หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 33 60 50
2 002 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 73 146 95
3 003 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 22 46 24
4 004 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 30 61 38
5 005 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 61 114 76
6 006 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 124 319 180
7 010 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 32 67 49
8 011 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 80 156 118
9 012 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 74 161 99
10 013 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 48 100 55
11 014 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 89 203 121
12 015 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 143 475 230
13 021 โรงเรียนนครวิทยาคม 92 179 131
14 022 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 49 98 60
15 028 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 5 11 7
16 029 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา 11 17 14
17 030 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 71 190 122
18 024 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 22 72 24
19 026 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 31 54 43
20 027 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 22 40 32
21 025 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 28 59 33
22 023 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 77 138 103
23 031 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 89 211 138
24 032 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 107 228 135
25 033 โรงเรียนพญาเม็งราย 111 269 139
26 034 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 33 62 48
27 035 โรงเรียนพานพิทยาคม 133 282 193
28 036 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 67 146 76
29 046 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 59 105 77
30 047 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 41 118 60
31 050 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 0 0 0
32 049 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 110 250 154
33 051 โรงเรียนวัฒนศึกษา 25 52 28
34 052 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 43 84 61
35 054 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 34 47 34
36 073 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 11 28 18
37 053 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา 17 36 22
38 055 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 74 139 86
39 061 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 22 32 31
40 062 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 72 152 91
41 063 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 66 195 106
42 064 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 77 220 115
43 065 โรงเรียนสันติวิทยา 91 200 118
44 066 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 160 562 251
45 067 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 84 149 118
46 070 โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 106 231 144
47 069 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 89 213 119
48 071 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 82 216 130
49 072 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 0 0 0
50 007 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 107 266 149
51 008 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 65 122 65
52 009 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 126 404 170
53 016 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 41 70 56
54 017 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 118 252 159
55 018 โรงเรียนเทศบาล 6 91 160 127
56 019 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 117 341 185
57 037 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 134 381 197
58 048 โรงเรียนเรืองปัญญา 1 2 2
59 057 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 20 38 24
60 058 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 57 101 75
61 060 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 88 262 140
62 059 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 77 177 103
63 056 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 102 239 155
64 038 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 117 253 146
65 040 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 83 171 121
66 041 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 114 284 175
67 042 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 75 154 88
68 043 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 162 419 224
69 044 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 38 74 58
70 039 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 106 286 161
71 068 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 22 34 23
72 045 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 71 122 99
73 074 โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา 20 36 25
74 075 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา 23 43 34
รวม 4995 11684 6957
18641

ผู้ดูแลระดับเขต :: สุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ Mail : surachet@maesai.ac.th :: พงศธร สายใจ Mail : pongsatorn@maesai.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]