ข้อกำหนดในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง

การแต่งบทร้อยกรอง
กำหนดหัวข้อโดยศึกษานิเทศก์ จำนวน ๓ หัวข้อ แจ้งหัวข้อในวันที่ทำการแข่งขัน
เกณฑ์การให้คะแนนตามที่สพฐ. กำหนด และมีรายละเอียดปลีกย่อย ดังนี้   
๑. ฉันทลักษณ์ และอักขรวิธี ๒๐ คะแนน
๒. ความคิดและเนื้อหา ๔๐ คะแนน
         ๒.๑ ตรงประเด็น ๑๕ คะแนน
         ๒.๒ เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ ๑๕ คะแนน
         ๒.๓ เสนอแนวคิดแปลกใหม่ ๑๐ คะแนน
๓. กวีโวหาร ๔๐ คะแนน
         ๓.๑ เลือกใช้คำเหมาะสมกับเนื้อหาและบริบท ๑๕ คะแนน
         ๓.๒ เล่นสัมผัสอักษร เล่นคำไพเราะสละสลวย ๑๕ คะแนน
         ๓.๓ ใช้โวหารต่างๆ ส่งเสริมเนื้อหาให้มี ความหมายลึกซั้ง ๑๐ คะแนน

วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 12:08 น.