รายชื่อศึกษานิเทศก์ประสานงานการประกวดแข่งขัน

1. ภาษาไทย นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน โทร. 0864413545
2. คณิตศาสตร์ นางสาวสุภาพร ธรรมสอน โทร. 0882863360
3. วิทยาศาสตร์ นางสาวสุภาพร ธรรมสอน โทร. 0882863360
4. สังคมศึกษา นางสาวธัญรดี พากเพียร โทร. 0813248268
5. สุขศึกษาและพลศึกษา นายสุนทร แสงแก้ว โทร. 0895634375
6. ศิลปะ นางไพรินทร์ เหมบุตร โทร. 0869293182
7. ภาษาต่างประเทศ นางสาวเทียมใจ จันทร์เดช โทร. 0864413550
8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายบูรพา พรหมเจียม โทร. 0850507201
9. คอมพิวเตอร์ นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน โทร. 0864413545
10.หุ่นยนต์ นายบูรพา พรหมเจียม โทร. 0850507201
11.การงานอาชีพ นางสาวธัญรดี พากเพียร โทร. 0813248268
12.เรียนร่วม นางสาวธัญรดี พากเพียร โทร. 0813248268

***ฝ่ายเลขานุการ : นางสาวกุลสุพัชร ปรึกษา โทร. 0871737798***

วันศุกร์ ที่ 08 สิงหาคม 2557 เวลา 12:54 น.