หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางอัมพวัน แก้วศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นางนิตยาภรณ์ แจ้งสว่าง ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายณัฐกานต์ ณ พิกุล ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นางอัมพวัน แก้วศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
5 นางนิตยาภรณ์ แจ้งสว่าง ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
6 นายณัฐกานต์ ณ พิกุล ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
7 นายสรวิชญ์ จิตรใจ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
8 นายพงศ์พันธ์ ใจจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
9 นายอดุลย์ สลักลาย ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
10 นายไกรวุฒิ สุทธกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
11 นายสมเกียรติ ชุ่มใจ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
12 นายจักรกฤษณ์ พุทธะ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
13 นายสุริยพงษ์ กันศร ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
14 นางสาวอุบลรัตน์ แสนกรุณา ครูพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
15 นางสาวพิมพ์นภา ชมเพื่อน เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและงบประมาณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
16 นายเกรียงศักดิ์ แก้วตา ช่างปูน 4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
17 นายอดิศร แก้วศักดิ์ ช่างปูน 4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
18 นายสวาท แสงแก้ว ช่างไม้ 4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
19 นายสมจิตต์ ทาศักดิ์ ช่างสี 4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
20 นายถนอม สุดวังยาง ช่างไฟฟ้า 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
21 นายสุรพล โยริยะ ช่างสี 4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
22 นายพิไชย หมื่นยอง คนสวน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
23 นายชูเกียรติ จันทร์ดี คนสวน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
24 นางมาลาตรี วรรณอุต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
25 นางสาวอภีชญา นาควงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
26 นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
27 นางสาวโชติพิช ดีแก้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
28 นางโสภิณ เจริญทั้งลาภยศ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
29 นายบุญรัตน์ พิมขาลี ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
30 นายตรรกพงศ์ ธรรมรังษี พนักงานราชการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
31 นายชัยสิทธิ์ อภิชาติพรสกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการงานโสตทัศนูปกรณ์
32 นายณรงค์ ทัญญาสัก ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการงานโสตทัศนูปกรณ์
33 นายจักรกฤษณ์ พุทธะ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการงานโสตทัศนูปกรณ์
34 นายธีระวัฒิ หมื่นดวง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการงานโสตทัศนูปกรณ์
35 นายธีรยุทธ ผจญมาร ครูพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการงานโสตทัศนูปกรณ์
36 นางสาวกาญจนา ไกลถิ่น ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการงานพยาบาล
37 นางสาวเพียงฤทัย พาวาตา ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการงานพยาบาล
38 นางสาวสุรีย์รัตน์ ศิริตันติวัฒน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการงานพยาบาล
39 นางสาวปรารถนา ปาลาส ครูพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการงานพยาบาล
40 นางธนาภา ท่าดีสม ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
41 นางหทัยชนก วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
42 นายนพดล มงคลเบญกูล ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
43 นางสาวพิมพ์นภา ชมเพื่อน เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและงบประมาณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
44 นางสาวธีรัฉนา ปลิวทอง ครูพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
45 นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วมา เจ้าหน้าที่งานการเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
46 นางสาวมะลิ คำวัง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
47 นางสาวสาวรีย์ ปัญญากุล เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
48 นางสาวรุ่งจิรา กันทะดวง เจ้าหน้าที่งานพยาบาล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
49 นางสาวพลอยนภัส สามนาย เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
50 นางลัดดา สร้อยจาตุรนต์ ครูพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
51 นางสาวปรารถนา ปาลาส ครูพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
52 นางสาวสุภาวดี อดทน ครูพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
53 นางสาวนิโลบล พูลสิทธิ์ ครูพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
54 นางสาวนฤมล ศักดิ์แสน เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมฯ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
55 นางทองดี วงค์วุธ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
56 นางเตียม หมื่นยอง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
57 นางทองนิตยา เดชคิด ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
58 นางสาวศรีสุดา วังนัยกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
59 นางมาลาตรี วรรณอุต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
60 นายยงยุทธ์ ใสสม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
61 นางจริยา วัตถพานิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
62 ว่าที่ ร.ต.กมล กล้าหาญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
63 นายภักดี ไชยวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
64 นายบัญชา ใจจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
65 นายสุชา มณีวัง ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
66 นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
67 นางพัชรินทร์ เพ็ญยะสิทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
68 นายณรงค์ ทัญญาสัก ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
69 นางสาวณัฐญา ศรีรินยา ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
70 นางสาวภาษิตา ชัยศิลปิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
71 นางมาลาตรี วรรณอุต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
72 นายยรรยง มูลงาม ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
73 นางวณิชกรณ์ อุ่นเป็ง ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
74 นางสาววรรณวิษา คีลาวงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
75 นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
76 นายรุ่งโรจน์ กันทาเขียว ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
77 นางสาวเพียงฤทัย พาวาตา ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
78 นางสาวณัฐญา ศรีรินยา ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
79 นางสาวภาษิตา ชัยศิลปิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
80 นางสาวปรารถนา ปาลาส ครูพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
81 นางสาวสุภาวดี อดทน ครูพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
82 นางจริยา วัตถพานิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
83 นางจันทิมา เตจ๊ะวันดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
84 นางสาวอินทุ์สุดา สอ้าง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
85 นางสาวานิต ครุธอ่ำ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
86 นางจารุนันท์ ใจจิตร ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
87 นางสาวโชติพิช ดีแก้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
88 นายรติภัทร ชื่นใจ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
89 นายจักรกฤษณ์ พุทธะ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
90 นางกาญจนา หิรัณยะมาน ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
91 นางโสภิณ เจริญทั้งลาภยศ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
92 นางสุมิตรา แลบุญมา ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
93 นางสาวชลลดา ยั่งยืนเจริญสุข ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
94 นางสาวดารารัตน์ แวงดา ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
95 นางสาวกาญจนา ไกลถิ่น ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
96 นายวศิน ปังสุวรรณ ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
97 นางนิ่มนวล มูลมาก พนักงานราชการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
98 นางลัดดา สร้อยจาตุรนต์ ครูพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
99 นางสาวอุบลรัตน์ แสนกรุณา ครูพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
100 นางพัชรินทร์ เพ็ญยะสิทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
101 นางทองเสาร์ พรมตัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
102 นางบุษรา พื้นงาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
103 นายสุวรรณ วงษ์ศิลป์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
104 นางสาวอาฤทธิ์ศรา สิทธิวงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
105 นางปวีณ์สุดา บุญเกิด ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
106 นางสาวมัฑทนา ดงปาลี ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
107 นางสาวมนาภรณ์ อุ่นบ้าน ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
108 นายไกรวุฒิ สุทธกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
109 นางโสมภิลัย สุวรรณ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
110 นางชุติวรรณ บุญศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
111 นางสาวขนิษฐา ประเทศ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
112 นางสาวณิชกุลย์ อดุลย์พงศ์ไพศาล ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
113 นางณัฐชฎา พรมมิตร์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
114 นางเกตน์สิรี จันทพิมพ์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
115 น่างสาวสุทธิพร ตั้งบริบูรณ์ชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
116 นางสิริพร ด่านบุญเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
117 นางสาวศรีสุดา วังนัยกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
118 นายสรวิชญ์ จิตรใจ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
119 นายโกสน แสงฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
120 นายสงคราม วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
121 นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
122 นางแสงอรุณ กุมมาลือ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
123 นายถาวร ศรีบุญเรือง ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
124 นางสาววิศรุตา มงคลศิลป์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
125 นายบุญรัตน์ พิมขาลี ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
126 นางสาวเจนจิรา จิติธรรม ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
127 นายแมน ตนภู ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
128 นายตรรกพงศ์ ธรรมรังษี พนักงานราชการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
129 นายธีรยุทธ ผจญมาร ครูพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
130 ว่าที่ ร.ต.กมล กล้าหาญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
131 นายวีรพล สุวรรณรังษี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
132 นายสมชาย ตุงคบุรี ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
133 นายสมเกียรติ ชุ่มใจ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
134 นายเศรษฐกิจ บุญเกิด ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
135 นายสุเมธี ไชยวงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
136 นายสุริยพงษ์ กันศร ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
137 นายบุญเจือ เหล่ารินทอง พนักงานราชการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
138 นายบัญชา ใจจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
139 นายสุชา มณีวัง ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
140 นางหทัยชนก วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
141 นางสาวเขมินทรา ชุมมัธยา ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
142 นายณรงค์ ทัญญาสัก ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
143 นายทนงศักดิ์ สุทะกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
144 นางรัตนา มากสุข ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
145 นายพงศธร สายใจ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
146 นางลดาวัลย์ คำปวน ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
147 นางสาวชฎาพร ขนทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
148 นายภักดี ไชยวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา
149 นายเจริญ สุตาศิลป์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา
150 นายอดุลย์ สลักลาย ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา
151 นางสาวเกษร เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา
152 นางสาวนิโลบล พูลสิทธิ์ ครูพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา
153 นางสาวอภีชญา นาควงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
154 นางศศิธร วงค์ประดิษฐ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
155 นางสุรีย์รัตน์ ศิริตันติวัฒน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
156 นางพรรธน์ชญมน ยี่โถ ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
157 นางสาวธีรัฉนา ปลิวทอง ครูพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
158 นางสาวพลอยนภัส สามนาย เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
159 นางสาวสาวรีย์ ปัญญากุล เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
160 นายถาวร ศรีบุญเรือง ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
161 นายธีระวัฒิ หมื่นดวง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
162 นางเกตน์สิรี จันทพิมพ์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
163 นางสาวมะลิ คำวัง เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
164 ว่าที่ ร.ต.กมล กล้าหาญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการงานความปลอดภัยและจราจร
165 นายวีรพล สุวรรณรังษี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการงานความปลอดภัยและจราจร
166 นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการงานความปลอดภัยและจราจร
167 นายสุเมธี ไชยวงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการงานความปลอดภัยและจราจร
168 นายบุญเจือ เหล่ารินทอง พนักงานราชการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการงานความปลอดภัยและจราจร
169 นางอัมพร เจริญจิตติชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการงานความปลอดภัยและจราจร
170 นายสุุริยพงษ์ กันศร ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการงานความปลอดภัยและจราจร
171 นายโกสน แสงฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการงานความปลอดภัยและจราจร
172 นางสาววรรณวิษา คีลาวงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประเมินผล
173 นางปวีณ์สุดา บุญเกิด ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประเมินผล
174 นางเกตน์สิรี จันทพิมพ์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประเมินผล
175 นางสาวกฤษณา ปัญญา ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการประเมินผล
176 นายประสงค์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
177 นางสาวกัญญ์พิดา จงคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
178 นายนพดล มงคลเบญกูล ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
179 นายบัญชา ใจจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
180 นายชาคริสต์ มหาวรรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่
181 นายรุ่งโรจน์ กันทาเขียว ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่
182 นายมงคลชัย คนชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
183 นางสาวกัญญ์พิดา จงคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
184 นายภักดี ไชยวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
185 นายยรรยง มูลงาม ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
186 นางปวีณ์สุดา บุญเกิด ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
187 นางสาวอาฤทธิ์ศรา สิทธิวงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
188 นายทนงศักดิ์ สุทะกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานคณะกรรมการงานโสตทัศนูปกรณ์
189 นายสุชา มณีวัง ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รองประธานคณะกรรมการงานโสตทัศนูปกรณ์
190 นายดนุพล สลีสองสม เจ้าหน้าที่งานโสต โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและเลขานุการงานโสตทัศนูปกรณ์
191 นายชาคริสต์ มหาวรรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการงานโสตทัศนูปกรณ์
192 นางวณิชกรณ์ อุ่นเป็ง ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานคณะกรรมการงานพยาบาล
193 นางสาวนงนุช ใจหล้า ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รองประธานคณะกรรมการงานพยาบาล
194 นางสาวสมญา ศิรินันทา ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและเลขานุการงานพยาบาล
195 นางสาวรุ่งจิรา กันทะดวง เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการงานพยาบาล
196 นางสาวเขมินทรา ชุมมัธยา ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานคณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
197 นางจารุนันท์ ใจจิตร ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รองประธานคณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
198 นางสาวอุบลรัตน์ แสนกรุณา ครูพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและเลขานุการปฏิคมและสวัสดิการ
199 นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ
200 นายพงศ์พันธ์ ใจจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ
201 นายนพดล มงคลเบญกูล ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ
202 นางธนาภา ท่าดีสม ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
203 นางหทัยชนก วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
204 นางแสงอรุณ กุมมาลือ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
205 นางอัมพวัน แก้วศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานคณะกรรมการการเงิน
206 นางนิตยาภรณ์ แจ้งสว่าง ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รองประธานคณะกรรมการการเงิน
207 นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วมา เจ้าหน้าที่งานการเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการเงิน
208 นายเศรษฐกิจ บุญเกิด ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานคณะกรรมการงานความปลอดภัยและจราจร
209 นายทองยวด เขจร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รองประธานคณะกรรมการงานความปลอดภัยและจราจร
210 นางรัตนา มากสุข ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและเลขานุการงานความปลอดภัยและจราจร
211 นายตรรกพงศ์ ธรรมรังษี พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการงานความปลอดภัยและจราจร
212 นางบุษรา พื้นงาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานคณะกรรมการประเมินผล
213 นายนพดล มงคลเบญกูล ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและเลขานุการประเมินผล
214 นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานคณะกรรมการบริหารระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
215 นางรัตนา มากสุข ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รองประธานคณะกรรมการบริหารระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
216 นางลดาวัลย์ คำปวน ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการบริหารระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
217 นางสาวชฎาพร ขนทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการบริหารระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
218 นายพงศธร สายใจ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและเลขานุการบริหารระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
219 นายชัยธวัช พุทธสาร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูล
220 นางสาวอาริยา กุเลา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูล
221 นางสาวนิตยา นันตา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูล
222 นางสาวสุภานัน ภิระบรรณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูล
223 นางสาวศศินา ศรีวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูล
224 นายวัชระ รอดวัตร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูล
225 นายมงคลชัย คนชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
226 นายยงยุทธ์ ใสสม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
227 นายพงศ์พันธ์ ใจจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
228 นางอัมพร เจริญจิตติชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
229 นายทองยวด เขจร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
230 นายชัยสิทธิ์ อภิชาติพรสกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
231 นายอาทิตย์ ทองอร่าม ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
232 นางสาวนงนุช ใจหล้า ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
233 นางศิริพร อภิชาติพรสกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
234 นางสาวสมญา ศิรินันทา ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
235 นายนพดล มงคลเบญกูล ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
236 นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
237 นายธีระวัฒิ หมื่นดวง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
238 นางสาวกฤษณา ปัญญา ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
239 นายปรีดา คำแก้ว ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
240 นางสาวอรวรรณ ขยันงาน ครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
241 นางสาววิศรุตา มงคลศิลป์ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและเลขานุการการเงิน
242 นางสาววิลาสินี เทพวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการงานห้องสมุด
243 นางสาวธัชกร จับใจนาย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการงานห้องสมุด
244 นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการงานห้องสมุด
245 นางพรรธน์ชญมน ยี่โถ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการงานห้องสมุด
246 นางศศิธร วงค์ประดิษฐ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการงานห้องสมุด
247 นางวาริณี จิตต์สุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ประธานคณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
248 นางสาววรางคณา หาญจักรา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
249 นางธนาพร วงค์วาน โรงเรียนปล้องวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
250 นางสาวเกศรินทร์ สายสอิ้ง โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
251 นางพิสมัย พิศิษย์ลานนท์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
252 นางสาวศิรินภา เสนาป่า โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
253 นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
254 นางสาววลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ โรงเรียนวาวีวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
255 นางสาวปาณิตา ตาต๊ะคำ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
256 นางสาววาสนา พันชัย โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
257 นางสาวดวงฤทัย แรงจริง โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
258 นางสาวจุฑามาศ กรงจักร โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
259 นางสาวจุฑามาศ กรงจักร โรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
260 นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
261 นางกานต์สินี สาคำ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
262 นางจันทรวัทน์ พรมผอง โรงเรียนพญาเม็งราย คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
263 นายณรงค์ หมอยา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
264 นายกฤษฎา ซาคุณ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
265 นางสาวบุุหงา คำบัว โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
266 นางสาวชลกร มูลชนะ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
267 นางอังคณาพร สัญญา โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
268 นางสาวรัตติการ์ สบบง โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
269 นางปนัดดา ภู่จันตระกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย คณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
270 นายศุภวัจน์ พรมตัน โรงเรียนนครวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมห้องแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
271 นายสมบัติ ประมวน ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรมการประสานการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
272 นายการันต์ จันทรานันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย คณะกรรมการประสานการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
273 นายวังเงิน สุวงศ์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการประสานการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
274 นายสนอง สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม คณะกรรมการประสานการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
275 นายสุมิทธ์ ปุตตะลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม คณะกรรมการประสานการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
276 นายจรูญ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม คณะกรรมการประสานการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
277 นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการประสานการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
278 นายประเสริฐ กันธะวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการประสานการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
279 นายสุรินทร์ กันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการประสานการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
280 นายไพศาล ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ประธานคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการแข่งขันและระบบเครือข่าย
281 นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการแข่งขันและระบบเครือข่าย
282 นางรัตนา มากสุข โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการแข่งขันและระบบเครือข่าย
283 นางลดาวัลย์ คำปวน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการแข่งขันและระบบเครือข่าย
284 นางสาวชฎาพร ขนทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการแข่งขันและระบบเครือข่าย
285 นายพงศธร สายใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการแข่งขันและระบบเครือข่าย
286 นายกิตติพงศ์ สุวรรณาการ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เป็นผู้ออกแบบเกียรติบัตรและงานกราฟิก

ผู้ดูแลระดับเขต :: สุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ Mail : surachet@maesai.ac.th :: พงศธร สายใจ Mail : pongsatorn@maesai.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]