤมล หลองทุ่งโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมพันธ์ คำซอนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายสากล มะหิธิโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
6. นายสนธยา อินทัฎฐาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นายอดิศักดิ์ บุญเถาว์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวณัฐชยา อินทรปัญญาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
9. นางจิรพร แสงโปร่งโรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. นางสาวศรีสุดา วังนัยกูลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางแสงเพชร สุวงค์เครือโรงเรียนพญาเม็งรายประธานกรรมการ
2. นางสุขกาย ยุวกุลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพิสมัย วังหมื่นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นางสาวอนงค์ศรี กุณาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกมล กล้าหาญโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นายสมชาย ตุงคบุรีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
7. นายวีรพล สุวรรณรังษีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นางรุ่งอรุณ เหล่ารินทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายเศรษฐกิจ บุญเกิดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นายสุริยพงษ์ กันศรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
11. นายสุเมธี ไชยวงศ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
12. นายนายบุญเจือ เหล่ารินทองโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
13. นายธนาศักดิ์ ปารมีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
14. นายสมเกียรติ ชุ่มใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล ธิวรรณ์โรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดารณี อุทัยกุลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
3. นายชาติชาย ไตรีพิริยะโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิรุจน์ เมืองมูลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายยงศิลป์ เลิศรัตนคามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นายมณเฑียร มามาตร์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
8. นายจีรวัฒน์ ควรคิดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวฉันทรีย์ สวามิวัสดุ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
10. นายอัษฎากรณ์ เพ็ชรสุวรรณโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
11. นายอดุลย์ คำพลอยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
12. นายวุฒิชัย บุญตูบโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
13. นายเทวิน ณ สุวรรณโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
14. นายระวี คิดอ่านโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
15. นายอนุทิน ทันหล้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
16. นายสมชาย ตุงคบุรีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
17. นายวีรพล สุวรรณรังษีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
18. ว่าที่ร้อยตรีกมล กล้าหาญโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
19. นายสุเมธี ไชยวงศ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
20. นายธนาศักดิ์ ปารมีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
21. นายวรวุฒิ วัฒนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
22. นายเทวราช กรกฏกำจรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
23. นายชัยยา แก้วรากมุกโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
24. นางสาวกัณภัส แสนกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
25. นายกฤษนุ ก้อสละโรงเรียนวาวาวีวิทยาคมกรรมการ
26. นายเจษฏา คำเป๊กโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
27. นายชาญเดช ตันสอนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
28. นายณัฐพงษ์ คำคงโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
29. นายชูเกียรติ วิชัยทาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2กรรมการ
30. นายว่าที่ ร.ต.วีรพงษ์ ปินะเจริญโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
31. นายวุฒิชัย ใหม่วงค์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
32. นางสาวอัญชลี หัตถสารโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
33. นายมนัส ประทุมมาโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
34. นายเศรษฐกิจ บุญเกิดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
35. นายสุริยพงษ์ กันศรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
36. นายบุญเจือ เหล่ารินทองโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประภาส พรหมเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจารึก สมประสงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายจำนอง อาษาโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ แสงจันทร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
5. นายวิโรจน์ ขันธโภชน์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นางศรีบังอร ตุงศิริวัฒน์โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวจิตราภรณ์ ยศมูลโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นายวรินทร วิลังดะโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
9. นายบุญเปล่ง ค้าแก้วโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
10. นายชัยพร สินันตาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
12. นายสมเกียรติ ชุ่มใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
13. นายบุญเสริฐ งามขำโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
14. นางรุ่งอรุณ เหล่ารินทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
15. นายสมชาย สมบูรณ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
16. นายวุฒิเดช รัญชนานนท์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
17. นายวรพจน์ หลักบุญโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
18. นางสาวอรวรรณ ธารธีรวัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 เชียงแสนกรรมการ
19. นายเรวัตร์ สุเมธาลังการโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
20. นายวิฒิพงษ์ เพ็ชรนิลโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
21. นายสมชาย ตุงคบุรีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
22. นายวีรพล สุวรรณรังษีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
23. ว่าที่ร้อยตรีกมล กล้าหาญโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
24. นายเศรษฐกิจ บุญเกิดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา หล้าอินเชื้อโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา วงค์คำแดงโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
4. นายพินิจ ตาจินะโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
6. นายยงยุทธ โลหะกฤษณะโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเกษร เจรีญยิ่งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประกิจ คำก้อแก้วโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ ใจตุ้มโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายกบินทร์ เดชวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางจีราพร ขำกนกโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายยงยุทธ โลหะกฤษณะโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเกษร เจรีญยิ่งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเกียรติไกร ทนันชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
3. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษฎา รักษาศิลป์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
6. นายยงยุทธ โลหะกฤษณะโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายภักดี ไชยวรรณ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพันธ์ชัย แท้สูงเนินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะชัย ใจเถิงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสรทรรศน์ เล็ดมะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุกฤษ ยางท่าไม้โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ปัญญาใจโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายยงยุทธ โลหะกฤษณะโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายภักดี โลหะกฤษณะโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ สลักลายโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา หล้าอินเชื้อโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
3. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
6. นายสายันต์ กันทะเดชโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นายภักดี ไชยวรรณ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ สลักลายโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายฐิราวัฒน์ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
3. นายบริสุทธ์ิ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชรพันธ์ บุณณลัยโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นายยงยุทธ โลหะกฤษณะโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายภักดี ไชยวรรณ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา รักษาศิลป์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษ ยางท่าไม้โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
3. นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสรทรรศน์ เล็ดมะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางอัจฉรา ยารังษีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
6. นายยงยุทธ โลหะกฤษณะโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายอดุลย์ สลักลายโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายคมสัน ลาภใหญ่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยงโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ แก้วอ่อนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา วงค์คำแดงโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นายยงยุทธ โลหะกฤษณะโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายอดุลย์ สลักลายโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจรูญ เขนยโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกบินทร์ เดชวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญถม รัตนไตรโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
6. นางจิราพร ขำกนกโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเกษร เจรีญยิ่งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราพร ยารังษีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบัติ เทียนเล้กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสายันต์ กันทะเดชโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นายยงยุทธ โลหะกฤษณะโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายภักดี ไชยวรรณ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายภักดี ไชยวรรณ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายบริสุทธ์ิ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยงโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
6. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเกสร เจรีญยิ่งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ มั่นหมายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
3. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา วงค์คำแดงโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายยงยุทธ โลหะกฤษณะโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายอดุลย์ สลักลายโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ใจตุ้มโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ปัญญาใจโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ เทียนเล้กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นางอัจฉราพร ยารังษีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นายอดุลย์ สลักลายโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี อยู่พันธุ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี อยู่พันธุ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี อยู่พันธุ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี อยู่พันธุ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี อยู่พันธุ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี อยู่พันธุ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี อยู่พันธุ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี อยู่พันธุ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี อยู่พันธุ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี อยู่พันธุ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
6. นางนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
6. นางนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
6. นางนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
6. นางนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์ ณ ลำปางโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์ ณ ลำปางโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์โรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ โกฎญาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เฉลียว ใจหนักโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันประธานกรรมการ
2. นายจักรชัย พวงน้อยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายถนอมชาย บุญนิลโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเก่งกวี ชมภูแก้วโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิลันธนา พรหมขัติแก้วโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเก่งกวี ชมภูแก้วโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้อซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล รู้ธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ โกฎญาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์โรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ โกฎญาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์โรงเรียนพานพิเศษพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ โกฎญาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์พงศ์ รุ้งดีโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวมลฤดี อยู่พันธุ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิชา กล้ายิ่งโรงเรียนลูกรักเชียงของประธานกรรมการ
2. นายนิชวัฒน์ ยะฐาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัยสิทธิ์ จันตาโลกโรงเรียนนครวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
วงดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.6
1. นายสาคร โรจน์คำลือโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนันท์ชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา เชียงรายกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัญ ไชยวงศ์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องเป่าพื้นเมือง ม.1-ม.3
1. นายจรัญ ไชยวงศ์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปงมูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องเป่าพื้นเมือง ม.4-ม.6
1. นายจรัญ ไชยวงศ์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปงมูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซึง ดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.3
1. นายสาคร โรจน์คำลือโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนันท์ชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา เชียงรายกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงศ์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซึง ดนตรีพื้นเมือง ม.4-ม.6
1. นายสาคร โรจน์คำลือโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนันท์ชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา เชียงรายกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงศ์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสะล้อ ดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนันท์ชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา เชียงรายกรรมการ
3. นายสาคร โรจน์คำลือโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสะล้อ ดนตรีพื้นเมือง ม.4-ม.6
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
2. นายธนันท์ชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา เชียงรายกรรมการ
3. นายสาคร โรจน์คำลือโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิติกานต์ สิงธิสารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณียพรรณ กาญจนะโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิติกานต์ สิงธิสารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณียพรรณ กาญจนะโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางปิติญา สุวรรณรังสีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชราพร ผลัดใหม่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิมนรี มะโนเสาร์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางปิติญา สุวรรณรังสีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชราพร ผลัดใหม่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิมนรี มะโนเสาร์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิภาณี เรืองฉิมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพิกา ภูน้อยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายยุพัชรวรกวิน เรืองหน่ายโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
7. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิภาณี เรืองฉิมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพิกา ภูน้อยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายพัชรวรกวิน เรืองหน่ายโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
7. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมรัศมี เวียงแก้วโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิติกานต์ สิงธิสารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมกนก ยิ้มสนิทโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิมนรี มะโนเสาร์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
7. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมรัศมี เวียงแก้วโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิติกานต์ สิงธิสารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมกนก ยิ้มสนิทโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุขนิษฐ์ ยาละโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ รักประสงค์โรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Gary Grunderโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ เรือนสิทธิ์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุชัญญา ชัยมงคลโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริยากร ก๋าละปุ๊กโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. MissUbendou Pristelโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
7. MissEmilia Skinnerโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวยุรเศ พรหมมินทร์โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนวลสวาท จอมใจโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นางจารุนันท์ ใจจิตรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางนิตยา วิภสันติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา วงษ์พฤกษาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. MissFrancessca Ashleyโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
4. นางพันธ์นอม สุวรรณคามโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Michael Cannonโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นางรุ่งนภา ยานะรังสีโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรัมภณัฏฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวดวงเดือน เทอดเกียรติพิชญ์โรงเรียนกรรมการ
9. นางสาวกาญจนา ไกลถิ่นโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ด่านวิไลปิติกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา แสนพรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิชญนันท์ วัฒนจารุรัศมิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิมล กาบแก้วโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. นางชลทิชา ชัยชนะโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Jeet Hadialโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
7. นางวรรณลี สาวะดีโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
8. นายวิชิต ส่งมูลนาคโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
9. MissCaitlin Birecreeโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นายวศิน ปังสุวรรณโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางอนงค์ กิติยศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
3. นางปทุมพร กิติศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา อุ่นเรือนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายชรินทร์ มณีมูลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
6. นายวศิน ปังสุวรรณโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
7. นางสาวศิริมา ถกลดำเกิงโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
8. นางเพียงใจ รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
9. MissKeda Cherry Treeโรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. นางกาญจนา หิรัณยะมานโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางหทัยรัตน์ อินทร์จันทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย แววจิตติ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางเยาวเรศ งานดีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางมนัสริญ ศรีภัคสันต์โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.James Frostโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวศศินิภา มาฟูโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นายปรเมศวร์ คำแปงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวรุจิรา คำสุภาโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวดวงศิริพร ชุมภูชนะภัยโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
10. นางสาวอินท์ุสุดา สอ้างโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางวิภา ผสมกิจโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกรกฎ ก้างออนตาโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. Mr.Wilfred .โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ เด่นประภัสร์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางกรรณิกา เกตุบุญเรืองโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางตรีนุช สมแก้วโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัญชิสา ยานะธรรมโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางศรีสุนีย์ กันทาเดชโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
9. MissRachael Otisโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. นางนิ่มนวล มูลมากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสนธยา พิมพ์เงินโรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรานอม ปุกตั้งโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุลโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ทะละกาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางธัญญาเรศ ก้อนแก้วโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Brian Arthur Talladorโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางอำนวยพร ทั่งทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Nicholas Olsonโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
9. นายรติภัทร ชื่นใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวปรารถนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ โคตะนนท์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวศศิภรณ์ กันทะสอนโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรนัชชา มาตาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
5. นายชัชวาล ราชคมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุชัญญา เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรัตตินันท์ ตั้งเพียรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Daniel Youensโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
9. Mr.Brian Arthur Talladorโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. นางสาวผานิต ครุธอ่ำโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวลำแพน จำปาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณา สมัครไทยโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางธิดาสวรรค์ แก่นแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพันธ์ อิ่นคำโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นายต่อตระกูล บุญปลูกโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Saung Nyi Nyi Heinโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
7. Mr.Himmler Joachinโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวชลดา ยั่งยืนเจริญสุขโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
9. นางสาวสินาภรณ์ ชราชิตโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
10. นางสาวดารารัตน์ แวงดาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายเกียรติชัย ยานะรังษีโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ สุขวัฒนพันธ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางณัชปภา รู้น้อมโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวคะนึงนิจ ตันบรรจงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางสาวอารีย์ กองแก้วโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวโยผกา แข่งขันโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
7. นายปรีชา คำแสนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Saung Nyi Nyi Heinโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
9. MissMonique Silanasโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
10. นางสาวโชติพิช ดีแก้วโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางพรรณราย จันทยศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอังสนา ฉายดิลกโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Guy Heidelbergerเจ้าของภาษากรรมการ
4. นางบุญเดือน คูสุวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีไพร ชัยวิริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทิมา เตจ๊ะวันดีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนุชจรีย์ ผาสบโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยากิจโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. Mr.Li Xinghuiโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Wang Guoqingโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. MissLiu Xuyuanโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส บูญธรรมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชลลดา ยั่งยืนเจริญสุขโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายณรงค์เดช นามแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภัสรา ถิรกุลธรรมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. MissWang YaJieโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. MissLiu Yingโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
5. MissQiu Chaoyuanโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางนงเยาว์ เนียมแสงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวชลลดา ยั่งยืนเจริญสุขโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางรัตติยา ศิริวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณิชญารัตน์ ธนเฉลิมโรจน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุษบา กาติ๊บโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายรณชัย วรรณรัตน์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรณสรณ์ ป่าเปาอ้ายโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Shinnosuke Okabeโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Kenta Amanoโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
8. นางนงเยาว์ เนียมแสงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
9. นางลัดดา สร้อยจาตุรนต์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางรัตติยา ศิริวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณิชญารัตน์ ธนเฉลิมโรจน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัทรวรรณ ม้าทองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. Mr.Keiichi Setoโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Kenji Tanakaโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางนงเยาว์ เนียมแสงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางลัดดา สร้อยจาตุรนต์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายไพฑุรย์ ประดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรนิภา แก้วศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมรกต ใจดีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายอลงกรณ์ อินทร์จันทร์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวกรณิศ โฆษพงศ์โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวพรสวรรค์ มะโนเรืองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นายจักรกฤษณ์ พุทธะโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายรีวัฒน์ เมืองสุริยาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสพิณ ไชยะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางศรัณย์ลักษณ์ มีชำนะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายถาวร มีสกุลคุณโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นายอนุกูล วังเวียงทองโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นางนงเยาว์ มงคลสารโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุมิตรา แลบุญมาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ใหม่วงค์โรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ทรัพย์สินโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมควร จารุธนภัทร์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมพร มะเกิ๋นโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ใจมาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายโกสน แสงฤทธิ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายจรูญ เขนยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายแสวง ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
3. นายธัญชนิด สิงหราชโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันท์ อวรรณาโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. นายพีรกิตต์ ทองเจือโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางกนกพร เนตรอนงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิลา เฉียบแหลมโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายสยาม จันต๊ะวงค์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ จินะสารโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญรัตน์ พิมขาลีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางกนกพร เนตรอนงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิลา เฉียบแหลมโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายสยาม จันต๊ะวงค์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ จินะสามโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญรัตน์ พิมขาลีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางกรองนภา ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายสมร ใจสืบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
3. นางสาวธีรรัตน์ อัจฉริยะศาสตร์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางกาบจันทร์ จุมปาโรงเรียนเชียงชองวิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา จนาพิระกนิษฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ พรมรินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชญาภา แก้วชุมพลกุลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางอภิญญา สุภามณีโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร มูลเดินโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอภิชญา นาควงค์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวาริณี จิตต์สุวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นางธนาพร วงค์วานโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววราคณา หาญจักราพิทักษ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัมพิกา ประทุมมาโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ สายสอิ้งโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางพิสมัย พิศิษย์ลานนท์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายศุภวัจน์ พรมตันโรงเรียนนครวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา เสนาป่าโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา พันชัยโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงฤทัย แรงจริงโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปาณิตา ตาต๊ะคำโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ อิสสระภาพโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัณชนิภา วุฒินุชโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทรวัทน์ พรมผองโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ กรงจักรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเกษสุดา จันแดงโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางธีรนันท์ ห่อนบุญเหิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางฐิติชญา จินะราชโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตติการ์ สบบงโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ หมอยาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นางกานต์สินี สาคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
6. นางอรุณี ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางมนัสชนก ตามวงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวรตนพร เจียมวิจักษณ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางสกุณี นิยมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางบานเย็น รู้ธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายปฏิเวธ อินทร์โตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ พวงกุหลาบโรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นายโต้ง หน่อแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
8. นางรัตนา มากสุขโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายแมนสรวง แซ่ซิ้มโรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชนกันต์ กิจรักษ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายชาตรี โถแก้วโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ส่งศรีโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี พรมลังกาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นายครรชิต ครูบาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
8. นางรัตนา มากสุขโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางเกวลิน วุฒิสารโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ อารีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
3. นางมาลี มนาคมโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุวนุช ปักษินโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวิมล ม้าดีโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายรัชพล แก้วหน่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
7. นางลดาวัลย์ คำปวนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนริศรา พรมมินทร์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
3. นางสาวชลิตตา คำมูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ สมบูรณ์โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชฎาพร ขนทองโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปราการ ชัยชมภูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายพงศกร มูลวังโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายศิวกร กานันตาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายพายุ ศรีวงศ์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศธร สายใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา วงค์ชัยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สวยสมโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางกุหลาบ ฮ่องลึกโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมจิตร ปัญญาดีโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัญ อินต๊ะเขียวโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุจิตรา แจ้วิสอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นางลดาวัลย์ คำปวนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายศรัญญู ปัญญาโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชพงษ์ อุ่นชาติโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ศิริมังคลากุลโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายมนต์ชัย สิปินโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นายปริญญา อินทยศโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาอินแก้วโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
8. นายณัฐกานต์ ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางมรกต ทากันโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรวิชญ์ ริจนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
4. นางอรอมล แก้วมหาคุณโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี ทะวงศ์อารีโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นายกัมพล อิ่นคำโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพิกุล ราชใจยาโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีทรงธรรม ชินะกุลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นายทนงศักดิ์ สุทะกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายชวลิต ธิจันดาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรรษพล มะหลีแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
5. นายโกสินทร์ ไชยชมภูโรงเรียนภูเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุภาพ มงคลโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ สุทะกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายบญเชิง นามวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิดาภา เงินอาจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
3. นางสาวพิชชยานาฎ รีรักษ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิบูลย์ แสงทองโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายรัฐเขต เต่านันท์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายนัฐวุฒิ จิตรจักรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายพงศธร สายใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ชัยชนะโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธ ชาญวัฒนาโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
4. นายวศิน มงคลสารโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ สรรพสุขโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุชิต โปราหาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุนีย์ ยามีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
8. นางสาวชฏาพร ขนทองโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกลอยใจ สุทธิทรัพย์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวช่อทิพย์ แก้วซ้อนโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรภัทร์ สมบัติโพธิกุลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสรวีย์ มโนใจโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นางกัลยา เทพโสโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธัญญชล ทองสาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชฎาพร ขนทองโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิลาวัลย์ ขันทะโรงเรียนปล้องวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
3. นายเบญ เครือสารโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายกอบกิจ เมืองอินทร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางลดาวัลย์ คำปวนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิติกร จันทร์แก้วโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล อินต๊ะสืบโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
3. นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภเลิศ ท่าม่วงโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายดุสิต คำยวงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายอภิชัย สมบัติใหม่โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
7. นายศุภโชค แสงทองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
8. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมาโรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายพิภพ อุ่นคำโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐกานต์ ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายจิตกร กันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ มงคลคำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ สมศรีโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐกานต์ ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพนม โต้งยงค์โรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภัทราวุฒิ ภวภูตานนท์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายมิ่งขวัญ เทพวงค์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
5. นายกำพล อุปละโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายปฐม สมศรีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายปกรณ์ บุลยเลิศโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสงบ วุฒิพรหมโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมจิตร ธิมาไชยโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นายกำพล อุปละโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
5. นายรัชชานนท์ ศรีเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร สัมฤทธิ์ตานนท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจฎกาญ เพชราเวชโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บั้งเงินโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเอกลักษณ์ อินเทพโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิคม กาวิละโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุชา มณีวังโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายธนู บุตรหล่อโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิกร ชัยชนะพงษ์โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายสุขสวัสดิ์ สุภามณีโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายผดุงกูล นันตรัตน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพัฒน์ ลังกาแก้วโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายษิน ธรรมสรางกูรโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพรเพ็ญ สันติราษฎร์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัญชลี ด่านพนังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรรณเพ็ญ คิดอ่านโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางลำดวน มะโนชัยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทร์ธิชวี ปินใจโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอำพร เชื้อสะอาดโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิดา แปงคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
3. นางสุดา ใจเกี๋ยงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ม่วงทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย วตะผาบโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. สิบเอกจรัญ สุธาพจน์โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสมชาย ชัยมินทร์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางจำรัส นันทฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายทวีเดช มณีรัตน์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวีป วงศ์ชาลีกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสง่า วิชาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสังคม ณ น่านโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญชา ใจจิตรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมานพ เมืองอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไชยรัตน์ พรหมเสนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิทยา แสงนิลโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
5. นางมัณฑนา บัวประเสริฐโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายคฑาวุฒิ คำดีโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา โชติวรรณพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
3. นายธิราช จันต๊ะคาดโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นายบุญช่วย อุดมธนรัตน์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางรติพร สิทธิเป็งโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ วิเศษโวหารโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรณู กันทาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งนภา สดสะอาดโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกมลลักษณ์ กาวิลาวรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเขมินทรา ชุมมัธยาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวกล่อมจิตร์ วงค์สารภีโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ ธรรมวงษ์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
3. นางพรพรหม คำโมนะโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางปุณญาภรณ์ แสงจันทร์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรเพ็ญ สันธิราษฎร์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอารี อัศวโกริทพงศ์โรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นางวรินทร หน่อแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นางนาฎสุดา ใจคำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางมลธิรา กรุณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอรพินท์ ชัยวุฒิโรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุภา ชนะกุลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นางกนิษฐา หมอยาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี กันแก้วโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเขมินทรา ชุมมัธยาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุภา ชนะกุลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันทพร จันทร์มลโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายกมลวรรณ เนาว์ชมพูโรงเรียนห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
4. นางวลัยพรรณ ยะคำป้อโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรณู ปานกลางโรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวิไล ชัชวรัตน์โรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางวลัยพรรณ ยะคำป้อโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ วิเศษโวหารโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางอภิญญา ยอดเชียงคำโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรี คงพันธ์ุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพรสุดา แก้วหล้าโรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เตชะตาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางแสงเทียน โกศัยโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณ เสมอเหมือนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญาภา วงศ์ไชยโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี หมื่นตื้อโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
3. นางศรีไพร ชาญชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตรโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางหทัยชนก วงศ์ใหญ่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทร์ เพียรพิเศษโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ดอนชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
3. นางพรธิรา พันธุรีโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุณี กันติ๊บโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางสุดา นันไชยวงค์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทร์ เพียรพิเศษโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ดอนชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
3. นางพรธิรา พันธุรีโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุณี กันติ๊บโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางสุดา นันไชยวงค์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทร์ เพียรพิเศษโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ดอนชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
3. นางพรธิรา พันธุรีโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุณี กันติ๊บโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางสุดา นันไชยวงค์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทร์ เพียรพิเศษโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ดอนชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
3. นางพรธิรา พันธุรีโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุณี กันติ๊บโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางสุดา นันไชยวงค์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วงศ์กาไสยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกันยา ชุมภูกุลโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทรวัทน์ พรมผองโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางพรทิพย์ อิสสระภาพโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วงศ์กาไสยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกันยา ชุมภูกุลโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทรวัทน์ พรมผองโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางพรทิพย์ อิสสระภาพโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววิมลรัตน์ วันดีโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิชุดา แก้ววรรณดีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
3. นายอำพน คำเขียวโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมล หลักคำโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา สุทธิสาครโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางอรณัญช์ เชียงแรงโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางจันทิรา อินต๊ะอดทนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ธิป้อโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางดรรชนี เสาร์ดีโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจันทิรา อินต๊ะอดทนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ธิป้อโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางดรรชนี เสาร์ดีโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจันทิรา อินต๊ะอดทนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ธิป้อโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางดรรชนี เสาร์ดีโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทิรา อินต๊ะอดทนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ธิป้อโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางดรรชนี เสาร์ดีโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจันทิรา อินต๊ะอดทนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ธิป้อโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางดรรชนี เสาร์ดีโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิวากรณ์ บุญนิลโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ทาเอ้ยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิวากรณ์ บุญนิลโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ทาเอ้ยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิวากรณ์ บุญนิลโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ทาเอ้ยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิวากรณ์ บุญนิลโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ทาเอ้ยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิวากรณ์ บุญนิลโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ทาเอ้ยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิวากรณ์ บุญนิลโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ทาเอ้ยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิวากรณ์ บุญนิลโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ทาเอ้ยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิวากรณ์ บุญนิลโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ทาเอ้ยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิวากรณ์ บุญนิลโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ทาเอ้ยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิวากรณ์ บุญนิลโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ทาเอ้ยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายบุญเชิง นามวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นางอรอมล แก้วมหาคูณโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางปนิดดา แจ้งไธสงค์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายปฏิเวธ อินทร์โตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชชายานนาฏ รีรักษ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายบุญเชิง นามวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นางอรอมล แก้วมหาคูณโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางปนิดดา แจ้งไธสงค์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายปฏิเวธ อินทร์โตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชชายานนาฏ รีรักษ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายบุญเชิง นามวงคโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นางอรอมล แก้วมหาคูณโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางปนิดดา แจ้งไธสงค์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายปฏิเวธ อินทร์โตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชชยานาฎ รีรักษ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ผู้ดูแลระดับเขต :: สุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ Mail : surachet@maesai.ac.th :: พงศธร สายใจ Mail : pongsatorn@maesai.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]