สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 92 13 5 2 110
2 พรานกระต่ายพิทยาคม 62 17 13 7 92
3 วชิรปราการวิทยาคม 60 19 11 9 90
4 วัชรวิทยา 59 18 8 3 85
5 ขาณุวิทยา 57 28 8 7 93
6 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 48 12 11 12 71
7 คลองลานวิทยา 43 21 10 6 74
8 ปางศิลาทองศึกษา 35 19 11 13 65
9 เรืองวิทย์พิทยาคม 35 16 11 7 62
10 ปางมะค่าวิทยาคม 34 16 4 7 54
11 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 31 19 8 8 58
12 สลกบาตรวิทยา 31 15 10 8 56
13 ทุ่งทรายวิทยา 30 12 8 9 50
14 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 30 8 5 8 43
15 นาบ่อคำวิทยาคม 28 11 7 8 46
16 ไทรงามพิทยาคม 25 22 7 14 54
17 หนองกองพิทยาคม 25 20 5 10 50
18 โกสัมพีวิทยา 25 12 8 10 45
19 ลานกระบือวิทยา 24 12 7 13 43
20 พิไกรวิทยา 24 11 11 10 46
21 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 23 7 6 9 36
22 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 22 18 5 6 45
23 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 21 16 12 12 49
24 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 19 16 5 7 40
25 นครไตรตรึงษ์ 19 10 12 8 41
26 อนุบาลมิ่งขวัญ 17 8 3 4 28
27 โค้งไผ่วิทยา 15 12 8 6 35
28 คณฑีพิทยาคม 15 8 8 8 31
29 ระหานวิทยา 14 24 8 10 46
30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 14 12 6 6 32
31 เพชระศึกษา 14 5 3 6 22
32 บ่อแก้ววิทยา 13 4 2 3 19
33 สักงามวิทยา 12 7 7 9 26
34 วังแขมวิทยาคม 10 14 3 6 27
35 ชากังราววิทยา 9 8 2 5 19
36 วังไทรวิทยาคม 8 10 3 5 21
37 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 2 5 4 4 11
38 ดรุณานุกูลหัวถนน 2 1 2 1 5
รวม 1,047 506 267 286 2,106