ข้อกำหนดในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนเรียงความและคัดลายมือ

กำหนดหัวข้อ โดยศึกษานิเทศก์จำนวน ๓ หัวข้อ แจ้งหัวข้อในวันที่ทำการแข่งขัน แล้วตัวแทนนักเรียนจับสลากเหลือเพียง ๑ หัวข้อ

เกณฑ์การตัดสินให้คะแนนตามที่ สพฐ.กำหนด โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้เขียนตัวเลขไทย
๒. เขียนผิดอักขรวิธี ๒ ที่ หัก ๑ คะแนน

วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 12:07 น.