ข้อกำหนดในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)
การอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)
  ใช้ข้อสอบ PISA ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเป็นผู้ออกข้อสอบ
   -แบ่งข้อสอบเป็น ๒ ชุด คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   -เนื้อหาข้อสอบมี ๔ หัวข้อ ( ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
    ๑. บทร้อยกรอง ๔-๖ บท
    ๒. บทความหรือสารคดี
    ๓. ข้อความข่าว หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน
    ๔. ภาพประกอบที่เป็นถ้อยความ มีข้อมูลเชิงสถิติ
  - รูปแบบข้อสอบแต่ละชุดจะมีรูปแบบการตอบ ๔ รูปแบบ ได้แก่
    ๑. แบบเลือกตอบ ๕ ข้อ (๔ ตัวเลือก )
    ๒. แบบเลือกตอบเชิงซ้อน ๑๐ ข้อ
    ๓. แบบเขียนคำตอบแบบสั้นหรือแบบปิด ๑ ข้อ ( ๕ คะแนน)
    ๔. แบบเขียนคำตอบแบบอิสระหรือแบบเปิด ๑ ข้อ
- ผู้กลั่นกรองและจัดทำข้อสอบเป็นชุดสำหรับการจัดสอบ อ.นิชรา พรมประไพ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 12:03 น.