หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่าง วันที่ 18 -19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายคำพอง สมศรีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายสิทธิศักดิ์ เขียนแม้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายชนะ สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายจำนง อินทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายสะอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายหาญ หงส์ยนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางกนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายสมชาย อังสุโชติเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางกนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายบูรพา พรหมเจียม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
16 นางสาวเทียมใจ จันทร์เดช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
17 นางสาวศศิรัตน์ พากเพียร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
18 นางไพรินทร์ เหมบุตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
19 นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
20 นายสุนทร แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
21 นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
22 นางสาวกุลสุพัชร ปรึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
23 นางเตือนใจ บดีรัฐ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
24 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
25 นางประไพศรี อังสุโชติเมธี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
26 นานจำนง อินทพงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
27 นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
28 นางสาวบุญมา ช้างทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
29 นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
30 นางศักดิ์ศรี นามนาค รองผู้อำนวยการ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
31 นางนงนุช โฉมนาค ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
32 นายสมศักดิ์ สิงห์เผ่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
33 นางจันลดา สังข์ยก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
34 นางสาวเพลินพิศ เจริญบุญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
35 นางพันธุ์ศิริ สายทองอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
36 นางอัญชลี กลิ่นหอม ครูชำนายการพิเศษ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
37 นางสาวอำไพ ขันกสิกรรม ครูชำนาญการ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
38 นางสาวกฤติมา สุขพร้อม ครูชำนาญการ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
39 นางลัดดา ขันธบุญ ครูชำนาญการ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
40 นางศิริรัตน์ คุ้มชาติ ครูชำนาญการ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
41 นางวนัสนันท์ เกิดพันธุ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
42 นางสุภิตรา ตัณศลารักษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
43 นายชัชวาล พันธุ์สังวร ครูชำนาญการ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
44 นางอัญชรี กัลปพฤกษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
45 นางนงนุช น้อยเกิด ครูชำนาญการ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
46 นางอรชร แจ้งเอี่ยม ครูชำนาญการ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
47 นางสาวกาญจนา กันธะนภี ครูผู้ช่วย โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
48 นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว ครูพิเศษ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
49 นางสาวเบญจา สุขเกษม ครูพิเศษ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
50 นายเอกอดุลย์ พิมพาทอง ครูพิเศษ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
51 นายเซ็น ชุ่มเย็น ครูพิเศษ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
52 นายอนันต์ จันทพุฒ ครูผู้ช่วย โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  
53 นางพัชรินทร์ อ่วมสถิตย์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
54 นางสาวสุประวีณ์ ทิพย์พิมล นักจัดการงานชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
55 นางสาวกังสดาล หงษ์น้อย ครู โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
56 นางจันลดา สังข์ยก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
57 นางศิริรัตน์ คุ้มชาติ ครูชำนาญการ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
58 นายอนันต์ จันทพุฒ ครูผู้ช่วย โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
59 นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว ครูพิเศษ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
60 นางสาวเบญจา สุขเกษม ครูพิเศษ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
61 นางสาวนิสา คีรีรมย์ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
62 นายเจษฎา ปรีชา ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
63 นายชิตพล เพชรวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
64 นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ฝ่ายงบประมาณ  
65 นางนัวเรือน พงษ์เสือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ฝ่ายงบประมาณ  
66 นางดวงเดือน ชูโชติ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ฝ่ายงบประมาณ  
67 นางสาวพรสุด จูจันทร์ พนักงานพิมพ์ดีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ฝ่ายงบประมาณ  
68 นางสาวนิสาภรณ์ เรืองศรี พนักงานพิมพ์ดีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ฝ่ายงบประมาณ  
69 นางสาวอรุณประไพ แก้วคูณ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ฝ่ายงบประมาณ  
70 นายหยก มีผิว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
71 นางสาวกุลสุพัชร ปรึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการประกวดแข่งขัน  
72 นางไพรินทร์ เหมบุตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการประกวดแข่งขัน  
73 นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการประกวดแข่งขัน  
74 นางสาวธัญรดี พากเพียร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการประกวดแข่งขัน  
75 นางสาวเทียมใจ จันทร์เดช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการประกวดแข่งขัน  
76 นางสาวกุลสุพัชร ปรึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการประกวดแข่งขัน  
77 นางสาวฐานิตา บุญธรรม ครูโรงเรีัยนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการประกวดแข่งขัน  
78 นายอัคคเดช รักสิงห์ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการประกวดแข่งขัน  
79 นางกนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
80 นางศักดิ์ศรี นามนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
81 นางนงนุช โฉมนาค ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
82 นายสมศักดิ์ สิงห์เผ่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
83 นางศิริรัตน์ คุ้มชาติ ครูชำนาญการ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
84 นางนงนุช โฉมนาค ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
85 นางลัดดา ขันธบุญ ครูชำนาญการ โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
86 นางสาวกาญจนา กันธะนภี ครูผู้ช่วย โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]