หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-kpt41

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางยุพิน เรียนทัพ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พยอมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรสุภา อิ่มเนยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณา อารีรบ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิชรา พรมประไพ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
3. นางวาสนา ทิมแพร โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริรักษ์ ยศปัญญาโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย สุขุมโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
3. นางกฤษณา ทิมสี โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ทรัพย์สุริตโรงเรียนขาณุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญโรงเรียนสลกบาตวิทยากรรมการ
3. นางอัปสร ลาภอินทรีย์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาณี พิทักษ์วงษ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปฐมรัตน์ จำรัสโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
3. นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางรินทร์นภา ทองอ่อน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา รอดไพบูลย์ โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจรงค์ สนธิทิม โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกรองใจ สว่างแจ้ง โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย เพิ่มผล โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
3. นางรัตนา สุบิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายดำรงค์ศักดิ์ ทองหล่อ โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นางอภิญญา ด่อนดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปัทมา มีขันหมากโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุปราณี แสงทอง โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินตนา มีล้นศักดิ์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
3. นายธวัช ให้พร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2ฯ กรรมการ
4. นางสายสุณีย์ ใฝ่มะโนธรรม โรงเรียนคณฑีพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวขวัญเมือง กิ่งเส็ง โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
6. นางสายใจ ใฝ่จิต โรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร ตระกูลพานิช โรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ถาวร โรงเรียนพรานกระต่ายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ชตาเริกษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปฏิญญากร กำเนิด โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. นางสาววรมน วีตะเสวีระ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสวาท โชติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ วรไตรจริยาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุปผา ทุ่งพรวณโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางสุมาลี แสงแก้ว โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นายจิรายุ เถาว์โทโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ มาอ่อนกรรมการ
7. นายชูเกียรติ สุยะลังกาโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจเร หินแก้วโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ปิติพืชโรงเรียนไทรงามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวาทิต ไพโรจน์อังสุธร โรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกพร อุ่นเป็นนิจโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพย์ ขอนทองโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
6. นางวริศรา จำปาหวายโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางประมวลทรัพย์ เนียมสุ่ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นางวนิดา เฉยไสย โรงเรียนวัชรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนพพร แจ่มหม้อโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
4. นางวาสนา ปิ่นทองโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ปินตากุลโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
6. นางสาวกฤติกา กาศเจริญ โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางจันทนา ธรรมสอนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ด้วงนาค โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอ้อมจิต สระทองจันทร์โรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
4. นายพรชัย เข้มนกิจโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นางเอรุวรรณ ใจยา โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
6. นางต้องจิตต์ ทัศนแจ่มสุข โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวไมตรี มั่นทรัพย์โรงเรียนสลกบาตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลพรรธน์ กุลศรีวรเมศร์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางดาวัลย์ ภูวดล โรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
4. นายอาทิตย์ พลอาจโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นางสาวพนารัตน์ บุยยืนโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางมลิวัลย์ ขาวทอง โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางวิมลรัตน์ ศรีสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปัทมา แป้นพุดเย็น โรงเรียนหนองกองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนุชจรี หลำใจซื่อโรงเรียนสลกบาตวิทยากรรมการ
4. นายพิเชตร์ บัวเถื่อนโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ เทพปันโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นางสาวฐิติรัตน์ สิงคำโล โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางรัตนา สะสม โรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร ทสะสังคินทร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมณฑิรา ลี้อิสระชัยเจริญโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
4. นางหฤทัย เทพปันโรงเรียนสลกบาตวิทยากรรมการ
5. นางปรีดาภิรม พุทธโกศลโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
6. นายสิทธิโชค กองแกน โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
7. นางสาวกัญญารินทร์ บุญรัศมีจันทร์ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางรัตนา สะสมโรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร ทสะสังคินทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางหฤทัย เทพปันโรงเรียนสลกบาตวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา นามราชโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
6. นางวชิราภรณ์ (พลขันธ์)วงศ์รัตน์โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวธาวินี ดอนตุ้มไพรโรงเรียนระหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวศิลาพร อินไผ่ โรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภักษร ทองสัตย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ ตาลชัยภูมิโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย เครือสิงห์ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนริศรา น้อยพงษ์โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
6. นางสาวชนิดา เจ๊กพ่วง โรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
7. นายสุพัฒน์ มีสกุลโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนิตศรา โงนรีโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
9. นายสุชิน ปานรักษาโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายบรรณรต สกุณาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ สลับสีโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางศรัณยา พงศ์ภัสสรโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายมงคล โพธิ์ม่วงโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกุสุมาวดี ราชบุรีโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
6. นายธนกฤษ นักพรานบุญโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
7. นางสาวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตรโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
8. นายไพโรจน์ หาระโคตรโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
9. นางรัชนีกร พานชัยโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ พันธ์สมบูรณ์โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนางสาวมณีนุช กิตติขจรโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร ภู่ทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ
4. นางจุฑาลักษณ์ ขุนภักดี โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นางสาวชยาภา พุ่มสมบัติโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นายนลินี พิลึกโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
7. นายปฏิฬ นาคทอง โรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
8. นายสุกฤษฏิ์ อุนเจริญ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
9. นางเกศินี พงษ์พันธุ์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
10. นางสุวรรณา ป้อมใย โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
11. นางสาวจิราภรณ์ คุชถุยาวัตรโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวสวรรยา จันทร์พุฒโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา ศรีสุวรรณโรงเรียนหนองกองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมลทริญา สุจจะชารีโรงเรียนไทรงงามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ ศรีไพรสนธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายภาสกร แจ่มหม้อโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
5. นายเนตร ธรรมมี โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
6. นายปภังค์กร เมฆแสน โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
7. นางมาลีจันทร์ ชาติสุทธิ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
8. นางโสภิดา มั่งอะนะ โรงเรียนขาณุวิทยา กรรมการ
9. นางนิภาวดี น่วมอินทร์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
10. นายวัชรพงษ์ ทสะสังคินทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
11. นางปิยมาศ สิงห์ทอง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจินตนา สุหงษา โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา ชูภู่ โรงเรียนหนองกองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนุชนาท สิงหาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
4. นางปัทมาวดี สุริตโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
5. นางอรษา อภิรมย์วิไลชัยโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
6. นางสุภาพร โพธิ์ศรีโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
7. นายกฤษณะ สาลีเจริญโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางรัตนา ปัญญาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนา ขุนไกร โรงเรียนโกสัมพีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ประเทศ โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางวัสสา ประวะเสนังโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา ธรรมมี โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
6. นางศิริพร เกตุเจริญโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
7. นายมณตรี สิงห์วี โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภิตา เสานะจิตโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศารัตน์ วัชรพิบูลย์โรงเรียนไทรงามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิลาพร อารักษ์ โรงเรียนคลอลานวิทยา กรรมการ
4. นางลำเพย พุ่มห้วยรอบโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. นายสุทธิวงศ์ คำกล่อมโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
6. นางดวงดาว บดีรัฐ โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
7. นางสาวธราภรณ์ หงษ์ยนต์โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัทธินันทน์ จันทร์พุฒโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมานิตย์ อินทร์สว่างโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กรรมการ
4. นายฐิตารีย์ พรมพันธ์โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวิมล อวบอ่อนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
6. นายประภาส ธารเปี่ยมโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
7. นายทัศนัยน์ ทึงขำโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวิสันต์ ชัยฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ชัยรินทร์ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมฤทธิ์ บัวพันธ์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิติชัย ธนะทิพากรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2 กรรมการ
5. นางรุ่งนะภา กิจสุวรรณโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา กรรมการ
6. นางสาวรัตนาภรณ์ มาคุ้มโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
7. นางสาวกนกรวี วาฤทธิ์โรงเรียนวังไทรวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวเพียงตะวัน นกน้อย โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
9. นางยุพา ศิริรุ่งวัฒนชัยโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
10. นายสมชาย สุวรรณจักรโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
11. นางตวงรัตน์ อ้นอิน โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
12. นางสาวนาฏชนก จันทีนอกโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวมณฑาทิพย์ เก็กง้วน โรงเรียนพิไกรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพรัตน์ ทับแคลนโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา กรรมการ
4. นางสาวสุรินทร์ทิพย์ ชัยชนะ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
5. นายปริญญา อินสว่างโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา กรรมการ
6. นางวิไลพร ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนสักงามวิทยา กรรมการ
7. นายอานนท์ พุ่มพิศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา กรรมการ
8. นางกมลรัตน์ ช่างตีทองโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
9. นางศิริรักษ์ บำรุงเวชโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
10. นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
11. นางสาวนิโลบล เหล่าเขตกิจโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
12. นายสุวรรณ เนื่องเกิดโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล กาแก้วโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพินทอง เร่ในไพร โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ เขียวสวาทโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
4. นางสาวประโรม พลาพล โรงเรียนวังไทรวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาววิรัตดา วิชาพร โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
7. นายกฤษณะ สุริต โรงเรียนคณฑีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรณ บุญรอด โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี หนองหลวงโรงเรียนลานกระบือวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ ศรเลี่ยมทองโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
4. นางสาวปิยนุช โอสาร โรงเรียนวังแขมวิทยาคม กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ เกตุมี โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
6. นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
7. นายสุริยัน เชื้อบุญมีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายญานัฌท์ นิลเศษ โรงเรียนขาณุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา พลขันธ์โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี ศรีม่วงวงค์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นายประเวช ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย กรพิทักษ์โรงเรียนขาณุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ไถวฤทธิ์โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐริณีย์ น้อยจันทร์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นายวีรศักดิ์ พิมพาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนงนุช โฉมนาคโรงเรียนขาณุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิจ ไชยชโย โรงเรียนลานกระบือวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุทิน แสงแก้วโรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นางสาวปิยธิดา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอรอุมา โตประเสริฐโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2 ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพล นนทะภา โรงเรียนคลองลานวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา สุโนโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กรรมการ
4. นายกฤษฏิพงศ์ ขุนภักดี โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกอแก้ว อ่อนสำอางค์ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาลี่ อุตมาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ น้อยม่วงโรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพลวัฒน์ แจ้งดีโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวสุรัตน์ อิ่มเพ็ง โรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา สุโนโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจันทิมา แก้วศรี โรงเรียนพิไกรวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ อ่อนอุทัยโรงเรียนนครไตรตรึงษ์รองประธานกรรมการ
3. นางโชติรส แตงดารารัตน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
4. นางนันทวัน จิตตางกุร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นายภูมิศักดิ์ คันธะชมพูโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุธีร์ วิชาพรโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เต๋าทองโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑิต จันทร์ภู่ โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณี โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
5. นายทัพไท พร้อมเพรียงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุธีร์ วิชาพรโรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เต๋าทอง โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑิต จันทร์ภู่โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณี โรงเรียนสลกบาตรวิทยา กรรมการ
5. นายทัพไท พร้อมเพรียงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางศิริวรรณ กันศิริโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมาน ปลั่งกลางโรงเรียนไทรงามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรรณชัย มงคลศรี โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวภคพร ศรีเดชโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งภาณี ปิติยะโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางศิริวรรณ กันศิริ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภคพร ศรีเดช โรงเรียนทุ่งทรายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สิงห์เผ่น โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ปฐมธรรมการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัญชัญ นาคนวลโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายก่อพงศ์ จัดวานิลโรงเรียนคณฑีพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางมะลิ เขียวสวาท โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
4. นางสาวพนัชกร อาจสามารถโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุศรา รอดสินโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางธนพรรณ ปรางโท้โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานันท์ เลิศอมรวัฒน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายธนพล แก้วทิม โรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นายเกตุกิจ สิทธิกาย โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
5. นายอนันต์ จันทพุฒ โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา พรมมากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารี พินิจชัยโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช น้อยเกิดโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางปาริชาติ ใจการ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กรรมการ
5. นางจันลดา สังข์ยก โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายบรรดิษฐ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทวน มาดี โรงเรียนคลองลานวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาศิริ ถาวร โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์ศิริ สินเสาร์ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กรรมการ
5. นางสายฝน ดีเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางบุษบา เสียงสุขสันติโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา มาตร์สิงห์ โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการ
3. นางเกษณี สุทธิศาล โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ มาตรสิงห์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นางกรรณิกา ประสิทธิ์อุดมโชติโรงเรียนวังไทรวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางโสภิต อินแนมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แป้นตระกูลโรงเรียนลานกระบือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ อยู่ไทยโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ศรลัมภ์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
5. นายเรวัตร ลายน้ำเงินโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
6. นายสุชาติวงศ์ ปลิวอิสสระโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศุภสิทธิ์ มรกฎโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายวิชัย พลับดีโรงเรียนพิไกรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภกร โฉมนาทโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นายหาญ หอมยนต์กรรมการ
5. นายอุปถัม ปานตะกุลโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประทวน บดีรัฐโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศุุภสิทธิ์ มรกฎโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ สบายเมืองโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
4. นายนเรศ สดชื่นโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
5. นายหาญ หงษ์ยนต์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
6. นายศักดิ์ศิริ เพชรรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวนางสาวศรีสุรีย์ ทองสีอ่อนโรงเรียนคลองลานวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายนายพิทักษ์ บุญญาสิทธิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนายศราวุธ บัวผันโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ทองมากโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
5. นางนางน้ำเพชร บัวสำลีโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ศรีอุทัยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ทองรวมโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา กรรมการ
4. นายรณภพ ยศบรรเทิง โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาย วุฒิพันธุ์โรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ศรีอุทัยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ทองรวมโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคมกรรมการ
4. นายรณภพ ยศบรรเทิง โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาย วุฒิพันธุ์โรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ศรีอุทัยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ทองรวมโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคมกรรมการ
4. นายรณภพ ยศบรรเทิง โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาย วุฒิพันธุ์โรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสุดา ยศบรรเทิง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพฤทธิ์ ฟักแก้วโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปองฟ้า พานจำปีโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสินชัย ประเสริฐดีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
5. นางวรวีร์ มรกฏโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสุดา ยศบรรเทิง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพฤทธิ์ ฟักแก้วโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปองฟ้า พานจำปีโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสินชัย ประเสริฐดีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
5. นางวรวีร์ มรกฏโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ไทพาณิชย์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ สุุขแก้วโรงเรียนวังแขมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์เดช ดอกแก้วโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ภุมมา โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นายพินิจ นุชสวาทโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ ไทพาณิชย์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ สุขแก้วโรงเรียนวังแขมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์เดช ดอแก้วโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ภุมมา โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นายพินิจ นุชสวาทโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ สังเกต โรงเรียนโกสัมพีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูวดล สังข์พาลีโรงเรียนนครไตรตรึงษ์รองประธานกรรมการ
3. นายประทีป ขันกสิกรรมโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนภูมิ ต๊ะสินธุ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายพิพัฒน์ โสรัตน์โรงเรียนสลกบาตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายมนต์ชัย เชาวลิตโรจน์ โรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ สิงห์ทอง โรงเรียนคณฑีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรัติ ช่างย้อมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายทนง คงรอด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายมนต์ชัย เชาวลิตโรจน์ โรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ สิงห์ทอง โรงเรียนคณฑีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรัติ ช่างย้อมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายทนง คงรอด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางเสน่ห์ ภู่สวาสดิ์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวีศิลป์ สายคำทรโรงเรียนลานกระบือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนงนาฏ ทองมีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
4. นายยุทธนา ปานเหง้าโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
5. นางกุลรัตน์ เจริญสุขโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางเสน่ห์ ภู่สวาสดิ์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวีศิลป์ สายคำทรโรงเรียนลานกระบือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนงนาฏ ทองมีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
4. นายยุทธนา ปานเหง้าโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
5. นางกุลรัตน์ เจริญสุขโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรังสรรค์ ยาสอนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้มโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชูชาติ นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรังสรรค์ ยาสอนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้มโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิตโรงเรียนทุ่งทรายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้มโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางศิริพร อิ่มสุขศรีโรงเรียนนครไตรตรึงษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกษร อ่อนคำโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางจุไร ผ่องจิตโรงเรียนทุ่งทรายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิตโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิตโรงเรียนทุ่งทรายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกษร อ่อนคำโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางศิริพร อิ่มสุขศรีโรงเรียนนครไตรตรึงษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ กำจรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางศิริพร อิ่มสุขศรีโรงเรียนนครไตรตรึงษ์รองประธานกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิตโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิตโรงเรียนคณฑีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรังสรรค์ ยาสอนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิตโรงเรียนคณฑีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรังสรรค์ ยาสอนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางศิริพร อิ่มสุขศรีโรงเรียนนครไตรตรึงษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ กำจรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิตโรงเรียนทุ่งทรายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิตโรงเรียนคณฑีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารัตน์ กิำจรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้มโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิตโรงเรียนทุ่งทรายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกษร อ่อนคำโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ กันวงษ์กรรมการภายนอกประธานกรรมการ
2. นายมนัส โจทย์พิมายกรรมการภายนอกประธานกรรมการ
3. นายจงสิทธิ์ ศรีคชไกร กรรมการภายนอกกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ บุญครอบกรรมการภายนอกกรรมการ
5. นายสุรชัย ทองคำ กรรมการภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ กันวงษ์ กรรมการภายนอกประธานกรรมการ
2. นายมนัส โจทย์พิมายกรรมการภายนอกรองประธานกรรมการ
3. นายจงสิทธิ์ ศรีคชไกร กรรมการภายนอกกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ บุญครอบกรรมการภายนอกกรรมการ
5. นายสุรชัย ทองคำ กรรมการภายนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายอัศวิน โลหะการก วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอโนทัย ส้มอ่ำ โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ บุญล้ำ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายสมคิด แห้วเหมือน โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอัศวิน โลหะการก วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอโนทัย ส้มอ่ำ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ บุญล้ำ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายสมคิด แห้วเหมือน โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรััชศักดิ์ เดชขจรโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
2. นายปริญญา กระต่ายทองโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
3. นายธาดาพงศ์ ทองหล้าโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายวจนะ แพ่งสภาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีอานนท์ ดุลยสุริเยนทร์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
2. นายเสวก จินดาวงษ์โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเมธา บุญนิธิโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
4. นายชาคริต อินทะชุมโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรัชศักดิ์ เดชขจรโรงเรียนวังแขมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปริญญา กระต่ายทองโรงเรียนคลองลานวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายธาดาพงศ์ ทองหล้าโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายวจนะ แพ่งสภาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีอานนท์ ดุลยสุริเยนทร์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
2. นายเมธาวี บุญนิธีโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
3. นายสุกรีย์ อุดคนดีโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายเสวก จินดาวงศ์โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร พลอาจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นายชุมพล นันทวงศ์โรงเรียนหนองกองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธานินธ์ จิระวัฒนากุลโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรชฏ รังสิมาภาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นายสินชัย ประเสริฐดีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุกรี อุดคนดีโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร พลอาจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นายชูุมพล นันทวงศ์โรงเรียนหนองกองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธานินธ์ จิระวัฒนากุลโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรชฏ รังสิมาภาโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสินชัย ประเสริฐดีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุกรี อุดคนดีโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสินชัย ประเสริฐดีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ กกขุนทดโรงเรียนขาณุวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายบรรพต เนื้อไม้โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกิตติชัย พันธมาศโรงเรียนคลองลานวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายธนวัต ทัพชุมพลโรงเรียนสลกบาตรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสราวุฒิ มานัสราโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา ดิษวงษ์โรงเรียนวังไทรวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสินชัย ประเสริฐดีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ กกขุนทดโรงเรียนขาณุวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายบรรพต เนื้อไม้โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกิตติชัย พันธมาศโรงเรียนคลองลานวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายธนวัต ทัพชุมพลโรงเรียนสลกบาตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสราวุฒิ มนัสราโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา ดิษวงษ์โรงเรียนวังไทรวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดฐพงษ์ ณ อุบลโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดโรงเรียนวัชรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายรังสรรค์ ยาสอนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติโรงเรียนสักงามวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีอานนท์ ดุลยสุริเยนทร์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย ตำมะโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดฐพงษ์ ณ อุบลโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. นายรังสรรค์ ยาสอนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติโรงเรียนสักงามวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีอานนท์ ดุลยสุริเยนทร์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย ตำมะโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร พลอาจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯประธานกรรมการ
2. นายนิพนนธ์ กกขุนทด โรงเรียนขาณุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภณัฐ กิตติศิริบัณฑิต โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
4. นายรัชศักดิ์ เดชขจร โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร พลอาจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นายนิพนนธ์ กกขุนทด โรงเรียนขาณุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภณัฐ กิตติศิริบัณฑิต โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
4. นายรัชศักดิ์ เดชขจร โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิตา แก่นสารโรงเรียนพิไกรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็งโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริพร ฉ่ำเฉื่อยโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
5. นายธนากร บัวแย้มโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลชนก บัวแย้มโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรรัตน์ บุญประสิทธิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารากร นาคสุขเอี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางสาวสุนิตา แก่นสารโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
5. นางสาวิกา จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวดารากร นาคสุขเอี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริพร ฉ่ำเฉื่อยโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
5. นางสุวิมล ภูนครโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็งโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริพร ฉ่ำเฉื่อยโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
5. นางสุวิมล ภูนครโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิตา แก่นสารโรงเรียนพิไกรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิศมัย จิระประภูศักดิ์โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐยา บุตรโรบลโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นางสุวิมล ภูนครโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็งโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรรัตน์ บุญประสิทธิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2 กรรมการ
4. นางพิศมัย จิระประภูศักดิ์โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวิกา จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธนากร บัวแย้มโรงเรียนคณฑีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก บัวแย้มโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวิกา จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวิมล ภูนครโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายธนากร บัวแย้มโรงเรียนคณฑีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก บัวแย้มโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรรัตน์ บุญประสิทธิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็งโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนิตา แก่นสารโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางวัฒนา วิโรจน์โยธินโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสวพัด เพชรรัตน์โรงเรียนขาณุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ กอบธัญกรโรงเรียนสลกบาตวิทยากรรมการ
4. นางจิราภรณ์ พุทธสารโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางดารณี กัลป์ธนวงศ์โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางวัฒนา วิโรจน์โยธินโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสวพัด เพชรรัตน์โรงเรียนขาณุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ กอบธัญกรโรงเรียนสลกบาตวิทยากรรมการ
4. นางจิราภรณ์ พุทธสารโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางดารณี กัลป์ธนวงศ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวสุคนฑาทิพย์ นุ่งศรีวังโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนนิตย์ นุชเนื่องโรงเรียนขาณุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ จหงอกโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนวลกมล นายภพ โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
5. นายภพ ฝั้นสายโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุษณีย์ สร้อยเพ็ชรโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
7. Mr.Daniel John Zalewskiโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเตือนใจ กิบธัญกรณ์โรงเรียนสลกบาตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสุพร บรรจงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพันตรี สีขาวโรงเรียนโกสัมพีวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissAyuk Marilyneโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
4. นางสาวทัศนวรรณ กันทาเดชโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
5. นางสุกัลป์ยา บุญอินทร์โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
6. Mr.Oleg Gaponorโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
7. Mr.Ricky T.Moralesโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวภัทรมสัส เหล่าทรัพย์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวศรัณย์พร ฟุ้งธานีรัตน์โรงเรียนคลองลานวิทยา รองประธานกรรมการ
2. นางจิตรานนท์ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริญญา ประพัตรโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
4. Mr.Julius V. Sabusapโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นางจรรยา วงษ์อยู่โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.John Robert Mc Clellanโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดารัตน์ แอธนโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวสินีนาฏ นิลสนธิโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชลธินี แพทย์วศ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรชนิตว์ ปรางศรีทองโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
4. นางจีรวรรณ กุลน้อยโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา คล่องแคล่วโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
6. Mr.Alex Tyner Canzoneriโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. นางนิภา ชังคะนาคโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนันทพร แช่มจุ้ยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายรุ้ง เมืองวงษ์โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. MissOlumuh Angeline Eyereโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นายสุเนตร บุตรชานนท์โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
5. นางอรสา อิมใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
6. นางสาวรวิรา สุวรรเกษการโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
7. นางโมนา ชัยกฤตทองกุลโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงษ์โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางจรรยา บุญเนรมิตรโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนาภรณ์ จันทร์เนตรโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิรัชพร สีทับทิมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ เรืองดีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมทรง พันธ์ศรีโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
6. Mr.Austin William Goodmanโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. นางวารุณี วงษ์ศิลป์โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายทวิช สินอนันต์วณิชโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ มั่งอะนะโรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต อินทเสนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Nida Capadaโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ คำบรรลือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
6. Mr. Raymond Klassenโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. นางพัฒนา สัตย์ชาพงษ์โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางนภาพร ชูช่วยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพจพร พจพรโรงเรียนคลองลานวิทยา รองประธานกรรมการ
3. MissNeraldine Neraldineโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
4. นายอำนาจ สมบัติยานุชิตโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. Mr. Louie Villanavaโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
6. นางปานจันทร์ ภูวิชิตโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
7. นางอนามิกา คงเพชรศักดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
8. นายยศศักดิ์ สุขเกษมโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายอโณทัย กมุทชาติโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย กุมารทัตโรงเรียนวัชรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอิฏฐารมณ์ มิการสุรรณ สิงหรามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
4. Mr.DESIREE BALORAN ANO-OS.มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
5. Mr.Dennis Michaelมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา นาคน้อยโรงเรียนนาคน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายภิธาร คำสีทาโรงเรียนโกสัมพีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ทาลานโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ปานพรมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Michael J. Katoโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นางอิฏฐารมณ์ มิการสุรรณ สิงหรามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
6. Mr.DESIREE BALORAN ANO-OS.มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
7. Mr. Dennis Michaelมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
8. นางกฤษณา บัวปรีโรงเรียนสลกบาตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางแน่งน้อย ทิพย์ประเสริฐโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissLiu Panโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลนพรรษ์ ศรีเริงหล้าโรงเรียนนครไตรตรึงษ์รองประธานกรรมการ
3. Ms.Zhao Jingyingโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางสาวมยุรา ยุทธชุมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. Ms.Zeng bing jieโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Te Yangโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ สอนแหยมโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการ
3. Ms.Jiang Danโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. Ms.She Siminโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
5. นางชลันดา ฐานันดรโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ้งรัตน์ กิตติขจรโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววารี ชมชื่นโรงเรียนขาณุวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Sano Takuyaโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวชวาลา เอี่ยมอ่ำโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา คำดำโรงเรียนทุ่งทรายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา มังคละโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นางวาสนา อินทะเรืองศรโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Adam Christopher Seefeldtโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
6. นางสาวนภาพร อนุสรณ์ประดิษฐ์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
7. นางฐิติพร ธรรมพิพัฒนกุลโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางวาลินา สังวรินทะโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr. Derek William Batemanโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณริสร นาสมใจโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยสรวง กุลมาลาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Christopher Seefeldtโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
6. นางชนิษา จิระนาชประไพโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
7. นางสาวไพรินทร์ พรวนแก้วโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุพิตรา มั่่นเขตวิทย์โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายดุดม เรืองศรีจันทร์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายณิรุจธ์ การเที่ยงโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายสราวุธ สุขมลโรงเรียนกรรมการ
4. นายจุมพล น้ำสังข์โรงเรียนกรรมการ
5. นายสรวุทธิ พิทธยะพงษ์โรงเรียนกรรมการ
6. นางวิไล หม่องมะลิต๊ะโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวคนึงนิจ ปิ่นประภาโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวนงค์ลักษณ์ สุขสมโรงเรียนกรรมการ
9. นางเกศกาญจน์ จันปอการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอุดม เรืองศรีจันทร์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายณิรุจธ์ การเที่ยงโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายจุมพล น้ำสังข์โรงเรียนกรรมการ
4. นายสราวุทธิ พิทธยะพงษ์โรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไล หม่องมะลิต๊ะโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวคนึงนิจ ปิ่นประภาโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวนงค์ลักษณ์ สุขสมโรงเรียนกรรมการ
8. นางเกศกาญจน์ จันปอการโรงเรียนกรรมการ
9. นายสราวุธ สุขมลโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสันติ อภัยราชโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายนางจันทินี อภัยราชโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางอุบลรักษ์ สุวรรณรักรัศมีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกวี รัชกตัญญูโรงเรียนกรรมการ
5. นายโชคดี สุทธะมุสิกโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสันติ อภัยราชโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทินี อภัยราชโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางอุบลรักษ์ สุวรรณรักรัศมีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกวี รัชกตัญญูโรงเรียนกรรมการ
5. นายโชคดี สุทธะมุสิกโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางเพลินใจ ประสารศรีโรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววีรวรรณ ไพรสิงห์โรงเรียนวัชรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอำพันธ์ รอบุญโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
4. นางดลยา เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา บุญกลิ่นโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางเพลินใจ ประสารศรีโรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววีรวรรณ ไพรสิงห์โรงเรียนวัชรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอำพันธ์ รอบุญโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
4. นางดลยา เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา บุญกลิ่นโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางดาราพร ชินาวลี โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพภัสสร หรรษาโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ภู่ฤทธิ์ โรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร หุตะเสวี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส แสงแก้ว โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
3. นางสาวปรียาลักษณ์ พงษ์อยู่ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางธนิษฐา อินทะสี โรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ จารุเมธีชน โรงเรียนคลองลานวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรำเพย บุตร์ดาเลิศ โรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ เหล่าเขตกิจ โรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์พลิน ไตรสินเตชากร โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางธนิษฐา อินทะสี โรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ จารุเมธีชน โรงเรียนคลองลานวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรำเพย บุตร์ดาเลิศ โรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ เหล่าเขตกิจ โรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์พลิน ไตรสินเตชากร โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา บาอินทร์โรงเรียนพิไกรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ระถาพล โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแพรโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่มโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา กรรมการ
5. นายเอกพันธุ์ ทิพย์นาวาโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกุล เก่าราชการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐริณีย์ น้อยจันทร์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วง โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นางสาวยุพดี เวทการ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิชามญช์ สวนเอกโรงเรียนลานกระบือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปวริศา เรืองชัยศิวเวทโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติดา รัตถาโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
4. นางสาวธนาภัทร หัตถบูรณ์โรงเรียนปางสิลาทองศึกษากรรมการ
5. นายปริญญา วิชัย โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคุณากร อิ่มเนย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นายอนุสร อุดเถิน โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปุณธิชา มาเนตร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นายนาวิน เงินอยู่ โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคุณากร อิ่มเนย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นายอนุสร อุดเถิน โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปุณธิชา มาเนตร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นายนาวิน เงินอยู่ โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวชุตินันท์ สงคุ้มโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ยอดนิล โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางภาสิณี บุตรพลอยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายณรงค์ ศรีท้วมโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาคโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร อรัญสารโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เมฆีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุดใจ วัฒนศิริโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
4. นางเกษกนก สุขแก้วโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
5. นายประเวช ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำโรงเรียนนครไตรตรึงษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา ไชยทองเครือโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
4. นางสาวอรุโณทัย ชัยทิมประทุมโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรชัช เมฆประยูรโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราพร ดาวเรือง โรงเรียนโกสัมพีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางโชติชญาน์ เรืองจรัสศรีโรงเรียนวัชรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพล เมฆพินธุ์ โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นายพรเพ็ญ ชูคุ้มโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา กรรมการ
5. นางสาวปาริชาด พันทอง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวนนทกาล รูปเอี่ยม โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา นากรัตน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนกฤต ประดิษฐ์โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายไพโรจน์ สิงโตโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิรินยา ศรีสุวรรณโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางทิพวัลย์ พรมหมรักษ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวโศภิษฐ์ สวนปลิกโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพจนา ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
4. นายไพทูลย์ เถาตะมะโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ โรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐานันดร์ แย้มนิล โรงเรียนระหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอริสรา แสนแก้วโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
4. นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิทโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นางพรรณนิภา แก้วลังกาโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมิตานันท์ สุขมากโรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลดา นนทะภาโรงเรียนคลองลานวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เย็นฉ่ำ โรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานนท์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพา วรรณสมัยโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางธิดามาศ สถิตย์อยู่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเทิดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ โรงเรียนนพรานกระต่ายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนรินทร์ มิตรสินพันธ์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
4. นายอนิรุตติ์ ผาริโนโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวอินทิรา ศรีเกิดโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฐานันดร์ แย้มนิล โรงเรียนระหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูลย์ เถาตะมะโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
4. นางสาวณัฐริณีย์ น้อยจันทร์ โรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการ
5. นายประเวศ ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฐานันดร์ แย้มนิล โรงเรียนระหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูลย์ เถาตะมะโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
4. นายณัฐริณีย์ น้อยจันทร์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นายประเวศ ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวัชรี จุฬพันธ์ทองโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมวรรณ บัญญพิพัฒน์กรรมการ
3. นางสุธิรัตน์ รัตนประยุทธกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมหมาย หอมยกโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายวินัย อ่อนน้อมโรงเรียนลานกระบือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประยูร จิระเดชประไพโรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประยูร จิระเดชประไพ โรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร อุยตระกูล โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวินัย ใฝ่มะโนธรรม โรงเรียนคณฑีพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวรวุธ บุดสีทา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นางพรประภา งามประดิษเลิศโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสกุณา นิยมเดชโรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางน้ำหวาน เพชรบูรณ์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
3. นางพิมพ์รพัส วงศ์บัณฑิต โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางฉลอง ลี้ตระกูล โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริณา นาคน้อยโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางน้ำหวาน เพชรบูรณ์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวินัย อ่อนน้อม โรงเรียนลานกระบือวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายพชร พิมพ์วาปี โรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
3. นายสิริศักดิ์ ธนะภูมิชัย โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายพชร พิมพ์วาปี โรงเรียนพิไกรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย กรพิทักษ์ โรงเรียนขาณุวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายประณต หล้าทากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนภดล ที่ปรึกษาโรงเรียนวังไทรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ มหาการะเกตุ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญาอร สังวรกาญจน์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางเตือนใจ หงษ์ยนต์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ แก้วเทียนรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ เต็กสุวรรณโรงเรียนขาณุวิทยา กรรมการ
4. นายนภดล ที่ปรึกษาโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัญชนา อินทร์กำแหงโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายกิตติกร ด่อนดี โรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ ดาวเรืองโรงเรียนขาณุวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางนัทธมนกาญจน์ จูนก โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
3. นางศิริพร บุญมาสอนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายเกรียงศักดิ์ คงไทยโรงเรียนขาณุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีลักษณ์ อินสุยะโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสุภา สินสิงห์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา เปียมาลย์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศศินภา ที่ปรึกษาโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางศศินภา ที่ปรึกษาโรงเรียนวังไทรวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางวันวิสา พวงสุมาลี โรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
3. นางนัทธมนกาญจน์ จูนก โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวันวิสา พวงสุมาลี โรงเรียนระหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา เปียมาลย์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางคนึงนิจ ชัยมี โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจันทนา ป้อมลอย โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร บุญมาสอน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร อุยตระกูลกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจันทนา ป้อมลอย โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง โรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
3. นางดรุณี คำสีสังข์ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ ดาวเรืองโรงเรียนขาณุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นางปานิดา พนมวันโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นางปานิดา พนมวันโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นางปานิดา พนมวันโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นางปานิดา พนมวันโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นางปานิดา พนมวันโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นางปานิดา พนมวันโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินาถ คงรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นายอนันต์ จินดาพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]