รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวิภาพร  ทรายคำ
 
1. นางสาวอำพัน  หมั่นค้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อภิวงค์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ยารวง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพัชรีพร  กัติยศ
 
1. นางแสงพลอย  อุตส่าห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญเลิศ
 
1. นางนันทวรรณ  สามคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวสุจิตรา  ดาสุวรรณ์
 
1. นางจนันท์พร  กุลจรรยานิธิยศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวนิชานาถ  ขันทะ
 
1. นายยุทธนา  สาลานันท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวปทุมรัตน์  คำโมนะ
 
1. นางวันเพ็ญ  มากมูล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  วงษ์ประยูร
 
1. นายประจวบ  ผาทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรางค์  งามเมือง
 
1. นางสาวดวงมาณี  บุญวัน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ยืนยงแสน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ขัดสุรินทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชณีกร  ดวงจันทร์
 
1. นางศรีจันทร์  พันธุแพทย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุจินันท์  เอกชีวะ
 
1. นางณัฐกานต์  ผลากอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวธนัญญา  วังพิกุล
 
1. นางสาวณัฐญา  ศรีรินยา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวเสาวนีย์  กิติมา
 
1. นางสาวภัทรภร  ชัยปัญหา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวนวียา  สีหะนาท
 
1. นางจันทร์แรม  ใจตรง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาวสุพรรณิกา  เฉียบแหลม
 
1. นางสาวสิริการย์  ทัศนา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณยเรศ  คำอ้าย
 
1. นางนิตยา  ยารวง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางนฤมล  ปินตามูล
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เจริญมา
 
1. นางสาวภาษิตา  ชัยศิลปิน
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมหวัง
 
1. นางณริณี  สีลอ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  สุขสถาน
 
1. นางนารีรัตน์  สงวนพงษ์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวหมี่ก่า  หมือแล
 
1. นางจุลนี  อนุชัย
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายนัทธพงศ์  รักยา
 
1. นางสุดสายใจ  อุทัยกุล
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  กันใจ
 
1. นางปุญญิสา  ยอดสุวรรณ
 
25 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกรกฤษณ์  ผังดี
2. เด็กหญิงศิรินภา  ห้วยชัย
3. เด็กหญิงสิริกร  เพ่งเวหา
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
2. นายวิสาร  โตบันลือภพ
 
26 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ภิระบรรณ
2. เด็กชายรัตภูมิ  สอนโคตร
3. นายวรายุทธ  กัปโก
 
1. นางเอื้อง  สิทธิประเสริฐ
2. นางสาวลัดดาพร  จันทาพูน
 
27 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วรรณสอน
2. เด็กหญิงณัชริกา  กันทะสอน
3. เด็กหญิงนุชจรี  แก้วกันใจ
 
1. นางนฤมล  ปินตามูล
2. นางภัชรา  ธิสอน
 
28 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิดาพร  ธิยะคำ
2. เด็กหญิงมณียา  จันต๊ะ
3. เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  หาตะ
 
1. นางสมาภรณ์  ภิญโญ
2. นางผ่องพรรณ  สภารัตน์
 
29 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  หน่อแนว
2. นายเกรียงไกร  ดวงงา
3. นางสาวเจนจิรา  ยอดพรมแว่น
 
1. นางสุวรรณิกานต์  นิเท
2. นางสาววิไลพร  เสี่ยงกุศล
 
30 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวธีรนุช  คำคุณเมือง
2. นางสาวนลพรรณ  ใหม่จันทร์
3. นางสาวเจนจิรา  สมประเสริฐ
 
1. นางจามรี  พุทธาศรี
2. นางพุฒิมาศ  สุภาวรรณ
 
31 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวทินประภา  หมอป่า
2. นางสาวพาฝัน  หน่อแก้ว
3. นางสาวศิริวรรณ  สกัญญา
 
1. นางภัชรา  ธิสอน
2. นางปราณี  วิจิตรโชติ
 
32 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายฉัตรนคร  พูลคำ
2. นางสาวปริยานันท์  คำปันวงค์
3. นายอนุสรณ์  วงเวียน
 
1. นายกฤษฏชมน์  ภู่อร่าม
2. นางสาวสุชาดา  นัยติ๊บ
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงพิมพา  นามสาม
2. เด็กหญิงสุริยา  แววมณี
 
1. นางวณิชกรณ์  อุ่นเป็ง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงเปรมกมล  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงใจรัตน์  สังสกุล
 
1. นางนิตยา  วงค์วุฒิ
2. นางรัตนาภรณ์  ใจมา
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปินตานา
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  สุรินต๊ะ
 
1. นางรัตมณี  เสธา
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงลัทธพรรณ  แก้วดุสิต
2. เด็กหญิงลัลชลิตา  ปราณีสัตย์
 
1. นางอุษณีย์  ชัยมณี
2. นายเฉลิมไชย  ขันยอด
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวพรทิพา  ต๊ะต้องใจ
2. นางสาวพัทธนันท์  ยางยุทธ์
 
1. นางอสมาภรณ์  อักษร
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายพิทักษ์  ลำพูน
2. นายสมพงษ์  แก้วมณี
 
1. นางสุพิน  ขันตี
2. นายเข้ม  ชอบเลื่อ
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายธีรโชติ  สุยะตา
2. นางสาวเกวลี  กาบแก้ว
 
1. นางปวรัตน  ข่ายสุวรรณ
2. นางพารัฐ  กันทาสุวรรณ์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายนนทชัย  สะกำ
2. นางสาววนัญญา  วงค์ต่อม
 
1. นายเสน่ห์  นุกาศ
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงชนาพร  แซ่ลิ่ว
 
1. นางสาวมนาภรณ์  อุ่นบ้าน
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ตันศิริ
 
1. นางสาววลัยพร  ชุ่มใจ
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีมา
 
1. นางประภัสสร  เมืองมูล
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายจิรวัฒน์  พลเสน
 
1. นายตรีภพ  สนิ
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายปัณณวัฒน์  พันธ์วงศ์
 
1. นายนิเวศ  ทะลังกา
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายธีรเดช  ก๋า่วิต๊ะ
 
1. นางชยาภรณ์  กาวิต๊ะ
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายพิชย  ณ ป้อมเพ็ชร
 
1. นางทองเสาร์  พรมตัน
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายวชิรวิทย์  ไชยฟองศรี
 
1. นางปุณยาพร  จอมใจหาญ
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงนวพรรษ  แก้วตุ่น
2. เด็กหญิงมิลลัดดา  กันทะธง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เปียงแล่
 
1. นางสาวอภัชนันท์  พากเพียร
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงจารุนันท์  ขันคำ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันต๊ะวงศ์
3. เด็กชายภูริศักดิ์  บุญยะวณิชกุล
 
1. นายจีรศักดิ์  จันต๊ะ
2. นายสุพจน์  ศรีธนะ
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  เทพวงค์
2. เด็กหญิงศรัญญา  คุ้มพงษ์พันธุ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   วงศ์ไชย
 
1. นางกัญญารัตน์  รักแม่
2. นางนิสิตา  มาทา
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หนุนนาค
2. เด็กหญิงนภัสสร  สารข้าวคำ
3. เด็กหญิงวิภามาศ  พลภักดี
 
1. นายกฤษฎา  การหมั่น
2. นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์
 
53 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวนลินี  ไชยเทพ
2. นายปริญญา  แก้วศักดิ์
3. นางสาวอิศริยา  จันทร์ซางเพ็ญ
 
1. นางชุติวรรณ  บุญศรี
2. นางเกตน์สิรี  จันทพิมพ์
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายภัทรพงษ์  ใจแก้ว
2. นางสาวลัดษิกา  สิงห์สุวรรณ
3. นางสาวสิริพร  หงษ์คำ
 
1. นายภิรายุ  วิวัฒนสถิต
2. นางรัตดา  ปันทราช
 
55 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวพรรณภัทร  อินปั๋น
2. นางสาวสายใจ  ยี่ภิญโญ
3. นางสาวอธิชา  จ๊ะถา
 
1. นางคำภู  วงค์สอน
2. นางสาวจันทิวา  เตจ๊ะ
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายจิตรภาณุ  จันมะโน
2. นายวันฉัตร  อุณหสนธิไพโรจน์
3. นายศุภวิชญ์  สิงห์ใจ
 
1. นายมนตรี  บัดปัน
2. นางสาวกุลลดา  ณ พิกุล
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชูมาศ
2. เด็กหญิงปัญชิตา  เวศนารัตน์
3. เด็กหญิงอนันตยา  จันปวนหาร
 
1. นางสาวดุษฎี  เชตะวัน
2. นางสาวอัญชลี  นางแล
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงปณิตา  บุญหลง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ยอดคำ
3. นางสาวแสงคำ  กันทะ
 
1. นายไกรวุฒิ  สุทธกุล
2. นางปวีณ์สุดา  บุญเกิด
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลนาถ  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงจินดา  อินวงศ์วาร
3. นางสาววรรณรัตน์  เทียมสุวรรณ์
 
1. นางพัฒนา  ประธานราษฎร์
2. นางภรัณยา  ผาคำ
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วคำ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  บุญศรี
3. เด็กหญิงสุปรียา  ขัติวงค์
 
1. นางสาวสุกัลยา  ไชยรินทร์
2. นางสาวกัญญารัตน์  พลูคำ
 
61 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวปุณยภา  ซางสุภาพ
2. นางสาวมณทิรา  แก้วรากมุข
3. นางสาวอินทิรา  สอนสุกอง
 
1. นางเรณู  มีน่วม
2. นางมณัชยา  ปีบ้านใหม่
 
62 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  สมโภชน์
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  อินตะนำ
3. นางสาวสุธัญญา  โยธา
 
1. นางสาวอุรารัตน์  แก้วศิลา
2. นางสาวสุทธิพร  สนใจ
 
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  ชุมภูสาร
2. นางสาวสุพรรณิการ์  สีจันร้อย
3. นางสาวแพทรียา  อุตตะละ
 
1. นางแววตา  เขื่อนแปด
2. นายสมเพ็ชร  หาญแก้ว
 
64 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายตะวัน  หัตถกอง
2. นางสาววรา  แซ่วื้อ
3. นางสาวโยทะกา  รำวง
 
1. นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ
2. นางสาวบุหงา  คำบัว
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงชัญญา  ชูก้าน
2. เด็กชายธีรเมธ  ลังกา
 
1. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว
2. นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายชยพล  หยี
2. นายตาล  พุ่มมา
 
1. นางสาวอาฤทธิ์ศรา  สิทธิวงค์
2. นางโสมภิลัย  สุวรรณ์
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  พันใจลือ
2. เด็กชายภาณุเดช  แช่จ๋าว
 
1. นางวารุณี  เพ็ชรสุวรรณ์
2. นายไพฑูรย์  ปันทราช
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายธนพงศ์  พรหมเรืองฤทธิ์
2. นายเอนก  เบอะเทพ
 
1. นางสาวอารีย์  ยานะ
2. นางรัตนันต์ภรณ์  ทะจันทร์
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวชนม์นิภา  มโนสกุล
2. นายอาทิตย์  คำหลิ่ง
 
1. นางชุติวรรณ  บุญศรี
2. นางสาวมัฑนา  ดงปาลี
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  ใจยา
2. นายอฐิรชน  ปัญญายม
 
1. นายอนุชิต  ไชยชมพู
2. นางสาวนิตยา  ปันทะนัน
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายณัฐพล  สุวรรณสิทธิ์
2. นายวชิรวิทย์  ไชยฟองศรี
 
1. นายโพธิรัตน์  อินต๊ะยศ
2. นางสาวสุภาพร  สุพนัส
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายยี่แก้ว  นามแก้ว
 
1. นางสาวชนัญธิดา  พรมมา
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  แยม๊อ
 
1. นายกีรติ  พิสัยเลิศ
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายสุภัทร  ดีแก้ว
 
1. นางรัชนก  เพียรจริง
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กชายพิทักษ์  ฤทธิเดช
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ตั้งเจียมศรี
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายบุญญรัตน์  หมื่นอินทร์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ยะใจมั่น
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวสุธิษา  เพิ่มอุตสาห์
 
1. ดร.สุพจน์  ทาวงศ์
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายศิวายุ  เจริญผล
 
1. นางนรมน  ดีหล้า
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายสิทธิพงษ์  ลือชา
 
1. นายตรีภพ  สนิ
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายกฤติธี  สุริยะ
2. เด็กหญิงณิชชยา  เนตรตระกูล
3. เด็กชายตินดิกร  กันทะ
 
1. นางเอี่ยมละออ  ธนัญชัย
2. นางยโสธร  สุขัมศรี
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายชูศักดิ์  จันธิมา
2. นางสาวนิดาวัฒน์  จวน
3. นายสุรินทร์  นามแสง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  อยู่รึ
2. นางอัมพร  เจริญจิตติชัย
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์ราช
2. เด็กชายรณชัย  คำปัน
3. เด็กชายอรรถกร   แก้วกันใจ
 
1. นางโสภิต  ทิวาพัฒน์
2. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  ยอดวงค์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตาคำ
3. เด็กหญิงสุธิดา  กันงา
 
1. นางสินิทธ์  วงศ์ธิดาธร
2. นางนวลินทร์  รอบคอบ
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวกนกวัลย์  ไกลถิ่น
2. นางสาวกิรติกร  ธิมาชัย
3. นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วนวล
 
1. นางสาวเจนจิรา  สมแก้ว
2. นางสาวอนันยา  ทิพย์ลุ้ย
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายนิพิฐพงศ์  สาวงศ์ทะ
2. นายศุภชัย  วงศ์ใหญ่
3. นางสาวสุภัสสรา  เตสุภา
 
1. นางคุณากร  จิตตางกูร
2. นางทองเพียร  สิงห์ชัย
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายวรุตม์  ทะรินทร์
2. นางสาวอัยยดา   วงศ์วาฬ
3. นางสาวเอมมิกา  สายสุวรรณ์
 
1. นายศุภรัตน์  มะโน
2. นางอรัญญา  มงคลสิน
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายสุธิวัส  คำนวล
2. นายเอกณรงค์  ธรรมตา
3. นายไกรวิชญ์  มณีวงค์
 
1. นายพงศ์พันธ์  ใจจิตร
2. นางสาวสมญา  ศิรินันทา
 
88 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจารุรัตน์  เสียงโต
2. นายธนานนท์  หิรัณย์วณิชชากร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมตัน
 
1. นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว
2. นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร
 
89 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายทินกร  คิดดี
2. เด็กหญิงธวัลลักษณ์  จินะสี
3. เด็กชายเกียรติกุล  อักษรดิษฐ์
 
1. นางกัณจนา  อักษรอิษฐ์
2. นางโสภิต  ทิวาพัฒน์
 
90 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีระนันท์   ศักดากันทร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เด่นวิทยวงค์
3. เด็กชายวรท  แซ่ถง
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
2. นายกฤษดา  กามนต์
 
91 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แสนใจนา
2. เด็กชายลัทธพล  ภูมิประเทศ
3. เด็กหญิงศกาวรัตน์  อุปเสน
 
1. นางสาววราพร  เขื่อนแก้ว
2. นางสาววรรณาภา  ยาวิชัย
 
92 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวสินาภรณ์  ย่อมเยาว์
2. นายอัศราณุวัฒจ์  มาตย์ภูธร
3. นายโรจนัสถ์  อินเทพ
 
1. นางสาวพัชริน  โนวิชัย
2. นางสาวอารีย์  หมั่นพัฒนาการ
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกชกร  กองคำ
2. นายวัฒนะ  ทำของดี
3. นายวีรภัทร  ไวโอเล็ต
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร
2. นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวฉันทนา  แซ่ฟ่าน
2. นางสาวนฤมล  อาวาสพรม
3. นายอนุพงศ์  ศรีคง
 
1. นางสมศรี  สวัสดี
2. นางมยุรัตน์  ตาใจ
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวทิพานัน  ดวงคำ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  จุมปู
3. นางสาวพัทธนันท์  เกษคำ
 
1. นางสาววรรณาภา  ยาวิชัย
2. นายศุภรัตน์  มะโน
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  อภิพัฒนาชัย
2. เด็กหญิงศรัณย์ธร  ใจแก้ว
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พานสิรา
 
1. นายครรชิต  กอเฮง
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ม้าทอง
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  เพิ่มสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพิริยตา  จุ้ยกระโทก
 
1. นางณฐมน  ทิพย์วงศ์
2. นางสาวนริศรา  ปัญเฉลียว
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คงแก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วข้าว
3. เด็กชายศรันย์  คงสิน
 
1. นางกัณจนา  อักษรอิษฐ์
2. นางสาวจุฬารัตน์  จินะแก้ว
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิ  จันทรพรรัตน์
2. เด็กชายศรัณย์  ไชยาศิรินทร์โรจน์
3. เด็กชายไท  ทองประเสริฐ
 
1. นางหทัยกาญจน์  ทองมูล
2. นายอภิชาติ  นามแก้ว
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวธนาพรรณ  กองวงศ์
2. นางสาวพัชรินทร์  วงษา
3. นายอมรพันธ์  คำพรรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  จินะสาม
2. นางสาวเพ็ญผกา  ธนะแก้ว
 
101 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายอฎิชัย  วิจารณ์
 
1. นายดุษฎี  ศรีทรงราช
2. นางสาวสุณัฐชา  โนจิตร
 
102 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  ทิศลังกา
2. นายกิตติศักดิ์  กันทะชัย
3. นางสาวณัฎณิชา  ฟูเฟื่อง
 
1. นางเจตชฎาพร  ประมวน
2. นายธีระพงษ์  คุนานวล
 
103 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  แซ่ลี
2. นางสาวสุภนิดา  ชีวินจรัสเรือง
3. นางสาวสุมาลี  ขจรเกรียงไกร
 
1. นางสาววนิดา  ปิงสุแสน
2. นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายชลชาติ  แสนคำ
2. เด็กชายนันธพงศ์  ป้อมล้อม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  มณีวรรณ์
 
1. นางสาวตรีชฎา  ประวัง
2. นางสาวฉันชนก  เรือนมา
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงดลชนก  ดำรงวัฒนากูล
2. เด็กหญิงนรีกานต์  พรมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศศินภา  ฤทธิ์พิชิตชัย
 
1. นางสาววนิดา  ศิริเขียว
2. นางสาวพิมประภา  อุ่นโทกาศ
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภานันท์  สารแก้ว
2. เด็กชายสุุธีรัตน์  ทำของดี
3. เด็กหญิงเอมนิกา  ยาวิชัย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เจนใจ
2. นางสาวพัชรินทร์  อานุนามัง
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตินันท์  ตุ้ยสุวรรณ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ไหมเขียว
3. เด็กชายวราเมธ  หมื่นติ๊บ
 
1. นางวิภา  กันสีเวียง
2. นางสายบัว  วรภู
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายรวีวัฒน์  จันทร์ต๊ะ
2. นายวายุ  จักนิล
3. นางสาวสุทธิพร  ทำของดี
 
1. นางสาวสุชาดา  วงษ์กระโซ่
2. นางสาวรุ้งกันยา  วรรณมูล
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาววรรณยี่หวา  วิงวอน
2. เด็กหญิงวัลภา  จันทะเสน
3. นางสาวสุดารัตน์  หมื่นอินทร์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เจนใจ
2. นางสาวพัชรินทร์  อานุนามัง
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายกฤษกร  แก้วพรมทะ
2. นางสาววลัยกานต์  สารานพกุล
3. นางสาววาทการ  จันทร์หล้า
 
1. นางมทินา  มาละวงษ์
2. นางชมนพร  จะเรียมพันธ์
 
111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายพงศกร  แก้วมา
2. นายวุฒิไกร  นวลยานัต
3. นางสาวสิริกร  กองบุตร
 
1. นางวิภา  กันสีเวียง
2. นางสาวดารุณี  เชื้อเจ็ดตน
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปั้นนาค
2. เด็กชายวีรภัทร  บุญนัก
 
1. นางธิดา  จินะศรี
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจุธาพร  คล้ายท่าโรง
2. เด็กหญิงสุจารี  คำเงิน
 
1. นางจีระนันท์  เสมอใจ
2. นายธนู  บุตรหล่อ
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายซานชิโร  เคหัง
2. เด็กชายพงศกร  พิชวงค์
 
1. นายสุเวช  สืบปัญญา
2. นายศัักดิ์ระวี  กันทะวงค์
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายกฤตนันท์  วุฒิกานนท์
2. เด็กชายชาญณรงค์  มูลศรี
 
1. นายตฤณธิวัฒน์  ภิญโญชัยภัทร
2. นางสาวจรรยาลักษณ์  บัวผัด
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวภูพิงค์  ปรัชญา
2. นายรามิล  เลิศเกษม
 
1. นางรัชนี  เลิศเกษม
2. นายสมโภชน์  ผ่องใส
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายบูรณ์พิภพ  เตจ๊ะ
2. นายปฏิภาณ  กองบุตร
 
1. นางสาวภัทรียา  ชัยสมบัติ
2. นางมยุรัตน์  ตาใจ
 
118 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายณัฐนันท์  จันโจ้ก
2. นายนพวิชัย  ใจแปง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ปิงกุล
2. นางสาววารีณา  พรมารัตน์
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กชายพันธกร  โพธิ
2. เด็กชายอัษฎากรณ์  คำงาม
 
1. นายจิรศักดิ์  ดวงสุข
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พนัสนอก
2. เด็กชายพงศ์พล  เขื่อนแก้ว
 
1. นายวิทยา  มาทา
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายธนกร  จันโย
2. นายอาฉ่า  หม่อโป๊ะกู่
 
1. นายณรงค์  ทัญญาสัก
 
122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายณัชธกฤษณ์  สาระไชย
2. เด็กชายสิทธิโชค  นาคปณะเสริฐ
 
1. นายวศิน  มังคลาด
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุบล
2. เด็กชายเดชปรีชา  ก๋าซุ้ม
 
1. นายวิทยา  มาทา
 
124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  คำตั๋น
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เขียวสะอาด
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนครินทร์  แนบเนียร
2. เด็กชายสิทธิปกรณ์  ไชยยศ
 
1. นางสาวพรชรินทร์  มาลัย
 
126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายนนทนันท์  นันทวาศ
2. เด็กชายปิติภัทร  ปริตโตทก
 
1. นายอัครเดช  เมฆสุรินทร์
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำเหล็ก
2. นายทินกร  ธิสงค์
3. เด็กหญิงวริศรา  อินต๊ะศิลป์
4. เด็กหญิงวิภาดา  คำปัน
5. นางสาวอริยา  หน่อท้าว
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
2. นายภูริสนันท์  แก้วประภา
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชกร  กันทิวา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุทธิวัฒนชัย
3. เด็กหญิงกิตติยารัตน์  พรมมา
4. เด็กหญิงฐิตารีย์  พรมเจือ
5. เด็กหญิงมุฑิตา  ธุวะคำ
 
1. นางดวงตา  จันทรานันต์
2. นายบุรินทร์  กฤตสัมพันธ์
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงธิดาชนก  กันทะมูล
3. เด็กหญิงธีวรา  เพชรหล้า
4. เด็กหญิงนิรชา  มีคุณ
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  พวงพันธ์
 
1. นายทวีพงษ์  ปาสา
2. นายอดิศักดิ์  บุญเถาว์
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  สมหวาน
2. เด็กชายคงฤทธิ์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงหมี่ผิว  อายี
4. เด็กชายอมรเทพ  โสภา
5. เด็กหญิงอำพร  แซ่หยี่
 
1. นางนิภาวรรณ  วิชัย
2. นางอัญชิษฐา  ตนภู
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวพิชยา  รวมสุข
3. นางสาวพีรวรรณ  ขันใจ
4. นายรัฐพล  ค้าแก้ว
5. นายสิทธิพล  ไชยวิราช
 
1. นายสาลิกา  นาเมืองรักษ์
2. นางจอมขวัญ  โสภา
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจารุมาตย์  ห้วยไชย
2. นางสาวฐิชาดา  ไข่แก้ว
3. นางสาวณิชกานต์  จันแก้ว
4. นางสาวพรสวรรค์  แก้วคำ
5. นางสาวภคบงกช  คชจันทร์
 
1. นางดวงตา  จันทรานันต์
2. นายบุรินทร์  กฤตสัมพันธ์
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  จรศักดิ์ศรี
2. นางสาวประภัสสร  ทองทาณี
3. นางสาวศิรินาถ  จำเริญ
4. นางสาวสนิชา  ปัญญางาม
5. นางสาวอรญา  ไชยทอง
 
1. นางสุภาพร  แก้วจันทร์
2. นางเกษร  นันตา
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวนุษบา  ถังสูงเนิน
2. นายพรภวิษย์  พ้นภัย
3. นางสาวพัชรินทร์  เสียงใส
4. นางสาวรัตนาวดี  ทั่งทอง
5. นายเนติธร  วงค์ประดิษฐ์
 
1. นางอัญชิษฐา  ตนภู
2. นางนิภาวรรณ  วิชัย
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หมื่นแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมขันทา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณราช
4. เด็กหญิงธันยธร  เขื่อนคำป้อ
5. เด็กหญิงนาแฮ  ยี่จา
 
1. นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์
2. นางสาวอภิญญา  จันทร์อิน
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพกมล  ไชยกุล
2. เด็กชายนิรวิทธ์  ธนะวงค์
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงศ์ใหญ่
4. นางสาววณัชญญา  ใจยานันตา
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ตันต้าว
 
1. นางอุไรวรรณ  เปล่งรัศมี
2. นางพิชยา  วีระพงษ์
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นางสาวจิ้งเหวิน  แซ่หวู่
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ใจพรม
3. เด็กหญิงพลอย  คำแสง
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันทร์แสง
5. เด็กหญิงวันสาย  นาเหนือ
 
1. นายนำชัย  หอมแก่นจัน
2. นางพัชราภรณ์  อิ่มอมรพงศ์
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  เขื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เวียงสี
3. เด็กหญิงผกามาส  อุปนันท์
4. เด็กหญิงพัชรีกร  คำเมือง
5. เด็กหญิงสิริกร  รักชาติ
 
1. นายพงศ์ศักดิ์   ปันแก้ว
2. นางมัณฑนา  ประทุมมา
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  มณีสาร
2. นางสาวศิริพร  อาทร
3. นายเนติพงษ์  ปงรังษี
4. นางสาวเบญจมาศ  ชัยมณี
5. นายเรืองศิลป์  กิจพิทักษ์
 
1. นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์
2. นางสาวอภิญญา  จันทร์อิน
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวสุพรรษา  พรศักดิ์โสภณ
2. นางสาวสุมาลี  รุ่งไพบูลย์สุข
3. นางสาวหมี่เงาะ  พูเบกู่
4. นางสาวอายู  พรสันติธรรม
5. นางสาวอารีรัตน์  แลเชอะ
 
1. นางปณิดา  ตรีสุวรรณ
2. นางพัชรี  ชัยศิลปิน
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  เสาร์ยะ
2. นายธีรนัย  ไชยศรี
3. นางสาวนิภาภรณ์  เขียวลา
4. นางสาวรัญสิญา  กันทะวงค์
5. นางสาวอาภาศิริ  ยาใจ
 
1. นางสมรส  เหมะธุรินทร์
2. นายนราวิชญ์  คำแปง
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นางสาวจิราพร  แสนสุข
2. นางสาวนภาพร  กองบุญ
3. นางสาวมัตติกา  พลสิงห์
4. นางสาวหล้า  อินใจ
5. นางสาวอัมพร  นามยอด
 
1. นางขวัญดาว  วาฤทธิ์
2. นายศุภสิทธิ์  คำสาว
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรฐากร  วงศ์ปัญญา
2. เด็กชายญาณากร  หนสมสุข
3. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  พิรุฬห์วรวงศ์
4. เด็กชายสาระ  วัฒนสมบัติ
5. เด็กหญิงเอื้อกาญจน์  อินทะชัย
 
1. นายเอนก  กิติศรี
2. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ทิศพรม
2. นายชาญณรงค์  ถาน้อย
3. เด็กหญิงณัฐชยา  หนักการ
4. นางสาวรสญา  ช่างฆ้อง
5. เด็กหญิงเรณุกา  กันศรีเวียง
 
1. นายยศวรรธน์  วิญญารัตน์
2. นายสิทธิศักดิ์  แสนเขื่อน
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ชีวินบวรเกษตร
2. เด็กหญิงชิงชิง  มือชอกู่
3. เด็กหญิงมลฤดี  มอโป๊ะ
4. เด็กหญิงสุทธิดา  มอโป๊ะ
5. เด็กชายอาทิตย์   แลเฉอะ
 
1. นายขจร  โปร่งจิตร
2. นางสาววรัฎฐยา  ทวีสุข
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาเมืองรักษ์
2. เด็กหญิงประทุมพร  แก้วตุ้ย
3. เด็กชายมานะ  เยเบียงกู่
4. เด็กหญิงสุชาดา  สามนวล
5. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุขเกษม
 
1. นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์
2. นายศรัณญู  แสนสุรีย์
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายจารุกิตติ์  เหล่ากาวี
2. นายณวิชช์  วงษา
3. นายณัฐพงษ์  แก้วจินดา
4. นายวิชชากร  วรรณชัย
5. นายศิลานนท์  นิมิตรชัยกุล
 
1. นางบัญชรี  ณ ลำพูน
2. นางศิรินทิพย์  เครือสาร
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายทรงธรรม  ขันกลาง
2. นายธนรัตน์  วรสุวรรณากรณ์
3. นายธีรชัย  ฉางข้าวชัย
4. นายสมรักษ์  อินเหลา
5. นายอาทิตย์  แซ่หวง
 
1. นายธีรยุทธ  ผจญมาร
2. นายแมน  ตนภู
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ชุมภูรัตน์
2. นางสาวนันทัชพร  อินศิริ
3. นายบุญยชนา  ทิศสกุล
4. นางสาวภัคพร  บุณยราศรัย
5. นายอรรคชัย  ศรีใจวัง
 
1. นายเอนก  กิติศรี
2. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธนวุฒิ  เสดศรี
2. นางสาวนิชาภัทร  เวฬุบรรณ
3. นายปฏิภาน  ปิยะรักษ์
4. นายภูวดล  แก้วมุงคุณ
5. นางสาวลิปิการ์  ขันตี
 
1. นางสาววันสุข  ธิขาว
2. นางสาวอุบลรัตน์  เมืองมูล
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายกฤตนัย  คำไร่
2. นายกฤตพงษ์  ชุ่มเรือน
3. นางสาวกฤษณา  เกิดศิลป์
4. นางสาวจรินพร  ไชยวัลลา
5. นายจักรพงศ์  กรีอุต
6. นางสาวทอฝัน  ภาคภูมิเจริญสุข
7. นางสาวธิติภรณ์  หงษ์คำ
8. นางสาวนงลักษณ์  ธรรมสิงห์
9. นายนพดล  เด่นปรีชา
10. นางสาวน้ำทิพย์  สุธรรม
11. นายพลวุฒิ  วงค์สุนทรทิพย์
12. นางสาวพินธุสร  แย้มศิริ
13. นางสาวฟาริดา  อภิประเสริฐ
14. นางสาวภรณ์ทิพย์  สระศรีสม
15. นางสาววนิดา  ยอดเขมากุล
16. นายศักดิ์พล  ดวงคำ
17. นางสาวศิริพร  สามมุข
18. นายสุชาติ  อุ่นผูก
19. นางสาวอทิตยา  แก้วคำ
20. นายอภิเษก  กุสุหรัต
 
1. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
2. นางสาววิศรุตา  มงคลศิลป์
3. นางสาวเจนจิรา  จิติธรรม
4. นายถาวร  ศรีบุญเรือง
5. นายตรรกพงษ์  ธรรมรังษี
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  มีเก็บ
2. นายกฤษกร  กู้เกียรติเจริญ
3. นายชัยวัฒน์  ศรีคำฝั้น
4. นางสาวญาราภรณ์  จันทร์บ่อแก้ว
5. นายณัฐพงศ์  ขอดเรือนแก้ว
6. นายณัฐพงษ์  มุงเมือง
7. นายณัฐวุฒิ  ใจคำ
8. นายธนพล  ไชยวงศ์
9. นายนัทธพงษ์  อุปมา
10. นางสาวนิราวรรณ  เอื้อดี
11. นางสาวนูรอาซีย๊ะ  บินอับดุลคาลิล
12. นายปิยวัฒน์  ปัญญา
13. นายภานุพงค์  ปวงมาโล
14. นางสาวภาวินี  ยอดสูงสุด
15. นางสาวระวิวรรณ  เจ็นจัด
16. นายรุ่งเรือง  เขตกัน
17. นางสาววรัญญา  อุดชุ่ม
18. นายศุภฤกษ์  ปวงคำไหล
19. นายอภิวัฒน์  งามดี
20. นางสาวอารีรัตน์  สีวิตา
 
1. นายวรพจน์  กันธิยะ
2. นางเบญจมาส  ชัยวิสิทธิ์ิ์
3. นายวชิรวิชญ์   ประมาณ
4. นายอดิศักดิ์  บุญเถาว์
5. นางจันทร์เพ็ญ  อนุวงษ์ปฐม
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  ครึ่งธิ
2. นางสาวจีรนันท์  นวลใส
3. นางสาวช่อลัดดา  เพศเสนา
4. นางสาวญาณิศา  วงศ์ชัย
5. นางสาวณัฐกานต์  พิชัยยา
6. นางสาวณัฐฐิรา  หงษ์คำ
7. นายธนากร  เจตนา
8. นางสาวธัญญลักษณ์  เทพมูล
9. นายพงศกร  ชัยเรือน
10. นางสาวพัชราภรณ์  ปาละบุญมา
11. นางสาวพัชรี  ศิริตา
12. นายพัสกร  นรานุชิต
13. นางสาวภัทรนันท์  ฟูแสง
14. นายภานุวัฒน์  ประจักษ์ตา
15. นางสาวรัชนีกร  แซ่ลี้
16. นางสาววรรณิสา  ชัยผล
17. นายศุภโชค  วงศ์ชัย
18. นางสาวเกตุสุดา  ยะฝั้น
19. นายเทพอมร  สุนทร
20. นายเอกชัย  ยารังสี
 
1. นางเสาวณีย์  ศรีธินนท์
2. นางอาริยา  จิตรมิตร
3. นางสาวปราณี  วงศ์ชัย
4. นางสาวสมฤดี  สมจิตร
5. นายสุชิน  สีหา
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายกฤตภาส   ชินะข่าย
2. นางสาวชฎาภัทร   เตชะชื่น
3. นายชินกฤต  จันทร์โส
4. นางสาวชื่นกมล  แสนอุ่น
5. นายชุติพงษ์   เสียงใหญ่
6. นางสาวณัฐนิชา  เจริญคู้
7. นางสาวธิติยา  ลก
8. นายปฐมพงษ์   ไชยชมภู
9. นางสาวปิยพร   สุกันทา
10. นางสาวพวงชมพู   ธีรติกร
11. นางสาวพัชรินทร์   บัวนาค
12. นายพิชญพันธ์   จันทรา
13. นางสาวพิราอร  ถุงเกตที
14. นายภานุพงศ์   วงค์ตะวัน
15. นางสาวมยุรินทร์   กองแสง
16. นายรัชพล   ปวงเริ่ม
17. นายวราเทพ   จักรมณี
18. นายศิริชัย   ใจเร็ว
19. นายสกาย   ดวงจันทร์
20. นางสาวเมธินี   มาตระกูล
 
1. นางสาวเพ็ญแข  จิตมโนวรรณ
2. นายจำนง  รักษ์ธรรมเสมอ
3. นางสาวนันทพร  สเวตอ
4. นายบรรจง  จิตตคำ
5. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณ์
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกัลย์สุดา  บุญมี
2. นางสาวชนกนันท์  สมหวังสกุล
3. นายฐิรวัชร์  ประเสริฐ
4. นางสาวทัดดาว  นามวงค์
5. นายธนกร  แซ่ย่าง
6. นางสาวธัญญาพร  แก้วหลวง
7. นางสาวปวีณา  วรรณวัต
8. นายพิทักษ์  สุภา
9. นายภาณุพงษ์  โคตรเครื่อง
10. นายรังสิมันต์  หรรษาไพบูลย์
11. นางสาววัชรีญาณ์  วงค์ทะจักร
12. นางสาววารุณี  กอบคำ
13. นายวีรวัตน์  วงค์ชัย
14. นางสาวศุภกานต์  พูลกลาง
15. นางสาวสุทธิดา  อนุรักษ์ตันติกุล
16. นายสุริยะกานต์  แดงสีพลอย
17. นางสาวอทิตยา  แก้วคำ
18. นายอาทิตย์  น้อยดี
19. นางสาวอุษณีย์  คงจรเข้
20. นางสาวแคทติยา  เกษตรวัฒนาโชติ
 
1. นายตรรกพงษ์  ธรรมรังษี
2. นายธีรยุทธ  ผจญมาร
3. นายแมน  ตนภู
4. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
5. นายถาวร  ศรีบุญเรือง
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัฏฐา  อินเมืองคำ
2. นางสาวณัฐณิชา  โพธาวิจิตร
3. นางสาวณัฐณิชา  เมธาฤกษ์
4. นางสาวธัญชนก  บุญเลิศล้น
5. นายธีรพงษ์  มนต์ขลัง
6. นางสาวประกายวรรณ  แสงเรือน
7. นายพันธุ์ธัช  สุขกวี
8. นายพาทิศ   สุขกวี
9. นางสาวภัทรชนิดา  แซ่ปัง
10. นางสาวมัลลิกา  ดามัน
11. เด็กหญิงวีรดา  เลศักดิ์
12. นายวีระพัฒน์  พรหมมินทร์
13. นายศราวุธ  ไชยะ
14. นางสาวสุุชานาถ  เสริมสุข
15. เด็กหญิงสุุนิษา  หงส์กัน
16. นางสาวอติพร  พาณิชย์กิจอุดม
17. นายอภิวัฒน์  เยง
18. นายอรรถพล   ปะดุกา
19. นายเขมทัต  เชื้อเมืองพาน
20. นายโพธิวัฒน์   โคตะพันธ์
 
1. นางบวรนันท์  จังติยานนท์
2. นายบรรจง  จิตตคำ
3. นายบุรินทร์  กฤตสัมพันธ์
4. นางสาวนันทพร  สเวตอ
5. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณ์
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  กันเพชร
2. นายกรวิชญ์  มุงเมือง
3. นางสาวกฤษณา  ชุ่มเมืองอินทร์
4. นายกฤษติกน  ยิ่งชนะ
5. นางสาวกาญจนา  ใจมีมัน
6. นายชนสรณ์  ทรัพย์กิติสุข
7. นายธนพล  คิดอ่าน
8. นางสาวธันยชนก  จันทะบุญ
9. นางสาวนงนภัส  คำมุงเมือง
10. นางสาวพรพิตรา  โพธิไทรย์
11. นางสาวพิมพ์นารา  พวกอินแสง
12. นายภานุวัฒน์  สมงาม
13. นางสาวรัชฎาภรณ์  ไชยทัด
14. นางสาววิภารัตน์  เวสกิจ
15. นางสาวสมหญิง  แสนบุญ
16. นางสาวสิรินยา  อ้วนล่ำ
17. นางสาวสุชาดา  ชาตะนาวิน
18. นายสุทธิสาร  พิพักร์
19. นางสาวอรญา  ขันเต๋
20. นางสาวเกวลี  ปันแก้ว
 
1. นายวราวุฒฺ  อัมพุธ
2. นายอดิศักดิ์  บุญเถาว์
3. นายทวีพงษ์  ปาสา
4. นายวรพจน์  กันธิยะ
5. นางจันทร์เพ็ญ  อนุวงษ์ปฐม
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงอังธิดา  เกิดแพร
 
1. นางสาวอังสุมาริน  นาคสีดี
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายปิยะบุตร  เฉตระการ
 
1. นางสุวิดาภรณ์  คำแผ่นชัย
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงอรณิช  ท้าววิทย์วัฒน์
 
1. นางสาวสายพิณ  โปราหา
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กชายพันธกานต์  หัตถกิจ
 
1. นางสาวพรรษา  จำเริญ
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  กันยารอง
 
1. นางขวัญจิต  ใฝ่ขัน
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจุฑาธิป  ศรีอาภรณ์
 
1. นางสุวิมล  อินทร์จันทร์
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายนิติกร  แก้วปัญญา
 
1. นายพชรรรร์  พชรวรพงษ์
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายปิยวัฒน์  แสงโยธา
 
1. นายธีริทธิ์  อิ่นคำ
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนิภา  คำสิงห์
2. เด็กชายลัทธพล  ภูมิประเทศ
 
1. นายกฤษณกรรณ  แก้วเทพ
2. นางวิมล  สุวรรณา
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แจ่มใส
2. เด็กชายเจษฎา  วงศ์กุล
 
1. นางสาวศรีสุดา  วังนัยกูล
2. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธพงษ์  รู้ทำนอง
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  สุดตา
 
1. นางศิรารัตน์  กรรมสิทธิ์
2. นางสุวัจนา  แก้วกันใจ
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  สันกว๊าน
2. เด็กหญิงวรินทร  ชมตระกูล
 
1. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
2. นางกาญจนา  โล่ห์จินดา
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธนานุวัฒน์  สมสิงห์ใจ
2. นางสาวประกายเพชร  ม่วงเขียว
 
1. นางวรรณนภัส  หาญชัยนิตยพันธ์
2. นางสาวเมวิกา  พุทธิมา
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายกฤชเมธ  ตรีรัตน์ทวีชัย
2. นางสาวพัชราพร  เพ็ชรชนะ
 
1. นางสาวศรีสุดา  วังนัยกูล
2. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายปรมัตถพงศ์  ขันธะ
2. นางสาวศิริรัตน์  ชัยวงศ์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  กุลดี
2. นางสาวจิราพร  วงศ์ชัย
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายณัฐชนน  ราชคม
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ห่อนบุญเหิม
 
1. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
2. นางกาญจนา  โล่ห์จินดา
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกนกวรรณ  โชติ
2. นางสาวทิวายอด  ยิ้มช้อย
3. นางสาวธันยาพร  ถั่ม
4. นางสาวพิชญ์สินี  ต๊ะวิโล
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  ธนะสมบัติ
6. นางสาวรวิสรา  ธรรมตา
7. นางสาวศิริพร  ศรีสวัสดิ์
8. นางสาวสุภัสสรา  ธรรมวงค์
9. นางสาวอมรา  ชัยชมวงศ์
10. นางสาวเกวลิน  ก๊กไม้
 
1. นางจิรพร  แสงโปร่ง
2. นายอัษฎากร  แสงโปร่ง
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวนงลักษณ์  อินตา
2. นางสาวบี  คำดี
3. นางสาวรัตนา  ผลนาค
4. นางสาววนิดา  ยอดเขมากุล
5. เด็กหญิงสมศรี  คำแก้ว
6. นางสาวหนึ่งฤทัย  ยี่เป็ง
7. นางสาวหมวยคำ  เอ้ยดี
8. นางสาวอาม  แสงรุ้ง
9. นางสาวอาริยา  กุเลา
10. นางสาวแสงนาง  นามอ้าย
 
1. นางสาวศรีสุดา  วังนัยกูล
2. นางสาววิศรุตา  มงคลศิลป์
3. นายธีรยุทธ  ผจญมาร
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาววรวลัญช์  แก้ววิโรจน์
2. นางสาววราภรณ์  เปียงน้อย
3. นางสาววันวิสา  บุญเชิด
4. นางสาวสุภาภรณ์  หาเงิน
5. นางสาวอติกานต์  รัตนสุภา
6. นางสาวอนัญญา  ตุ้ยสมุทร
7. นางสาวอนัญญา  ดีอ้าย
8. นางสาวอภิชญา  จันทร์แก้ว
9. นางสาวอังศุมาลี  กันทะเสน
10. นางสาวเกตน์นิภา  จักปัญญา
 
1. นายเฉลิมพันธ์  คำฮอม
2. นางผ่องพรรณ  ไชยมงคล
3. นางแสงจันทร์  นันตรัตน์
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวขวัญชนก  แปงคำ
2. นางสาวจิรนันท์  อูปแก้ว
3. นางสาวปัญญฎา  เสาดี
4. นางสาวพรรษพร  อานนท์
5. นางสาวภันทิลา  ประมวน
6. นางสาวมุกธิดา  เถาวัลย์
7. นางสาววนิษา  เขียวสุทธิ
8. นางสาวสุภาพร  ครุฑานอก
9. นางสาวอภิญญา  สบาย
10. นางสาวเมธิณี  กันทะเนตร
 
1. นางนฤมล  หลองทุ่ง
2. นางจารี  จอมมงคล
 
178 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่ระย้า
2. เด็กหญิงกีรติกานต์  ซ้ายคำ
3. นายคมชาญ  รู้ทำนอง
4. นางสาวชลดา  ไชยมงคล
5. เด็กหญิงณัฐกมล  บุญธรรม
6. เด็กหญิงณัฐริกา  สังข์สุวรรณ
7. เด็กหญิงณัฐริชา  สังข์สุวรรณ
8. นางสาวธิตานันท์  ศรีคาม
9. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ติคำ
10. นางสาวนริศรา  จันทาพูน
11. นางสาวสรรเพชุดา  แก่นจันทร์
12. เด็กหญิงสรินยา  ขยัน
13. เด็กหญิงสุภาพร  ไชยวุฒิ
14. เด็กหญิงสุมินญา  พรหมมิน
15. นางสาวอรญา  ศรีเกียรติศักดิ์
 
1. นางแสงเพชร  สุวงศ์เครือ
 
179 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกฤตัชญ์  ชิณาญาน
2. เด็กหญิงชมน์สิริ  ฟุ้งศิริทรัพย์
3. เด็กหญิงชุติภา  เสาร์แก้ว
4. นางสาวทิชา  แซ่ลี
5. เด็กหญิงธัญจิรา  แซ่หลี
6. เด็กหญิงบุณยานุช  จุฬาพงษ์วนิช
7. นางสาวพัชรินทร์  คำทิพย์
8. เด็กหญิงสาริกา  ชุ่มใจ
9. เด็กหญิงสาวิกา  เบเซ
10. เด็กหญิงสุชาดา  เลิศพันราย
11. เด็กหญิงสุภาพร  คำแก้ว
12. เด็กหญิงอนงค์นาถ  แก้วหลวง
13. นางสาวอาเชียง  แซ่หลิว
14. เด็กชายแซคคารี  บรันแฮม
15. เด็กหญิงไพลิน  บุญศรี
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางโรจนา  รีรักษ์
4. นางสาวภัคนันท์  พรหมฤทธิวงค์
 
180 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกัลยากร  ทองใส
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สุปินะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรยุทธ  ชำนาญยา
2. นายวิชย์สิทธิ์บุญ  ยุรี
 
181 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  คุชนาค
2. เด็กหญิงสุภาดา  ปินตา
 
1. นางสาวอัญชลี  หัตถสาร
 
182 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินดา  กันทรชัชวาล
2. เด็กหญิงสุธัมวรดี  ใจยะ
 
1. นายเทวราช  กรกฎกำจร
 
183 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงระพีวรรณ  ปิสโน
2. เด็กหญิงวรารัตน์  วงค์ผา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์  อนันตสิทธิพงศ์
2. นายอัษฎากรณ์  เพ็ชรสุวรรณ์
 
184 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวปราณี  เยเบียง
2. นางสาวแก้วมณี  วิบูลสิริตระกูล
 
1. นายสมชาย  สมบูรณ์
 
185 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายณัฐพล  สีบุตรสี
2. นางสาวสมฤทัย  สิริปทุม
 
1. นายประจักร  พิมพ์หอม
2. นางแสงเพชร  สุวงค์เครือ
 
186 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพิทวัส  จักรสมศักดิ์
2. นายอนณ  ยงเมธาวุฒิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจารึก  สมประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์  แก้วมหาคุณ
 
187 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  จอมแปง
2. นางสาวศิริลักษณ์  พัดโต
 
1. นายสมศักดิ์   โอฐเจริญชัย
2. นายวันเฉลิม  ปินตา
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอนงนาฎ  จุลเลศ
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทชราพร  แก้วน้อย
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลภัทร์  ชัยชนะ
 
1. นายบริสุทธิ์  อักษรดิษฐ์
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  จอมสีลา
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอารยา  ฮงประยูร
 
1. นายคมสัน  ลาภใหญ่
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวิกา  แซ่ซ่ง
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายโภคิน  ทองพูน
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาดา  ภูฆัง
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายชัชชัย  ฟองสมุทร
 
1. นายกฤษฎา  รักษาศิลป์
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวณัชนิช   หล่ายนาสาร
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงค์คำแดง
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงเจนนิสา  นามหลวง
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวสุรัสสา  ชุมภัคดี
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  อินต๊ะชุ่ม
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายไชยอนันต์  จันต๊ะนัน
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายพีณัฐ  วิริยะ
 
1. นายเกียรติไกร  ทนันชัย
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณี  แบกู่
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตนัย  เรือนคำ
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  นันต๊ะภาพ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ก้างยาง
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  นามคำ
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  กาวิละ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวฐิติรัตน์  เทพโพธา
 
1. นายอาทิตย์  มูลเพชร
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  กันธิยะ
 
1. นายจรูญ  เขนย
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ไชยยะ
 
1. นายสรทรรศน์  เล็ดมะ
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ปินตา
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจรัสรวี  ราชดี
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวเจษฎางค์  บุญพิราศ
 
1. นายปราโมทย์  บุญทอง
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายภีรติกร  กันทะลือ
 
1. นายธวิทย์  วุฒิ
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายดุลยวัต  ใจเปี้ย
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายไชยอนันต์  จันต๊ะนัน
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงปิยศรี  พรมุนีประสิทธิ์
2. เด็กหญิงศรี  อุ่นแปง
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
2. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ธุวะคำ
2. เด็กชายไกรวิชญ์  อภัยโรจน์
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
2. นายปราโมทย์  บุญทอง
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  หมูคำ
2. เด็กหญิงลัคณา  ศรีสังงาม
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
2. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงคำผอง  บัวจันทร์
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายสพล  ไมตรีนฤมล
 
1. นายสรทรรศน์  เล็ดมะ
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายฉันทัช  พิทักษ์
 
1. นายกฤษฎา  รักษาศิลป์
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายเพชรายุธ  เจริญวงศ์
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายณัฐรน  มังคละ
 
1. นายสายันต์  กันทะเดช
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายอดิสรณ์  อภิวงค์ษา
 
1. นายคมสัน  ลาภใหญ่
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  ทองคำ
 
1. นายธนกร  พันธะเกษม
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายอภิวัฒน์  เมืองมูล
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายวรเชษฐ  มาตรพันธ์นา
2. เด็กชายสมบุญ  ยี่แสง
3. เด็กชายอุ๋มคำ  ลุงจ่อ
 
1. นายอดุลย์  สลักลาย
2. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  นาทองมูล
2. เด็กชายสุวพิชญ์   เผ่ากันทะ
3. เด็กชายเมธี  นามะณีวรรณ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายชัยพร  ธรรมวิชัย
2. เด็กชายชูศักดิ์  นิลาวงค์
3. เด็กชายสุภวิทย์  อินต๊ะ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
2. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกมลภัทร  ชัยชะนะ
2. เด็กชายกฤตนัย  เรือนคำ
3. เด็กชายบัณฑิตา  พักเสน
 
1. นายสรทรรศน์  เล็ดมะ
2. นายสุรชัย  คำสุ
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายทรงวุฒิ  โปธาป่า
2. นายวงศธร  สว่าง
3. นายวิษณุ  คำมี
 
1. นายวัชระพงษ์  แก้วอ่อน
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายภควัฒน์  ทำของดี
2. นายอภิสิทธิ์  โพธิอินทร์
3. นายเจษฎา  ศรีรักษา
 
1. นายธวิทย์  วุฒิ
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกาญจนาพร  จันทร์หน่อแก้ว
2. นางสาวพร้อมทรัพย์  สุพรรณ์
3. นายเจตนิพัทธ์  ดงปาลี
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวกรรณิการ์  แลเชอกู่
2. นายอำนาจ  เบียกากู่
3. นายอิทธิพล  เบเช
 
1. นางกุหลาบ  เกิดสิน
2. นางสาวเบญจพร  จันทวิกสิทธิ์
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายทฤษฎี  แก้ววันดี
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวศตพร   ศรอร่าม
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายประสานมิตร  สิงห์แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายเหนือภูมิ  สาทะ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายดนุพร  เทพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวไอรีน  เทศเนาวนิตย์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวทองดี  คำแก้ว
 
1. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมณ์
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ปริฉัตร์ตระกูล
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายดนุพร  เทพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายนลนฤทธิ์  ดวงอาสง
 
1. นายนราธิป  พุทธวัตร์
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายณัติวัฒน์  พรหมจิตร
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายปรีชา  ปราโมทย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายรชต  มาจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายธีรนัท  เงินสัจจา
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายวิศว์  ศิริคุณากร
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัญญา  กาดรัมย์
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงรสจรินทร์  กันกอบ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายธนวัฒน์  มโนตา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  อินชุม
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงรวิสรา  ปิมปา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปอแฉ่
 
1. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมณ์
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เพชรใจศักดิ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  วรรณวงศ์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงแวว  อะพา
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กชายสัภยา  สิงห์อ้าย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกานต์กมล  ไพรหิรัญ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธัมมนาถ  วงค์ธิดาธร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวอาแพ  เบกากู่
 
1. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมณ์
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  ริทะยะ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปุีดสอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กชายวรเมธ  นิลสวิท
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ปาต๊ะ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายคีตพัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  ทะริยะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงปานิสรา  เสนเกื้อ
 
1. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมณ์
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพลตรี  แซ่ตั้ง
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายพงศธร  อารักคิด
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาริกา  อุ่นแสง
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  อินชุม
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายธนวัฒน์  มโนตา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เพชรใจศักดิ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชื่นใจ
3. เด็กชายนริศรา  ทาโน
4. เด็กหญิงปรียาภัทร  ริทะยะ
5. เด็กหญิงรสจรินทร์  กันกอบ
6. เด็กชายสัภยา  สิงห์อ้าย
7. นายสัภยา  อนุ
8. เด็กหญิงสิรินกร  โนมูล
9. เด็กชายอนุธิดา  สิงห์ต๊ะนะ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงทักษิณา  สายปัญญา
2. นายธนวัฒน์  มโนตา
3. นางสาวธิดาเทพ  กรนานันท์
4. นางสาวนีรนุช  ทะนันไชย
5. นางสาวบุรัสกร  เทวดุล
6. เด็กหญิงรวิสรา  ปิมปา
7. นางสาววรรณพร  ยาละ
8. นางสาววันสิริ  สิทธิแก้ว
9. นางสาวเอริกา  ภิระบรรณ์
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
2. นางอังคณา  ละออ
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  อินชุม
2. นายฉัตรเกล้า  เขียนนอก
3. นายพีรพัฒน์  เชียงโส
4. นายสมพงษ์  ปิ่นแก้ว
5. นายสหพันธ์  นันทะสี
6. นายสาธิต  คำพินิจ
7. นายหนึ่งบุรุษ  ต้นมือ
8. นายอนุชา  กันทะวิรส
9. นายเอกพันธ์  เต็มสูงเนิน
 
1. นางสาวดุษฎี  ธรรมศิริ
2. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายจักรวาล  ศรีราชา
2. เด็กหญิงจิดาภา  ล้อมวงษ์
3. เด็กชายฉัตรชัย  แก้ววิชิต
4. นางสาวณัฐฐา  ล้อมวงษ์
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ตุมมา
6. นางสาวประภาวรินทร์  บุตตะพล
7. เด็กชายพงศธร  แก่นดี
8. นายพงศธร  อารักคิด
9. เด็กหญิงพีรดา  ดวงคำแสง
10. นายภานุพงษ์  เป็นใหญ่
11. นายวรชัย  วงค์ประเสริฐ
12. เด็กชายวรเมธ  นิลสวิท
13. เด็กชายวศวรรต  สุรินทร์แก้ว
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  โถยะโล
15. นายเอกราช  อวดดี
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายกฤตฤกษ์  ปิงวัง
2. นางสาวกาญจนา  ไชติคะ
3. นางสาวกานต์กมล  ไพรหิรัญ
4. เด็กหญิงกุลปริยา  ปริฉัตร์ตระกูล
5. นายณัติวัฒน์  พรหมจิตร
6. เด็กชายธนกร  กันธาสุวรรณ์
7. นายธีรภัทร  วรรณวงศ์
8. นางสาวปิยะพิชญตร์  ประวิตรกูล
9. นางสาวพิมพ์พนิต  วิญญารัตน์
10. นางสาวภัณฑิรา  ปินตานา
11. นายภาสวิทย์  ศรีไพโรจน์
12. นางสาวรนิษฐา  หงส์โรจนภาคย์
13. นายวัฒนพงศ์  นามวงศ์
14. นายวิศว์  ศิริคุณากร
15. นางสาวศตพร  ศรอร่าม
16. นายสรนนท์  ชำนาญเวียง
17. เด็กชายสหัสวรรษ  เทพภิบาล
18. นางสาวสุชัญญา  คำภีระ
19. เด็กชายเหนือภูมิ  สาทะ
20. นางสาวไอรีน  เทศเนาวนิตย์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เชอหมื่อ
2. เด็กชายธนสาร  ฤกษ์ใหญ่
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชัยอนันต์
4. นางสาวสุธาทิพย์  นาใจ
5. นางสาวแสงดาว  ไทยใหญ่
6. เด็กหญิงโอเมกา  วุฒิปัญญา
 
1. นายบัญชา  ยาสมุทร
2. นายพรชัย  ศรีวิชัย
3. นายอุดม  ปิงวงค์
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กชายจารุเวศ  ทิตต์กาล
2. เด็กหญิงดาวดี  แซ่ว่าง
3. เด็กชายประสิทธิ์  หมื่อโป
4. เด็กชายสรายุทธ์  แสงอุดมสุข
5. เด็กชายอาทิตย์  อุ่นแม
6. เด็กชายโยฮัน  เยอเสาะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
2. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
3. นายสิทธิศักดิ์  อินเพลา
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายกล้าณรงค์  รัตนไพบูลย์เจิญ
2. เด็กชายกิติพัฒน์  แซ่พ่าน
3. เด็กชายจักรกฤษ  มนัชยานนท์
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสม
5. เด็กชายอดุลวิทย์  ฉัตรนภาลัย
6. เด็กชายเสรี  มีสกุล
 
1. นายอิทธิพล  รู้ธรรม
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายนัทธพล  สุรินทร์ชัย
2. เด็กชายบุญน้ำเงิน  มณีกุลจิตรประสาสน์
3. เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์  ของก้ำ
4. เด็กชายยงยุทธ  กาวิละ
5. เด็กชายเขมทัต  อินต๊ะ
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
2. นายนิชวัฒน์  ยะถา
3. นางสาวสุขนิษฐ์   ยาละ
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  หมื่อแล
2. นายจีรวิทย์  มหาชัย
3. นายชาญวุธ  สมประสงค์
4. นายณัฐพงษ์  สิทธิแก้ว
5. นายนรากร  จินดาธรรม
6. นางสาวศิริพร  ชุมภูสาร
 
1. นายสิงห์ทอง  เลี่ยมแก้ว
2. นายธนวัฒน์  รัตนโกสินทร์
3. นายอภิชาติ  ม่านแก้ว
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายชนกานต์  ทองเกตุ
2. นายธีระพล  ก๋าวิต๊ะ
3. นางสาวนิรชา  มีคุณ
4. นางสาววทันยา  สมโภชน์
5. นายวาริชภูมิ  พงษ์ตันกุล
 
1. นายสัชฌุกร  แก้วคำแดง
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายจตุพล  อินทนนท์
2. นายธนกร  ดงปารีย์
3. นายประชาชาติ  วงศ์สัจจะธรรม
4. นายพงศ์กร  แก้วศรีเวียง
5. นายวิศรุต  ประเทศ
6. นายเสฐียรพงษ์  จันทร์แดง
 
1. นายยุทธนา  กันทาเดช
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายจิรัฐ  คำปา
2. นางสาวธัญลักษณ์  เบาจิตต์
3. นางสาวนพมาศ  วุฒิ
4. นางสาวนฤภร  เงินสัจจา
5. นายภาณุเดช  เทพยศ
6. นายมาวิน  สอนที
 
1. นายจักรชัย  พวงน้อย
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายกตฤนัย  ตาไชยยศ
2. นางสาวกัลยารัตน์  เรืองนาค
3. เด็กหญิงกานต์ธีรา   วงศ์แจ่ม
4. นางสาวกิตตินาฎ  ยืนยงแสน
5. เด็กหญิงกุลกัลยาร์   กุลศรีเดชอนันต์
6. เด็กหญิงชัญญา   กิจตันขจร
7. เด็กชายชิษณุพงศ์   บัวสุวรรณ
8. เด็กชายญาณพัฒน์  คำสาร
9. เด็กหญิงฐิติมา   โทพิลา
10. นางสาวฐิติมา   บุญสินธุ์ชัย
11. นายณัฎฐนันท์  คำแก่น
12. เด็กหญิงณัฎฐ์ชุดา  คำดี
13. เด็กหญิงณัฐชยา   หมายมั่น
14. เด็กชายณัฐยศ   บุญทอง
15. นายธนวัฒน์  คำตื้อ
16. นางสาวนภัสสร  ราชคม
17. นายนราธิป  ป้อมสุวรรณ
18. เด็กหญิงปาณิสรา  ยามี
19. เด็กชายปิยังกูร  จักรแก้ว
20. เด็กหญิงผกามาศ   สุระกำแหง
21. เด็กหญิงพรปวีณ์  แว่วเสียงสังข์
22. นายพีระพงษ์  แก้วคำ
23. เด็กหญิงภัควรินทร๋   บูรศักดิ์วราฤทธิ์
24. เด็กหญิงมัณฑณา  แก้วตั้ง
25. นายศรายุทธ   ลี้แสน
26. นายศุภกร  กองร้อยอยู่
27. นายศุภกฤต  อภิไชย
28. เด็กหญิงศุภานัน   เขตประทุม
29. นางสาวสรัลพร   อินเล็ก
30. นายสิทธาพล  สุขคำ
31. นางสาวสุดารัตน์   ทำทาน
32. เด็กชายอธิป  โฉมแดง
33. นายอภิรักษ์  ดวงคิด
34. นางสาวอมลพร  หมอกแก้ว
35. นางสาวอรญา   คำปา
36. เด็กหญิงอริศรา   ปัญญาบุญ
37. นางสาวอัจฉรา  วชิรมโนวาทย์
38. นายเจตวีร์  วรรณสอน
39. เด็กหญิงเนตรนภา   ญานายา
40. เด็กหญิงโศภิษฐ์   ภูรีโรจน์
 
1. นางอังคณา  ละออ
2. นายวัชรพงษ์  วิชา
3. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
4. นางจินตนา   แสนงาย
5. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกนกกร  ทิศสารแก้ว
2. นายกฤษณะพงศ์  ไชยถา
3. เด็กหญิงชญานิษฐ์  คำประวิตร
4. นางสาวชณิลตา  จัดแจง
5. นางสาวชิดชนก  แวงมั่น
6. เด็กชายญัฐวุฒิ  ปุดไฝ
7. เด็กหญิงณัฐธิชา  ยอดวงศ์
8. นางสาวณัฐสุดา  เจริญสุข
9. เด็กหญิงธัญญธร  กาไชย
10. นายธีระวัฒน์  ฟองดา
11. นางสาวนิธิกานต์  ประทุมรุ่ง
12. นายบูรณพันธ์  บุญมา
13. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุขสำราญ
14. นางสาวพัทธ์ธีรา  ญาญู
15. นายพิชยดนย์  คำแปง
16. เด็กหญิงภัทรมน  รักขัน
17. นายภาคิน  คนดำ
18. นางสาวรัตติกาล  จิตภูมิ
19. นายวรพล  อินต๊ะยศ
20. นางสาววรัญญา  เจริญพัฒนาสกุล
21. นางสาววัชราภรณ์  แก้วอ่อน
22. นางสาววันวิสาข์  คำวัง
23. นางสาวศรสวรรค์  อินถา
24. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เทพทองปัน
25. นายศุภวัฒน์  สุธรรมแปง
26. นายสินลาภ  ยอดแก้ว
27. เด็กชายหัสวรรษ  มูลมี
28. เด็กชายเกียรติกุล  อักษรดิษฐ์
29. เด็กหญิงเกื้อกูล  วรรณสอน
30. นายเชิดศักดิ์  พาสุนนท์
31. นายเสกสรรค์  เหลี่ยมกุมาร
 
1. นายสุริยา  เสนาดี
2. นายถนอมชาย  บุญนิล
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายกฤษฎ์  ลวากร
2. นางสาวกัญญาวี  จินดาธรรม
3. นายกัณตภณ  ไชยกูล
4. นางสาวกาญจนาพร  ต๊ะต้องใจ
5. นางสาวกาบ  สมยศ
6. นายก้องภพ  เหมกุล
7. นายก้องเกียรติ  จันทร์แก้ว
8. เด็กหญิงจินตนา  เมตตาธรรม
9. นายจิรกิตติ์  เผ่าพงษ์
10. นายจีรศักดิ์  ยาวิชัย
11. นายฉัตรตรินทร์  ปวนแก้วหาญ
12. นางสาวชุติมา  ท่าดีสม
13. นางสาวดาลิณี  ใหม่กัน
14. เด็กชายทองคำ  ปาลีแก้ว
15. นายธนกร  มูลใจทราย
16. นายธนาวุธ  เกตุชีพ
17. นางสาวธัญญาลักษณ์  สีโต
18. นางสาวนาถยา  วงค์ไชยา
19. นายปรัชญาพันธ์  จิระยา
20. เด็กชายพยนต์  พฤกต์พัฒนรักษ์
21. เด็กหญิงพรณภา  ชัยมณ๊
22. นางสาวรวิพร  จงธรรมมั่ง
23. นางสาวลักขณา  ปินตา
24. นายวรยุทธ  วิสาปา
25. นางสาวศิริรัตน์  จันทาพูน
26. นางสาวสิริกาญจน์  ดีนา
27. นายสุริยากานต์  อุตมานุวัฒน์
28. นายสุวิเชษฐ์  เตจ๊ะ
29. นายอดินันท์  สุขเกษม
30. นายอนุวัช  กันทา
31. นายอาทร  รินนายรักษ์
32. นายไกรสิทธิ์  กันธิมาพงษ์
 
1. นายศรัญญู  สุจา
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  มณีแสง
2. นายกฤษณ  สมแสง
3. เด็กชายกฤษณพล  แรงดี
4. นายจักรี  จินาวัง
5. นายชญานนท์  ปิงเมือง
6. นายชาญชวัลวิทย์  สมใจ
7. นางสาวช่อผกา  ชัยวรรณะ
8. นางสาวฐิติรัตน์  นันตา
9. นายณัฏฐวุฒิ  ศรีอ่อน
10. นางสาวณัฐฐา  ไชยวุฒิ
11. นายณัฐวุฒิ  กามอ้อย
12. นายณัฐวุฒิ  เฉพาะธรรม
13. นางสาวทิพาภรณ์  สุรินทร์
14. นางสาวธนพร  แก้วอินตา
15. เด็กชายธนวัฒน์  ใจแก้ว
16. นางสาวธัญญลักษณ์  กันทะแก้ว
17. นายธีรโชติ  หอมจม
18. นางสาวนฤพร  จรรยา
19. นางสาวนิราภร  ใจอยู่
20. นายพรเทพ  ลาศนันท์
21. นางสาวพวงชมพู  ทิมมานพ
22. นายพีรวัฒน์  จันติยะ
23. นางสาวภัทรา  หอมช่วง
24. เด็กชายภาคภูมิ  เฉียบแหลม
25. นายภานุวัฒน์  เฉียบแหลม
26. เด็กหญิงมณฑา  ลุงกอ
27. เด็กชายระพีพงศ์  ลอตระกูล
28. นางสาววธิดา  สุภาศิริ
29. นายวัชระชัย  ใจดี
30. นายวิรัตน์  เชอกู
31. นายวีรพงศ์  กูลแผ่น
32. นางสาวศิราณี  ก้อนแก้ว
33. นายสหรัฐ  ศรีวิชัย
34. นายอณุติ  จินาบึง
35. นางสาวอภิญญา  ธนูใจ
36. นางสาวอมรรัตน์  พินโพธิ์
37. นางสาวเจนจิรา  พินโพธิ์
38. นายเจริญฤทธิ์  ชุ่มใจ
39. นายเฉลิมชัย  ศรีวงค์
40. นางสาวเบญญา  มูลวัง
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
2. นายยงยุทธ  โลหะกฤษณะ
3. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
4. นางเรณู  กันทา
5. นางสาวปาณิตา  ตาต๊ะคำ
6. นางสาวมัทนา  ชัยมงคล
7. นางดวงเดือน  สมศักดิ์
8. นายสุจินต์  ใจซื่อ
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  สุขเกษม
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายคีตภัทร  ติ๊บสุภา
 
1. นายณัฐพันธ์  อิสระดำรง
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายปฏิภาณ  โลราช
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายพศุฒม์  สุวรรณวงศ์
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายศรายุทธ  ลี้แสน
 
1. นายวัชรพงษ์  วิชา
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายกันต์ธีภพ  เมืองมา
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายสุรชาติ  ธะนะ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายทินกร  แก้วน้อย
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงฉัตรฤดี  โกแสนตอ
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาริกา  อุ่นแสง
 
1. นายสิงห์ทอง  เลี่ยมแก้ว
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวนิรชา  มีคุณ
 
1. นายสัชฌุกร  แก้วคำแดง
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คำมา
 
1. นางสาวปิลันธนา  พรหมขัติแก้ว
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวทิพย์  ชัยคำ
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวอรญา  ไชยทอง
 
1. นางสาวสุนทรี  แก้วคำแสน
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  กระแสโสม
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวประภาวรินทร์  บุตตะพล
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ดวงพันธ์
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายณัฐพล  มัควิน
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายพศุฒม์  สุวรรณวงศ์
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายสุรชาติ  ธะนะ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายชัชวาล  ทวีพนารักษ์
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นายอนิรุทธ์  นำไทย
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายพงษ์เทพ  แสนช่างไม้
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยพร  โพธิเลิศ
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  กันทะวงค์
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรธิดา  พรมแดง
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงลลิดา  ชัยวรรณะ
 
1. นางสาวปิลันธนา  พรหมขัติแก้ว
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวเวนิกา  สุโกมล
 
1. นายสุรเชษฐ์  เมฆอากาศ
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวฐาปนี  ปินทรายมูล
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายณัฐพล  มัควิน
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กชายศรายุท  หนานคำ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายสิทธฺโชค  วิริยะประธีป
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายพรภวิทย์  พ้นภัย
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. นายปัญจพล  ธรรมสอน
 
1. นายวุฒิพงษ์  ศรีสงค์
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายสุริยา  สินมูล
 
1. นายวชิรวิชญ์  ประมาณ
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นายสหภาพ  กันทะเขียว
 
1. นางสาววรนุช  ประมวลการ
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  รวมสุข
 
1. นายจักรชัย  พวงน้อย
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์ศิริ
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงกรกช  จันทระกุล
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนรนันท์   มาไว
 
1. นายไชยวุฒิ  มาไว
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวหมิ่สา  แยเซอะ
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวทิวายอด  ยิ้มช้อย
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวนิธิกานต์  ประทุมรุ่ง
 
1. นายสุริยา  เสนาดี
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวศศิพิมพ์  ตาก๋า
 
1. นายวชิรวิชญ์  ประมาณ
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ดวงพันธ์
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายนราไพร  มาใจ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายปฏฺิภาณ  โลราช
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายพศุฒม์  สุวรรณวงศ์
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายสุรชาติ  ธะนะ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  สิทธิแก้ว
 
1. นายสิงห์ทอง  เลี่ยมแก้ว
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายวีระยุทธ  บุญพยา
 
1. นายณัฐพันธ์  อิสระดำรง
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายอภิสิทธ์  กรุงแสนเมือง
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงลลิดา  ชัยวรรณะ
 
1. นางสาวปิลันธนา  พรหมขัติแก้ว
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  กันทะวงค์
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยพร  โพธิเลิศ
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวพรรัตน์  ทานวน
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นางสาวสโนว์  น้อยพาณิช
 
1. นางกฤติยา  ทุนอินทร์
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวฐาปนี  ปินทรายมูล
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสโรชา  เสาแก้ว
 
1. นายอุดม  สมบูรณ์
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายกตเวที  ธรรมลังกา
2. เด็กหญิงกนกพร   วงษารัตน์
3. เด็กชายกรวิชญ์   ธรรมราช
4. เด็กชายกวินภพ   จิตเกษม
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   มาหา
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาซึโมโตะ
7. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ใจสุข
8. เด็กหญิงชฎาพร   สุภาพงษ์
9. เด็กหญิงชนาภา   บั้งเงิน
10. เด็กหญิงชิดตะวัน   นันตาคำ
11. เด็กหญิงฌัชชา   ธนะชัยขันธ์
12. เด็กชายฐานันดร  วรมิตร
13. เด็กชายณรงค์พล   จันทาพูน
14. เด็กชายณัฐภัทร   จันทร์หลวง
15. เด็กชายธนดล   กันทะขู้
16. เด็กหญิงธัญญณิช  ภิญญ์สุประภา
17. เด็กหญิงนฤภร   อุดม
18. เด็กชายปรีดีย์  ปากน้ำ
19. เด็กหญิงพรณัฐชา   เดชร่มโพธิ์ทอง
20. เด็กหญิงพรพิชชา   เชื้อหาญ
21. เด็กหญิงพัณณ์ธิตา   สินสุรินทร์
22. เด็กชายพันกร   ปรารมภ์
23. เด็กหญิงพิมพ์พิรักษ์   พชรเศรษฐิติ
24. เด็กหญิงรักพนา   เจริญชัยษา
25. เด็กหญิงลลิตา   สวนเครื่อง
26. เด็กหญิงวรพิชญา  คำมาปัน
27. เด็กหญิงวาฤณี  ปั่นแก้ว
28. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ชัยรัตน์
29. เด็กหญิงศุภิสรา   ปิยะสันติ์
30. เด็กชายสิทธินนท์   นาปรัง
31. เด็กหญิงสุภาพร   คำนวล
32. เด็กหญิงสุภิสสรา   อุทรวัง
33. เด็กหญิงอภิชา   ท้าวหมื่น
34. เด็กชายอภิชา  จิตรจง
35. เด็กชายอัครวินท์  พิมพ์พิสุทธิวงค์
36. เด็กชายอัฉริยะวิทย์  ตุรงค์สมบูรณ์
37. เด็กชายอัมรินทร์  เทียมจัตุรัส
38. เด็กหญิงอัยยา  ธรรมานุวงศ์
39. เด็กหญิงเขมิสรา  จับใจนาย
40. เด็กหญิงแพรพลอย  รอดพ้น
 
1. นายสุรเชษฐ์  เมฆอากาศ
2. นางสารภี  พรหมโวหาร
3. นายสัณห์  โกฎญา
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายกตฤนัย  ตาไชยยศ
2. นางสาวกัลยารัตน์  เรืองนาค
3. นางสาวกิตตินาฎ  ยืนยงแสน
4. นางสาวจิตตรีญา  ปริญญา
5. นายฐิติพงค์  เสือเล็ก
6. นางสาวฐิติมา   บุญสินธุ์ชัย
7. นายณัฎฐนันท์  คำแก่น
8. นางสาวณัฏฐณิชา  แสงล้ำเลิศ
9. นางสาวณัฐฏ์วดี  มีพวง
10. นายณัฐวุฒิ  ท่าดีสม
11. นางสาวตรียดา  อภิพงศ์ศักดิ์
12. นางสาวทิวายอด  ยิ้มช้อย
13. นายนพนนท์  เตจ๊ะ
14. นายนราธิป  ป้อมสุวรรณ
15. นายนรินทร์  หน่อแสง
16. นางสาวพนมมาศ  ไชยวุฒิ
17. นางสาวพรทิพย์  วงศ์พานิช
18. นางสาวพัทธ์ธีรา  ธิศรี
19. นายพีรพงศ์  เข็มขาว
20. นายพีระพงษ์  แก้วคำ
21. นางสาวภคบงกช  คชจันทร์
22. นายรัฐพงศ์  มะโน
23. นางสาวรัฐสิมา  แก่นจันทร์
24. นางสาวลลิตา  พรมมี
25. นายวณิชชา  ปินตาสาร
26. นางสาววันเพ็ญ  ตาหอม
27. นายศรายุทธ  ลี้แสน
28. นางสาวศีตลา  ทาแก้ว
29. นายศุภกฤต  อภิไชย
30. นายสิทธาพล  สุขคำ
31. นางสาวสุธนี  เทพผง
32. นายสุรพรชัย  กาแก้ว
33. นายอภิรักษ์  ดวงคิด
34. นายเกริกเกียรติ  แสงใส
35. นายไพรักษ์  ชินเมธีพิทักษ์
 
1. นายวัชรพงษ์  วิชา
2. นางอังคณา  ละออ
3. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
4. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
5. นางจินตนา   แสนงาย
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สนิท
2. นางสาวจริยา  คำติ๊บ
3. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  นาเวียง
4. เด็กหญิงจันทร์หอม  กันทะวงค์
5. นางสาวชโรฑา  ธรรมชัย
6. นางสาวฐาปนี  ปินทรายมูล
7. นายธนพนธ์  แสงสุรินทร์
8. เด็กชายธนศักดิ์  สุยะใจ
9. เด็กชายนิพนธ์  ปานคำ
10. นางสาวนุช  แก้วนวล
11. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  นามใส่
12. นางสาวบังอร  นามดี
13. นางสาวปณิฎา  ใจยี่
14. นางสาวปิยะพร  สิงห์แก้ว
15. นายพชรพล  เดชะกาศ
16. นายพรหมเนตร  ขันธ์ควร
17. นายพิทยา  ยาวิชัย
18. นางสาวพิมพ์ทอง  อินต๊ะขัน
19. เด็กหญิงฟองติ๊บ   แสงอ่อน
20. เด็กหญิงฟองตุ้ย  ใจมา
21. เด็กชายภาณุพงษ์  ภูมิไสว
22. นางสาวภิษุณี  รัตนสมบูรณ์
23. เด็กหญิงวทันยา  สมศักดิ์
24. นายวัชรพล  ผดุงเกียรติสรร
25. เด็กหญิงศศิพร  บุญชัยรัตน์
26. นางสาวศิรินทร์ทร  แสนปิง
27. เด็กชายสหทิตย์  วงค์ใหญ่
28. นางสาวสิรีธร  อุ่นอินต๊ะ
29. เด็กชายสุกุล  ดวงบุญ
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตระการบุญชัย
31. นางสาวหลิงเฉ่าฮ่วย  แซ่หลิง
32. เด็กชายอภิเชษฐ์  อินอ่อน
33. เด็กหญิงอรพรรณ  ณ เชียงใหม่
34. นายอาหมื่อ  เชอหมื่อ
35. นายอาฮื่อ  ฤทัยถนอมศักดิ์
36. นางสาวอาเหมย  แซ่จ่าง
37. นายอ่อน  คำแก้ว
38. เด็กชายเสาร์คำ  สายคำอ่อน
39. นางสาวแก้ว  ชุ่มเย็น
40. นายไอศูรย์  ดวงเพชร
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
2. นางสาวเขมินทรา  ชุมมัธยา
3. นายบัญชา  ใจจิตร
4. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
5. นางมัชฌิมา  สุตาศิลป์
6. นายอดุลย์  สลักลาย
7. นายภักรดี  ไชยวรรณ
8. นางสาวนิโลบล  มูลสิทธิ์
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุทธะ
2. นางสาวกรรณิกา  ไชยบุญเรือง
3. นางสาวกานต์สินี  ธรรมวงค์
4. นางสาวกุลณัฐ  ธรรรมวงค์
5. นายจักรี  กาคำ
6. นางสาวจารุวรรณ  กันทวี
7. นางสาวจิราพร  กันทวี
8. นางสาวชฎาพร  กันทวี
9. นางสาวชลธิชา  บุญกว้าง
10. นางสาวชัญญาพัชร์  ชาติวิรัตน์ภูรี
11. นางสาวณัฐกานต์  ยอดจันทร์
12. นางสาวทิฐินันท์  บุญทวีวัฒน์
13. นายธนิษฐ์  เขียวนิล
14. นางสาวธมลวรรณ  กันทวี
15. นางสาวธัญญาทิพย์  จันทร์ฝั้น
16. นางสาวนิตยกานต์  อุ่นคำ
17. นางสาวปาริวรรณ  ใจไชย
18. นายพัทธพล  รักษาศีล
19. นายพิทยากร  ยองขอด
20. นายภราดร  จิราภัทร์
21. นางสาวรุจิดา  ชุ่มใจ
22. นางสาวรุจิรดา  อะโนราช
23. นางสาววรชา  อุตมะ
24. นางสาวศศิธร  ฉิมงาม
25. นางสาวศิริรัญญา  ปงเมฆ
26. นางสาวสุดาพร  แอ่นปัญญา
27. นางสาวสุดารัตน์  ทาลมดี
28. นางสาวสไรรา  เอื้อพีระพัฒนา
29. นายอดิศักดิ์  ธรรมวงค์
30. นางสาวอุษณีย์  ประเสริฐ
31. นางสาวเบญจวรรณ  กันทวี
 
1. นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์
2. นายสิทธิชัย  ธรรมสิทธิ์
3. นางสาวช่อทิพย์  แก้วซ้อน
4. นางสาวนิภาพร  ยศอินทร์
5. นายเมธี  บุญตา
6. นายชาติชาย  ทองแดง
7. นายสิทธิพงศ์  สะสาง
8. นายเกรียงไกร  โนชัย
 
358 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายคุณากรณ์  ตันสุนำ
2. เด็กหญิงณิชนันท์  จิตตรง
3. เด็กหญิงพชรรัตน์  สร้างสุข
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  ศิริวงษ์
5. เด็กหญิงศศินภา  พรหมมินทร์
6. เด็กชายศุภวิชญ์  กามอ้อย
7. เด็กชายสัตตยา  ตันสุนำ
8. เด็กชายอนาวิล  ต้องใจ
9. เด็กชายอนุรักษ์  อินใจ
10. เด็กหญิงอาภาสิริ  กันทาอึ่ง
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
3. นางสาวศานันทินี  วงษา
 
359 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ศักดิ์แสน
2. เด็กหญิงธิติมา  คุ้มสนุก
3. เด็กหญิงนนทรียา  เงินกลั่น
4. เด็กชายพชรพล  ดวงเพ็ชร
5. เด็กชายยงยศ  จันทร์ตา
6. เด็กหญิงวิจิตรา  ธรรมบุญช่วย
7. เด็กหญิงอภิญญา  วงค์คำ
8. เด็กชายอภิวัฒน์  ประสิ่งชอบ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
3. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
 
360 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ใจมา
2. เด็กหญิงญัฏฐณิชา  จันทร์ตา
3. เด็กชายต่อลาภ  ราชคม
4. เด็กหญิงพรญาณี  ยามี
5. เด็กชายมานพ  วงค์จันทร์เสือ
6. เด็กชายวรวัฒน์  มะโนวงค์
7. เด็กชายสรวิชญ์  โสดวงศ์
8. เด็กหญิงสิริรัตน์  ขัตติยะ
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยวงค์
10. เด็กหญิงไอรฎา  จินะการ
 
1. นางณศพร  สมมั่น
 
361 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก้วโยธา
2. เด็กชายณัฐพล  อินคำปา
3. เด็กหญิงธัญสุดา  วิลัย
4. เด็กชายนครินทร์  มีนา
5. เด็กชายนวพิชญ์  ติ๊บบุญศรี
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  อินเรือง
7. เด็กหญิงยุพาดา  ยานะฝั้น
8. เด็กชายวรชัย  อินคำปา
9. เด็กหญิงศิรินทรา  คำปั๋น
10. เด็กชายสุชาติ  ยานะฝั้น
 
1. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักดี
 
362 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวกันต์กมล  กันธิมา
2. นางสาวกันต์กมล  ใจจาย
3. นางสาวจิราภรณ์  มิ่งอุดมโชค
4. นายจิรเชษฐ์  อุยี่
5. นายจุฑาวุฒิ  วงษ์ดี
6. นางสาวชมภูนุช  ดวงจิตร
7. นางสาวณัฏฐนันท์  เหม็งทะเหล็ก
8. นายณัฐวุฒิ  กามอ้อย
9. นายธีรพงษ์  ธิสงค์
10. นายอนันตชัย  เจริญสุข
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
3. นางสาวศานันทินี  วงษา
 
363 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายณัฐพล  หินทราย
2. นางสาวนภาพร  ศรีคำ
3. นางสาวปราชญ์ศิริทิวา  รักษาดี
4. นางสาวพรไพลิน  เกรกอรีย์
5. นายพิพัฒชัย  พรมงาม
6. นายภูเวียง  วงค์เรือน
7. นางสาวรัชชนากานต์  แก้วดี
8. นายวรรณพงศ์  อินใจ
9. นายอัครชัย  จันมณี
10. นางสาวอาทิตยา  สิทธิสาร
 
1. นางสาวพิมนรี  มะโนเสา
 
364 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวขวัญจิรา  ณ กาวงค์
2. นายคงเดช  ดวงทะนา
3. นายตะวัน  คำหงษ์
4. นางสาวติ๊บ  บุญศรี
5. นางสาวผัด  ดวงแก้ว
6. นางสาวพรวลัย  ธนากิจไพศาลกุล
7. นางสาวพิมประภา  แซ่โง้ว
8. นายยงยศ  จันทร์ตา
9. นายสิทธิพงษ์  วงสุวรรณ
10. นายอัยการ  จันต๊ะคาด
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางสาวเขมินทรา  ชุ่มมัธยา
3. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
 
365 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกมลชนก  แก้วหล้า
2. นายกิตติธัช  เชยบาน
3. นายชัชชัย  ศรีวิชัย
4. นายดุลยธิษณ์  พิทยาปัญจรัตน์
5. นางสาวธนัญญา  วงค์เวียน
6. นายธิติวุฒิ  ปินตา
7. นางสาวปวริศา  ใสสม
8. นายอธิป  คำพลอย
9. นางสาวอริสรา  ทานากะ
10. นางสาวอุรัสยา  สมงอน
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายเกียรติไกร  ทนันชัย
3. นางสาวเจ็มจิรา  พรมยศ
 
366 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนริศรา  โตพิพัฒน์กุล
2. เด็กหญิงภัครพร  ศรีสว่างเลิศล้ำ
3. เด็กหญิงรินทร์วะรี  สีอินทร์
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยเลิศ
5. เด็กหญิงศิรินารถ  แก้วรากมุข
6. เด็กหญิงสุธิดา  สุขเหลือ
7. เด็กหญิงสุมินตรา  คำชุ่ม
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
367 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรวี  นารินคำ
2. เด็กหญิงชยิสรา  เมืองสิทธ์
3. เด็กหญิงธนิดา  ปราเหนือ
4. เด็กหญิงธันยพร  เป็งกิจ
5. เด็กหญิงปฐมา  ปิงใจ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ตันตระกูล
 
1. นางสาวพัชราพร  ผลัดใหม่
 
368 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายณัฐพล  หินทราย
2. นางสาวนภาพร  ศรีคำ
3. นางสาวปราชญ์ศิริทิวา  รักษาดี
4. นายภูเวียง  วงค์เรือน
5. นางสาวรัชชนากานต์  แก้วดี
6. นายอัครชัย  จันมณี
7. นางสาวอันธิกา  ถาริฟู
8. นางสาวอาทิตยา  สิทธิสาร
 
1. นางสาวพิมนรี  มะโนเสาร์
 
369 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวขวัญจิรา  ณ กาวงค์
2. นางสาวติ๊บ  บุญศรี
3. นางสาวผัด  ดวงแก้ว
4. นางสาวพรวลัย  ธนากิจไพศาลกุล
5. นางสาวพิมประภา  แซ่โง้ว
6. นายอัยการ  จันต๊ะคาด
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
3. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
4. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
370 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจณิสตา  ผู้ผ่อง
2. เด็กหญิงนราทิพย์  ไม้ยาง
3. เด็กหญิงปิยธิดา  บุตราสตร์
4. เด็กหญิงปิยากร  ว่อง
5. เด็กหญิงพรนภัส  หน่อท้าว
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงศ์ใหญ่
7. เด็กหญิงสุกัญญา  การเก็บ
8. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
3. นางขวัญจิต  ไฝขัน
4. นายนัฏฐพล   ศรีวิลัย
 
371 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิิพย์  บุญตัน
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ศรีปุริ
3. เด็กหญิงรินทร์วะรี  สีอินทร์
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยเลิศ
5. เด็กหญิงสุธิดา  สุขเหลือ
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
372 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  อวดสุข
2. เด็กหญิงปวีณา  คำฟู
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มอยนา
4. เด็กหญิงลักษรพร  กันทะวงค์
5. เด็กหญิงอาราญา  กันจินะ
6. เด็กหญิงไอซ์โก๊ะ  อิซาวา
 
1. นางสาวสุขนิษฐ์  ยาละ
2. นางสาวนฤมล  อุ่นเรือน
3. นางสาวจิราภา  ทองเมือง
4. นายสายันต์  กันทะเดช
 
373 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ปาคำวัง
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  คำกำเลิศ
3. เด็กหญิงจันทกานต์  คลังดงเค็ง
4. เด็กหญิงณัฐพร  โชตินันท์
5. เด็กหญิงดรุณี  คำใส
6. เด็กหญิงนรินทร์  แสงมนต์
7. เด็กหญิงพรจิตรา  ไร่รุ่ง
8. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เม้า
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
374 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวธมนวรรณ  จันท์ประภากรณ์
2. นางสาวธัญญานุช  ชิมือ
3. นางสาวปิยมาศ  เป๊ะยอคือนือ
4. นางสาวพฤกษา  พุดตานประดิษฐ์
5. นางสาววิลาสินี  กุ่ยแก้ว
6. นางสาวสุภาวดี  แซ่ผ่านกู่
7. นางสาวสุริวิภา  สุปันทั่ง
8. นางสาวเบญญา  จิตรกา
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
375 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  อาระพงค์
2. นางสาวปทิตตา  วังงอน
3. นางสาวยุพาวรรณ  กอชาลี
4. นางสาวรพีพรรณ  ธนูใจ
5. นางสาวสุภาพร  จินาแดง
6. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญมาตุ้ย
7. นางสาวเบญจวรรณ  เอื้อดี
8. นางสาวแพรพรรณ  คำริน
 
1. นายจิรศักดิ์  ลอรักษา
2. นางสาวเปรมรัศมี  เวียงแก้ว
3. นางอรุณรัตน์  แก่นจันทร์
4. นางอัจฉราพร  ยารังษี
 
376 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายขจรพงษ์  ไกรสิงห์
2. นายขจรพันธ์  ไกรสิงห์
3. นายณัติฐกร  ปันเชื้อ
4. นายพงศ์กร  ตัน
5. นายวริทธิ์นันท์  บรรณโก
6. นายศุภกิต  จันทร์ยอด
7. นายสุวิทย์  สมจิตร
8. นายเพชรัตน์  พลเยี่ยม
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
3. นางจอมขวัญ  โสภา
4. นายนเรศ  เผ่าโพธิ์
 
377 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  หมุกแก้ว
2. นางสาวฐิติมา  ลุนหล้า
3. นางสาวนภัสสร  โคมทอง
4. นางสาวนริศษา  สิงห์ใจมา
5. นางสาวปฐมดี  ดอนเลย
6. นางสาวปทุมวดี  ดอนเลย
7. นางสาวศิรินทรา  นันทอง
8. นางสาวอัจฉรา  กล่ำสามเรือน
 
1. นางสาวณียพรรณ  กาญจนะ
 
378 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนราทิพย์  ไม้ยาง
2. เด็กชายนิธินันท์  กาวิชัย
3. เด็กหญิงปิยากร  ว่อง
4. เด็กชายพชร  จินตธรรม
5. เด็กหญิงพรนภัส  หน่อท้าว
6. เด็กชายภัทรพงษ์  ยาแก้ว
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงค์ใหญ่
8. เด็กชายภีรพงษ์  วงศ์วุฒิ
9. เด็กชายรามนรินทร์  ปัญญานะ
10. เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงนา
11. เด็กชายวิทยา  อมรสิทธิ์
12. เด็กหญิงสุกัญญา  การเก็บ
13. เด็กชายสุรเดช  สุเดชมารค
14. เด็กชายอภิรักษ์  อุกันทะ
15. เด็กหญิงอินทิรา  เป็งมา
16. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
3. นางจอมขวัญ  โสภา
4. นายวัชรพงษ์  อินเขียว
5. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
 
379 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤตธี  ธาญธัญญกรรม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญตัน
3. เด็กชายณัฐยศ  บุญทอง
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ภู่ทอง
5. เด็กชายธนัช  ภิญโญ
6. เด็กหญิงปิยธิดา  รุ่าชอุ่น
7. เด็กหญิงภัครพร  ศรีสว่างเลิศล้ำ
8. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ศรีปุริ
9. เด็กหญิงรินทร์วะรี  สีอินทร์
10. เด็กชายวิกรม  สมคิดคนางค์กูล
11. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยเลิศ
12. เด็กหญิงศิรินารถ  แก้วรากมุข
13. เด็กชายศุภโชค  เฉียบแหลม
14. เด็กหญิงสุธิดา  สุขเหลือ
15. เด็กหญิงสุมินตรา  คำชุ่ม
16. เด็กชายเดชนรินทร์  ดีทา
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
380 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวกนกนฤมล  ช่างแก้ว
2. นางสาวกุลธิดา  ขันเมือง
3. นางสาวญานิกา  เมืองมา
4. นางสาวนราทิพย์  สังขนันท์
5. นางสาวนีรนุช  จันทร์ตา
6. นางสาวปริฉัตร  คำเงิน
7. นางสาววารินทร์  การค้าพิทักษ์พงค์
8. นางสาววิภาสิริ  บัวลอย
9. นางสาวสุภาภรณ์  ใจจุมปา
10. นางสาวอัจจิมา  ทองอนุ
11. นางสาวอัชฌาฏา  ทองอนุ
12. นางสาวอัญชลี  บุญมี
 
1. นางสาวประภัสสร  แก้วศรี
2. นางสาวฤทัยรัตน์  เสมอใจ
 
381 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกฤษฏา  ภูมิิเลิศ
2. นายขจรพงษ์  ไกรสีห์
3. นายขจรพันธ์  ไกรสิงห์
4. นายณัติฐกร  ปันเชื้อ
5. นายพงศ์กร  ตัน
6. นางสาวภัทรศยา  ทองธานีสกุล
7. นายภาคภูมิ  ลือเรือง
8. นางสาววราภรณ์  ใจวงศ์
9. นายวริทธิ์นันท์  บรรณโก
10. นายศุภกิต  จันทร์ยอด
11. นายสุวิทย์  สมจิตร
12. นางสาวอนัญญา  ใจชื่น
13. นางสาวเกวลิน  ฟูแสง
14. นายเพชรัตน์  พลเยี่ยม
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
3. นางขวัญจิต  ไฝขัน
4. นายนเรศ  เผ่าโพธิ์
5. นายนัฎฐพล  ศรีวิลัย
 
382 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุทธะ
2. นายญาณพัฒน์  อินทะชัย
3. นายพีรพงศ์  วงศ์กุ่น
4. นางสาววณัฎชญา  เงินคำ
5. นายอดิศักดิ์  ธรรมวงค์
 
1. นางสาวนิภาพร  ยศอินทร์
2. นางสาวช่อทิพย์  แก้วซ้อน
 
383 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวจิตรานุช  จือตาล
2. นายชยางกูร  บุญศรี
3. นายศุภโชค  ชูศรี
4. นายสาฤทธิ์  ค้างคำ
5. นายอนุชา  มหาวงค์
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
 
384 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายก้องเกียรติ  จันทร์แก้ว
2. นางสาวจิรัสยา  มาลัยยะ
3. นายธนาวุธ  เกตุชีพ
4. นางสาวนธีร์  นาใจ
5. นายสุวิเชษฐ์  เตจ๊ะ
 
1. นายศรัญญู  สุจา
2. นายกิตติภัทร  แก้วเพชรบุตร
 
385 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายจีรายุทธ   สุขจิตร์
2. นางสาวเสาวดนธ์  ศรีกุลิ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  แข่งขัน
 
386 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงภัทรกร  ไกรศรีสถาพร
2. เด็กหญิงอัสรีนา  เสดวงชัย
 
1. นายสิทธิพงษ์  ชูนราทิพย์
2. นางอมรรัตน์  ปินวรรณา
 
387 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายเธียร  เทพชัย
2. นางสาวโสภิดา  วงษาคำ
 
1. นายอุดม  สมบูรณ์
2. นายวันเฉลิม  ระลาธิ
 
388 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เชยบาน
 
1. นางสาวกุลธิดา  อาษา
 
389 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  เงินทองแดง
 
1. นางสาวจิรายุ  สุริยะ
 
390 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายทรินลี่ย์   อนันดา ไรห์ฮาร์ด
 
1. นางทัศนีย์  ก๋าคำ
 
391 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ภิบาลบุตร
 
1. นายปรเมษฐ์  อินเขียว
 
392 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวพิชญาพร  คีรีแก้ว
 
1. นางสาวดวงเดือน  เทอดเกียรติพิชญ์
 
393 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวอังคณา  อูปเหลือง
 
1. นางพรรณี  แสงเพชร
 
394 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวคณิตา  ร้องหาญแก้ว
 
1. นางสาวศรัญญา  วงษ์พฤกษา
 
395 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาววณิชยา  แก้วดำ
 
1. Mr.Umenjoh  Mjienyu
 
396 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายธนทอง  สุภาวงค์
 
1. นางสาวกุลธิดา  อาษา
 
397 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  ชยางกูร ณ อยุธยา
 
1. นางสาวกฤติยาณี  ปวนน้ำ
 
398 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายพิชญพงษ์  เลาพงษ์สิต
 
1. นางนัฏฐ์ทนันน์  ไชยการ
 
399 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายสหรัฐ  นิยมบุญ
 
1. นายชรินทร์  มณีมูล
 
400 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนรนันท์   มาไว
 
1. นายไชยวุฒิ  มาไว
 
401 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงศิวากร  อุปนันชัย
 
1. นางสาวนวลสวาท   จอมใจ
 
402 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  เอกคุณปัญญา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คำตื้อ
 
403 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวอัญชลี  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวศศินิภา  มาฟู
 
404 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายกฤษณพงศ์  อริยะพันธ์
 
1. MissMelvyn Mae  Altamia
 
405 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายสิทธิพล  อยู่ดี
 
1. นางจิราภรณ์  ตระการกุลชร
 
406 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวปาณิสา  เพ็ชรหล้า
 
1. นางมัญชุภา  แจ่มหม้อ
 
407 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ยานะโค
 
1. นางวิภา  ผสมกิจ
 
408 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  ชัยศิลปิน
 
1. นางอำนวยพร  ทั่งทอง
 
409 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 98.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายวิชญ์พล  ประภากร
 
1. นางสาวศศิธร  นวอรหาธิคุณ
 
410 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาริศรา  ธรรมสอน
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หน่อสุวรรณ
3. เด็กหญิงวรัญญา  คำมา
4. เด็กชายวรากร  ทะระมา
5. เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนมณี
 
1. นางพัชรินทร์  แก้วมาลา
2. MissDecerel  R. Pilarca
 
411 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายดำเกิง  ลุงเยียนนะ
2. เด็กหญิงฟอง  นามยี่
3. เด็กชายรัชชานนท์  วันทา
4. เด็กหญิงวิไล  นำยี่หลง
5. เด็กชายแสง  ไทยใหญ่
 
1. นางสุมิตรา  แลบุญมา
2. นายวศิน  ปังสุวรรณ
 
412 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพนิมิตร
2. เด็กหญิงชณากาญจน์  แก้วน้อย
3. เด็กหญิงญาสุมินทร์  คำอ้อย
4. เด็กหญิงบัวแก้ว  ไตรมิตร
5. เด็กหญิงยศวดี  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวกานตนา  เจ้าเล่ห์ดี
2. นางธิดาสวรรค์  แก่นแก้ว
 
413 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงธวัลพร  จันต๊ะ
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  วุฒิช่วย
3. เด็กหญิงรชยานันท์  จันโททัย
4. เด็กหญิงวัลย์นภัสร์  ชิษณุธัญโชติ
5. เด็กหญิงอานัสนันท์  จันทะวงค์
 
1. นางกฤษณา  จันต๊ะคาด
 
414 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจินต์ศุภา  น้อยมาลัย
2. นางสาวชอิงมาศ  ปานเจริญ
3. นายศตวรรษ  รักดิน
4. นางสาวสุนิษา  บุญทา
5. นางสาวเนติมา  กมลภพ
 
1. นางณัชปภา  รู้น้อม
2. นางสาวกัณชลิฎา  จันทีนอก
 
415 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชนิสรา  มาบุตร
2. นางสาวชุติมณฑน์  พู่เจริญ
3. นายรัชภูมิ  สุขเกษมหทัย
4. นายอธิคม  เอี้ยวเจริญลาภ
5. นางสาวอัญลดา  เมืองหอม
 
1. นายชัยฤกษ์  ไชยศิลป์
2. นางสุภัตรา  ขวาไทย
 
416 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวจื๊อ  แซ่ซ่ง
2. นายทีรภัทร  แซ่ย่าง
3. นางสาวปุณยนุช  แซ่ลี
4. นางสาววิภาพร  แซ่เล้า
5. นายศักดิธัช  ยั่งเจริญกิจ
 
1. นายปรีชา  คำแสน
2. นายภาณุวัฒน์  จันแปงเงิน
 
417 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์  ขันแข็ง
2. นางสาวธนภรณ์  เลื่อมใส
3. นางสาวศรุดา  สุนา
4. นายศิรวิทย์  กิติ
5. นายสหภาพ  ผังกระโทก
 
1. นางธิดาสวรรค์  แก่นแก้ว
2. นางสาวกานตนา  เจ้าเล่ห์ดี
 
418 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายกฤษฎา  โชเชกู่
 
1. นางพรรณราย  จันทยศ
 
419 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตต์อารีย์  ภักดีไพศาล
 
1. นางสาวนภาพร  รอบสถิตคีรี
 
420 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ใจเที่ยงธรรมยิ่ง
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
421 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  มหัทณโชติกาญจน์
 
1. นางสาวชลลดา  ยั่งยืนเจริญสุข
 
422 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  ทูตสันติ
 
1. นางสาวอรพรรณ  รุ่งจรรยากิจ
 
423 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นายจะสอ  จะยอ
 
1. นางสาวนภาพร  รอบสถิตคีรี
 
424 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวกัลยา  แซ่เหมา
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
425 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวมาลินี  เลาย้าง
 
1. นางสาวชลลดา  ยั่งยืนเจริญสุข
 
426 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายชนะเกียรติ  แสงอ้าย
 
1. นางสาววรรณวิมล  บริรักษ์วิทยาเลิศ
 
427 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ประกายวิเชียร
 
1. นางลัดดา  สร้อยจาตุรนต์
 
428 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายนวกร  เกสรนวสิน
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ม้าทอง
 
429 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  จิรรัตน์สถิต
 
1. นางรัตติยา  ศิริวงศ์
 
430 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา  แสนบุญรัตน์
2. เด็กหญิงธัณยพร  บัวคำ
 
1. นายทวี  บุญมี
2. นางสาวพิชญ์ธิดา  แซ่ซ้ง
 
431 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  พุฒิพิริยะ
2. เด็กหญิงศุภมาส  เต็มอุดมทรัพย์
 
1. นางพรนิภา  แก้วศรี
2. นางศรัณย์ลักษณ์  มีชำนะ
 
432 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นายสุธิศาสตร์  เชื้อสาวะถี
2. นางสาวอนุธิดา  ไกลถิ่น
 
1. นางสาวนภัทร  สอนศรี
2. นางสาวอังสุมาริน  นาคสีดี
 
433 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายธีรดนย์  กุ่มงาม
2. นางสาวสุพัสสา  ชื่นใจ
 
1. นางพรนิภา  แก้วศรี
2. นางศรัณลักษณ์  มีชำนะ
 
434 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วงค์ใจฟู
2. เด็กชายณัฐพล  นามคำ
3. เด็กชายนวพล  ใจศรี
4. เด็กชายนัทธพงศ์  วงค์มะณี
5. เด็กชายนัทธพงศ์  สีเขียว
6. เด็กชายนันทกรณ์  เขื่อนคำ
7. เด็กชายปิยังกูร  เข็มทอง
8. เด็กชายภาคภูมิ  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายชุมพล  ใจอุ่น
2. นายอรรถพงษ์  คำวิลัย
 
435 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  บุดดี
2. เด็กชายปรเมฆ  มนทา
3. เด็กชายพงศกร  แสนเมือง
4. เด็กชายพงศภัค  ชัยวงศ์
5. เด็กชายศราวุธ  ไชยยงยศ
6. เด็กชายศิวกร  แซ่หว้า
7. เด็กชายศุภชัย  โพธิ
8. เด็กชายเสรี  มีสกุล
 
1. นายณัฐพงษ์  คำคง
2. นายอนุชา  ปินตา
3. นายชาญเดช  ตันสอน
 
436 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจงเจตน์  ยอดคำ
2. นายต่อ  ทองคำ
3. นายวิชัย  คำมา
4. นายวุฒิกร  นามชัย
5. นายหลงพุธ  บ้านทุ่ง
6. นายอนุเดช  เมืองปาน
7. นายอุ๋มคำ  ลุงจ่อ
8. นายแสงแก้ว  นามยี่
 
1. นายโกสน  แสงฤทธิ์
2. นายไกรวุฒิ  สุทธกุล
3. นายยรรยง  มูลงาม
 
437 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1. เด็กชายซามูเอล   กิตติคุณพิทักษ์
2. เด็กชายดนัย  หลวงปัน
3. นายมงคล   แชกอง
4. เด็กชายวรยุทธ์    แซ่พร่าน
5. เด็กชายสุพัฒน์   แชกอง
6. เด็กชายอภิวัฒน์   ศักดิ์เจริญชัยกุล
7. เด็กชายอัษฎาวุฒิ   ปันจะนะ
8. เด็กชายเดชพนธ์   แซ่จ๋าว
 
1. นายประจักษ์   ทาก๋อง
2. นางสาวยาใจ  แกล้วกล้า
3. นายนรเศรษฐ  กันธิพรรณ์
 
438 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายณัฐกรณ์  พรสันติธรรม
2. นายดนัย  สิริว่องวัฒนกิจ
3. นายนนทวัฒน์  เรือนสุภา
4. นายนิรันดร์  กันทะนันท์
5. นายสมบัติ  อาจอ
6. นายไกรวิทย์  แสนโชติอรุณ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อินเพลา
2. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
3. นายบุญเพิ่ม  สุริยมณฑล
 
439 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายชุติพนธ์  รักพ่อ
2. นายณัฐพงษ์  รวมจิตร
3. นายมนต์ชัย  สมควร
4. นางสาวศิรินภา  บุดดี
5. นายสุทิวัส  ของดีงาม
6. นางสาวสุวิษา  อินเทพ
 
1. นายเจษฏา  คำเป๊ก
2. นายอุดม  ผลดี
3. นายสมพร  มะเกิ๋น
 
440 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวกัลย์สุดา  ปินตา
2. นายณัฐนันท์  แก้วหน่อเมือง
3. นายธนา  ทองนำ
4. นายพีรพัฒน์  กันธิมา
5. นางสาววชิรญาณ์  ธนูทอง
6. นางสาวสุวรรณี  สร้อยจิต
 
1. นางสาวยุวนุช  ปักษิณ
 
441 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายจำลอง  มอโป๊ะ
2. นายมหานคร  อายี้
3. นายสมชาย  เบียงพะ
4. นายสมชาย  พิมลสกุลรักษา
5. นายสุทัน  หมื่อแลกู่
6. นายอาเกอะ  มาเยอะ
 
1. นายพีรกิตต์  ทองเจือฐิติโชติ
2. นายกฤษณะชัย  ใจเถิง
3. นางสาวจิตราภรณ์  ยศมูล
 
442 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายดนัย  มะโนมัย
2. นางสาวทิพย์พาไล  จับใจนาย
3. นายธนรัชต์  วรสุวรรณาภรณ์
4. นางสาวนิรชา  คำลือ
5. นางสาวประภาศรี  ปัญญากัน
6. นายปริญญา  แก้วศักดิ์
7. นางสาวปุณฑริก  ทะสุใจ
8. นางสาวลักษมี  ไชยะ
9. นายวีรทัศน์  ภัครนิธินันต์
10. นายเจษดา  สงวนวงศ์
 
1. นายบุญรัตน์  พิมขาลี
2. นางรัตนา  มากสุข
3. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
 
443 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  บุดดี
2. นางสาวกรพินธุ์  ปุสุรินทร์คำ
3. นางสาวชญานิศ   ไชยยศ
4. นางสาวชนม์นิภา  ไชยเมือง
5. นางสาวชยากานต์  ไคร้ศรี
6. นางสาวดลยา  ขันติพิทักษ์
7. นายธีรโชติ  สุยะตา
8. นายปิติภูมิ  หลวงจินา
9. นายสุทัศน์  ศรีเกษตร
 
1. นางวันพร  อะทะไชย
2. นางสาวภรณ์กนก  อุปชัย
3. นางเยาวเรศ  งานดี
 
444 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงจิรัฐพร  ชุ่มเปี้ย
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขสมัย
3. เด็กหญิงทิพย์วรา  อินเลิศ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สนมณี
5. เด็กหญิงน้ำเพชร  ขัดอุโมงค์
 
1. นางกรองนภา  ผกาผล
2. นางนาตยา  พรหมเทศ
 
445 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สมใจมาก
2. เด็กหญิงนิชดา  ปาปะกะ
3. เด็กหญิงปัญชิตา   เวศนารัตน์
4. เด็กชายสิริวัชร  คิดอ่าน
5. เด็กหญิงสุภนิด  อินทรศร
 
1. นางสาวนฐมน  ศังขานนท์
2. นางสาวอนามิกา  บุญมา
 
446 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกาญจนา  ศรีวอุไร
2. นายธีรวัช  ยศเรืองศักดิ์
3. นายสุธินันท์  คำแสน
4. นางสาวแววพลอย  กอนหย่ง
5. นายโสภณวิชญ์  บุญวิเทียน
 
1. นางสาวอภิชญา  นาควงค์
2. นางสุรีย์รัตน์  ศิริตันติวัฒน์
 
447 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวกรศนันท์  สิทธิกุล
2. นางสาวกิตติยาลักษณ์  บุญสูง
3. นางสาวปฏิมาภรณ์  จักรเงิน
4. นางสาวมาริณี  พังสุบรรณ์
5. นางสาวอภิญญา  นันทยา
 
1. นายแสวง  ผกาผล
2. นางกรองนภา  ผกาผล
 
448 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  สมยาราช
2. นางสาวณัฐชยา  บุญสูง
3. นายณัฐพล  จินะราช
4. นางสาวรัฐนันท์  แสงเพ็ญจันทร์
5. นางสาวเอื้อการย์  อังประชา
 
1. นางเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
2. นางวิภา  อุทยานุกูล
 
449 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทาพูน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คุณะดอย
3. เด็กหญิงปานวาด  ดอนสิงห์
 
1. นางแสงหล้า  ใสสะอาด
 
450 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลากร  บั้งเงิน
2. เด็กหญิงปวริศา  นันตา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พงษ์ลังกา
 
1. นางสาวภัสสุรีย์  เพ็ญกุล
 
451 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติยุต  แก้วปา
2. เด็กชายชาญวิทย์  จินะสี
3. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  วงศ์วราเดชกุล
 
1. นางสุกัญญา  บุตรพรม
2. นางพิสมัย  วิศิษฎ์ลานนท์
 
452 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชัยมูลวงค์
2. เด็กหญิงภานรินทร์  ริยะนา
3. เด็กชายวีรวุฒิ  ปากหวาน
 
1. นางสาวปาณิตา  ตาต๊ะคำ
2. นางสาวมัทนา  ชัยมงคล
 
453 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นางสาวจันแสง  สมยศ
2. นางสาวธิดารัตน์  แซ่ว่อง
3. นายอานนท์  สุตะวงค์
 
1. นางณัฐมน  มหาเสน
2. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
454 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  อินทร์นั่งแท่น
2. นางสาวรุ่งไพลิน  พรมตัน
3. นางสาวอาทิตยา  ใจมิภักดิ์
 
1. นายศุภวัจน์  พรมตัน
2. นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ
 
455 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ราชสมบัติ
2. นางสาววริศรา  คีรีแก้ว
3. นางสาวอภิญญา  ติ๊บสุภา
 
1. นางสาวเกษสุดา  จันแดง
 
456 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชนานันต์  ไกลถิ่น
2. นางสาวพัณณิตา  ยองเพชร
3. นางสาวศิริยาภรณ์  จัดแจง
 
1. นางลำดวน  ศรีษะธร
2. นางโสภา  นุชท่าโพธิ์
 
457 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงปาณิสา  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงพิมพิกา  ชุ่มหา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญเติม
 
1. นางจันทรวัทน์  พรมผอง
 
458 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  อินทสระ
2. เด็กชายชาติตระการ  ธรรมเดช
3. เด็กหญิงพรไพลิน  หอมสมบัติ
 
1. นางอรุณี   ผ่องใส
2. นางปนัดดา  ภู่จันตระกูล
 
459 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวธิดา  วงค์กันยา
2. เด็กชายมาณพ  อุคำ
3. เด็กหญิงหญิง  สมหมาย
 
1. นางศศิธร  วงค์ประดิษฐ
2. นางพรรธน์ชญมน  ยี่โถ
 
460 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สารสุข
2. เด็กหญิงพรชนก  ดำหริเวช
3. เด็กหญิงฟาริดา  พรมโคตร
 
1. นางสาวปราณี  สุภาพ
2. นางสาวจุฑามาศ  กรงจักร์
 
461 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกนกพร  คำจันทร์
2. นางสาวชลันธร  ดวงงา
3. นางสาวรุ้งลาวัลย์  ชาภักดี
 
1. นายเมธี  อนันต์
 
462 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวชวาลินี  แก้วคำ
2. นางสาวณัฐธิดา  วุฒิรัตน์
3. นางสาวเรณู  ขุนวิมล
 
1. นางศศิธร  วงค์ประดิษฐ
2. นางพรรธน์ชญมน  ยี่โถ
 
463 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวดวงหทัย  จักขุ
2. นางสาวศิรประภา  สังข์ธรรม
3. นายอนุวัตร  อูบคำ
 
1. นางสาริณี  เพชรใจศักดิ์
2. นางสาวอภิชญา  พรนาง
 
464 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สุวรรณ
2. นายศรยุทธ  ทิพย์แสง
3. นางสาวศุภานิช  ปุมสันเทียะ
 
1. นางสาวปราณี  สุภาพ
2. นางสาวจุฑามาศ  กรงจักร์
 
465 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  จันทร์ฝั้น
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทรงปรีดีกุล
 
1. นางบานเย็น  รู้ธรรม
2. นายอภิชัย  สมบัติใหม่
 
466 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาพร  วิจิตรบัญชา
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ตันปะละ
 
1. นายครรชิต  ครุบา
2. นางสาวรตนพร  เจียมวิจักษณ์
 
467 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  วรรณโสภา
2. เด็กชายกิตติภณ  ฝ่ายเดช
 
1. นายชวลิต  ธิจันดา
2. นางมนัสชนก  ตามวงค์
 
468 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายณัชนนท์  เหล็กทอง
2. เด็กชายสรุจ  ถีสูงเนิน
 
1. นายพงษ์พิสิทธิ์   ติ๊บมา
2. นายแมนสรวง   แซ่ซิ้ม
 
469 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  ขันใจ
2. นายณัฐวุฒิ  ประพันธ์กุล
 
1. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
2. นางเกวลิน  วุฒิสาร
 
470 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงรวงข้าว  ต๊ะสีใจ
2. เด็กหญิงรุจรวี  ริปะพันธ์
 
1. นายครรชิต  ครูบา
2. นายศุภโชค  แสงทอง
 
471 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายเกษม  มั่นหมาย
2. เด็กชายแสงเพชร  หวังผล
 
1. นางรัตนา  มากสุข
2. นายพงศธร  สายใจ
 
472 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายธรรมทัศน์  สิงห์กา
2. นางสาวภรัณยา  มะโนชัย
 
1. นายรัชพล  แก้วหน่อ
2. นายชวลิต  ธิจันดา
 
473 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายประกาศิต  ฉัตรหิรัญพงศ์
2. นายเกริกเกียรติ  มีทุน
 
1. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
2. นางเกวลิน  วุฒิสาร
 
474 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวกรนิกา  เขื่อนแก้ว
2. นายวิฑูรย์  โสดรัมย์
 
1. นางสาวยุวนุช  ปักษิณ
 
475 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายธีรภัทร์  แสงฟ้า
2. นายพงศธร  ภาสวัต
 
1. นายพงศธร  สายใจ
2. นางลดาวัลย์  คำปวน
 
476 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรกานต์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงสริตา  เครืออินตา
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
477 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิภัทร  คำเหลือง
2. เด็กชายอภินันท์  ชำมิ
 
1. นายโยธิน  ศิริเอ้ย
 
478 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณัชพล  เมตตาราษฎร์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เซงก๋า
 
1. นายศิวกร  กานันตา
2. นางสาวธัญญชล  ทองสา
 
479 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายรติกร  อยู่ชุ่ม
2. เด็กชายศุภชัย  มาวงค์
 
1. นายไพรพิพัฒน์  เขียวสิงห์
 
480 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัฐณิชา  เทียมประเสริฐ
2. นางสาวสโรชา  ยะแสง
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
481 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพันธ์อนงค์  ชื่นโชคชัย
2. เด็กหญิงสุรัตนา  ดีมาก
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
2. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
 
482 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ธรรมเสน
2. เด็กหญิงเมธาพร  มั่นกลิ่น
 
1. นางสุจิตรา  แจ้วิสอน
2. นางสาวรตนพร  เจียมวิจักษณ์
 
483 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ใจมะโน
2. เด็กหญิงพัชนี  ธรรมลังกา
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
2. นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี
 
484 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติวรา  จันต๊ะคาด
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันต๊ะคาด
 
1. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
2. นายปฏิเวธ  อินทร์โต
 
485 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  สลีสองสม
2. เด็กชายอณุวัตร  บุญเรือง
 
1. นายปริญญา  อินทยศ
2. นายหัสราดล  มูลเมือง
 
486 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิกุล  บุญมี
2. เด็กหญิงสาธิดา  อินชุม
 
1. นายวัชรินทร์  ศิริมังคลากุล
2. นางสาวอรวรรณ  ส่งศรี
 
487 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินันท์  จะสาร
2. เด็กหญิงโชษิตา  โยธาพยัพ
 
1. นายวงศกร  คำตั๋น
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
488 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายภัทรดล  ใจยะปัน
2. นายภาคภูมิ  ลาโต
 
1. นางสาวกลอยใจ  สุทธิทรัพย์
2. นายเดชพงษ์  อุ่นชาติ
 
489 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพิรชัช  คชนิล
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บริสุทธิ์
 
1. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
 
490 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กันธิมา
2. เด็กหญิงปพิชญา  แพงผา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงธรรม  ชินะกุล
 
491 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ใจมะโน
2. เด็กชายขวัญอนันต์  จันทาพููน
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
2. นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี
 
492 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  บุสดี
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  ทรงสิทธิเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
2. นายปฏิเวธ  อินทร์โต
 
493 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายธนกร  ยอดคำ
2. นางสาวพัชรพร  โพธิสุข
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
2. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
 
494 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นายณัฐกร  ใหญ่หลวง
2. นายทวีวัฒน์  ปาณะที
 
1. นายอนุภาพ  มงคล
 
495 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นายศิวัช  นาใจ
2. นายเกียรติศักดิ์  สุริยาวงค์
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
2. นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี
 
496 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  ต้าวมูล
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  แสงคำ
 
1. นายวงศกร  คำตั๋น
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
497 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายสุรยุทธ  อินนั่งแท่น
2. นายอติชาติ  จันทร์ถา
 
1. นายปกรณ์กฤช  กันทะเลิศ
2. นางพัชรกันย์  กุลประภัสสร์
 
498 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายอัษฎาวุฒิ  อินทร์หลง
2. นางสาวเมธิตา  อ่วมจ้อย
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
499 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ดีบัง
2. นายอทิพงศ์  งามนัก
 
1. นางสาวพิชชยานาฏ  รีรักษ์
 
500 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายยงยศ  หอมรส
2. นางสาวอรุณศรี  เตชะพัตรากรณ์
 
1. นายพงศธร  สายใจ
2. นางสาวชฎาพร  ขนทอง
 
501 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาววรินทร   พรอภิโชติ
2. นายศรายุธ  เตชะแก้ว
 
1. นายชวลิต  ธิจันดา
2. นางสุนีย์  ยามี
 
502 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายธนกร  กันแก้ว
2. นายภควัต  น้อยวงศ์
 
1. นายอนุชิต  โปราหา
 
503 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญตา  โปทา
2. เด็กหญิงพรนภา  ไชยศักดิ์
3. เด็กชายพิเชษฐ์  ศรีวิชัย
 
1. นายเกรียงไกร  อภิธนัง
 
504 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปันติคำ
2. เด็กชายจักรภัทร  ลิมป์พิศุทธ์
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  นิลโขง
 
1. นางสาวระวิวรรณ  วงค์บุญมา
2. นายวุฒิชัย  โกเขา
 
505 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ธรรมตั้ง
2. เด็กหญิงวิลาศินี  จาติระเปา
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไกรฤกษ์
 
1. นางสาวกลอยใจ  สุทธิทรัพย์
2. นายทรงวุฒิ  บุญงาม
 
506 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวปิยะพร  เสือเฒ่า
2. นายพัชรพล  อินต๊ะฐา
3. นายสราวุฒิ  วีรรัตนวรรณ
 
1. นางสาวธัญญชล  ทองสา
2. นายศิวกร  กานันตา
 
507 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายพงศธร  ลิขิตชัยศักดิ์
2. นายพงศธร  ไชยวงศ์
3. นายวัชระ  รอดวัตร์
 
1. นางลดาวัลย์  คำปวน
2. นางสาวชฎาพร  ขนทอง
 
508 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวปุญญิศา  วัฒนชยานนท์
2. นายพิจักษณ์  ชัยวรรณ์
3. นางสาวศธานาถ  จุฬะรุ่งเรือง
 
1. นายณรงค์เดช  ชัยวรรณา
2. นายธนากร  ยอดสุวรรณ์
 
509 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  แชงสว่าง
2. นายศักดินนท์  อินตุม
 
1. นายกอบกิจ  เมืองอินทร์
2. นายโกสินทร์  ไชยชมภู
 
510 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  สมพันธ์
2. นายศรราม  นามแก้ว
 
1. นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ
 
511 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกวิสรา  อุ่นเสาร์
2. นายอัมรินทร์  ก๋าแก้ว
 
1. นายศุภโชค  แสงทอง
2. นางสาวธัญญชล  ทองสา
 
512 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายปริญญา  ติปัญโญ
2. นายอรรถชัย  จาจุมปา
 
1. นางสาวรัตนาพร  ใจออน
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
 
513 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายทวีวัฒน์  สายะ
2. เด็กชายรวิชญ์  ดอกหอม
3. เด็กชายวิชัยชาญ  โชติเพ่น
 
1. นายอนุพงษ์  สมศรี
2. นายนัฐวุฒิ  จิตรจักร์
 
514 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. นายพงศธร  เขียวหอม
2. นายวิโรจน์  แซ่หยี
3. เด็กชายศุภวัฒน์  ศรีโชติ
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
 
515 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายนนท์ธวัช  นามคุณาปกรณ์
2. นายวุฒิชัย  อินต๊ะวงค์
3. นายอนุรักษ์  จันติยะ
 
1. นายอนุพงษ์  สมศรี
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
516 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. นายกณิศ  พรหมวิเศษ
2. นายณัฐนันท์  มูลอุดม
3. นายธนาธร  โสภสุนทร
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
 
517 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนิมิตร  ชัยวรรณ์
2. เด็กหญิงปวีณา  รอดช้างเผือก
3. เด็กหญิงวรภรณ์  คำต๊ะ
 
1. นายนิกร  ชัยชนะพงษ์
 
518 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายปรมินทร์  ลีลากุด
2. เด็กหญิงอรปรียา  คำปา
3. เด็กหญิงใบตอง  กมลาสิงห์
 
1. นางธงทอง  ปวงทอง
2. นายนิคม  กาวิละ
 
519 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายปฏิภาณ  ฝั้นสุตา
2. นายปริญญา  ตะติ
3. นายวราวุฒิ  ขันธพันธ์
 
1. นายยุ พัชรวรกวิน  เรืองหน่าย
2. นายสิทธิพร  พรมมา
 
520 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวณิชารีย์  วิเศษสิงห์
2. นายถวิภัฎ  บัติแก้ว
3. นายสิทธิเดช  เพชราช
 
1. นางสาวพัชรี  คงพันธ์
 
521 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 1. สามเณรพีรเชษฐ์  ซื่อใส
2. สามเณรสาธิตย์  สุตะวงศ์
3. สามเณรอนุพงษ์  ทะนนท์
 
1. นางกรรณิการ์  สุเดชมารค
 
522 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายชนาธิป  จินดาหลวง
2. นายณัฐพงค์  กันแก้ว
3. นายศราวุธ  อินต๊ะคำ
 
1. นายเอกชัย  จีปิน
 
523 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาววชิราภรณ์  ศรีละออง
2. นายอรรถพล  แก้วสุวรรณ
3. นางสาวแดง  สามยอด
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
 
524 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายชำนาญ  เมอแลกู่
2. เด็กชายธงชัย  หม่อปอกู่
3. เด็กชายอาเพียว  เชอมือ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
525 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรพร  นันใจ
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  เมืองแก้ว
3. เด็กหญิงสรันดา  วงค์นาง
 
1. นางพิสมัย  คำก้อแก้ว
2. นายสุขสวัสดิ์  สุภามณี
 
526 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นายฉันทกร  กุนะมา
2. นายชาตรี  เดือนกลาง
3. นายธนวัฒน์  ชัยชาญ
 
1. นางสาวช่อทิพย์  แก้วซ้อน
2. นางธัญพร  สิทธิยศ
 
527 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายจำลอง  มอโป๊ะ
2. นายสมชาย  พิมลสกุลรักษา
3. นายสุทัน  หมื่อแลกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
528 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวดาราวดี  ธิปละ
2. นายนวพล  มูลประถม
3. นายศุภวัฒน์   ศรภูมิ
 
1. นางสาวกล่อมจิตร์  วงค์สารภี
2. นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์ศรี
 
529 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  นามแสง
2. เด็กหญิงชนากานต์  ใจมั่น
3. เด็กหญิงธาริณี  ศรียงค์
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีบัณดิษฐ์
5. เด็กหญิงสุวิชชา  ตาไคล้
6. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  โนราช
 
1. นางวัญชลี  ด่านพนัง
2. นางสาวมณีวรรณ  ชมภููููสมษา
 
530 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  คลาปูน
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  มะศิริยานันท์
3. เด็กหญิงณัฐริดา  ฟุ้งตระกูลเจริญ
4. เด็กหญิงราตรี  แซ่เติ๋น
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปรเมธากุล
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  เอียการนา
 
1. นายวุฒิพงษ์  รักแม่
2. นางสาวกัลยาเนตร  เดชพันธ์
3. นายรังสันติ์  บุญคำ
 
531 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ติดชัย
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก้วมั่งเมือง
3. เด็กชายบวรภัค  อยู่เบาะ
4. เด็กชายวรากร  ปวงจันทรา
5. เด็กหญิงอภิสรา  เชื้อพงษ์พันธ์
6. เด็กหญิงเขมอักษร  หงษ์นวล
 
1. นางสาวปิ่นแก้ว  ยานะจิตร
2. นายธนพันธ์  พานคำดาว
 
532 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  หมื่อแล
2. เด็กหญิงบูโด  แลเบียงกู่
3. เด็กหญิงสอดา  รจนาพิกุล
4. เด็กหญิงสุทธิดา  เบียงกูกู่
5. เด็กหญิงสุมาลี  ยี่บรา
6. เด็กหญิงเบญจพร  แลเฉอะ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
533 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวกัญจนพร  คำสมุด
2. นางสาวจินดาพร  หน่อแก้ว
3. นางสาวญาณิศา  กาจินะ
4. นางสาวธิดารัตน์  มีปัญญา
5. นางสาวนารีรัตน์  บุญยืน
6. นางสาวเจนจิรา  แขมน้อย
 
1. นางพรละภา  ชุมภูศรี
2. นายอนุรักษ์  พรมใจสา
 
534 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  บุญไตร
2. นายนนทวัฒน์  ดาอินวงค์
3. นางสาวพรรณวิภา  ภาดี
4. นางสาวมนัสนันท์  ปันทะยม
5. นางสาวรุ่งนภา  จุฬะ
6. นายอภิสิทธิ์  ปันทะยม
 
1. นางสาวภัทร์ธิชวี  ปินใจ
 
535 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวปิยะพร  เชอมือกู่
2. นางสาวพรรณี  แซ่เฉิน
3. นางสาวลัดดาวรรณ  มูเซอ
4. นางสาวสุภาพร  แสงลี่
5. นายหล่อจู  หมื่อโป๊ะ
6. นางสาวอาปา  เบียงแลกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
536 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นาย รังสิมันต์   เขียววรรณา
2. นางสาวจริยา  แซ่ก๋อย
3. นางสาวนิธิพร  เป็งวัง
4. นางสาวพรทิวา  ไชยสวรรค์
5. นางสาวพิมพ์นิภา  ใจชุ่ม
6. นางสาวภริดา  ประสงค์ชิด
 
1. นางเรณู  กันทา
2. นางอำพร  เชื้อสอาด
 
537 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวหมี่กา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงหมี่แอ้   เชอหมื่อ
3. นางสาวอาพร   มาเยอะ
 
1. นางอรุณ  เสมอเหมือน
 
538 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงชัญญา  วงศ์ราษฎร์
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ดีมี
3. เด็กหญิงเกศนิภา  ธิชาญ
 
1. ว่าที่ร้อยโททวีป  วงศ์ชาลีกุล
2. นางสาวสุกัญญา  โชติวรรณพร
 
539 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงชิเอโกะ  มาฟู
2. เด็กหญิงมธุวัน  เยเบียง
3. เด็กหญิงสรินดา  ฤทธิ์มหันต์
 
1. นายทวีเดช  มณีรัตน์
2. นางจนันท์พร  กุลจรรยานิธิยศ
 
540 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรินทร  ยอดยา
2. เด็กหญิงธนัชพร  กาฟู
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  มาต๊ะ
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
2. นางมลิวัลย์  พรมวงค์
 
541 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวฉวีวรรณ  เริงเสรีย์
2. นางสาวปรารถนา  กาศสนุก
3. นางสาวพิชญา  ใจสุยะ
 
1. นางสุกัญญา  โชติวรรณพร
2. ว่าที่ร้อยโททวีป  วงศ์ชาลีกุล
 
542 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวบังอร  อิ่นแก้ว
2. นางสาวบุญชู  โวยแมกู่
3. นางสาวพรพรรณ  จรูญโกศลเกษม
 
1. นางกมลวรรณ  เนาว์ชมภู
2. นางสาวเตือนใจ  แซ่ว่าง
 
543 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายกิตติชัย  เหมืองจา
2. นางสาวบุปผา  เจริญสุข
3. นางสาวสิรีธร  ยาวิราช
 
1. นายทวีเดช  มณีรัตน์
2. นางจนันท์พร  กุลจรรยานิธิยศ
 
544 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวจุฬารัตน์  ไกลถิ่น
2. นางสาวชนากานต์  ดวงมา
3. นางสาวดวงนภา  พรมเวช
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
2. นางสาวมลิวัลย์  พรมวงค์
 
545 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุทธ์  ฟูแก้ว
2. เด็กชายธนโชติ  เอื้อกิจ
3. เด็กชายสหกรณ์  ทาริยะ
 
1. นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ
2. นางนิภาพร  ไชยมงคล
 
546 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายนครินทร์  สุริวงศ์
2. เด็กชายประภพ  ชอบดี
3. เด็กชายปารเมศ   สุวรรณดี
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นายโชคเกื้อ  อินทร์จันทร์
 
547 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  ปัญโญสุข
2. เด็กหญิงปณิดา  อริยะคำ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  นุโพ
 
1. นายวรวิทย์  คำหลวง
2. นางศิริจันทร์  สุทำทาน
 
548 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวนัทธนันท์  คำแป
2. นางสาวปิยะฉัตร  ปันทะนู
3. นางสาวเกศนีย์  บุญศรี
 
1. นายบัญชา  ใจจิตร
 
549 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายคุณากร  ทองคำ
2. นายทินภัทร  แมลงภู่
3. นายนนท์ปวิธ  ร่วมชาติ
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นายโชคเกื้อ  อินทร์จันทร์
 
550 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวศุภิสรา  พันธ์วงศ์
2. นางสาวเจนจิรา  จอมสีลา
3. นางสาวเบญจมาศ  ชัยเนตร
 
1. นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ
2. นางนิภาพร  ไชยมงคล
 
551 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  กาบแก้ว
2. นายปิยนัทท์  รัสดาดาน
3. นางสาวสิรินยา  หาญทนง
 
1. นายศราวุฒิ  อิ่มทราย
 
552 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวจณิสตา  มณีชัย
2. นางสาวธิติมา  กาวิสุข
3. นางสาวอนุตตรีย์  สุตะวงศ์
 
1. นายเจษฎา  สุวรรณปัญญา
 
553 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพร  มูลกาศ
2. เด็กหญิงจินตนา  แก้วใจ
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  มาเยอ
 
1. นางวิลาวัลย์  วิเศษโวหาร
2. นางสาวกัญจน์กมล  พิรส
 
554 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงฐิติวาภรณ์  พิมลทิพย์
2. เด็กหญิงนิรัชพร  ดอนชัย
3. เด็กหญิงศศินภา  ชุนหชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล  ทองสุข
2. นางสาวพัชรี  คงพันธ์
 
555 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สาปัญญา
2. เด็กหญิงชุลีพร  ใจวงค์
3. เด็กหญิงบุษกร  หัตถ์หาญ
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
2. นายสุทธิ   ทองคำ
 
556 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญสิริ  สิงห์อ้าย
2. นางสาวประภัสสร  ลาดปะละ
3. เด็กชายอนุรักษ์  สัตร์ซื่อ
 
1. นางสาวอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาววิมลรัตน์  วันดี
 
557 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวนภาวรรณ  นารินคำ
2. นางสาวรัติกาล  ทรงสิริวงศ์
3. นางสาวอุษณีย์  อินทรกำธรชัย
 
1. นางวิลาวัลย์  วิเศษโวหาร
2. นางสาวกัญจน์กมล  พิรส
 
558 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจิตตรีญา  ปริญญา
2. นางสาวสุจิตตรา  เครือเทพ
3. นางสาวเบญจภรณ์  เลี่ยมคำ
 
1. นางอรพินท์   ชัยวุฒิ
2. นางเรณู  ปานกลาง
 
559 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวทัดดาว  ตุงคบุรี
2. นางสาวนิชกานต์  พงศ์สรรเพชร
3. นางสาวพิมพวรรณ  กันทะเขียว
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาววิมลรัตน์  วันดี
 
560 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวนิจฉรา  ชัยชนะ
2. นางสาวพรรณนารา  อุดอ้าย
3. นางสาวพิมประภาพร  อริยะมั่ง
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
2. นายสุทธิ  ทองคำ
 
561 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชาญชัย
2. เด็กหญิงปรัชนันท์  วงศ์แก้ว
3. เด็กชายสิปปภาส  ภู่ฮะ
 
1. นางมลธิรา  กรุณา
 
562 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปัญญาหลวง
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์   ปัญญาหลวง
3. นางสาวณิชกมล  ชัยวรรณ
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
2. นายสุทธิ  ทองคำ
 
563 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  โภคจรัสสุนทร
2. เด็กหญิงศิรินธร  ธนวัฒน์วานิชย์
3. เด็กหญิงสุภาพร  แสงงาม
 
1. นางนาฎสุดา  ใจคำ
 
564 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  มาเญอะ
2. เด็กชายวรวิทย์  แซ่เฉิน
3. เด็กหญิงแสงดาว  แซ่เตา
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
565 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวสกุณา  พรทิพย์
2. นางสาวสุวรรณี  หว่าหลิ่ง
3. นางสาวอรณีย์  มณฑากร
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวสุพรรณี  ถูกจิตร
 
566 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวจิรภัทร  นางแล
2. นางสาวอรษา  บุญมาก
3. นางสาวเบญจรัตน์  กันทะเตียน
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ผัดฟอง
 
567 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวกานดา  สาคุณ
2. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ยะขัติ
3. นางสาวศิริพรรณ  กาวิละ
 
1. นางสมบูรณ์  ธรรมวงษ์
 
568 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่หลุง
2. นางสาวอรทัย  แซ่ตุ้้ง
3. นางสาวอาหลิน  แซ่หลี่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
569 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวจันทรัช  โตสุวรรณ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วอ้าย
3. นางสาวสุกัญญา  ไชยรัมย์
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
2. นายชัยณรงค์  เจริญสุข
 
570 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ดอนลาว
2. เด็กหญิงธิฆัมพร  รอดอินทร์
3. เด็กชายไกรวิชญ์  วงค์คำ
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ผัดฟอง
 
571 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงบูตอ  หวุ่ยลองกู่
2. เด็กหญิงบูนิว  เหม่อแลกู่
3. เด็กหญิงอาเชอ  อาซังกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
572 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวบุษยมาศ  ทิศพรม
2. เด็กชายภานุกร  สิทธยะ
3. เด็กหญิงศิริกันยา  อุดทา
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาววิมลรัตน์  วันดี
 
573 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายนิรัติศัย  วงค์ขันแก้ว
2. นายสุทธิลักษณ์  ศรียาบ
3. นางสาวอภิรัศ  ธรรมสอน
 
1. นางสมบูรณ์  ธรรมวงษ์
 
574 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ใจแก้ว
2. นายศุภกิตต์  เกรียงไกรหิรัญ
3. นางสาวอัมรินทร์  ติมู
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นายวุฒิไกร  ยาเขต
 
575 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  ชัยเรือน
2. นายผดุงพล  อารีย์
3. นางสาวภีรดา  เตชะปิตุ
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ผัดฟอง
 
576 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวจันจิรา  หลงแอ้
2. นายธัชพล  มโนใจ
3. นางสาววลัยพร  แซ่ฟุ้ง
 
1. นางสาวชลิดา  ปินคำ
2. นางสาวอาภาภรณ์  บุญเรือง
 
577 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญาวี  เชอมือ
2. เด็กหญิงวิชยา  ก้อนแก้ว
3. เด็กหญิงวิรงรอง  สมบรูณ์
 
1. นางพรสุดา  แก้วหล้า
2. นางอรพินท์  ชัยวุฒิ
 
578 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยนันท์  พระแป่
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เป็กธนู
3. เด็กหญิงสภาวรัตน์  เป็กธนู
 
1. นางแสงเทียน  โกศัย
 
579 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนภัสกร  ปุณริบูรณ์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ปัญญาใจ
3. เด็กหญิงศุภกานต์  กันจินะ
 
1. นางหัทยา  สุรินต๊ะ
 
580 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  มาเยอะ
2. เด็กชายสมชาย  มูเซอ
3. เด็กหญิงอาเซียน  แซ่หยาง
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
581 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  นิลวรรณวานิช
2. นายนันทกร  วงศ์ษา
3. นางสาวเพทาย  ภักดีพงษ์
 
1. นางศรีไพร  ชาญชัย
2. นางสาวมณีวรรณ  ชมภูสมษา
 
582 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  ยอดใส
2. นายสรณ์สิริ  ทองประไพ
3. นางสาวสวิตตา  สุริยาเต็ม
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
2. นายธนาวิทย์  ปัสติ
 
583 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นางสาวชลธิชา  แสนคัมรัตน์
2. นางสาวชไมพร  จันต๊ะวงศ์
3. นายสมปอง  คาล่า
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ใจวงค์เป็ง
 
584 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวจรินทร์ภรณ์  ปุ๊ดราช
2. นายจักนรินทร์  กลิ่นดี
3. นางสาวอัญลักษณ์  ราชปังกีย์
 
1. นางสาวสมจิตร  ปัญญาดี
2. นางสุวรรณี  หมื่นตื้อ
 
585 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  กันทะเขียว
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
 
586 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยคันธา
 
1. นางจิตภินันท์  สิงห์รีวงศ์
 
587 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายพลเชฏฐ์  ราชคม
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
588 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตกร  ทุมพล
 
 
589 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สอนใจ
 
1. นางสาริณี  เพชรใจศักดิ์
 
590 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อาจอ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชื่นเพชรมณี
3. เด็กหญิงสุวิชญา  อุปละ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
2. นางวาริณี  จิตต์สุวรรณ
 
591 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ก๋องคำ
2. เด็กหญิงสายสุนีย์  จมเจย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ระจันทร์
 
1. นางสาวดาวเรือง  จินะ
2. นางสาริณี  เพชรใจศักดิ์
 
592 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  เชื้อเมือง
2. นางสาวฟ้ารุ่ง  โรงทา
3. นางสาวแสงหล้า  มั่นยืน
 
1. นายเสกสรร  เทพยศ
2. นางรภัสวรีย์  สาลีธนสกุล
 
593 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายรัตนพล  ศิริพล
2. เด็กชายสุกนต์ธี  พืชไพรพนา
 
1. นางวิชุดา  แก้ววรรณดี
2. นางศิริพร  ดอนชัย
 
594 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  ศักดิ์สิทธานุภาพ
2. เด็กชายยิ่งพันธ์  แซ่ลี
 
1. นายศักดิ์ชัย  วงศ์นภาไพศาล
2. นางสาวบุหงา  คำบัว
 
595 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริษา  กฤษวี
 
1. นางเปรมจิต  คำมา
 
596 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กชายเอกลักษณ์  แซ่ย่า
 
1. นางวรนุช  ประมวลการ
 
597 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดา  แซ่เห้อ
 
1. นางนิตยา  วงศ์กาไสย
 
598 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยคันธา
 
1. นางลฎาภา  ตันหนิม
 
599 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวารีย์  วีระแสง
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
600 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนฑิรา  จันต๊ะคาด
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
601 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายบุญญวัฒน์  ขันตี
 
 
602 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กชายพันกร  จี้โปทา
 
1. นางสาวดรรชนี  เสาร์ดี
 
603 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เสนาสวัสดิ์
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
604 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพงศ์  นามศิริ
 
1. นายณรงค์  ใจตุ้ย
 
605 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยคันธา
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
606 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายเอกรัฐน์  นพคุณ
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
 
607 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. เด็กชายราเชนทร์  อินทร์ขัน
 
1. นางณศพร  สมมั่น
 
608 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพิชิตพล  นรพิมาน
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
609 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายเอกลักษณ์  ท้าวโยธา
 
1. นายสมควร  เชื้อสะอาด
 
610 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายศุภชัย  แข็งฤทธิ์
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
 
611 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวพิมลาวรรณ  ยาแปงกู่
 
1. นางสุวภัทร  ปันธุ
 
612 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรสุดา  จันทองปาน
 
1. นายณัฐกานต์  ทาเอ้ย
 
613 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวอ้อยใจ  หงษ์เงิน
 
1. นางณัฐกานต์  ทาเอ้ย
 
614 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายภัทรจาริน  เรือนคำ
 
1. นายวิทูร  แสนติยศ
 
615 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวอารียา  ชาง
 
1. นางมยุรี  ธิป้อ
 
616 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายวีระพล  ธิวิชัย
2. นายสรศักดิ์  วิไล
 
1. นางอรอมล  แก้วมหาคุณ
2. นางบัวบาน  วะไลใจ
 
617 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  เรือนคำ
2. เด็กชายภาสกร  สินธุเสาร์
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
2. นายไพศาล  ชนะกุล
 
618 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายธนายุต  สาริวงค์
2. เด็กหญิงสุวารีย์  วีระแสง
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
2. นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว
 
619 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายราเชนทร์  ทวีชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปินตา
 
1. นายปฏิเวธ  อินทร์โต
 
620 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายชลิต  ยะทา
2. เด็กชายพิษณุพงศ์  อินต๊ะ
 
 
621 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงพัชรีย์  ใจวงค์
 
1. นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา
2. นางสาวปนิดดา  แจ้งไธสงค์