สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=5 AND im_school.area_type_id=2 AND im_school.zone_num=41 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 58 17 10 85 92 13 5 2 110
2 ขาณุวิทยา 25 23 22 70 57 28 8 7 93
3 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 23 13 17 53 48 12 11 12 71
4 วชิรปราการวิทยาคม 22 13 9 44 60 19 11 9 90
5 วัชรวิทยา 18 18 17 53 59 18 8 3 85
6 ปางศิลาทองศึกษา 16 17 5 38 35 19 11 13 65
7 ปางมะค่าวิทยาคม 15 6 13 34 37 16 4 7 57
8 คลองลานวิทยา 14 23 10 47 43 21 10 6 74
9 สลกบาตรวิทยา 14 11 7 32 31 15 10 8 56
10 พรานกระต่ายพิทยาคม 12 24 14 50 62 17 13 7 92
11 ทุ่งทรายวิทยา 10 13 4 27 30 12 8 9 50
12 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 10 10 8 28 31 19 8 8 58
13 โค้งไผ่วิทยา 10 3 7 20 15 12 8 6 35
14 เรืองวิทย์พิทยาคม 9 6 8 23 35 16 11 7 62
15 ระหานวิทยา 8 4 3 15 14 24 8 10 46
16 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 7 11 6 24 30 8 5 8 43
17 พิไกรวิทยา 7 3 2 12 24 11 11 10 46
18 นาบ่อคำวิทยาคม 6 7 8 21 28 11 7 8 46
19 วังแขมวิทยาคม 6 5 5 16 16 14 3 6 33
20 หนองกองพิทยาคม 4 7 8 19 26 20 5 10 51
21 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 4 6 4 14 22 18 5 6 45
22 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 4 4 2 10 19 16 5 7 40
23 โกสัมพีวิทยา 4 2 4 10 25 12 8 10 45
24 อนุบาลมิ่งขวัญ 3 13 2 18 17 8 3 4 28
25 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 3 6 4 13 23 7 6 9 36
26 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 3 4 7 14 21 16 12 12 49
27 ลานกระบือวิทยา 3 3 9 15 24 12 7 13 43
28 วังไทรวิทยาคม 3 3 2 8 8 10 3 5 21
29 คณฑีพิทยาคม 3 2 1 6 15 8 8 8 31
30 นครไตรตรึงษ์ 2 8 2 12 19 10 12 8 41
31 ชากังราววิทยา 2 4 4 10 9 8 2 5 19
32 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 2 3 6 11 14 12 6 6 32
33 สักงามวิทยา 2 2 8 12 12 7 7 9 26
34 บ่อแก้ววิทยา 2 2 1 5 13 4 2 3 19
35 เพชระศึกษา 2 1 4 7 14 5 3 6 22
36 ไทรงามพิทยาคม 1 6 7 14 25 22 7 14 54
37 ดรุณานุกูลหัวถนน 0 1 1 2 2 1 2 1 5
38 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 0 0 1 1 2 5 4 4 11
รวม 337 304 252 893 1,057 506 267 286 1,830